Результати пошуку:

На запит «урок» знайдено записів: 791.


Бібліографічний опис Вибрати
1 74.202.60
О77

Островерхова, Н. М.

        Аналіз уроку: концепції, методики, технології [Текст] : монографія / Н. М. Островерхова; Ін-т педагогіки АПН України. - К. : ІНКОС, 2003. - 351 с.

Зміст:
  Організація і зміст гігієнічного навчання та виховання учнів. - С. 276-289
  Урок-лекцій та її аналіз. - С. 296-301
  Семінарське заняття та його аналіз. - С. 301-304
  Урок-конференція та її аналіз. - С. 304-307
  Урок-диспут та його аналіз. - С. 307-310
  Урок-залік та його аналіз. - С. 310-313
  Лабораторна робота та її аналіз. - С. 313-317
  Практичне заняття та його аналіз. - С. 317-321
  Факультативне заняття та його аналіз. - С. 321-324
  Навчальна екскурсія та її аналіз. - С. 324-326
  Контрольна робота та її аналіз. - С. 326-330
  Інтегрований урок та його аналіз. - С. 330-333
  Урок співбесіда та її аналіз. - С. 333-336
  Урок-консультація та її аналіз. - С. 336-337
  Урок - ділова гра та її аналіз. - С. 337-342
  Урок-гра "Подорож" та її аналіз (приклад). - С. 342-349

Рубрики: Дидактика середньої школи - Урок

Ключові слова (ненормовані): уроку -- дидактичний аспект уроку -- психологічний аспект уроку -- виховний аспект уроку -- санітарно-гігієнічний аспект уроку -- нетипові

Анотація:   Висвітлені концепції аналізу уроку як цілісної складної педагогічної системи: види аналізу уроку та їх специфіка; методики й технології спостереження й аналізу основних аспектів уроку та їх компонентів; методичні рекомендації щодо змісту, організації та аналізу нетипових уроків.

 
2 74.26-26
А35

        Азбука уроку: планування, методика, технологія проведення, аналіз [Текст] : метод посіб. / голов. ред. : В. В. Григораш. - Х. : Основа, 2006. - 144 с.

Рубрики: Методика навчання - Урок

Ключові слова (ненормовані): планування уроку -- методика уроку -- технологія проведення уроку -- аналіз уроку

Анотація:   У книзі зібрані методичні матеріали, необхідні для здійснення педагогічного аналізу уроку відповідно до його структури, типу, мети аналізу. Представлено різні аспекти аналізу уроку: оперативний тестовий, дидактичний, методичний, психологічний, ідеологічний тощо. Надано схеми аналізу уроків з різних предметів, аналіз системи уроків за навчальною темою, підготовки педагогів до уроку.

 
3 74.202.60кр
В18

        Варіативність уроку в сучасній школі / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 186 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Урок

Ключові слова (ненормовані): урок -- модульно-розвивальна система навчання -- інтерактивне навчання -- технологія уроку -- підготовка вчителя до уроку -- самоаналіз уроку

Анотація:   У навчальному посібнику розглядаються проблеми підготовки уроку різноманітної структури в сучасній школі, реалізації вчителем провідних принципів навчання, аналізу уроку та технології його проведення.

 
4 74.268.39Укр я73-1
Ш95

Шуляр, В. І.

        Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5-9 класи [Текст] : метод. посіб. / В. І. Шуляр. - Миколаїв : Іліон, 2008. - 284 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури

Ключові слова (ненормовані): урок української літератури -- класифікація уроків літератури -- настановчо-мотиваційний урок літератури -- урок літератури в середніх класах

Анотація:   У методичному посібнику запропоновано технологічну концепцію сучасного уроку літератури в умовах 12-річної школи для 5 - 9 класів. Автор подає свій варіант класифікації уроків літератури, архітектоніку та змістове наповнення. Уперше розроблено нові різновиди уроку літератури: настановчо-мотиваційний - увідний, представлено його модель.

 
5 74.263.3я73-1
Л15

Ладиченко, Т. В.

        Викладання всесвітньої історії в 6 класі [Текст] : метод. посіб. для вчителів / Т. В. Ладиченко, Я. М. Камбалова, Т. В. Теремецька. - К. : Аконіт, 2006. - 448 с.

Рубрики: Історія всесвітня - Історія давнього світу

Анотація:   Методичний посібник розроблено у відповідності до нової програми інтегрованого курсу історії стародавнього світу. Велика кількість різноманітних форм, методів та інноваційних технологій навчання історії, запропонованих авторами посібника, допоможе вчителю оптимально організувати роботу учнів на уроці, залучити їх до активної участі в навчальному процесі та сприятиме розвиткові історичного мислення щколярів. Посібник включає методичні розробки 70 уроків (з них 12 - уроки узагальнення, 7 - уроки тематичного оцінювання). Для кожного з них визначено мету, цільові завдання та очікувані результати 9передбачуваний обсяг знань та вмінь, якими учні можуть оволодіти на даному уроці). Крім стандартних типів уроку (комбінованих, уроків засвоєння нових знань та тематичного оцінювання), автори пропонують розробки недрадиційних уроків. Зокрема, уроки узагальнювального повторення пропонується проводити у формі уявних подорожей, змагань знавців історії стародавнього світу, прес-конференцій, рольових ігор тощо. Такі форми роботи дають змогу розкрити творчі здібності учнів, формують у них вміння застосовувати отримані знання в новій навчальній ситуації, викликають інтерес до вивчення історії.

 
6 74.202.60
У71

        Урок в сучасному вимірі / упорядкув. Л. П. Ампілогова. - Х. : Основа, 2006. - 158 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Урок

Ключові слова (ненормовані): цілі уроку -- методи проведення уроку -- форми уроку

Анотація:   Збірка присвячена проблемам сучасного уроку: цілі, пріоритети, технології, методи, форми. Матеріал розкрито на прикладах різноманітних уроків. Книга містить багато розробок сучасних уроків.

 
7 74.264.5
У71

        Уроки-ігри та інші форми ігрової діяльності у курсі біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2008. - 143 с.

Рубрики: Методика навчання біології - Урок-гра

Ключові слова (ненормовані): уроки біології -- тиждень біології -- уроки-ігри з біології -- екологічне право в Україні

Анотація:   Для зацікавлення учнів матеріалами курсу і конкретного уроку надзвичайно ефективним засобом є проведення уроків-ігор, розглянутих у цьому посібнику. До того ж використання цього методу дозволяє успішно закріплювати навички учнів, одержані як на самому уроці-грі, так і в ході попередніх занять.

 
8 74.263.1
Б77

Бойко, Н. І.

        Сучасний урок історії та методика його проведення [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-ту / Н. І. Бойко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 76 с.

Рубрики: Методика навчання історії в школі

Ключові слова (ненормовані): урок історії -- шкільний підручник з історії -- нетрадиційні уроки історії -- позакласна робота з історії -- інтерактивні технології

Анотація:   У навчально-методичному посібнику подано тематику семінарських занять з курсу "Методика викладання історії" та методичні вказівки до їх підготовки, проблематику рефератів та рекомендовану літературу. У ньому вміщено зразки конспектів окремих типів уроків та інтерактивні технології навчання, схеми аналізу підручника історії та аналізу уроку.

 
9 74.261-26я73-1
Д99

Дяченко-Лисенко, Л. М.

        Традиційні та нестандартні уроки з української мови і літератури. 7 кл [Текст] : посібник / Л. М. Дяченко-Лисенко, С. Коваленко ; рец. : В. С. Осинська. - Т. : Мандрівець, 2008. - 204 с.

Рубрики: Методика навчання української мови - Традиційний урок

Ключові слова (ненормовані): урок виразного читання -- позакласне читання -- діагностичний диктант -- синтаксис -- урок зв’язного мовлення -- сценарії мовних свят

Анотація:   Посібник містить орієнтоване календарно-тематичне планування курсів "Українська мова" та "Українська література" для 7 класу 12-річної школи, уроки зв'язаного мовлення, тематичні контрольні роботи з мови, уроки виразного читання, позакласного читання, тематичні оцінювання з літератури в традиційній та нестандартній формах, культурологічні тексти, сценарії інтелектуальних мовних і літературних свят сучасного типу, олімпіадні завдання.

 
10 74.264.5
С24

Свінченко, І. А.

        Інтерактивні форми діяльності на уроках біології [Текст] : Ч. 1 / І. А. Свінченко. - Х. : Основа, 2011. - 95 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): інтерактивне навчання -- інтерактивні уроки біології -- урок біології -- ігри з біології -- урок дискусії

Анотація:   Як зробити кожний урок цікавим, захоплюючим і домогтися того, щоб він розвивав розумову активність учнів, пізнавальний інтерес? Які педагогічні технології дозволяють дитині розкрити знання, що вчитель оцінить справедливо? Над цими питаннями працювало, працює й буде працювати багато педагогів. Існує безліч різноманітних прийомів організації занять, які допомагають учням виявити свої здібності. Одним із найефективніших - інтерактивні методи навчання.

 
11 74.264.5
С24

Свінченко, І. А.

        Інтерактивні форми діяльності на уроках біології [Текст] : [навч.-метод. посіб.]. Ч. 2 / І. А. Свінченко. - Х. : Основа, 2011. - 96 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): урок біології -- урок - дискусія з біології -- інтерактивні уроки з біології

Анотація:   Як зробити кожний урок цікавим, захоплюючим і домогтися того, щоб він розвивав розумову активність учнів, пізнавальний інтерес? Які педагогічні технології дозволяють дитині розкрити знання, що вчитель оцінить справедливо? Над цими питаннями працювало, працює й буде працювати багато педагогів. Існує безліч різноманітних прийомів організації занять, які домагаються учням виявити свої здібності.

 
12 74.264.5
І74

        Інформаційні технології на уроках біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2009. - 127 с.

Рубрики: Методика навчання біології у середніх навчальних закладах

Ключові слова (ненормовані): урок біології -- кіноурок з біології -- інформаційні технології -- розробка уроку -- електронні навчальні видання -- інтернет-ресурси на

Анотація:   У посібнику розглянуто особливості використання інформаційних технологій на уроках біології. На конкретних прикладах показано основні переваги та недоліки застосування цих методів і надано практичні поради відносно їх використання в навчальному процесі.

 
13 74.202
П32

Підласий, І. П.

        Як підготувати ефективний урок [Текст] : кн. для вчителя / І. П. Підласий; ред. : Н. Г. Несин. - К. : Радянська школа, 1989. - 208 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Урок

Ключові слова (ненормовані): підготовка уроку -- план уроку -- педагогічна майстерність

Анотація:   Автор книги - кандидат педагогічних наук висвітлює методику підотовчої роботи вчителя до проведення уроку з вкористанням комп'ютерної техніки, розкриває можливості ЕОМ у розробці оптимальної системи діагностики, прогнозу, планування навчального часу. Спеціально створені програми аналізу допоможуть значно підвищити ефективність уроку.

 
14 74.202
І73

        Інтелектуальна гра "Дебати" у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : зб. матер. для кер. дебатних клубів та вчителів, які навчають дебатів та дискусій : метод. прак. посіб. / уклад. Г. А. Каліберда. - Полтава : ПОІППО, 2008. - 204 с.

Рубрики: Позакласна робота - Інтелектуальні ігри

Ключові слова (ненормовані): уроки з елементами дискусії -- урок "Значення школи для учнів" -- методична розробка дебатного турніру -- урок історії

Анотація:   У методично-практичному посібнику розкриваються науково-методичні основи і методика впровадження інтерактивної технології інтелектуальної гри "Дебати" на уроках та в позаурочній системі. До посібника ввійшли напрацювання кращих вчителів-практиків, тренерів дебатних клубів та учасників обласної спеціально-дослідної групи.

 
15 74.202.60
У71

        Урок - одна з організаційних форм навчально-виховної роботи в школі [Текст] : метод. рекомендації / Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уманський дер. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 1997. - 74 с.

Зміст:
  Урок-казка "Зелені друзі". - С. 7-11
  Українська народна казка на уроці математики. - С. 11-17
  Україна - наша держава. Символіка України. - С. 17-35
  Світоглядні уявлення і народні знання про рослинний і тваринний світ. - С. 35-41
  Внутрішнє планування і обладнання традиційної хати. Елементи інтер'єра. - С. 42-56
  Український рушник. - С. 57-59
  Пісні про Україну. - С. 60-65

Рубрики: Дидактика середньої школи - Урок

Ключові слова (ненормовані): позаурочні заходи -- урок-казка

Анотація:   Дана робота має на меті показати значимість нестандартних уроків у розвитку пізнавального інтересу до навчання молодших школярів, перевагу їх над звичайними уроками.

 
16 Б90

Букрієнко, А. О.

        Японсько-український переклад: практичний курс [Текст] : [підручник]. Т. 1 / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. - 242 с.

Рубрики: Мовознавство - Японсько-український переклад

Анотація:   Підручник адресований, насамперед, студентам, які володіють японською мовою на середньому та вищому рівні, достатньою мірою обізнані із засадничими питаннями загальної теорії перекладу й мають необхідні теоретичні знання, що стосуються особливостей перекладу текстів різних типів, а також навички теоретичного осмислення перекладацького процесу взагалі та його окремих ланок, украй необхідних для кваліфікованого перекладача з японської мови. Матеріал підручника розташований за принципом "від простого до складного": тексти, що пропонуються у перших уроках, є значно простішими - і з мовної, і з перекладацької точки зору - ніж тексти, розташовані ближче до кінця. При цьому автори намагалися зробити якомога більш гнучким процес користування підручником, залишаючи за викладачем право вибору як навчального матеріалу, так і послідовності, в якій його подавати. Тобто, за винятком декількох статей, в основному у першій половині підручника, всі уроки можна опрацьовувати у будь-якому порядку, в залежності від рівня та потреб групи. Крім письмового, значна увага приділяється усному перекладу: в кожному уроці після опрацювання основного тексту пропонується матеріал, який треба перекласти усно. У самому кінці більшості уроків розташований ще один текст, тісно пов’язаний з темою уроку. До кожного уроку передбачено глосарій, що містить транскрипцію слів, які можуть виявитися новими для студента, їх переклад українською мовою, а також деякі коментарі.

 
17 74.267.5я73-1
Б48

Бергер, Г. И.

        Конспекты уроков для учителя физкультуры. 5-6 кл. [Текст] : пособие для учителя / Г. И. Бергер, Ю. Г. Бергер. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 112 с.

Рубрики: Методика обучения физкультуры в школе - Урок физкультуры

Ключові слова (ненормовані): урок физкультуры -- легкая атлетика -- гимнастика -- баскетбол -- лыжная подготовка -- прыжки в высоту -- прыжки в длину -- баскетбол

Анотація:   Урок физкультуры в школе по содержанию, организации, методике проведения считается одним из трудных. В пособии авторы сконцентрировали методические примеры, способствующие успешному проведению урока.

 
18 74.264.5я73-1
А92

        Атестація вчителя. Урок біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / упоряд.: К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2006. - 192 с.

Рубрики: Методика навчання біології

Ключові слова (ненормовані): урок біології -- нормативна документація до атестації вчителя -- зразки кращих уроків

Анотація:   Кожен учитель періодично проходить процедуру атестації. Її проведення можна значно полегшити, використовуючи матеріали з пропонованого збірника. У ньому зібрано досвід кращих учителів України, який особливо потрібен молодим вчителям. Проте, і досвідчені вчителі знайдуть для себе в цьому посібнику усе необхідне: нормативні документи, зразки кращих уроків, практичні додатки.

 
19 74.261.4-26я73-1
О76

Остапенко, Н. М.

        Технологія сучасного уроку рідної мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. - К. : Академія, 2011. - 245 с.

Рубрики: Методика навчання української мови

Ключові слова (ненормовані): урок української мови -- тестові завдання -- зразки планів-конспектів -- комбінований урок

Анотація:   У сучасній навчально-виховній системі все актуальнішим стає технологічний підхід в організації процесу навчання, який активізує ініціативність учнів на уроці, сприяє підвищенню якості їх взаємодії з учителем, стимулює їхні творчі здібності. Сутність та особливості його впровадження розкрито в пропонованому навчальному посібнику.

 
20 74.264.5
С91

        Сучасний урок біології у 6 класі [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. та голов. ред. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2005. - 142 с.

Рубрики: Методика навчання біології

Ключові слова (ненормовані): ботаніка -- гриби -- поширення плодів і насіння -- процеси життєдіяльності рослинного організму -- овочі й фрукти в античних

Анотація:   Пропонований посібник складається з 4-х розділів. Перший розділ містить корисний досвід і методичні поради щодо викладання курсу біології у 6 класі. В другому розділі зібрано зразки найбільш вдалих розробок окремих тем і уроків. Третій розділ присвячено контролю знань на уроках, а в четвертому наведено цікаві дидактичні матеріали для використання на уроках. Наведені розробки враховують вікові особливості учнів і дозволяють підвищити ефективність засвоєння ними матеріалу курсу біології в 6 класі.

 
21 74.202.60я73-1кр
К89

Кузьмінський, А. І.

        Технологія і техніка шкільного уроку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. - К. : Знання, 2010. - 335 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи

Ключові слова (ненормовані): типи навчання -- педагогічні інваріанти -- урок -- підготовка вчителя до уроку -- функції вчителя -- вчитель - вихователь

Анотація:   Спираючись на досягнення сучасної педагогіки і психології, найновіші фахові методики, автори розкривають теоретичні засади процесу навчання, принципи, форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчально-виховних закладах. Головна увага зосереджена на обгрунтуванні й висвітленні питань технології і педагогічної техніки підготовки вчителя до уроку, його проведенні, створенні оптимальних умов для організації й інтенсифікації пізнавальної діяльності учнів, їх інтелектуального розвитку.

 
22 74.261.4
М54

        Методика викладання української мови і літератури [Текст] : республік. наук.--метод. зб. Вип. 5 / М-во освіти УРСР, НДІ педагогіки УРСР. - К. : Радянська школа, 1971. - 112 с.

Зміст:
  Мазуркевич О. Р.  Революційний пролетаріат і політична позиція Лесі Українки / О. Р. Мазуркевич. - С. 3-17
  Горбачук В. Т.  Вибіркові диктанти як засіб активізації навчального процесу на уроках мови в 4-8 класах / В. Т. Горбачук. - С. 18-25
  Дорошенко М. І.  Словниково-стилістична і фразеологічна робота на уроках української мови та шляхи її удосконалення / М. І. Дорошенко. - С. 26-41
  Кравчук Д. М.  Принципи побудови системи творчих робіт з української мови в 4-8 класах / Д. М. Кравчук. - С. 41-47
  Русько О. О.  Жанрові особливості ліро-епічних поем радянської літератури / О. О. Русько. - С. 48-57
  Титаренко Н. А.  Мова і стиль оповідання "Козачка" Марка Вовчка / Н. А. Титаренко. - С. 57-62
  Степанишин Б. І.  Використання фольклорних матеріалів під час вивчення життя і творчості Т. Г. Шевченка / Б. І. Степанишин. - С. 62-70
  Плахова А. І.  Слово і наочність на уроках літератури / А. І. Плахова. - С. 70-77
  Пасічник Є. А.  Діафільми на уроках літератури / Є. А. Пасічник. - С. 78-82
  Пентилюк М. І.  Методична спадщина О. М. Пєшковського / М. І. Пентилюк. - С. 83-91
  Бугаєвич І. В.  І. П. Котляревський в колекційних матеріалах / І. В. Бугаєвич. - С. 92-98
  Селіванова Л. В.  До питання про боротьбу Є. П. Гребінки за народну освіту / Л. В. Селіванова. - С. 98-106
  Гетьман В. Ф.  Уляна Кравченко і народна школа / В. Ф. Гетьман. - С. 106-111

Рубрики: Методика навчання української мови в середній школі

Анотація:   Збірник публікує окремі дослідження з таких проблем, як підвищення ідейного рівня викладання і виховної ролі літератури, удосконалення методики проведення уроку, виховання учнів на уроках мови, вивчення в школі жанрових та художніх особливостей творів, використання на уроках фольклорних матеріалів. Розглядаюються також питання про роль слова і унаочнення на уроках літератури. В збірнику друкуються матеріали про методичну спадщину О. М. Пєшковського, педагогічні погляди Є. П. Гребінки та ін.

 
23 74.264.5
Н73

        Нові педагогічні технології для вчителів біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2009. - 112 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): уроках біології -- уроки-консультація -- урок-залік -- нестандартні уроки з біології -- урок-експертиза -- технології ОКН -- комп

Анотація:   Посібник містить розробки, присвячені використанню вчителями біології новітніх педагогічних технологій. Частина з них присвячена загальним принципам використання нових технологій, а в інших роботах показана практична реалізація цих методик. Матеріали посібника сприяють ефективному використанню педагогічного досвіду й полегшують його адаптацію до конкретних умов викладання в різних школах.

 
24 65.01я72-1
Е45

        Економіка для старших класів / М. Уотсс, С. Маккоркл, Б. Мезарос та інш. ; пер. : О. Ватаманюк ; ред. : С. Панчишин. - : Українська рада з економічної освіти, 1999. - 216 с.

Рубрики: Економічна теорія

Ключові слова (ненормовані): гроші -- монетарна політика -- конкуренція -- фондова біржа -- контроль за цінами -- економічні цикли

Анотація:   Вперше українською мовою перекладено популярний в американських школах посібник з економіки. Він містить основні економічні поняття, які вивчаються у старших класах з курсів економіки. Особливу увагу приділено питанням обмеженності ресурсів, ринковому механізмові, попиту і пропозиції, розподілові доході, грошам та монетарній політиці. Книга складається з 20 уроків. Усі уроки мають однотипну структуру. Послідовно висвітлено основні економічні поняття та фундаментальні економічні ідеї, які розкриваються під час уроку; мету уроку; час, потрібний для проведення уроку, та матеріали.

 
25 83.7
М91

Мурашов, А.А.

        Педагогическая риторика / А. А. Мурашов. - М. : Педагогическое общество России, 2001. - 480 с.

Рубрики: Риторика - Педагогическая риторика

Ключові слова (ненормовані): ораторское искусство -- культура речи -- образ ритора и качество речи -- педагогическое общение -- умение спорить

Анотація:   Эта книга адресована тому, кто не боится быть лидером. И прежде всего - в педагогической деятельности. А общение - главный компонент учительского мастерства. Уметь вести урок - это значит уметь вести за собой. Учитель, умеющий говорить, становится и командиром, и художником, и режиссером урока-детства. Педагог начинается с риторики-науки о речи, о влиятельной речи авторитетного человека. У владеющего педагогической риторикой не может быть сорван урок. Он имеет силу не прощать, себе слабостей в речи. Речь для учителя не орудие, это образ жизни, и формировать его может лишь мастер. В книге - анализ различных ситуаций общения, помогающих развивать педагогические навыки. Это умение приковать и удерживать внимание, никогда не проигрывать в спорах, делать урок неповторимым. "Нестандартные" ситуации урока - тоже объект педагогической риторики, и их анализ предложен для формирования влиятельной и действенной речи учителя. Сведения из сложных областей риторики и коммуникативной лингвистики перемежаются практически примерами, диалогом с читателем.

 
26 74.9
Б89

Брускова, Е. С.

        Урок после уроков / Е. С. Брускова. - М. : Знание, 1987. - 95 с.

Рубрики: Педагогика семейная - Умственное воспитание в семье

Ключові слова (ненормовані): СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА -- семейное воспитание

 
27 74.20
Л89

Львова, Ю. Л.

        Творческая лаборатория учителя [Текст] : книга для учителя / Ю. Л. Львова. - М. : Просвещение, 1992. - 224 с.

Рубрики: Педагогика средней школы - Подготовка и проведение урока

Ключові слова (ненормовані): методические приемы проведения урока -- письменная подготовка урока -- устная подготовка урока -- самоанализ учителя на уроке --

Анотація:   Автор - учитель - методист школы г. Львова, кандидат педагогических наук - обобщает и анализирует опыт своей работы и работы других учителей. В книге раскрываются психологические особенности подготовки и проведения урока, даны рекомендации по психогигиене учительского труда, описывается опыт создания творческой атмосферы в педагогическом коллективе. Автор адресует книгу учительской молодежи.

 
28 74.262.7
Г61

Голодюк, Л. С.

        Рівнева диференціація на уроках геометрії [Текст] : науково- популярна література / Л. С. Голодюк. - Х. : Основа, 2003. - 80 с.

Рубрики: Геометрия

Ключові слова (ненормовані): ГЕОМЕТРИЯ

Анотація:   У посібнику містяться методичні рекомендації для підготовки уроків на основі групової роботи учнів на прикладі теми"Ознаки рівності трикутників". Підібрані диференційовані завдання, подані конспекти уроків та наведення сценаріїв позакласного заходу з даної теми.

 
29 74.264.5
Н15

        Навчальні ігри на уроках біології [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / голов. ред. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2006. - 224 с.

Рубрики: Методика навчання біології - Навчальні ігри

Ключові слова (ненормовані): ігри з біології -- інтерактивні методи на уроках біології -- інноваційні технології на уроках біології -- дидактичні ігри

Анотація:   У цьому посібнику навчальні інтелектуальні ігри розглядаються як один з методичних прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів. Для використання в роботі вчителя наведено багато розробок ігор, кросвордів, головоломок; ребусів, ігрових тестів для різних класів. Звернено увагу на особливості використання цих розробок залежно від віку учнів.

 
30 74.264.6
Д30

Демічева, І. О.

        Генеративні органи рослин. Розробка теми. Планування. Конспекти уроків. Дидактичні матеріали [Текст] : методичні вказівки / І. О. Демічева. - Х. : Основа, 2004. - 128 с.

Рубрики: Методика навчання ботаніки у середній школі

Ключові слова (ненормовані): дидактичні матеріали -- конспекти уроків -- планування уроків

Анотація:   Посібник є розробкою, яка може значно полегшити викладання важливої теми, присвяченої вивченню особливостей будови кореня, пагона і листа у 6 класі. Крім поурочного планування, він містить довідкові і дидактичні матеріали, завдання для контролю знань і розробки позакласних заходів з цієї теми.

 
31 74.264.5-26
Б62

        Бінарні уроки та зв'язок із іншими предметами під час викладання біології / уклад. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2008. - 142 с.

Рубрики: Методика навчання біології - Бінарні уроки

Ключові слова (ненормовані): інтегровані уроки з біології -- літературно-біологічне свято

Анотація:   Дуже цікавою формою роботи шкільного вчителя є проведення бінарних уроків. Ця форма роботи потребує тісного зв'язку з учителями інших предметів, але вона дозволяє підвищити ефективність засвоєння учнями матеріалів курсу та вироблення ними розуміння взаємозв'язків між різними навчальними дисциплінами.

 
32 74.262.21я73-1кр
А44

Акуленко, І. А.

        Елементи теорії множин у поглибленому курсі математики: розробки уроків для 8 класу з поглибленим вивченням математики [Текст] : метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. навч. закл. / І. А. Акуленко, Ю. Ю. Лещенко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 72 с.

Рубрики: Методика навчання математики у середній школі

Ключові слова (ненормовані): множина -- урок математики

Анотація:   Посібник містить поурочні розробки та загальні методичні рекомендації щодо змісту, організації й проведення уроків з алгебри у 8 класах із поглибленим вивченням математики у загальноосвітніх навчальних закладах при вивченні теми "Множина. Операції із множинами".

 
33 74.268кр
О64

        Організація проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання [Текст] : [метод.-практ. посіб.] / МОН України, Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержадміністрації, Черкас. обл. ін-т післядипломної освіти. - Черкаси : ОІПОПП, 2007. - 64 с.

Рубрики: Методика трудового навчання

Ключові слова (ненормовані): урок праці

Анотація:   У методично-практичному посібнику розглядається методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання у 7-8 класах та пропонуються розробки творчих проектів вчителів-практиків технічної та обслуговуючої праці.

 
34 74.264.5
Н63

Ніколенко, В.О.

        Інтелектуальні ігри на уроках біології / В. О. Ніколенко. - Х. : Основа, 2010. - 141 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): інтелектуальні ігри з біології

Анотація:   У роботі розкривається ігрова модель навчання на прикладі використання інтелектуальних ігор на уроках біології. Робота містить стислі відомості про основні інтелектуальні ігри, їх історію, особливості, правила. Наведені зразки питань для проведення ігор на уроках біології з учнями 7-11 класів.

 
35 74.202.2
С30

Семенова, А. В.

        Організація та управління творчою діяльністю старшокласників на уроках природничо-математичного циклу [Текст] : навч. посібник для студентів пед. закладів освіти та вчителів природничо-математичного циклу загально-освітніх шкіл / А. В. Семенова. - О. : Друк, 2001. - 207 с.

Зміст:
  Роль творчої діяльності у розвитку творчих здібностей. - С. 8-17
  Короткий огляд форм та методів навчання, що сприяють розвитку творчих здібностей. - С. 18-31
  Урахування психолого-фізіологічних особливостей старшого шкільного віку у професійній діяльності вчителя, спрямованій на розвиток творчих здібностей старшокласників. - С. 32-43
  Сутність та структура професійної діяльності вчителів з розвитку творчих здібностей старшокласників. - С. 44-49
  Критерії готовності вчителів до професійної діяльності з розвитку творчих здібностей старшокласників. - С. 50-60
  Характеристики та методи діагностики компонентів готовності вчителів до професійної діяльності з розвитку творчих здібностей старшокласників. - С. 61-72
  Рівнева характеристика та методика діагностики готовності вчителів до професійної діяльності з розвитку творчих здібностей старшокласників. - С. 73-82
  Функції та критерії педагогічного управління при організації та проведенні творчої діяльності. - С. 83-85

Рубрики: Дидактика середньої школи - Урок

Ключові слова (ненормовані): уроки природничо-математичного циклу -- творча діяльність учнів

Анотація:   Розглядаються механізми розвитку творчих здібностей старшокласників, готовність учителів до професійної діяльності в данному напрямку, обгрунтовується структурно-функціональна модель управління процесом розвитку творчих здібностей старшокласників на матеріалі уроків природничо-математичного циклу.

 
36 74.264.5
В42

        Відкриті та нестандартні уроки біології у 10 класі [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. та гол. ред. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2005. - 127 с.

Рубрики: Методика навчання біології - Нестандартний урок

Ключові слова (ненормовані): біологія 10 клас -- відкритий урок

Анотація:   У 10 класі учні розпочинають вивчення основ загальної біології. Зробити цей процес цікавішим і ефективнішим допоможе збірка кращих уроків для 10 класу, в якій зібрані як класичні, так і нестандартні їхні варіанти. У посібнику також можна знайти цікаві довідкові й методичні матеріали.

 
37 74.264.5
П23

        Педагогічні знахідки на уроках біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад., голов. ред. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2007. - 144 с.

Рубрики: Методика навчання біології

Ключові слова (ненормовані): уроки біології -- соціалізація учнів -- критичне мислення учнів -- інтерактивні технології навчання -- пізнавальна активність на уроках біології

Анотація:   Кожен учитель, працюючи в школі, створює власну систему роботи з учнями. За декілька років створюється комплекс педагогічних методик, прийомів та засобів, який дозволяє ефективно викладати свій предмет. І не існує серед цих комплексів двох однакових учителів або учнів. Проте, кожен учитель може знайти в досвіді інших ті перлинки, які дозволять йому вдосконалити власну творчу систему. Саме такі корисні перлинки досвіду ми і пропонуємо вам у цьому посібнику.

 
38 74.264.5
С91

        Сучасний урок біології у 10 класі [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. та голов. ред. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2005. - 207 с.

Рубрики: Методика навчання біології

Ключові слова (ненормовані): біоорганічна хімія -- амінокислоти; пептиди; білки -- біосинтез білка -- клітина

Анотація:   Пропонований посібник присвячено методологічним питанням проведення уроків біології у 10 класі. Він містить конкретні поради і рекомендації з викладання тем, вивчення яких передбачено чинною програмою, а також відповідні зразки розробок уроків різних типів. Наведені розробки враховують вікові особливості учнів і дозволяють підвищити ефективність засвоєння ними матеріалу курсу біології.

 
39 74.262-26
У71

        Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика / уклад. І. С. Маркова. - Х. : Основа, 2007. - 171 с.

Зміст:
  Метод проектів
  Комп'ютерні технології
  Розвивальне навчання

Рубрики: Методика навчання математики

Ключові слова (ненормовані): на уроках математики -- комп'ютерні технології -- графіки функцій -- многогранники -- програма Gauss -- похідна -- лінійні алгебраїчні рівняння

Анотація:   Мета випуску цієї серії - ознайомити вчителів загальноосвітніх шкіл з існуючими педагогічними технологіями, показати застосування означених технологій під час вивчення математики. Пропонований посібник містить опис методу проектів, комп'ютерної технології, системи розвивального навчання. Наведено також розробки уроків з використанням означених технологій.

 
40 74.264.5-26
С13

Савустьяненко, Т. Л.

        Інновації на уроках біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Л. Савустьяненко, А. В. Савустьяненко. - Х. : Основа, 2007. - 192 с.

Рубрики: Методика навчання біології - Інноваційні технології навчання

Ключові слова (ненормовані): урок біології -- комплекс методичного забезпечення -- методи активного навчання -- навчально-контрольні тести -- структурно-логічні схеми -- індивідуалізація

Анотація:   З початку нового тисячоліття все більшої ваги в педагогіці набирають інноваційні технології навчання. Пропонований посібник містить найкращі розробки українських учителів, які працюють, використовуючи ці методи. У посібнику роз'яснені теоретичні основи різних інноваційних технологій навчання і надаються практичні рекомендації щодо їх використання на уроках біології.

 
41 74.264.5
С91

        Сучасний урок біології у 7 класі [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. та гол. ред. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2005. - 223 с.

Рубрики: Методика навчання біології

Анотація:   Пропонований посібник присвячено методологічним питанням проведення уроків біології у 7 класі. Він містить конкретні поради і рекомендації з викладення тем, вивчення яких передбачено чинною програмою, а також відповідні зразки розробок уроків різних типів. Наведені розробки враховують вікові особливості учнів і дозволяють підвищити ефективність засвоєння ними матеріалу курсу біології.

 
42 74.262
С91

Сухарева, Л. С.

        Дидактичні ігри на уроках математики. 7-9 класи / Л. С. Сухарева. - Х. : Основа, 2006. - 139 с.

Рубрики: Методика навчання математики - Дидактичні ігри

Ключові слова (ненормовані): інтелектуальні ігри -- комп'ютерні навчальні ігри

Анотація:   У пропонованому збірнику, спираючись на досвід укладання, організації та проведення дидактичних ігор на уроках математики, автор демонструє доцільність використання дидактичних ігор та ігрових ситуацій на уроках під час вивчення різних тем у курсі математики 7-9 класів та в позаурочній роботі, пояснює їх суть, роль і значення як засобів навчання, активізації навчального процесу, розвитку творчої особистості.

 
43 88.840.3
С44

Скороходова, Н. Ю.

        Психология ведения урока / Н. Ю. Скороходова. - С. Пб. : Речь, 2002. - 148 с.

Зміст:
  Управление деятельности учеников- важнейшая функция учителя. - С. 7-13
  Постановка цели урока. - С. 21-30
  Организация взаимодействия на уроке. - С. 37-56
  Мотивация на уроке. - С. 64-89
  Оценивание знание учащихся. - С. 96-119
  Развитие умений школьников управлять собой. - С. 123-134

Рубрики: Психология педагогическая - Психология обучения

Ключові слова (ненормовані): организация деятельности школьников -- руководство учебной группой

Анотація:   Книга предназначена для учителей, начинающих и опытных, которые осмысливают свой стиль руководства учебной группой. В ней даны рекомендации по организации деятельности школьников на уроке с целью создания условий для развития умений учеников управлять собой.

 
44 74.580.252я729
В24

        Введение в язык предмета: Черчение. Математика. Химия. Физика [Текст] : учеб. пособ. для иностр. студ. подгот. ф-тов / И. Я. Ясницкая, А. И. Лобода, Т. А. Снегурова [и др.] ; под общ. ред. И. - Х. : ХПИ, 2007. - 160 с.

Рубрики: Методика обучения физике

Ключові слова (ненормовані): уроки черчения -- уроки математики -- уроки химии -- уроки физики

Анотація:   Пособие представляет собой совокупность вводных курсов по черчению, математике, химии и физике, а также вводный курс по научной речи. Предназначено для иностранных студентов инженерно-технического, медико-биологического и экономического профилей подготовительных факультетов.

 
45 81.2Исп-923
П27

Перлин, О.

        Испанский язык [Текст] : справ. изд. / О. Перлин. - Минск : Современное Слово, 2006. - 544 с.

Рубрики: Язык испанский - Фонетика

Ключові слова (ненормовані): уроки испанского языка

Анотація:   Книга состоит из раздела "Фонетика", 60 уроков с ключами к текстам и упражнениям и словарей (испанско-русского и русско-испанского). В разделе "Фонетика" даются краткие сведения о правилах произношения звуков и о правилах ударения в испанских словах. В уроках, которые посвящены фонетическим явлениям, дается транскрипция слов ( в квадратных скобках). Упражнения после каждого урока должны обеспечить усвоение, повторение и закрепление лексического материала. Ключ с переводами испанских текстов служит для проверки правильности понимания текстов и правильности выполнения упражнений.

 
46 74.261.4я73-1
К56

Коваль, Г. П.

        Методика викладання української мови [Текст] : навч. посіб. для студ. педін-тів, гуманіт. ун-тів, пед. коледжів спец. "Педагогіка і метод. почат. навчання" / Г. П. Коваль, Н. І. Деркач, М. М. Наумчук. - Т. : Астон, 2008. - 287 с.

Рубрики: Методика навчання української мови

Ключові слова (ненормовані): методика навчання грамоти -- комунікативні функції мови -- фонетика -- графіка -- словотвір -- граматика -- орфографія -- лексикологія -- дидактика -- частини мови

Анотація:   Запропонований посібник допоможе оволодіти технологією уроку української мови, озброїти студентів його методичним багатством. Головні питання, що розглядаються, - ефективні способи керівництва навчально-виховним процесом на уроці мови (методи, прийоми, засоби та формування навчання) з урахуванням характеру навчального матеріалу та ступеня його засвоєння: мовленнєво-мовне спрямування уроку, організація аналітико-синтетичної діяльності учнів на ньому, види та форми мовленнєвої діяльності, лінгвістичне спрямування уроку, реалізація фактичних та потенційних можливостей кожного учня в класно-урочній системі навчання, комплексний підхід до вивчення слова; методика розвитку мовлення учнів (наукові основи, методи, основні напрями роботи, формування й виховання культури мовлення, навчання аудіювання, розвиток зв'язного мовлення).

 
47 74.264.5
Н73

        Нові педагогічні технології для вчителів біології [Текст] : Вип. 2 / уклад. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2010. - 159 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): урок біології -- народна педагогіка -- узагальнюючі уроки біології

Анотація:   Посібник містить розробки різноманітних сучасних педагогічних технологій, які використовуються вчителями біології. Особливу увагу приділено використанню колективних засобів навчання та елементів народної педагогіки на уроках біології. Окремо розглянуто різноманітні форми узагальнюючих уроків біології у 8 класі...

 
48 74.266.32я73-1кр
Б77

Бойко, Н. І.

        Українське народознавство та методика його вивчення [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ.-іст. / Н. І. Бойко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 123 с.

Рубрики: Методика навчання народознавства в школі

Ключові слова (ненормовані): урок народознавства -- схема планування уроку -- схема аналізу уроку народознавства

Анотація:   Пропоноване видання підготовлене згідно з навчальною програмою дисципліни "Методика викладання народознавства". Крізь призму проблематики лекцій, тематики семінарських занять з курсу та методичних рекомендацій до їх підготовки, зміст самостійної та індивідуальної роботи студентів, навчально-методичних матеріалів обгрунтовується доцільність вивчення курсу "Українське народознавство", розкриваються принципи, прийоми та методи навчання; з'ясовуються особливості уроку та інших форм навчання народознавства, аргументуються вимоги до сучасного кабінету українського народознавства. Користувачам пропонуються зразки основних форм організації вивчення народознавства.

 
49 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова для перекладачів і філологів. 2 курс [Текст] : підручник / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. Ю. Васильченко, Н. С. Хоменко ; за заг. ред. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 344 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): урок англійської мови -- письмовий переклад

Анотація:   Підручник націлений на формування навичок усного та писемного мовлення у майбутніх лінгвістів та перекладачів, а також на розвиток навичок усного та письмового перкладу. Автори пропонують принципово нову структуру уроку, ускладнену та розширену відповідно до вимог другого курсу. Кожен урок містить передтекстові вправи, оригінальні тексти, словник активної лексики та низку лексичних, лексико-граматичних та комунікативних вправ. До підручника додається аудіозапис текстів, діалогів уроків та певних фонетичних вправ, здійснених носіями англійської мови.

 
50 74.202.5
П55

Пометун, О. І.

        Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання [Текст] : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; за заг. ред. О. І. Пометун. - К. : А.С.К., 2005. - 192 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Інтерактивні технології навчання

Ключові слова (ненормовані): інтерактивний урок -- інтерактивні технології кооперативного навчання -- технології колективно-групового навчання -- технології опрацювання дискусійних питань

Анотація:   Посібник, розрахований на роботу з дітьми різних вікових категорій, знайомить із новітніми підходами до організації навчання - інтерактивними технологіями, які допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним. Він може стати в пригоді кожному викладачеві - досвідченому або молодому спеціалісту, математику або гуманітарію.

 
51 74.262.7
В57

Власенко, К. В.

        Актуалізація евристичних ситуацій на уроках геометрії [Текст] : [за матеріалами основної школи] / К. В. Власенко, О. І. Скафа. - Х. : Основа, 2010. - 159 с.

Рубрики: Методика навчання геометрії в школі

Ключові слова (ненормовані): навчання геометрії -- педагогічні технології -- евристичні підказки з геометрії -- урок геометрії

Анотація:   У роботі викладено нові підходи до навчання геометрії через організацію евристичних ситуацій орієнтування, пошуку, перетворення та інтеграції.

 
52 74.261.8Укя73-1
К95

Куценко, Л.

        Час вчитися любити : біблія на уроках літератури [Текст] : навч. посіб. / Л. Куценко. - Кіровоград : Степова Еллада, 1999. - 54 с.

Рубрики: Методика навчання літератури

Ключові слова (ненормовані): структура біблії -- вивчення біблії -- новий заповіт -- старий заповіт -- притчі -- Біблія

Анотація:   Навчальний посібник Леоніда Куценка "Час вчитися любити: Біблія на уроках літератури" містить загальну характеристику Біблії як головної Книги християнської віри. Та все ж, орієнтуючись на існуючу шкільну програму з української літератури, автор не обмежується тільки загальним оглядом Книги Книг, а й інтерпретує згідно з вимогами шкільної програми деякі її фрагменти ("Давидові псалми", "Книга Приповістей Соломона", "Нагірна проповідь"...). Посібник має хрестjмfтійну частину, у якій містяться саме ті уривки Біблійних текстів, знайомство з якими передбачено шкільною програмою.

 
53 К19

Канищева, Л. О.

        Психологія на уроках біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. О. Канищева, Л. В. Турищева. - Х. : Основа, 2007. - 128 с.

Рубрики: Методика навчання біології

Ключові слова (ненормовані): фізіологія нервової системи -- свідомість -- увага -- відчуття -- сприйняття -- пам'ять -- мислення -- уява -- мовлення -- емоції -- темперамент -- воля

Анотація:   У посібнику розглядається питання взаємозв'язку психічних процесів, станів та властивостей психіки людини з роботою різних ділянок та структур мозку. Проводиться систематизація та узагальнення матеріалів з проблеми для їх використання на уроках біології та в практиці роботи вчителя з учнями. Крім теоретичних основ посібник містить і практичні завдання для учнів, у тому числі методики та досліди, цікаву інформацію з теми та практичні поради.

 
54 74.264.5
Ш37

Шевченко, Н. І.

        Використання фольклору на уроках біології : дидактичні матеріали [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Н. І. Шевченко. - Х. : Основа, 2011. - 111 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): фольклор у біології -- дидактичні матеріали до ботаніки -- дидактичні матеріали до зоології -- дидактичні матеріали до анатомії

Анотація:   Пропонований посібник містить дидактичні матеріали з елементами фольклору, що можна використовувати на уроках біології в 7-11 класах. Наведені матеріали сприятимуть значному підвищенню інтересу учнів до вивчення біології, опануванню навчальних матеріалів та забезпеченню зв'язку з іншими предметами. Для зручності матеріали розподілені за класами і темами.

 
55 74.261.8Ук
А92

        Атеїстичне виховання на уроках літератури [Текст] : зб. статей / відп. ред. В. Х. Косян. - К. : Радянська школа, 1982. - 104 с.

Рубрики: Освіта середня

Ключові слова (ненормовані): виховання на уроках літератури -- атеїстичне виховання

Анотація:   У посібнику в хронологічній послідовності відповідно до шкільної програми аналізуються твори українських письменників дожовтневого і радянського періодів, які сприяють формуванню науково-атеїстичних поглядів у школярів, подані методичні поради з питань атеїстичного виховання. Розрахований на вчителів-словесників загальносвітньої школи, студентів-філологів.

 
56 74.262
І73

        Інтерактивні технології на уроках математики [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. І. С. Маркова. - Х. : Основа, 2007. - 128 с.

Рубрики: Методика навчання математики

Ключові слова (ненормовані): інтерактивні принципи -- класифікація інтерактивних технологій -- інтерактивні технології кооперативного навчання -- колективно-групове навчання -- технології ситуативного моделювання

Анотація:   Посібник знайомить читачів із новітніми підходами до організації навчального процесу - інтерактивними технологіями, які допоможуть учителю зробити навчання цікавим, різноманітним, ефективним. Книга містить приклади розробок уроків або їх фрагментів із використанням цих методів.

 
57 74.264.5
Т66

Трегуб, В. Ю.

        Рольові ігри на уроках біології та в позакласній роботі [Текст] : навчальний посібник / В. Ю. Трегуб, К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2005. - 95 с.

Рубрики: Методика навчання біології - Рольові ігри

Анотація:   Посібник містить розробки біологічних рольових ігор для учнів 10-11 класів. Вони охоплюють головні розділи курсу загальної біології і можуть використовуватися як на уроках, так і в позакласній роботі. Головною перевагою даної форми роботи є ефективне стимулювання учнів до самостійної роботи з матеріалами курсу біології та активне застосування ними набутих знань у ході рольової гри.

 
58 74.262-26
У71

        Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика [Текст] : навч.-метод. посіб.. - Х. : Основа, 2007

Рубрики: Методика навчання математики

Ключові слова (ненормовані): критичне мислення -- модульне навчання

Анотація:   Пропонований посібник містить опис технології розвитку критичного мислення та системи модульного навчання. Наведено також розробки уроків з використанням означених технологій.

 
59 74.262
У92

        Учитель року - 2004. Цикли уроків з математики [Текст] : науково- популярна література / гол ред. І. С. Маркова. - Х. : Основа, 2005. - 140 с.

Рубрики: Методика навчання математики

Анотація:   Пропонована книга містить методичні розробки циклів уроків учасників і лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2004" у номінації "Математика".

 
60 76
К26

Карпенко, В. О.

        Уроки пройдених доріг / В. О. Карпенко. - К. : Смолоскип, 2011. - 784 с.

Рубрики: Журналістика

Ключові слова (ненормовані): Карпенко В. : журналіст, письменник, політик

Анотація:   Ця книга - спроба з висоти 70-ти прожитих років осягнути уроки пройдених доріг, згадати цікаві особистості, з якими авторові доводилося стикатися: від друзів-журналістів, відомих письменників і митців до високих партійних функціонерів, міністрів і перших трьох президентів держави.

 
61 74.262
Д44

        Дидактичні ігри на уроках математики [Текст] : 5-6 кл. / голов. ред. І. С. Маркова. - Х. : Основа, 2006. - 127 с.

Рубрики: Методика навчання математики - Дидактичні ігри

Ключові слова (ненормовані): цілі числа -- раціональні числа -- натуральні числа -- десятковий дріб -- звичайний дріб

Анотація:   Пропонований збірник складається із трьох частин. У першій частині збірника розглядається методика введення цілих, дробових, раціональних чисел. Для успішного сприймання і засвоєння навчального матеріалу пропонується вивчати числа в казковій формі. Друга частина збірника допоможе вчителю, який працює в 5 класі. Розробки дидактичних ігор підібрані відповідно до програмних вимог і містять необхідні завдання. Правила проведення дидактичних ігор, які наведені у третій частині збірника, стануть у пригоді вчителям під час підготовки до уроків.

 
62 74.264.5
Р64

        Розвиток інтелекту та пізнавальної діяльності учнів на уроках біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2009. - 110 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): пізнавальна діяльність учнів -- самоосвіта учня -- інтерактивні технології -- біологічні інтелектуальні ігри

Анотація:   Посібник містить розробки вчителів біології, присвячені розвитку інтелекту та пізнавальної активності учнів на уроках біології. Він значно полегшить роботу з учнями, зробить її більш ефективною. Аналіз наведеного досвіду дозволить раціонально використовувати новітні педагогічні технології, адаптуючи їх до умов конкретної школи й системи викладання, створеної вчителем з урахуванням особливостей того чи іншого класу.

 
63 4у(070.2)
Б43

Бєляєв, О. М.

        Сучасний урок української мови [Текст] : навчальний посібник / О.М. Бєляєв. - К. : Радянська школа, 1981. - 176 с.

Рубрики: Методика навчання української мови - Урок мови

Ключові слова (ненормовані): методи навчання -- еврістична бесіда -- робота з підручником -- мовний аналіз

Анотація:   У посібнику розглядають зміст,структура й методика проведення уроку з української мови в 4-8 класах загальноосвітньої школи. Велика увага приділяється висвітленню ефективних методів і прийомів викладання української мови(постановка проблемних завдань,евристична бесіда,спостереження над мовою,робота з підручником та іншими джерелами знань,мовний аналіз).Розрахований на вчителів-словесників загальноосвітньої школи,методистів з мови й літератури,викладачів і студентів з мови і літератури,викладачів і студентів філологічних факультутів вузів.

 
64 74.264.5
В42

        Відкриті та нестандартні уроки біології у 6 класі [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. та гол. ред. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2005. - 142 с.

Рубрики: Методика навчання біології - Нестандартний урок

Анотація:   Вивчення рослинного світу створює фундамент біологічних знань учнів. Зробити цей процес цікавішим і ефективнішим допоможе збірка кращих уроків для 6 класу, в якій зібрані як класичні, так і нестандартні їхні варіанти. У посібнику також можна знайти цікаві довідкові і методичні матеріали.

 
65 74.264.5
В42

        Відкриті та нестандартні уроки біології у 9 класі [Текст] : навч.- метод. посіб. / уклад., та гол. ред. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2005. - 112 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Анотація:   вивчення власного організму завжди привертає увагу учнів. Зроьити цей процес цікавішим і ефективнішим допоможе збірка кращих уроків для 9 класу, в якій зібрані як класичні, так і нестандартні їхні варіанти. у посвбнику також можна знайти цікаві довідкові й методичні матеріали.

 
66 74.262
У92

        Учитель року - 2004. Відкриті уроки з математики [Текст] : навчальний посібник / уклад.: Н. С. Прокопенко, Н. П. Щекань, гол. ред. І. С. Маркова. - Х. : Основа, 2005. - 157 с.

Рубрики: Методика навчання математики - Відкриті уроки з математики

Анотація:   Пропонована книга містить методичні розробки конкурсних та відкритих уроків учасників і лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2004" у номінації "Математика".

 
67 74.264.5
І66

        Інноваційні технології на уроках біології. ТРВЗ-педагогіка / упоряд.: К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2006. - 111 с.

Рубрики: Методика навчання біології

Ключові слова (ненормовані): інноваційні технології -- ТРВЗ-педагогіка

Анотація:   З початком нового тисячоліття все більшої ваги в педагогіці набирають інноваційні технології навчання. З однією з них ТРВЗ-педагогікою - і знайомить вас ця збірка. У посібнику роз'яснені теоретичні основи цього метода і надаються практичні рекомендації щодо його використання на уроках біології.

 
68 74.268.96
А35

Азимов, Л. Б.

        Уроки экономики в школе: Активные формы преподавания [Текст] : Учеб. пособие для учащихся ст. кл. и учителей общеобразовательных учреждений / Л. Б. Азимов , Е. В. Журавская. - М. : Аспект Пресс, 1995. - 71 с.

Рубрики: Экономика образования

Ключові слова (ненормовані): экономика в школе -- экономические системы -- производительность труда -- спрос -- предложение -- разделение труда

Анотація:   Данное пособие содержит планы проведения уроков экономики в старших классах средних школ. Его главная цель- помочь учителю лучше организовывать вводные занятия по курсу экономики, используя активные формы обучения. Пособие нацелено на наилучшее усвоение школьниками таких базовых концепций экономической науки, как ограниченность ресурсов и выбор, спрос и предложение, производительность и др. В настоящем издании использованы в переработанном виде материалы, впервые опубликованные в книге : "Преподавание экономики в школе: основные экономические понятия"

 
69 74.267.5
Д13

Давыдов, В. Ю.

        Меры безопасности на уроках физической культуры [Текст] : учеб.-метод. пособ. / В. Ю. Давыдов. - М. : Советский спорт, 2007. - 140 с.

Рубрики: Методика обучения физической культуры

Ключові слова (ненормовані): причины травматизма при занятиях физкультурой -- спортивный инвентарь -- спортивный травматизм

Анотація:   Настоящее пособие знакомит учителей физической культуры с нормами санитарно-гигиенического режима, мерами пожарной безопасности на уроках физкультуры. В нем представлены нормативные акты, формы документов, извлечения из методических указаний, правил и инструкций по охране труда, регламентирующие безопасность проведения физкультурно-оздоровительной, учебной и внеклассной работы в образовательных учреждениях; показан порядок и правила проведения инструктажей по мерам безопасности.

 
70 74.100
В42

        Відкритий урок: дошкільне виховання [Текст] : методична серія для вчителів. Вип. 5-6. - К. : Плеяда, 2003. - 131 с.

Рубрики: Педагогіка дошкільна - Дошкільне виховання

Ключові слова (ненормовані): психологічна підготовка малюка до дитячого садочка -- розвиток мовлення дошкільнят -- творчі заняття з дошкільнятами

Анотація:   У черговому випуску методичної серії "Відкритий урок. Дошкільне виховання" зібрані методичні розробки тематичних та ігрових занять, сценаріїв свят, конкурсів, пропонуються практичні рекомендації щодо їх використання. Автори статей також радять, як підготувати малюка до дитячого садка, щоб адаптація пройшла безболісно, як підготувати дітей до школи методами фізичної та розумової активності, як розвивати творче мислення, уяву, мовлення. Вперше ми друкуємо віршовний матеріал - творчий доробок, який допоможе побудувати більш цікаво і змістовно заняття з основ безпеки життєдіяльності дітей.

 
71 74.262я73-1кр
А44

Акуленко, І. А.

        Елементи теорії множин у поглибленому курсі математики: розробки уроків для 8 класу з поглибленим вивченням математики [Текст] : метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. навч. закл. / І. А. Акуленко, Ю. Ю. Лещенко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 88 с.

Рубрики: Методика навчання математики у школі

Ключові слова (ненормовані): теорія множин -- розв'язання задач з математики -- контрольні роботи з математики

Анотація:   Посібник містить поурочні розробки та загальні методичні рекомендації щодо змісту, організації й проведення уроків з алгебри у 8 класах із поглибленим вивченням математики у загальноосвітніх навчальних закладах при вивченні теми "Множина. Операції із множинами".

 
72 74.261.8Ия72-1
Х94

Хроменко, І. А.

        Ігрові та творчі завдання на уроках зарубіжної літератури [Текст] : 8-11 кл. / І. А. Хроменко. - Т. : Мандрівець, 2008. - 172 с.

Рубрики: Методика навчання зарубіжної літератури

Ключові слова (ненормовані): дидактичні ігри -- конкурси -- вікторини -- літературна гра -- тематичне оцінювання

Анотація:   До посібника увійшли літературні дидактичні ігри, конкурси, вікторини для підсумкових уроків та позакласної роботи, а також цікаві творчі завдання для проведення тематичного оцінювання учнів у 8-11-класах.

 
73 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова. ІІІ курс [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. Ю. Васильченко [та ін.] ; за заг. ред. : В. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 491 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): лінгвістика англійської мови -- усний переклад -- письмовий переклад

Анотація:   Підручник націлений на формування навичок усного та писемного мовлення у майбутніх лінгвістів та перекладачів, а також на розвиток навичок усного та письмового перекладу. Автори пропонують принципово нову структуру уроку, ускладнену та розширену відповідно до вимог третього курсу. Кожен урок містить передтекстові вправи, оригінальні тексти, словник активної лексики та низку лексичних, лексико-граматичних та комунікативних вправ. До підручника додається аудіозапис текстів, діалогів уроків та певних фонетичних вправ, здійснених носіями англійської мови.

 
74 88.5я73-1
Р76

Росс, Л.

        Человек и ситуация. Уроки социальной психологии / Л. Росс, Р. Нисбетт ; пер. с англ. : В. В. Румынского ; Под ред. : Е. Н. Емельянова. - М. : Аспект Пресс, 2000. - 429 с.

Зміст:
  Уроки и вызовы социальной психологии. - С. 32-42
  Три кита социальной психологии. - С. 42-56
  Предсказуемость и недетерминованность. - С. 56-61
  Проблема масштабности эффекта. - С. 61-67
  Социальное влияние и групповые процессы. - С. 72-100
  Канальные факторы. - С. 100-119
  Субъективные подходы в объективном бихевиоризме. - С. 120-131
  Проблема субъективной интерпретации в социальной психологии. - С. 131-146
  Процесс атрибуции. - С. 146-153
  Неспособность сделать поправку на неопределенности субъективной интерпретации. - С. 153-163
  Обзор традиционных теорий личности. Научные открытия и дискуссии. - С. 169-181
  Реакция профессиональных психологов на вызов 1978 года. - С. 181-191
  Что же такое корреляции, отражающие согласованность поведения?. - С. 191-205
  Качественные аспекты обыденной теории личности. - С. 205-206
  Количественные аспекты обыденной теории личности. - С. 209-214
  Обыденный диспозиционизм и фундаментальная ошибка при атрибуции. - С. 214-235
  Истоки обыденного диспозиционизма. - С. 235-243
  Обыденный диспозиционизм и фундаментальная ошибка атрибуции. - С. 214-235
  Истоки обыденного диспозиционизма. - С. 235-243
  Разграничение в науке- смешение в реальности. - С. 246-256
  Когда люди сами формируют свою среду. - С. 256-262
  Преемственность поведения в течении жизни. - С. 262-266
  Ситуации, субъективные интерпретации и личность. - С. 266-278
  Ситуационные детерминанты культуры. - С. 280-288
  Культура, идеология и субъективная интерпретация. - С. 288-312
  Культуры как напряженные системы. - С. 312-322
  Личностные черты, этнические особенности и координаты индивидуальных различий. - С. 322-327
  Некоторые методологические уроки для исследователей-практиков и их клиентов. - С. 329-340
  Когда "крупные" социальные проекты терпят крах. - С. 340-350
  Когда " мелкие" социальные проекты удаются. - С. 350-362
  Влияние атрибуций и навешивание ярлычков в школьном классе. - С. 362-373
  Субъективные восприятия и их объективные последствия для здоровья. - С. 373-385
  Применение социальной психологии в повседневной жизни. - С. 385-390

Рубрики: Психология социальная - Практическое решение социальных проблем

Ключові слова (ненормовані): теоретические идеи социальной психологии -- опыт практического решения социальных проблем -- власть ситуации над поведением человека

Анотація:   Одна из важнейших психологических работ последнего десятилетия. В ней рассматриваются основные теоретические идеи социальной психологии, анализируется драматический опыт практического решения социальных проблем. В центре внимания авторов- знаменитых социальных психологов- власть ситуации над поведением человека, ее психологические механизмы и прикладные следствия.

 
75 81.2Фр-923
К85

Крючков, Г. Г.

        Французька мова. Початковий курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Г. Крючков. - К. : Вища школа, 2009. - 367 с.

Рубрики: Мова французька

Ключові слова (ненормовані): інтернаціональна лексика -- урок французького

Анотація:   Основний лексико-граматичний матеріал побудовано за принципами "Прискореного курсу французької мови", але з використанням виключно авторського матеріалу. Перші 3 уроки присвячені фонетичному матеріалу сучасної французької мови з поступовим ускладненням графічного матеріалу. Наступні 13 уроків охоплюють передбачені навчальною програмою побутові та соціально-побутові теми. Пропонується інтернаціональна лексика, яка не потребує перекладу і швидко збагачує лексичний запас.

 
76 81.2Исп-923
П27

Перлин, О.

        Испанский язык / О. Перлин. - Минск : Современное Слово, 2000. - 544 с.

Рубрики: Язык испанский

Ключові слова (ненормовані): испанский язык

Анотація:   Книга состоит из раздела "Фонетика" 60 уроков с ключами к текстам и упражнениям и словарей (испанско-русского и русско-испанского). В разделе "Фонетика" даются краткие сведения о правилах произношения звуков и о правилах ударения в испанских словах. В уроках, которые посвыщены фонетическим явлениям, дается транскрипция слов ( в квадратных скобках). Упражнения после каждого урока должны обеспечить усвоение, повторение и закрепление лексического материала. Ключ с переводами испанских текстов служит для проверки правильности понимания текстов и правильности выполнения упражнений.

 
77 81.2Фр-923
П43

        Поглибленний курс французької мови [Текст] : підруч. для студентів ун-тів, ін-тів і факультетів інозем. мов / Г. Г. Крючков, В. С. Хлопук, Л. П. Корж. - К. : Вища школа, 2000. - 398 с.

Рубрики: Мова французька

Ключові слова (ненормовані): граматика французької мови -- лексика французької мови

Анотація:   Підручник складається з 20 уроків, об'єднаних у чотири цикли. Чотири уроки кожного циклу є основними і містять крім оригінального додатковий текст і нормативний граматичний матеріал. Завершальні уроки циклів містять додатковий текст і матеріал для повторення засвоєної лексики та граматики. Тематика текстів відображає соціальні, політичні, культурні та інші реалії Франції. Система вправ є комунікативно спрямованою і покликана сприяти подальшому вдосконаленню мовних навичок студентів.

 
78 81.2Исп-923
П27

Перлин, О.

        Испанский язык / О. Перлин. - Минск : Современное Слово, 1999. - 527 с.

Рубрики: Язык испанский

Анотація:   Книга состоит из раздела "Фонетика", 60 уроков с ключами к текстам и упражнениям и словарей (испанско-русского и русско-испанского). В разделе "Фонетика" даются краткие сведения о правилах произношения звуков и о правилах ударения в испанских словах. В уроках, которые посвящены фонетическим явлениям, дается транскрипция слов (в квадратных скобках). Упражнения после каждого урока должны обеспечить усвоения, повторение и закрепление лексического материала. Ключ с переводами испанских текстов служит для проверки правильного понимания текстов и правильности выполнения упражнений.

 
79 74.264.4
П77

        Природознавство у 5-6 класах. Досвід викладання [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. : К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2007. - 240 с.

Рубрики: Методика навчання природознавства

Ключові слова (ненормовані): уроки природознавства -- оцінювання знань з природознавства -- контроль знань -- поурочний контроль -- конспект уроку

Анотація:   Пройшов перший період роботи за новою програмою для дванадцятирічної школи з курсу природознавства. Пропонований посібник містить матеріали, напрацьовані вчителями під час викладання цього предмета в різних регіонах України. До уваги читачів запропоновані цікаві методичні знахідки, розробки окремих уроків і тем та можливі варіанти тематичного оцінювання у 5-6 класах.

 
80 74.202
О75

        Особистісно орієнтований підхід в початковій освіті / упоряд. О. Кондратюк ; ред. рада : Т. Бишова, О. Кондратюк, М. Мосієнко [та ін.]. - К. : Шкільний світ, 2008. - 127 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- інтегровані уроки -- інтерактивні методи навчання

Анотація:   У книжці висвітлено особливості, загальні способи, ментоди особистісно орієнтованого підходу та прийоми його реалізації у навчанні молодших школярів. У першому розділі розглянуто структуру особистісно орієнтованого уроку та зміст кожного з його етапів. Подано рекомендації із застосування інтерактивних методів, з організації навчального діалогу учнів. У другому розділі представлено розробки уроків, які ілюструють окремі аспекти навчання, орієнтованого на особистість.

 
81 74.200.55 я73-1
Д42

Джола, Д. М.

        Теорія і методика естетичного виховання школярів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Д. М. Джола, А. Б. Щербо ; відп. за вип. : М. С. Демчишин. - К. : ІЗМН, 1998. - 390 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Естетичне виховання

Ключові слова (ненормовані): робота -- позакласні естетично-освітні заходи -- естетично-перетворююча діяльність -- урок мистецтва -- урок світової культури -- урок естетики

Анотація:   Посібник є узагальненням багатьох теоретичних та методичних праць авторів, їх практичного досвіду. Пропонована методика пройшла багаторічну апробацію в різних формах.

 
82 74.264.8
Ш37

Шевчук, О. А.

        Основи здоров'я [Текст] : конспект уроків 9 кл. / О. А. Шевчук. - К. : Шкільний світ, 2009. - 135 с.

Рубрики: Методика навчання валеології в школі

Ключові слова (ненормовані): здоров'я -- уроки валеології в школі -- розробки уроків курсу Основи здоров'я для 9 кл.

Анотація:   Книжка спрямована на вивчення складових індивідуального (духовного, психічного, фізичного) та соціального здоров'я людини. Містить розробки уроків курсу "Основи здоров'я" для 9-го класу згідно з програмою для 12-річної школи.

 
83 81.2Фр-923
П55

Помірко, Р.

        Французька мова для початківців [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. Помірко, Н. Дмитрасевич. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 150 с.

Рубрики: Мова французька

Ключові слова (ненормовані): урок французької мови

Анотація:   Навчальний посібник "Le francais pour les debtants" розрахований на 72 години аудиторної роботи. Посібник створено з метою розвитку компетенції спілкування, яка охоплює мовний та соціокультурний компоненти у французькому та українському контекстах. Матеріал подано у вигляді 12 уроків і 4 модулів. Кожен урок складається з таких рубрик: dialogue, vocabuiasre, grammaire, exercices.

 
84 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова для перекладачів і філологів. ІІ курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. Ю. Васильченко, Н. С. Хоменко ; за ред. В. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 337 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): тексти англійською мовою

Анотація:   Підручник націлений на формування навичок усного та писемного мовлення у майбутніх лінгвістів та перекладачів, а також на розвиток навичок усного та письмового перекладу. Автори пропонують принципово нову структуру уроку, ускладнену та розширену відповідно до вимог другого курсу. Кожен урок містить передтекстові вправи, оригінальні тексти, словник активної лексики та низку лексичних, лексико-граматичних та комунікативних вправ. До підручника додається аудіозапис текстів, діалогів уроків та певних фонетичних вправ, здійснених носіями англійської мови.

 
85 74.200.514
Т19

Тарасенко, Г. С.

        Дивосвіт. Технологія естетико-екологічного виховання / Г. С. Тарасенко. - К. : Рута, 2000. - 208 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Естетичне виховання

Ключові слова (ненормовані): викладання природознавства -- художньо-естетичні бесіди -- урок художнього пізнання природи -- виховання любові до природи -- позакласна робота

Анотація:   У посібнику дано практичний матеріал для проведення уроків милування природою, художньо-естетичних бесід, творчих годин, свят, ігор-подорожей з метою розвитку художньо-образного мислення дітей, виховання у них любові до природи. Запропонована технологія допоможе підвищити виховну ефективність уроків літератури, музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, народознавства, природознавства, урізноманітнить позакласну виховну роботу з дітьми.

 
86 74.261.4
М54

        Методика викладання української мови і літератури [Текст] : республік. наук.-метод. зб. Вип. 10 / Міністерство освіти Української РСР, Науково-дослідний інститут педагогіки УРСР. - К. : Радянська школа, 1985. - 120 с.

Зміст:
  Мазуркевич О. Р.  Література в умовах реформи школи / О. Р. Мазуркевич. - С. 3-19
  Гузар З. П.  До вивчення літературного твору в школі / З. П. Гузар. - С. 20-27
  Волошина Н. Й.  Виховання естетичного ставлення до праці на уроках позакласного читання / Н. Й. Волошина. - С. 27-37
  Федотова Л. П.  Добір методів вивчення твору залежно від родової специфіки літератури / Л. П. Федотова. - С. 37-44
  Шевченко З. О.  Розвиток мислення старшокласників засобами шкільної лекції з літератури / З. О. Шевченко. - С. 44-51
  Телехова О. П.  Літературна критика в удосконалених програмах з української літератури / О. П. Телехова. - С. 51-60
  Копчук А. М.  Виховання в учнів любові до художньої книги / А. М. Копчук. - С. 61-67
  Доманський В. А.  Українсько-російські літературні взаємозв'язки на факультативних заняттях / В. А. Доманський. - С. 67-74
  Скуратівський Л. В.  Місце проблемного навчання на уроках української мови в 4-8 класах / Л. В. Скуратівський. - С. 75-80
  Гончаренко Н. М.  Самостійна робота з підручником на уроках мови - важливий засіб активізації учнів / Н. М. Гончаренко. - С. 81-86
  Варзацька Л. О.  Зв'язний текст як основа евристичної бесіди / Л. О. Варзацька. - С. 86-93
  Кондратенко Л. О.  Використання елементів фонетичної транскрипції під час вивчення фонетики і правопису в 4 класі / Л. О. Кондратенко. - С. 93-98
  Бондаренко С. Ф.  Підготовка учнів до уроку розвитку зв'язного мовлення / С. Ф. Бондаренко. - С. 99-103
  Шелехова Г. Т.  Робота над текстами наукового стилю в 4-6 класах / Г. Т. Шелехова. - С. 104-109
  Чешко Т. П.  Поетапне узагальнення зань учнів про частини мови / Т. П. Чешко. - С. 110-115
  Симоненкова Л. М.  Про шляхи вдосконалення шкільного курсу української мови / Л. М. Симоненкова, Г. М. Іваницька. - С. 116-118

Рубрики: Методика навчання української мови в середній школі

Анотація:   У збірнику висвітлюються проблеми вивчення літератури і мови в світлі Основних напрямків реформи загальноосвітньої і професійної школи. При розгляді питань методики викладання літератури особлива увага приділяється трудовому, патріотичному, інтернаціональному, естетичному вихованню учнів; вивченню художніх творівв процесі позакласного читання і на факультативних заняттях; визначається місце літературної критики в удосконалених програмах. Статті по методиці мови висвітлюють питання проблемності на уроках, методики вивчення фонетики, проведення уроків зв'язного мовлення, вивчення мови на факультативних заняттях.

 
87 74.264.5
В43

        Використання ігрових технологій під час вивчення біології / уклад. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2010. - 141 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): урок біології -- імунітет -- ігрові елементи на уроках біології

Анотація:   У посібнику розглянуто особливості використання ігрових технологій на уроках біології. На конкретних прикладах продемонстровано основні переваги та недоліки застосування цих методів і надано практичні поради відносно їх використання у навчальному процесі.

 
88 81.2Нім-922
С40

Сірик, Т. Л.

        Підручник з англійської мови. 10 кл. / Т. Л. Сірик. - Полтава : СТЛ-Книга, 2003. - 188 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): уроки англійської мови

Анотація:   Підручник включає дев'ять ситуативно-тематичних циклів уроків, які присвячені астрономії, географії, історії англомовних країн та України. Невід'ємною складовою кожного циклу є текст-полілог, що слугує як зразок активного використання лексичних одиниць в сучасному мовленні в процесі обговорення проблемного питання на уроці. Кожен цикл включає комунікативні вправи в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Мова у підручнику розглядається як засіб спілкування для роботи в парах і групах, не включаючи особистісно-орієнтованого підходу до навчання.

 
89 63.3(4Укр)62
У45

        "Українізація" 1920-30-х років: Передумови, здобутки, уроки [Текст] : монографія / В. А. Смолій (відп. ред.); автор. кол. В. М. Даниленко (кер. авт. кол.), Я. В. - К. : Видавництво інституту історії України, 2003. - 392 с.

Зміст:
  Поняття "українізація": походження й інтерпретація. - С. 12-25
  Історичні передумови політики українізації. - С. 26-44
  Хід "українізації" та її вплив на суспільно-політичне життя й етнонаціональний розвиток України. - С. 45-190
  Сталінізм і кінець "українізації". - С. 191-229
  Політика українізації і українці за межами УСРР. - С. 230-325
  Політичні наслідки й уроки політики українізації. - С. 326-352

Рубрики: Історія України - Національна реформа
Україна

Анотація:   У монографії висвітлюється зміст і наслідки здійснення в Україні національної реформи 20-30 рр., яку правляча Комуністична партія проводила під гаслами "коренізації" у кадровій політиці, у сфері освіти, культури, інформації. Простежуючи реакцію українського суспільства і діаспори на ініційовану згори реформу, автори приділяють основну увагу дослідженню паралельного процесу, який йшов знизу і вливався в русло боротьби за національне відродження. Розкрито також специфічність процесів "українізації" поза межами УСРР.

 
90 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді. "Родзинка 2013" [Текст] : зб. матеріалів XV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 546 с.

Зміст:
  Авраменко Н. О.  Методика використання творчих проектів на уроках трудового навчання / Н. О. Авраменко. - С. 12-13
  Бевзенко А. В.  Особливості роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми / А. В. Бевзенко. - С. 14-15
  Божко Н. С.  Ян Амос Коменський про вчителя та вимоги до нього / Н. С. Божко. - С. 16-18
  Бойко Л. І.  Застосування тренінгів під час підготовки студентів при вивченні дисципліни "БЖД" / Л. І. Бойко. - С. 19-21
  Бондаренко С. О.  Розвиток творчої особистості учнів у процесі гурткової роботи з трудового навчання / С. О. Бондаренко. - С. 22-24
  Велика М. М.  Освіта Японії в період Мейдзі / М. М. Велика. - С. 25-26
  Вербельчук Ю. М.  Ідеї народності в творчості К. Д. Ушинського / Ю. М. Вербельчук. - С. 27-29
  Галушко О. В.  Особливості побудови уроку світової літератури у загальноосвітній школі / О. В. Галушко. - С. 30-32
  Голосій С. С.  Використання музики в шкільному процесі / С. С. Голосій. - С. 33-35
  Горбатовська О. О.  Особливості освітньо-виховних систем Середньовіччя / О. О. Горбатовська. - С. 36-38
  Гуненко Ю. М.  Питання морального виховання у поглядах В. О. Сухомлинського / Ю. М. Гуненко. - С. 39-41
  Гусєва К. В.  Формування творчої індивідуальності педагога / К. В. Гусєва. - С. 42-44
  Дем'яненко Н. М.  Пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді / Н. М. Дем'яненко. - С. 45-46
  Дорош В. М.  Мультимедійні технології у шкільному навчальному процесі / В. М. Дорош. - С. 47-49
  Дубовий В. Ю.  Педагогічні ідеї О. В. Духновича / В. Ю. Дубовий. - С. 50-53
  Дячкова О. М.  Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх фахівців з протипожежної безпеки як наукова проблема / О. М. Дячкова. - С. 54-56
  Ємельянова Д. В.  Використання інноваційних методів навчання в процесі іншомовної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури / Д. В. Ємельянова. - С. 57-59
  Журавльова А. О.  Розвиток пізнавальних навичок під час проведення екскурсій з природознавства на уроках "Я і Україна" / А. О. Журавльова. - С. 60-62
  Ігревська С. А.  Виховання професійних компетенцій - основа майбутнього успіху фахівця / С. А. Ігревська, Т. В. Пархоменко. - С. 63-64
  Ївженко В. О.  Особливості виховання спартанців / В. О. Ївженко. - С. 65-67
  Йовко А. В.  Діти Індиго - майбутнє нашої планети? / А. В. Йовко. - С. 68-69
  Задера В. В.  Педагогічні погляди Софії Федорівни Русової / В. В. Задера. - С. 70-72
  Захарченко О. В.  Роль родинного виховання у формуванні особистості дитини / О. В. Захарченко. - С. 73-75
  Зінчук В. М.  Формування національної свідомості - основна мета національного виховання / В. М. Зінчук. - С. 76-78
  Златовецький С. О.  Основні педагогічні пам'ятки Київської Русі / С. О. Златовецький. - С. 79-81
  Камінський М. В.  Педагогічні технології як складова педагогічної майстерності викладача очима студентів / М. В. Камінський. - С. 82-83
  Карпань І. В.  Педагогічні погляди Івана Франка / І. В. Карпань. - С. 84-86
  Каснянчук Д. В.  Навчання креативного письма як творчого виду діяльності учнів старших класів / Д. В. Каснянчук. - С. 87-89
  Кизім А.  Літературна загадка при вивченні жанру казки / А. Кизім. - С. 90-92
  Ключник Б. В.  Гуманістичні погляди Г. К. Міхненка / Б. В. Ключник. - С. 93-95
  Ковалькова Т. О.  Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності як педагогічна проблема / Т. О. Ковалькова. - С. 96-98
  Колачик Т. В.  Впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках трудового навчання / Т. В. Колачик. - С. 99-100
  Колісник Л. І.  Розкриття таланту - підгрунтя становлення особистості / Л. І. Колісник. - С. 101-102
  Кононенко В. О.  Роль сім'ї у формуванні особистості / В. О. Кононенко. - С. 103-105
  Косменюк В. Ю.  Як підготувати дитину до життя у світі дорослих / В. Ю. Косменюк. - С. 106-108
  Костецька О. О.  Характеристика середньої освіти Німеччини / О. О. Костецька. - С. 109-111
  Коробка О. І.  Використання інтерактивних методів на уроках трудового навчання та креслення / О. І. Коробка. - С. 112-114
  Кузьменко А. В.  Стан шкільництва Київської Русі / А. В. Кузьменко. - С. 115-118
  Кузьменко А. В.  Феномен східного виховання / А. В. Кузьменко. - С. 119-121
  Куліков І. В.  Усвідомлена саморегуляція музично-виконавської діяльності як психолого-педагогічна проблема / І. В. Куліков. - С. 122-124
  Кулинич В. В.  Феномен козацької педагогіки / В. В. Кулинич. - С. 125-127
  Легоняк Т. Б.  Педагогічна діяльність Б. Д.Грінченка / Т. Б. Легоняк. - С. 128-130
  Лесич А. М.  Здоровий спосіб життя як важлива складова особистісного розвитку дитини / А. М. Лесич. - С. 131-132
  Лесич А. М.  Роль літнього табору в системі виховання особистості / А. М. Лесич. - С. 133-135
  Лобатенко Л. О.  Роль батька у вихованні дитини / Л. О. Лобатенко. - С. 136-138
  Макаренко С. В.  Педагогічна діяльність Памфіла Юркевича / С. В. Макаренко. - С. 139-140
  Маковецька А. С.  Музична Єлисаветградщина кінця XIX - початку XX століть / А. С. Маковецька. - С. 141-143
  Малнацька А. В.  Вплив філантропів на розвиток освіти Німеччини (XVIII ст.) / А. В. Малнацька. - С. 144-146
  Манькута А. В.  Педагогічні погляди Й. Г. Песталоці / А. В. Манькута. - С. 147-149
  Матвіян Н. І.  Самоосвіта як необхідна умова професійної діяльності майбутнього педагога / Н. І. Матвіян. - С. 150-151
  Махінько І. О.  Педагогічніумови подолання девіантної поведінки учнів під час позакласної роботи з художньо-естетичного виховання / І. О. Махінько. - С. 152-154
  Медяник В. А.  До питання становлення особистості в суспільстві за досвідом О. А. Захаренка / В. А. Медяник. - С. 155-156
  Моісеєва О. В.  Інтерактивне навчання як засіб розвитку і самореалізації учня / О. В. Моісеєва. - С. 157-159
  Надолінський Д. В.  Вплив соціальних мереж на розвиток суспільства / Д. В. Надолінський. - С. 160-162
  Невмивака М. О.  Підготовка майбутнього вчителя математики в інформаційному освітньому середовищі / М. О. Невмивака. - С. 163-165
  Омельченко О. О.  Закріплення основ здорового способу життя під час вивчення дисципліни "Основи здоров'я" / О. О. Омельченко. - С. 166-167
  ОнищенкоО. О.  Етіологічні аспекти аутизму та особливості проведення корекційно-педагогічної роботи з аутичними дітьми / О. ОнищенкоО., О. Г. Лановенко. - С. 168-170
  Остапенко А. К.  Використання ділової гри у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки / А. К. Остапенко. - С. 171-173
  Очеретная Э. В.  Уровень профессиональных умений как позакатель профессиональной компетенции учителя иностранного языка / Э. В. Очеретная, Н. Д. Соловьева. - С. 174-177
  Патстух Р. Р.  Болонський процес в Україні: плюси та мінуси / Р. Р. Патстух. - С. 178-180
  Патлачук В. В.  Естетичне виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. В. Патлачук. - С. 181-182
  Поліщук Р. В.  Етнопедагогічний елемент у концепції Григорія Ващенка про тіловиховання / Р. В. Поліщук. - С. 183-185
  Полтавець Н. В.  З історії культурно-освітнього життя на території сучасної Черкащини у 20-их рр. XX ст. / Н. В. Полтавець. - С. 186-189
  Попенко О. І.  Модель сучасного українського вчителя - аналог європейському / О. І. Попенко. - С. 190-192
  Попов В. Д.  Стимулювання пізнавального інтересу в учнів до вивчення фізичної географії / В. Д. Попов. - С. 193-195
  Пріхно Г. М.  Застосування тестового контролю знань під час вивчення теми "Числівник" у шкільному курсі української мови / Г. М. Пріхно. - С. 196-198
  Савко Ю. Ю.  Деякі аспекти науково-педагогічної діяльності історика Івана Петровича Крип'якевича / Ю. Ю. Савко. - С. 199-201
  Сербул О. М.  Інтерпретація фортепіанних творів Ф. Ліста студентами мистецьких навчальних закладів / О. М. Сербул. - С. 202-204
  Сліпокоєн Р. О.  Конфуцій - вчитель десяти тисяч поколінь / Р. О. Сліпокоєн. - С. 205-207
  Смик Т. Є.  Дитячі страхи, шлях подолання через казку / Т. Є. Смик. - С. 208-220
  Suprun K. M.  A visual of teaching englich grammar in the 10th form of secondary comprehensive schools / K. M. Suprun. - С. 211-212
  Тараніч Т. М.  Педагогічні умови формування вокально-хорових навичок учнів на уроках музичного мистецтва / Т. М. Тараніч. - С. 213-215
  Тимошенко Д.  Всебічні аспекти формування нової парадигми сучасного лідера в організації колективної роботи / Д. Тимошенко, Т. В. Пархоменко. - С. 216-217
  Тютенко О. М.  Значення та особливості патріотичного виховання в сучасній школі / О. М. Тютенко. - С. 218-220
  Усова К. С.  "Спартанське виховання" - відгомін минулого в сучасній методиці виховання / К. С. Усова. - С. 221-223
  Федоренко Н. Г.  Валеологія повсякденного життя / Н. Г. Федоренко. - С. 224-226
  Фесай В.  Шкідливі звички та наше здров'я / В. Фесай. - С. 227-229
  Фесенко О. О.  Техніка мовлення у системі педагогічної майстерності вчителя / О. О. Фесенко. - С. 230-232
  Харламова Л. С.  Мотиваційно-ціннісний компонент соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень / Л. С. Харламова. - С. 233-235
  Хоменко Л. В.  Мовленнєва компетентність як складова професійної майстерності вчителя / Л. В. Хоменко. - С. 236-238
  Чорноіван С. П.  Народознавство та музичний фольклор України у виховному процесі школярів / С. П. Чорноіван. - С. 239-241
  Шарпінський С. С.  Педагогічна діяльність І. М. Стешенка / С. С. Шарпінський. - С. 242-244
  Шевченко М. М.  Українське патріотичне виховання / М. М. Шевченко. - С. 245-247
  Шинкаренко В. В.  Етно-художня спрямованість уроків з використанням українського фольклору / В. В. Шинкаренко. - С. 248-250
  Шляхентко Н. В.  Педагогічний потенціал використання блог-платформи Livejournal у процесі навчання німецької мови у ВНЗ / Н. В. Шляхентко. - С. 251-252
  Шляхетко Н. В.  Дидактичний прийом "навчити вчитися" у роботі вчителя математики Хлипнівської школи А. І. Шляхетка / Н. В. Шляхетко. - С. 253-254
  Яковлєва О. М.  Методика побудови питань в процесі навчання фізики учнів ПТНЗ / О. М. Яковлєва. - С. 255-258
  Яцина С. М.  Формування читацької компетентності на уроках світової літератури в умовах профільного навчання як методична проблема / С. М. Яцина. - С. 259-261
  Бібік А. В.  Специфіка роботи громадських організацій з соціальної реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку / А. В. Бібік. - С. 263-265
  Бондар М. Ю.  Соціальне сирітство в Україні - одна з головних проблем сьогодення / М. Ю. Бондар. - С. 266-268
  Бондарук І. Ф.  Вплив соціального середовища на виникнення адикцій у підлітків / І. Ф. Бондарук. - С. 269-271
  Бурунова А. С.  Впровадження акмеологічних технологій в роботу соціального педагога зі старшокласниками / А. С. Бурунова. - С. 272-274
  Варивода Т. В.  Потенціальні можливості досвіду українського народу щодо збереження здоров'я / Т. В. Варивода. - С. 275-277
  Василенко М. О.  Комунікативна компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників / М. О. Василенко. - С. 278-280
  Величко О. В.  Інклюзивна освіта як умова соціалізації молоді з обмеженими можливостями / О. В. Величко. - С. 281-283
  Вісітаєва Р. Б.  Щодо поняття "Соціально-правовий захистдітей від насильства в сім'ї" / Р. Б. Вісітаєва. - С. 284-286
  Войнолович В. О.  До питання про поняття консультування сім'ї в соціальній роботі / В. О. Войнолович. - С. 287-289
  Георгієва О. П.  Хореографічне мистецтво Черкащини / О. П. Георгієва. - С. 290-292
  Гриб Я. О.  Формуавння здорового способу життя старшокласників у вітчизняній соціальній педагогіці у другій половині XX століття / Я. О. Гриб. - С. 293-295
  Дзюба А. О.  Соціальна робота із впровадження гендерної рівності в сфері ВІЛ/СНІД / А. О. Дзюба. - С. 296-297
  Дорошенко О. В.  Використання ідей М. Монтессорі в соціально-педагогічні й роботі з дітьми, що мають психофізіологічні порушення / О. В. Дорошенко. - С. 298-299
  Дубова В. А.  Технології соціально-педагогічної роботи з сім'єю у дошкільних навчальних закладах / В. А. Дубова. - С. 300-302
  Ковтюх А. Ю.  Використання Інтернет-ресурсів у соціальній комунікації дітей з вадами психологічного розвитку / А. Ю. Ковтюх. - С. 303-305
  Коротич В. М.  Виховний потенціал сучасної сім'ї та його роль у формуванні особистості / В. М. Коротич. - С. 306-308
  Костенко А. К.  Опіка дітей і молоді як об'єкт історико-педагогічного вивчення / А. К. Костенко. - С. 309-312
  Колотоп М. С.  До проблем спілкування підлітків / М. С. Колотоп. - С. 313-314
  Кочіш К. О.  Розробка та впровадження медіа заняття / К. О. Кочіш. - С. 315-317
  Криховецька В. М.  Проституція серед молоді як соціально-педагогічна проблема / В. М. Криховецька. - С. 318-320
  Кудрявцева А. А.  Дитяча субкультура як соціально педагогічне явище / А. А. Кудрявцева. - С. 321-323
  Лецко А. В.  Соціальна робота з попередження торгівлі людьми / А. В. Лецко. - С. 324-326
  Мазан В. Ю.  Освіта як засіб самореалізації людей похилого віку / В. Ю. Мазан. - С. 327-329
  Манзенко С. С.  Основні напрями соціальної політики щодо подолання малозабезпеченості в Україні / С. С. Манзенко. - С. 330-331
  Мироненеко А. В.  "Університет третього віку" як фактор соціалізації людини пенсійного віку / А. В. Мироненеко. - С. 332-334
  Міценко О. М.  Законодавче забезпечення діяльності соціального педагога дошкільного навчального закладу / О. М. Міценко. - С. 335-337
  Мусієнко М. М.  Особливості соціалізації підлітків в умовах дозвілля / М. М. Мусієнко. - С. 338-340
  Педченко А. С.  Організація анімаційної діяльності студентської молоді в теорії та практиці соціальної роботи / А. С. Педченко. - С. 341-343
  Петренко С. О.  Використання технологій соціально-педагогічної терапії у роботі з дезадаптованими підлітками в дитячих громадських організацій / С. О. Петренко. - С. 344-347
  Плотнікова А. Г.  Підготовка молодіжних лідерів у студентському середовищі / А. Г. Плотнікова. - С. 348-351
  Плюснова Ю. А.  Інтернет-залежність дітей підліткового віку як феномен сучасного світу / Ю. А. Плюснова. - С. 352-354
  Погоріла Т. О.  Характеристика програми "Pride" з підготовки кандидатів у прийомні батьки / Т. О. Погоріла. - С. 355-357
  Радченко К. В.  Соціально-психологічна допомога вагітним жінкам та їх сім'ям / К. В. Радченко. - С. 358-360
  Смик-Колеснікова Д. Є.  До питання про поняття "професійна мобільність" / Д. Є. Смик-Колеснікова. - С. 361-363
  Ткаченко Т. М.  Освіта як засіб ресоціалізації засуджених у місцях позбавлення волі / Т. М. Ткаченко. - С. 364-366
  Токарук Л. С.  Актуальні проблеми розвитку професійної інклюзивної освіти в Україні / Л. С. Токарук. - С. 367-368
  Удовенко Н. А.  Концепція забезпечення прав дитини в Україні: поняття, історія, принципи / Н. А. Удовенко. - С. 369-372
  Удовиченко О. К.  Насильство над жінками як актуальна проблема сучасності / О. К. Удовиченко. - С. 373-375
  Фесай С. В.  Соціальний супровід як форма соціальної роботи з прийомною сім'єю / С. В. Фесай. - С. 376-378
  Чістякова Т. Ю.  Соціальні проблеми молоді в Україні / Т. Ю. Чістякова. - С. 379-381
  Алімова А. О.  Іграшка як засіб розвитку дітей дошільного віку / А. О. Алімова. - С. 383-384
  Балакіна А. П.  Підвищення рівня валеологічних знань батьків щодо формування здорового способу життя дітей дошкільного віку / А. П. Балакіна. - С. 385-387
  Білозір А. О.  Формування самоконтролю у молодших школярів / А. О. Білозір. - С. 388-390
  Василенко І. В.  Психологічні особливості молодшого школяра / І. В. Василенко. - С. 391-392
  Гирін О. В.  Метод проектів у навчанні орфографії учнів молодшого шкільного віку / О. В. Гирін. - С. 393-395
  Гончаренко І. А.  Розвиток мовленнєвої культури дітей молодшого шкільного віку / І. А. Гончаренко. - С. 396-398
  Груздева М. М.  Формування педагогічної культури учителя початкових класів / М. М. Груздева. - С. 399-401
  Дерев'янко Л. О.  Особливості мотиваційної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі / Л. О. Дерев'янко. - С. 402-404
  Жила В. Д.  Формування психічного здоров'я дітей молодшого шкільного віку / В. Д. Жила. - С. 405-407
  Запорожець І. М.  Роль мистецтва у розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку / І. М. Запорожець. - С. 408-410
  Зорочкіна Т. С.  Вплив НІТ на формування психіки молодшого школяра / Т. С. Зорочкіна, А. Р. Міленко. - С. 411-412
  Іващенко М. М.  Формування стилістичних умінь учнів молодшого шкільного віку під час вивчення текстів художньої літератури / М. М. Іващенко. - С. 413-415
  Каленіченко Т. О.  Розвиток фонематичного слуху у першокласників як фактор формування орфографічних умінь і навичок / Т. О. Каленіченко. - С. 416-417
  Каржавіна Ю. В.  Вплив ІКТ на фізіологічне здоров'я учнів початкових класів / Ю. В. Каржавіна. - С. 418-420
  Ковальова С. О.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності першокласників у процесі використання дидактичних ігор / С. О. Ковальова. - С. 421-423
  Коєва М. І.  Страхи дітей в ранньому дошкільному віці / М. І. Коєва. - С. 424-426
  Колівошко В. В.  Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках навчання грамоти / В. В. Колівошко. - С. 427-429
  Король Ю. О.  Особливості використання засобів арт-терапії в роботі з молодшими школярами / Ю. О. Король. - С. 430-432
  Крапопова Я. А.  Роль виховання у розвитку особистості дітей дошкільного віку / Я. А. Крапопова. - С. 433-434
  Крутінь О. І.  Роль уяви та її розвток у дітей молодшого шкільного віку / О. І. Крутінь. - С. 435-436
  Кулик Н.О.  Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах колективу і навчального середовища / Н. О. Кулик. - С. 437-439
  Мажара О. О.  Особливості уроків позакласного читання в початковій школі / О. О. Мажара. - С. 440-441
  Максюра Н. С.  Формуавння особистості у молодших школярів / Н. С. Максюра. - С. 442-443
  Мисливець В. Г.  Формування особистості першокласника за допомогою системи розвивальних завдань на уроках природознавства / В. Г. Мисливець. - С. 444-446
  Молнар А. С.  Формування творчих здібностей молодших школярів / А. С. Молнар. - С. 447-449
  Папина К. П.  Збагачення мовлення молодших школярів фразеологізмами / К. П. Папина. - С. 450-451
  Плющ П.  Дитинство видатних спортсменів в контексті фізіологічної науки / П. Плющ. - С. 452-454
  Ревко А. О.  Виразне читання як засіб емоційного розвитку учнів молодшого шкільного віку / А. О. Ревко. - С. 455-457
  Розумейко Ю. О.  Психолого-педагогічні та психолого-лінгвістичні основи процесу формування стилістичних умінь молодших школярів / Ю. О. Розумейко. - С. 458-460
  Сащенко Я. С.  Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку / Я. С. Сащенко. - С. 461-463
  Сердюк М. В.  Критерии сформированности социокультурной компетенции младших школьников / М. В. Сердюк. - С. 464-466
  Скворцова Н. Г.  Професійна компетентність майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу / Н. Г. Скворцова. - С. 467-468
  Скорець О. В.  Сприймання фортепіанної музики молодшими школярами / О. В. Скорець. - С. 469-471
  Скорина В. О.  Роль сімейного дозвілля у формуванні особистості дошкільника / В. О. Скорина. - С. 472-474
  Смешнова А. В.  Формування комунікативних навичок при вивченні синтаксису учнями молодшого шкільного віку / А. В. Смешнова. - С. 475-478
  Соловей Ю. О.  Проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку в умовах родинного виховання / Ю. О. Соловей. - С. 479-480
  Хорт М. К.  Формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку засобами регіонального компонента / М. К. Хорт. - С. 481-483
  Чайка С. Г.  Екологічне виховання дітей дошкільного віку. Цінність природи та вплив на розвиток дошкільників / С. Г. Чайка. - С. 484-486
  Чебера О. М.  Сучасні підходи до визначення мотиваційної готовності як важливої компоненти психологічної готовності дитини до шкільного навчання / О. М. Чебера. - С. 487-489
  Шматок І. В.  Компетентнісний підхід у навчанні орфографії учнів молодшого шкільного віку / І. В. Шматок. - С. 490-492
  Шепель О. В.  Формування екологічної культури молодших школярів під час екскурсій / О. В. Шепель. - С. 493-495
  Ярмолич І. Д.  Перенатальна педагогіка про спосіб життя вагітної жінки / І. Д. Ярмолич. - С. 496-498
  Біла О. А.  Вплив соціуму на формування особистості / О. А. Біла. - С. 500-502
  Кирдода Л. Ю.  Динаміка психоемоційного стану вагітної жінки / Л. Ю. Кирдода. - С. 503-505
  Коломиец Р. В.  Цінність орієнтації професійної самореалізації студентів вищої школи управління / Р. В. Коломиец. - С. 506-507
  Мазовецька Н. М.  Проблема циркумізації у чоловіків в контексті комплексу кастрації / Н. М. Мазовецька. - С. 508-510
  Новолокіна Е. І.  Вплив особистісних якостей на професійний вибір старших школярів / Е. І. Новолокіна. - С. 511-513
  Педоренко Д. Ю.  Психолгічні особливості виявлення акцентуацій характеру у дітей підліткового віку / Д. Ю. Педоренко. - С. 514-516
  Райлян А. И.  Психологические детерминанты возникновения агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста / А. И. Райлян. - С. 517-519
  Тетеріна О. О.  Музикотерапія як засіб корекції / О. О. Тетеріна. - С. 520-521
  Тетерюк І. О.  Психологічна спрямованість старшокласників до вибору майбутньої професії / І. О. Тетерюк. - С. 522-524
  Усманова Р. Ш.  Влияние психологической совместимости супругов на удовлетворенность брака / Р. Ш. Усманова. - С. 525-527
  Чебера О. М.  Сучасні підходи до визначення мотиваційної готовності дитини до шкільного навчання / О. М. Чебера. - С. 528-530
  Чудакова О. В.  Соціально-психологічний феномен деструктивних культів / О. В. Чудакова. - С. 531-533
  Шепеленко Д. Р.  Комунікативні бар'єри та шляхи їх подолання / Д. Р. Шепеленко. - С. 534-536
  Шепеленко Д. Р.  Психологические особенности невербального общения современного менеджера / Д. Р. Шепеленко. - С. 537-539
  Ягупова Д. В.  Психологічні особливості рольових взаємовідносин щодо вибору шлюбного партнера / Д. В. Ягупова. - С. 540-542
  Янко А. Ю.  Пролема становления и развития личности младшего школьника в процессе музыкальных занятий / А. Ю. Янко. - С. 543-545

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Ключові слова (ненормовані): педагогіка -- соціальна робота -- соціальна педагогіка -- освіта дошкільна -- освіта початкова -- психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2013" представлені наукові праці студентів за напрямами: педагогіка та конкретні методики, соціальна педагогіка та соціальна робота, дошкільна та початкова освіта, психологія.

 
91 65.03(4Укр)63
П40

Плющ, М. Р.

        Промисловість України у 80-90-і роки: люди, проблеми, уроки [Текст] : монографія / М. Р. Плющ. - К. : Видавництво інституту історії України, 2002. - 335 с.

Зміст:
  Деформації промислового виробництва. - С. 7-27
  На шляху до ринкових відносин. - С. 27-47
  Загострення кризових явищ. - С. 47-76
  Суперечливість розвитку промисловості в середині 90-х років. - С. 76-108
  Проблеми індустріального розвитку України в умовах незалежності. - С. 108-142
  Труднощі реалізації науково-технічного потенціалу. - С. 142-176
  Роздержавлення і приватизація в Україні в 90-і роки. Проблеми і уроки. - С. 176-207
  Тенденції промислового виробництва. - С. 207-251
  Промисловість України в кінці 90-х років. - С. 251-332

Рубрики: Економіка України - Економіка промисловості
Україна

Ключові слова (ненормовані): економіка держави -- економічна незалежність -- приватизація -- роздержавлення -- науково-технічний прогрес

Анотація:   Монографія присвячена дослідженню проблеми розвитку промисловості України у 80-90 роки ХХ століття. У монографії на широкій фактологічній базі простежуються трансформаційні процеси у провідних галузях промислового виробництва: паливно-енергетичній, металургійній, хімічній, машинобудівному комплексі. Автор-доктор історичних наук М. Плющ-виходив у своєму аналізі з того, що індустріальні галузі промисловості мають велике значення для розвитку економіки держави, утвердження її економічної незалежності та подолання негативних явищ у розбудові української держави, входження її у світову спільноту як рівноправного члена. У роботі знайшли також відображення питання науково-технічного прогресу, роздержавлення і приватизації, становлення різних форм власності, з'ясовано тенденції промислового виробництва в кінці 90-х років минулого століття.

 
92 74.202.60
О77

Островерхова, Н.М.

        Проблема аналізу уроку в теорії і практиці [Текст] : монография / Н.М. Островерхова. -

Ключові слова (ненормовані): аналіз уроку -- методика навчання -- педагогіка

 
93 63.5(4Укр)я20
М18

        Мала енциклопедія етнодержавознавства: Етнос і соціум. Витоки національного права. Уроки укр.державності. Етнополітичний вимір укр. державотворення. Націоналізм як ідеологічний, соціальний та духовно-культурний феномен / НАН України, ін-т держави і права В. М. Корецького. - К. : Довіра:Генеза, 1996. - 942 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): етнодержавство

Анотація:   Це-перше видання в країні, колишньому СРСР та світовій практиці, в якому розглянута етнонаціональна сфера під кутом зору нового напряму наукових досліджень-етнодержавознавства.Понятійно-термінологічний інструментарій, використаний у праці, відображає потребу осмислення державотворчого поступу українства у контексті історичного етнонаціонального розвитку, як складової й неодмінної частини світової та вітчизняної історії.Через висвітлення "старих" та введення "Нових" термінів і понять здійснена спроба зв"язати потяг України до громадянського сусупільства з чіткою програмою в національному питанні, прогресом у сфері ентонаціональних відносин. Енциклопедія може сприяти реазізації Конституції України у контексті використання незатребуваного потенціалу українського державотворення, надбань конституціоналізму. Дослідження проблеми проведено у рамках здійснення пріоритетних науково-технічних програм Державного комітету України з питань науки і технологій.

 
94 74.04(4Укр)я73-1
О58

Онкович, Г. В.

        Уроки "рідної школи" [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Онкович, А. Д. Онкович, А. В. Морозова. - К. : ЛОГОС, 2011. - 200 с.

Рубрики: Освіта - Організація освіти

Ключові слова (ненормовані): українська діаспора -- видавнича діяльність -- школи української діаспори -- шкільна рада Америки

Анотація:   У посібнику з розвитку мовлення на українознавчій основі запроваджено медіаосвітній підхід й на прикладі часопису "Рідна школа" (США) показано роль, місце і значення періодичних видань у плеканні особистості; ефективність і доцільність використання галузевой періодики у формуванні професійної компетентності фахівців, у розвитку його світогляду. На основі комплексного аналізу матеріалів часопису проілюстровано значення періодичних видань в освіті та самоосвіті, можливості використання галузевих видань у навчальному процесі. Продемонстровано можливості і перспективи пресодидактики, коли фахові видання використовуються як актуальні навчальні посібники. Проаналізовано діяльність педагогічного часопису як одну із форм суспільної та індивідуальної свідомості, науки про виховання за межами України.

 
95 58(07)
Б43

Белов, И. Г.

        Уроки ботаники в 5-6 классах [Текст] : Пособ. для учителей / И. Г. Белов, В. А. Корчагина. - М. : Просвещение, 1974. - 239 с.

Рубрики: Методика обучения ботанике

Ключові слова (ненормовані): ботаника

 
96 512(070.2)
А21

Авраменко, М. І.

        Уроки алгебри і початків аналізу в 10 класі / М. І. Авраменко. - К. : Радянська школа, 1984. - 160 с.

Рубрики: Методика навчання математики у середній школі - Уроки алгебри

Ключові слова (ненормовані): методика проведення уроків алгебри -- алгебра 10 клас

 
97 63.3(4Укр)46
П27

        Переяславська угода 1654: Історичні уроки для українського народу [Текст] : аналітичні оцінки Нац. ін-ту стратегічних досліджень / авт. кол. А. Гальчинський, С. Здіорук, В. Крисаченко та ін.. - К. : Д.П." Друкарня ДУС ", 2004. - 26 с.

Рубрики: Історія України - Козацька доба
України

Ключові слова (ненормовані): Переяславська угода

 
98 63.3(0)64
К78

        Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи [Текст] : зб. наук. пр. / Ін-т всесвітньої історії НАН України. - Київ : Видавництво Інституту всесвітньої історії НАН України, 2016. - 267 с.

Зміст:
  Шморгун О. О.  Світова геостратегія і пострадянський простір / О. О. Шморгун. - С. 5-16
  Михальченко Н. И.  Методологические проблемы модернизации постсоветских стран / Н. И. Михальченко. - С. 16-26
  Толстов С. В.  Сучасні міжнародно-політичні процеси як відображення еволюції міжнародної системи / С. В. Толстов. - С. 26-39
  Орлова Т. В.  Зіткнення цивілізацій на пострадянському просторі і Україна / Т. В. Орлова. - С. 39-47
  Чекаленко Л. Д.  Нестійке сьогодення - запорука хиткого майбутнього (з досвіду СНД) / Л. Д. Чекаленко. - С. 47-54
  Фомін С. С.  Інтеграційні процеси на пострадянському просторі: євразійська інтеграція / С. С. Фомін. - С. 54-64
  Аєдінова М. А.  Чорноморський регіон і проблеми міжнародної безпеки початку XXI ст. / М. А. Аєдінова. - С. 64-72
  Будкін В. С.  Концептуальні основи обгрунтування процесів соціально-політичної модернізації у дослідженнях науковців європейських пострадянських країн / В. С. Будкін. - С. 73-93
  Шморгун О. О.  Політологічний вимір модернізаційної моделі влади авторитарно-мобілізаційного типу / О. О. Шморгун. - С. 93-120
  Набока С. В.  Особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку європейських держав пострадянського простору / С. В. Набока. - С. 120-129
  Бульвінський А. Г.  Проблема модернізації сучасної Росії у контексті імперської державної традиції / А. Г. Бульвінський. - С. 130-157
  Васильєв О. А.  Особливості суспільно-політичної модернізації Казахстану / О. А. Васильєв. - С. 157-164
  Метельова Т. О.  Туркменістан: особливий шлях чи неодеспотія? / Т. О. Метельова. - С. 164-178
  Добровольська А. Б.  Трансформація політичної системи Молдови: історія пострадянського періоду / А. Б. Добровольська. - С. 178-193
  Рудяков П. М.  Пострадянська трансформаційна парадигма Молдови та елементи несистемно-асинхронної модернізації в ній / П. М. Рудяков. - С. 193-209
  Богданович І. І.  Політика Білорусі: позиціонування між Сходом та Заходом / І. І. Богданович. - С. 209-223
  Фомін С. С.  Білорусь: курс на створення соціальної держави / С. С. Фомін. - С. 224-237
  Васильєв О. А.  Регіонально-інтеграційні чинники соціально-політичної трансформації: порівняльний досвід союзної держави Росії і Білорусі та ОДЕР-ГУАМ / О. А. Васильєв. - С. 237-252
  Рудич Ф. М.  Влада в незалежній Україні як сучасне суспільне явище / Ф. М. Рудич. - С. 252-264

Ключові слова (ненормовані): країни СНД

Анотація:   У збірнику наукових праць представлені статті, присвячені аналізу проблем модернізації в країнах пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу. Автори збірника досліджують місце держав пострадянського простору та їх об'єднань у сучасному багатополюсному світі, проблеми соціально-економічного та політичного розвитку держав, які утворились після розпаду СРСР.

 
99 81.2Р-923
А86

Арутюнов, А. Р.

        Игровые задания на уроках русского языка [Текст] : Учеб. пособие / А.Р. Арутюнов; А.Р. Арутюнов, П.Г. Чеботарев, Н.Б. Музруков. - М. : Русский язык, 1989. - 311 с.

Рубрики: Методика обучения русскому языку - Методы обучения

Ключові слова (ненормовані): игры на уроке русского языка

 
100 65.03(4Укр)63
П40

        Роздержавлення і приватизація в Україні в 90-і роки. Проблеми і уроки [Текст] : монография. -

Ключові слова (ненормовані): державний монополізм; сертифікаційна приватизація -- затратна економіка; ринкова економіка -- повальна корпоратизація; приватизація

 
101 54(07)
А91

Астахов, О. І.

        Методика вивчення на уроках хімії синтетичних полімерів. Демонстрації та практ. спроби [Текст] : Метод. посібник для вчителів хімії / О.І. Астахов, Т. П. Севрук. - К. : Радянська школа, 1963. - 84 с.

Рубрики: Методика навчання хімії

 
102 88.8 кр
В11

Остапенко, Н. М.

        Використання краєзнавчого матеріалу на уроках розвитку зв'язного мовлення учнів / Н. М. Отапенко. -

Ключові слова (ненормовані): народознавство і українська мова -- відродження національних традицій

 
103 74.161.8Р
Я11

        Я иду на урок литературы: современная русская литература (1970-1990 годы) [Текст] : кн. для учителя / сост. и общ. ред. С. Ф. Дмитренко. - М. : Первое сентября, 2001. - 287 с.

Рубрики: Методика обучения русской литературе - Современная русская литература
Россия

Ключові слова (ненормовані): современная русская литература

 
104 83.0
О23

Тимошик, М.

        Образ християнської України: на шляху переосмислення уроків минувщини [Текст] : сборник / М. Тимошик. -

Ключові слова (ненормовані): Духовно-просвітницька діяльність

 
105 63.3(2)722.12
Ш52

        60 лет Сталинградской битвы в Великой Отечественной Войне. Уроки и выводы, материалы конф. (19 ноября 2002 г.) [Текст] : материалы научно-практической конференции 19 ноября 2002 г. / редкол. Ю. Д. Букреев (пред. правл.), А. Н. Вырщиков, В. Н. Зубков и др.. - М. : Книга и бизнес, 2003. - 472 с.

Рубрики: История Второй мировой войны - Сталинградская битва

 
106 51.2я73-1
О75

        Философия и метафизика психотерапии: уроки истории, мудрость теории, трудность практики [Текст] : учебное пособие. -

Рубрики: медицина - валеологія

Ключові слова (ненормовані): медицина -- валеология -- психотерапия

 
107 74.262
М34

        Математика після уроків. Тиждень математики [Текст] : навчальний посібник / упоряд. та гол. ред. І. С. Маркова. - Х. : Основа, 2005. - 176 с.

Рубрики: Математика

Анотація:   Посібник містить методичні поради та фактичний матеріал для проведення предметного тижня математики в школі.

 
108 74.00
Р64

Бодненко, Т.В.

        Удосконалення методичної структури уроків фізики як шлях формування у учнів пізнавального інтересу / Т. В. Бондаренко. -

Рубрики: Методика навчанняя фізики - Методична структура уроків

Ключові слова (ненормовані): пізнавальний інтерес учнів -- методика проведення уроків фізики -- нетрадиційні методи проведення уроків фізики

 
109 51(07)
Б20

Балк, М. Б.

        Математика после уроков [Текст] : Пособ. для учителей / М. Б. Балк. - М. : Просвещение, 1971. - 462 с.

Рубрики: Внеклассная работа - Методы и формы работы

Ключові слова (ненормовані): математика

 
110 74кр
В53

Руденко, В. М.

        Роль інтерактивних методів навчання у мовленнєвому розвитку учнів на уроках рідної мови у 5 класі / В. М. Руденко. -

Рубрики: Методика навчання української мови

Ключові слова (ненормовані): піраміда навчання -- "Робота в парах"

 
111 5
Б26

Барышников, П.

        Книга для чтения на уроках естествоведения в сельских двухклассных училищах и подготовительных школах [Текст] : Курс четвертого и пятого года обучения. Вып. 2 / П. Барышников. - М. : Тихомиров К. И., 1907. - 312 с.

Рубрики: Биология

Ключові слова (ненормовані): БИОЛОГИЯ -- ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

 
112 32.973.2-018я73-1
Р83

Рудаков, П. И.

        Язык ассемблера: уроки программирования [Текст] : монография / П. И. Рудаков, К. Г. Финогенов. - М. : Диалог- МИФИ, 2001. - 640 с.

Зміст:
  Основы. - С. 5-89
  Аппаратная организация компьютера. - С. 90-146
  Организация программ. - С. 147-214
  Программирование с использованием системных средств. - С. 215-254
  Арифметический сопроцессор. - С. 255-280
  Защищенность режим. - С. 281-373
  Прикладные виртуальные драйверы систем WINDOWS 95|98. - С. 374-481
  Прикладные драйверы систем WINDOWS NT\\\\2000. - С. 482-629

Рубрики: Информатика - Программирование

Анотація:   Рассматриваются основы разработки программ, аппаратная организация компьютера, использование системных средств, программирование сопроцессора и защищенного режима.

 
113 74.262.7
Б38

Беденко, Н. К.

        Уроки геометрии на втором курсе средних профтехучилищ [Текст] : метод. пособие для средн. проф.-тех. училищ. / Н. К. Беденко. - М. : Высшая школа, 1988. - 96 с.

Рубрики: Методика обучения геометрии

 
114 76.120.8
У45

Коновець, О.Ф.

        Дмитро Прилюк як теоретик публіцистики: уроки майстерності / О. Ф. Коновець. -

Рубрики: Історія журналістики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): українське журналістикознавство

 
115 9(С)173
Б39

Безбах, С. А.

        Великий урок. (Эриксоновцы 9 января 1905 г.) [Текст] : историческая литература / С. А. Безбах. - - 174 с.

Рубрики: История России - Первая буржуазно-демократическая революция
Россия

Ключові слова (ненормовані): история -- революция -- россия -- эриксоновцы

 
116 74.202.60
О77

Островерхова, Н.М.

        Психологічний аспект уроку та його аналіз [Текст] : монография / Н.М. Островерхова. -

Ключові слова (ненормовані): аналіз уроку -- методика навчання -- педагогіка

 
117 А47

Алексеев, В. А.

        Открытый урок [Текст] : повести / В. А. Алексеев ; послесл. А. Марченко. - М. : Молодая гвардия, 1974. - 203 с.

Зміст:
  Рог изобилия
  Кот- золотой хвост

Рубрики: Русская художественная литература - Проза

Ключові слова (ненормовані): русская проза

 
118 65.268
Б91

Бураковський, І. В.

        Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України / І. В. Бураковський, О. Плотніков. - Х. : Фоліо, 2009. - 299 с.

Рубрики: Фінанси - Фінансова криза

Ключові слова (ненормовані): глобальна фінансова криза -- антикризова політика -- міжнародний валютний фонд -- іноземний капітал і економіка України -- фінансова глобалізація

Анотація:   У книзі розглядаються причини, механізм розгортання й основні характерні риси сучасної глобальної кризи та її впливу на Україну. Аналізуються наслідки кризи та зумовлені нею зміни традиційних уявлень про функціонування сучасної економіки в епоху глобалізації. На основі цього подається характеристика основних підходів до вироблення антикризової політики в країнах ОЕСР та інструменти її реалізації, на основі чого формулюється концептуальне бачення ролі держави за умов кризи. На основі аналізу впливу глобальної фінансової кризи на Україну визначено основні проблемні точки української економіки та представлено бачення можливих напрямків протидії кризовим явищам.

 
119 4И(07)
Б53

        Беседы об уроке иностранного языка [Текст] : пособие для студентов пед. ин-тов. - Л. : Просвещение, 1971. - 148 с.

Рубрики: Методика обучения иностранным языкам в вузе - Урок иностранного языка

Ключові слова (ненормовані): преподавание иностранного языка

 
120 74.262.8-28
З15

Задорожний, К. М.

        Завдання для контролю знань на уроках біології. 9 кл. / К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2012. - 63 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі - Шкільний курс 9 кл.

Ключові слова (ненормовані): опора -- рух -- завдання з біології -- дихання -- терморегуляція -- нервова регуляція функцій -- психіка людини -- мислення -- свідомість

Анотація:   Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами біології для 9 класу. Набір різних типів завдань дозволяє використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, обираючи певні завдання для індивідуальної роботи. Посібник можна використовувати для позакласної роботи та підготовки школярів до олімпіад.

 
121 4Р(07)
Б69

Блинов, Г. И.

        Изучение связи слов на уроках русского языка [Текст] : пособие для учителя / Г. И. Блинов. - М. : Учпедгиз, 1963. - 215 с.

Рубрики: Язык русский

Ключові слова (ненормовані): синтаксис русского языка -- предложение в русском языке -- словосочетание в русском языке -- Методика преподавания русского языка

Анотація:   1. Предложение в русском языке. 2. Словосочетание в русском языке. 3. Русский язык - Синтаксис - Методика преподавания.

 
122 74.261.8Укя73-1
З17

Зайчук, Л. П.

        Формування національної свідомості учнів на уроках української літератури [Текст] : наук.-метод. посіб. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. П. Зайчук, Н. О. Видолоб. - К. : КММ, 2007. - 135 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури

Ключові слова (ненормовані): патріотичне виховання -- формування громадянськості в учнів -- літературна освіта -- національна свідомість -- урок української літератури

 
123 76.120.8
У71

        Уроки журналістики і життя [Текст] : книга роздумів, спостережень, спогадів випускників одного курсу / М. Сорока (кер. авт. кол.); упоряд. М. Махінчук. - К. : Видавництво газети "Київська правда", 2002. - 327 с.

Рубрики: Журналістика - Професія журналіста

Ключові слова (ненормовані): журналістика і суспільство

Анотація:   Видань, підготовлених авторськими колективами, багато. Своєрідність цієї книги полягає в тому, що її написав колектив авторів, вихідців з одного курсу. Випускники факультету журналістики Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка 1972-го року діляться своїми міркуваннями про сучасну журналіститу, її роль в суспільному житті, вплив на нього,а також спогадами про незабутню пору студентства, яка у них припала на рубіж шістедесятих-сімдесятих років. У книзі також представлені прізвища всіх випускників стаціонару факультету (Інституту) журналістики Шевченкового університету, фотоілюстрації з окремих періодів життя вузу і курсу.

 
124 87.3(3Ит)43д
Б91

Бурлацкий, Ф. М.

        Загадка и урок Никколо Макиавелли / Ф. М. Бурлацкий ; худ. Ю. Иванов. - М. : Молодая гвардия, 1977. - 255 с.

Рубрики: Макиавелли Н. - о нем
История философии Италии - Персоналия
Италия

Ключові слова (ненормовані): общественная мысль в италии -- итальянское возрождение -- философская мысль Макиавелли

 
125 74.261.3я6
А39

Акишина, А. А.

        Игры на уроках русского языка [Текст] : Учеб. наглядное пособие / А. А. Акишина, Т. Л. Жаркова, Т. Е. Акишина. - М. : Русский язык, 1990. - 93 с.

Рубрики: Методика обучения русскому языку - Игры на уроке

Ключові слова (ненормовані): игры на уроке

 
126 74.263.1
Б30

Бахмунова, Л. С.

        Изучение становления и развития советского государства на уроках истории и обществоведения: из опыта работы [Текст] : кн. для учителя / Л. С. Бахмунова. - М. : Просвещение, 1984. - 144 с.

Рубрики: Методика обучения истории

Ключові слова (ненормовані): педагогика -- образование -- история -- обществоведение

 
127 74.264.5
В42

        Відкриті та нестандартні уроки біології у 8 класі [Текст] : метод. посіб. / упоряд. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2004. - 144 с.

Рубрики: Методика навчання біології

Ключові слова (ненормовані): імунітет -- імунна регуляція -- переливання крові -- дихання -- шкідливий вплив тютюнопаління -- травлення -- уроки біології у 8 кл.

 
128 31.47
В64

Возняк, В. Я.

        Чернобыль: события и уроки. Вопросы и ответы / В. Я. Возняк, А. П. Коваленко, С. Н. Троицкий. - М. : Политиздат, 1989. - 277 с.

Рубрики: Энергетика атомная - Атомные электрические станции

Ключові слова (ненормовані): авария на ЧАЭС -- Чернобыльская атомная электростанция -- Чернобыльская катастрофа -- ликвидация последствий аварии на ЧАЭС -- атомные электрические

Анотація:   В книге дана информация по вопросам, связанным с аварией на Чернобыльской АЭС. В основу ответов положены выводы Правительственной комиссии, расследовавшей причины аварии и организующей работы по ликвидации ее последствий, а также доклад советской стороны на совещании экспертов МАГАТЭ. Издание иллюстрировано. Рассчитано на широкий круг читателей.

 
129 8(07)
А16

Абрамович, С. Л.

        Уроки внеклассного чтения в VІІ-VІІІ кл. / С. Л. Абрамович. - Л. : Просвещение, 1964. - 118 с.

Рубрики: Методика обучения литературе - Урок

Ключові слова (ненормовані): внеклассное чтение 7-8 кл.

 
130 74.264.4
A64

Анастасова, Л. П.

        Обучение учащихся обобщениям на уроках природоведения, ботаники и общей биологии [Текст] : Пособие для учителя / Л. П. Анастасова. - М. : 1981. - 79 с.

Рубрики: Методика обучения биологии - Обобщения на уроках

Ключові слова (ненормовані): урок природоведения -- урок ботаники -- урок биологии

 
131 74.264.5
В42

        Відкриті та нестандартні уроки біології у 7 класі [Текст] : метод. посіб. / авт.: Ю. М. Абдудіна, М. В. Базь, З. В. Вербицька та ін.. - Х. : Основа, 2004. - 141 с.

Рубрики: Методика навчання біології - Нестандартний урок

Ключові слова (ненормовані): відкритий урок -- зоологія -- тварини -- павукоподібні -- членистоногі -- риби -- ЗЕМНОВОДНІ -- ПТАХИ -- ССАВЦІ -- нестандартний урок -- біологія 7 клас

 
132 65.9(4Укр)-97
Н20

Найденов, В. С.

        Инфляция и монетаризм: уроки антикризисной политики / В. С. Найденов; А. Ю. Сменковский. - К. : БЦКФ, 2003. - 352 с.

Рубрики: Экономика - Инфляция
Украина

Ключові слова (ненормовані): теория денег -- товарно-денежные отношения -- монетарная политика -- механизм инфляции -- монетаризация экономики -- инфляционная политика -- инфляция в

Анотація:   В книге изложены основы теории инфляции, механизмы ее развития, причины высокой и длительной инфляции в Украине. Проанализирована антиинфляционная политика государства, ее ошибки и последствия. Выявлены внутренние противоречия и практическая несостоятельность многих рекомендаций монетаризма, что подтверждено опытом ряда стран.

 
133 51.26
А72

Антонов, В.П.

        Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье / В.П. Антонов. - К. : Общество "Знание", 1989. - 112 с.

Рубрики: Медицина - Радиационная гигиена
Киевская область

 
134 371.01
А48

Алексюк, А. М.

        Ефективність методів навчання на уроці / А. М. Алексюк. - К. : Радянська школа, 1965. - 234 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Методи навчання

Ключові слова (ненормовані): ефективність навчання

 
135 52(07)
Б28

Батюк, В. П.

        Уроки з астрономії в 10 класі [Текст] : підручник / В. П. Батюк. - К. : Радянська школа, 1957. - 117 с.

Рубрики: Астрономия

Ключові слова (ненормовані): АСТРОНОМИЯ

 
136 74.263
Б68

        Благослови, Мати: Уроки українського народознавства (5-8 класи) [Текст] : Кн. для вчителя / Упоряд. Л. Іваннікова. - К. : Освіта, 1995. - 190 с.

Рубрики: Методика навчання народознавства

Ключові слова (ненормовані): українське народознавство в 5-8 класах

 
137 74.262
М34

        Математика після уроків. [Текст] : задачі для підготовки та проведення шкільних олімпіад. Сценарії позакласних заходів / упоряд. І. С. Маркова. - Х. : Основа, 2004. - 140 с.

Зміст:
  Задачі для підготовки та проведення шкільних олімпіад. - С. 4-14
  Гра-звіт з теми "Десяткові-дроби". - С. 43-47
  Форум шанувальників математики "Математика-цариця всіх наук". Позакласний захід для учнів 8 класу. - С. 69-76
  Математична вікторина для учнів 8-9 класів "Жива математика". - С. 76-84
  Позакласний захід для учнів 10 класу "Легенда про кубічне рівняння". - С. 84-98
  Усний журнал "Сторінки історії математики" (Для учнів 10-11 класів). - С. 125-139

Рубрики: Математика - Шкільні олімпіади

Анотація:   Книга містить матеріали для органазації позакласної роботи з математики.

 
138 74.20
А69

        Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2007 рік [Текст] : збірник / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 321 с.

Зміст:
  Мадзігон В. М.  Педагогічне проектування освітньо-інформаційного середовища майбутнього / В. М. Мадзігон. - С. 3-5
  Кизенко В. І.  Особливі освітні функції курсів за вибором у старшій школі / В. І. Кизенко. - С. 5-6
  Барановська О. В.  Експериментальне дослідження ефективності форм організації навчально-виховного процесу в профільній школі / О. В. Барановська. - С. 6-8
  Бондар С. П.  Становлення і розвиток поняття "метод навчання": історико-методологічний аналіз / С. П. Бондар. - С. 8-9
  Корсакова О. К.  Поглиблення змісту профільних загальноосвітніх предметів як дидактичний принцип / О. К. Корсакова. - С. 10-11
  Липова Л. А.  Особливості формування і реалізації спецкурсів у профільній школі / Л. А. Липова. - С. 11-12
  Осадчук Р. І.  Самостійна робота учнів у процесі узагальнення знань / Р. І. Осадчук. - С. 13-14
  Олійник Н. Ю.  Особливості формування організаторських умінь в учнів старших класів / Н. Ю. Олійник. - С. 14-15
  Рум'янцева Д. І.  Моделювання проектно-цільового управління навчальним закладом / Д. І. Рум'янцева. - С. 16
  Цимбалару А. Д.  Компетентно-структурний аналіз поняття "освітній простір школи" / А. Д. Цимбалару. - С. 17-18
  Волченкова Г. М.  Моделювання школи-лабораторії як відкритої соціально-педагогічної системи / Г. М. Волченкова. - С. 18-19
  Красота О. І.  Інноваційна культура вчителя / О. І. Красота. - С. 20-21
  Онопрієнко О. В.  Структурно-функціональна модель проектної діяльності молодших школярів / О. В. Онопрієнко. - С. 21-22
  Калініна Л. М.  Результати запровадження системи інформаційного забезпечення управління закладом освіти / Л. М. Калініна. - С. 22-24
  Болгаріна В. С.  Культурне середовище сучасної школи: основні напрями проектування / В. С. Болгаріна. - С. 24-25
  Островерхова Н. М.  Способи здійснення експерименту з аналізу якості уроку / Н. М. Островерхова. - С. 25-27
  Тимошко Г. М.  Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управління якістю освіти / Г. М. Тимошко. - С. 27-31
  Давидова Т. М.  Здоров'яформуюча педагогіка - освіта майбутнього / Т. М. Давидова. - С. 31-32
  Климчук І. О.  Підвищення рівня економічної культури - один з компонентів підвищення якості освіти на рівні ЗНЗ / І. О. Климчук. - С. 33-34
  Тур О. М.  Формування здорового способу життя старшокласників через особистісне навчання / О. М. Тур. - С. 34-36
  Уруський В. І.  Управління методичною роботою у регіоні з використанням мережевих технологій / В. І. Уруський. - С. 36-37
  Волинський В. П.  Педагогічні можливості електронних підручників / В. П. Волинський. - С. 38
  Долина В. Д.  Технологія створення електронного підручника "Трудове навчання: 7 клас" / В. Д. Долина. - С. 39-40
  Чорноус О. В.  Технологія створювання електронних підручників / О. В. Чорноус. - С. 40-41
  Красовський О. С.  Ефективність використовування електронних підручників у процесі самонавчання / О. С. Красовський. - С. 41-42
  Дічек Н. П.  Заклад Сікорських - приклад новаторських пошуків у корекційному вихованні / Н. П. Дічек. - С. 42-43
  Антонець М. Я.  Структура авторської школи Миколи Петровича Гузика / М. Я. Антонець. - С. 44-45
  Антонець Н. Б.  Гімназія О. Дучинської як перший приватний жіночий середній навчальний заклад у м. Києві / Н. Б. Антонець. - С. 45-46
  Березівська Л. Д.  Періодизація реформування шкільної освіти в Україні (1899-1991) / Л. Д. Березівська. - С. 47-48
  Бондар Л. С.  Діяльність Харківської жіночої недільної школи Х. Д. Алчеської / Л. С. Бондар. - С. 48-50
  Куліш Т. І.  Київська дослідна трудова школа № 4 у Пущі-Водиці в контексті розвитку освіти в Україні в 20-х роках XX століття / Т. І. Куліш. - С. 50-51
  Філімонова Т. В.  Новаторська школа Івана Гуровича Ткаченка / Т. В. Філімонова. - С. 52-53
  Дутко О. М.  Ідеї М. І. Костомарова про народну просвіту / О. М. Дутко. - С. 53-54
  Пєтухова І. О.  Розвиток ідей про метод тестування початку XX століття / І. О. Пєтухова. - С. 55-56
  Шевченко С. М.  Навчально-виховна робота в дослідному дитячому будинку Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко. - С. 56-57
  Мушка О. В.  Перше комерційне училище в м. Києві у другій половині XIX століття / О. В. Мушка. - С. 58-57
  Лов'янова І. В.  Дидактичні умови формування в учнів інтелектуальних умінь / І. В. Лов'янова. - С. 59-60
  Пироженко Л. В.  Чинники реформування змісту загальної середньої освіти в Україні у середині 50-х на початку 60-х років XX століття / Л. В. Пироженко. - С. 61-62
  Смолінчук Л. С.  Дослідження колективної поведінки дітей раннього віку у спадщині О. Залужного / Л. С. Смолінчук. - С. 62-64
  Ситник О. В.  Творення шкільних підручників у 20-х роках XX століття / О. В. Ситник. - С. 64-66
  Лавринченко Н. М.  Сучасні концепції шкільної громадянської освіти у країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки / Н. М. Лавринченко. - С. 66-68
  Єгоров Г. С.  Стратегія реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу / Г. С. Єгоров. - С. 68-69
  Локшина О. І.  Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу / О. І. Локшина. - С. 69-70
  Мельниченко Б. Ф.  Шляхи реформування сучасної шкільної освіти у Чеській, Словацькій та Польській Республіках / Б. Ф. Мельниченко. - С. 71-72
  Першукова О. О.  Основні тенденції реформування освітньої галузі "Іноземні мови" в країнах Європейського Союзу після друної світової війни / О. О. Першукова. - С. 72-73
  Борисенко І. В.  Етапи розвитку початкової освіти у Великій Британії / І. В. Борисенко. - С. 73-75
  Бутова В. О.  Реалізація принципу рівності у шкільній освіті Фінляндії / В. О. Бутова. - С. 75-76
  Волинець Л. Л.  Розвиток інформаційного супроводу загальної мистецької освіти у Франції / Л. Л. Волинець. - С. 76-78
  Глушко О. З.  Педагоги діаспори про проблеми національного виховання в українському шкільництві США та Канади / О. З. Глушко. - С. 79-80
  Нікольська Н. М.  Соціалізація школярів засобами білінгвальної освіти в країнах Європейського Союзу / Н. М. Нікольська. - С. 79-81
  Жук Ю. О.  Відкриті системи оцінювання рівня навчальних досягнень учнів / Ю. О. Жук. - С. 81-82
  Лукіна Т. О.  Формування системи показників якості загальної середньої освіти України / Т. О. Лукіна. - С. 83-85
  Мурніна Г. С.  Сутність читацьких умінь п'ятнадцятирічних учнів / Г. С. Мурніна. - С. 85-86
  Щекатунова Г. Д.  Оцінювання/самооцінювання діяльності ЗНЗ як ефективний метод поліпшення якості шкільної освіти / Г. Д. Щекатунова. - С. 87-88
  Ситник Д. В.  Анкетування - ефективний засіб оцінювання якості освіти / Д. В. Ситник. - С. 89-91
  Хорошковська Т. П.  Проблема читання як складова сучасного навчального процесу / Т. П. Хорошковська. - С. 91-92
  Чудакова В. П.  Оцінювання стану сформованості у педагогів готовності до інноваційної діяльності / В. П. Чудакова. - С. 93-94
  Мелешко В. В.  Впровадження моделі навчально-виховного середовища у практику сільської школи / В. В. Мелешко. - С. 95-96
  Васьківська Г. О.  Інтенсивні технології навчання у процесі формування знань про людину і суспільство в учнів старшої школи / Г. О. Васьківська. - С. 97-98
  Лопухівська А. В.  Педагогічні умови формування соціально-комунікативної активності учнів сільської школи / А. В. Лопухівська. - С. 98-99
  Башинська Т. П.  Особливості формування розвивального середовища початкової школи сільської місцевості / Т. П. Башинська. - С. 100-101
  Мельник Ю. С.  Особливості вивчення математики у профільній школі сільської місцевості / Ю. С. Мельник. - С. 101-102
  Шелехова Г. Т.  Пріоритетні напрями розвитку мовленнєвої діяльності учнів основної школи / Г. Т. Шелехова. - С. 102-104
  Бондаренко Н. В.  Найважливіші аспекти словникової роботи на уроках української мови в 5-7 класах / Н. В. Бондаренко. - С. 104-105
  Варзацька Л. О.  Проектна діяльність у системі особистісно зорієнтованої мовної освіти / Л. О. Варзацька. - С. 108-106
  Фасоля А. М.  Робота з підручником в умовах інтерактивного навчання / А. М. Фасоля. - С. 106-107
  Бійчук Г. Л.  Використовування електронного навчально-методичного посібника у процесі вивчення української літератури в основній школі / Г. Л. Бійчук. - С. 108-109
  Паламар С. П.  Організація навчальної діяльності у процесі роботи над художньою деталлю в літературному творі / С. П. Паламар. - С. 109-110
  Шевченко З. О.  Евристичний підхід до вивчення літератури в умовах допрофільної підготовки / З. О. Шевченко. - С. 110-111
  Братко В. О.  Інтегративний підхід до вивчення зарубіжної літератури в основній школі / В. О. Братко. - С. 111-112
  Гаврилюк О. В.  Формування в учнів 5-7 класів умінь ставити запитання до тексту / О. В. Гаврилюк. - С. 113-114
  Копосов П. Г.  Взаємодія мовних знань і мовленнєвих умінь у навчально-ігровій діяльності учнів другого класу / П. Г. Копосов. - С. 114-115
  Кондратюк С. Г.  Використання сучасних методів і прийомів під час сприймання художніх творів учнями 5-6 класів / С. Г. Кондратюк. - С. 116-117
  Кратасюк Л. М.  Види інтерактивної діяльності в процесі формування задуму висловлювання / Л. М. Кратасюк. - С. 117-118
  Міхно О. П.  Дослідницька діяльність учнів старших класів загальноосвітньої школи у процесі вивчення української літератури / О. П. Міхно. - С. 119-120
  Логвиненко Н. М.  Способи реалізації провідного принципу природовідповідності у підручнику з української літератури (7 клас) / Н. М. Логвиненко. - С. 120-120
  Новосьолова В. І.  Реалізація системи роботи над збагачуванням мовлення учнів виражальними засобами в основній школі / В. І. Новосьолова. - С. 122-123
  Одинець І. В.  Формування в учнів системи прийомів пізнавальної діяльності (за новим підручником з української літератури для 6 класу) / І. В. Одинець. - С. 123-124
  Плетньова Л. В.  Види тестового контролю навчальних досягнень учнів з морфології / Л. В. Плетньова. - С. 124-125
  Сергієнко А. А.  Забезпечення діяльнісної основи уроків української літератури шляхом впроваджування групових технологій / А. А. Сергієнко. - С. 126-127
  Тименко В. М.  Формування у старшокласників інтересу до літературної творчості в процесі вивчення української літератури / В. М. Тименко. - С. 127-128
  Шуневич О. М.  Формування уміння конспектувати навчальні тексти на уроках рідної мови / О. М. Шуневич. - С. 128-129
  Янчук О. С.  Способи добору об'єктів спостереження у процесі конструювання уроків мислення серед природи / О. С. Янчук. - С. 129-130
  Ярмолюк А. В.  Типологія вправ на вдосконалення мовлення учнів / А. В. Ярмолюк. - С. 131-132
  Яценко Т. О.  Особливості реалізації компетентнісного підходу на уроках української літератури в основній школі / Т. О. Яценко. - С. 132-133
  Хорошковська О. Н.  Особливості навчання української грамоти учнів шкіл з польською мовою навчання / О. Н. Хорошковська. - С. 134-135
  Присяжнюк Н. І.  Форми і види роботи з розвитку усного мовлення учнів других класів на уроках українського читання в школах з російською мовою навчання / Н. І. Присяжнюк. - С. 136-138
  Повхан К. З.  Особливості методики навчання усного українського мовлення учнів-угорців першого класу / К. З. Повхан. - С. 138-139
  Яновицька Н. І.  Види граматичних вправ з української мови в школах з польською мовою викладання / Н. І. Яновицька. - С. 140-141
  Гудзик І. П.  Єдність предметних і надпредметних цілей у навчанні мови / І. П. Гудзик. - С. 141-142
  Курач Л. І.  Особливості перевірки навчальних досягнень учнів з російського діалогічного мовлення / Л. І. Курач. - С. 142-144
  Сімакова Л. А.  Взаємозв'язок емоційної та інтелектуальної сфер діяльності учнів у роботі з літератури в основній школі / Л. А. Сімакова. - С. 144-145
  Снєгірьова В. В.  Система роботи з розвитку культурологічного компонента комунікативної компетенції у вивченні літератури / В. В. Снєгірьова. - С. 145-147
  Бакуліна Н. В.  Використання наочності у навчанні першокласників мови іврит / Н. В. Бакуліна. - С. 147-148
  Корсаков В. О.  Методи розвитку емоційно-ціннісного компонента комунікативної компетенції у навчанні російського письменного мовлення / В. О. Корсаков. - С. 148-150
  Пометун О. І.  Підручник з історії у профільній школі: особливості змісту і побудови / О. І. Пометун. - С. 150-152
  Власов В. С.  Тематичний контроль навчальних досягнень учнів з історії у контексті компетентнісно-орієнтованого навчання / В. С. Власов. - С. 152-154
  Малієнко Ю. Б.  Історичні факти та типологія їх у змісті шкільного курсу історії середніх віків / Ю. Б. Малієнко. - С. 154-155
  Мороз П. В.  Методичні засади шкільного підручника історії стародавнього світу / П. В. Мороз. - С. 155-157
  Приходько А. С.  Підручник з історії як засіб організації пізнавальної діяльності учнів / А. С. Приходько. - С. 157-159
  Смагін І. І.  Практика підручникотворення зі шкільних суспільствознавчих предметів: кінець XVIII - початок XX століття / І. І. Смагін. - С. 160-161
  Чубукіна Т. О.  Реалізація діяльнісного підходу в методиці викладання всесвітньої історії в 6-7 класах / Т. О. Чубукіна. - С. 162-163
  Бондарук І. П.  Формування критичного мислення учнів основної школи на уроках історії / І. П. Бондарук. - С. 163-165
  Журба О. В.  Особливості організації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики / О. В. Журба. - С. 166-167
  Ковбасюк Т. Л.  Особливості використовування письмових джерел у навчанні історії в основній школі / Т. Л. Ковбасюк. - С. 167-169
  Михайличенко С. С.  Освітні та виховні аспекти музейної комунікації зі старшокласниками / С. С. Михайличенко. - С. 169-171
  Моцак С. І.  Позаурочна робота: її роль і місце в шкільній освіті / С. І. Моцак. - С. 171-172
  Нетьосов С. І.  Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках правознавства засобами ІКТ / С. І. Нетьосов. - С. 172-174
  Ремех Т. О.  Реалізація цілей і завдань правової освіти учнів основноі школи через впроваджування практичного курсу правознавства / Т. О. Ремех. - С. 174-176
  Шрамченко О. В.  Інтеграція краєзнавчого компонента у зміст шкільного курсу вітчизняної історії у 50-80 роках XX століття / О. В. Шрамченко. - С. 176-178
  Головко М. В.  Зміст і структура підручника "Фізика-10" для профільної школи (рівень стандарту) / М. В. Головко. - С. 178-179
  Бугайов О. І.  Удосконалення змісту навчання під час вивчення гравітації та закону всесвітнього тяжіння у курсі фізики 10 класу 12-річної школи (рівень стандарту, гуманітарний профіль) / О. І. Бугайов. - С. 179-180
  Сергієнко В. П.  Форми і методи диференціації навчання фізики в старшій школі / В. П. Сергієнко. - С. 181-182
  Глобін О. І.  Математика і природничі предмети як цілісний компонент загальноосвітнього навчального середовища / О. І. Глобін. - С. 183-184
  Закота Л. А.  Особливості методичного апарату збірника самостійних робіт з фізики для учнів 10-11 класів / Л. А. Закота. - С. 184-185
  Костюкевич Д. Я.  Методичні засади навчального фізичного експерименту в умовах профільного навчання у 10-11 класах (рівень стандарту) / Д. Я. Костюкевич. - С. 185-186
  Хмара Т. М.  Розвиток пізнавального інтересу учнів в умовах профільного навчання / Т. М. Хмара. - С. 186-188
  Вашуленко О. П.  Добір системи задач для реалізації диференційованого навчання геометрії / О. П. Вашуленко. - С. 188-189
  Крячко І. П.  Вивчення питання гравітації в курсі фізики 10 класу дванадцятирічної школи (рівень стандарту) / І. П. Крячко. - С. 189-190
  Непорожня Л. В.  Реалізація змісту навчання хвильової і квантової оптики у загальноосвітніх навчальних закладах із застосуванням комп'ютерних технологій / Л. В. Непорожня. - С. 189-191
  Коваль В. С.  Використання ППЗ для контролю та оцінювання навчальних досягнень з фізики учнів 10 класу (рівень стандарту) / В. С. Коваль. - С. 192-193
  Корнейчук І. В.  Аналогія у шкільному курсі математики / І. В. Корнейчук. - С. 193-194
  Новосад О. П.  Навчання учнів складанню математичних задач економічного змісту / О. П. Новосад. - С. 195-196
  Мацько Н. Д.  Програмні педагогічні засоби навчання математики як засіб активізації мислення учнів / Н. Д. Мацько. - С. 198-198
  Гармаш О. В.  Система вправ як засіб управління просторовими уявленнями / О. В. Гармаш. - С. 198-199
  Гривко А. В.  Моделювання - мова прикладної математики / А. В. Гривко, В. В. Павелко. - С. 200-201
  Симан С. М.  Унаочнення навчання геометрії засобами комп'ютерної графіки в основній школі / С. М. Симан, Н. І. Салтановська. - С. 201-202
  Величко Л. П.  Відбір предметного змісту курсу органічної хімії для профільної школи / Л. П. Величко. - С. 202-203
  Буринська Н. М.  Структура навчального курсу загальної хімії у профільній школі / Н. М. Буринська. - С. 204
  Коршевнюк Т. В.  Дослідницький метод у структурі процесуального компонента профільного навчання біології / Т. В. Коршевнюк. - С. 205-206
  Матяш Н. Ю.  Змістові особливості курсу біології, 10 клас / Н. Ю. Матяш. - С. 206-207
  Шухова Е. В.  Розробка програмних вимог до рівня підготовки учнів з біології у профільній школі (фізико-математичний профіль) / Е. В. Шухова. - С. 207-208
  Вороненко Т. І.  Хімічний експеримент у змісті факультативного курсу "Хімія і довкілля" / Т. І. Вороненко. - С. 208-209
  Лашевська Г. А.  Розробляння критеріїв відбору змісту лабораторного ужиткового експерименту в курсі хімії профільної школи / Г. А. Лашевська. - С. 209-210
  Міронець Л. П.  Методичні підходи до використовування комп'ютерних технологій під час вивчення біології / Л. П. Міронець. - С. 210-211
  Сябро С. А.  Організація допрофільної підготовки учнів основної школи під час вивчення біології / С. А. Сябро. - С. 212
  Титаренко Н. В.  Розробляння навчальних тестових завдвнь з хімії для профільної школи / Н. В. Титаренко. - С. 213-214
  Топузов О. М.  Зміст економічної і соціальної географії світу у процесі диференційованого навчання / О. М. Топузов. - С. 214-216
  Ісаєва Г. М.  Сутність і технологія розвитку критичного мислення / Г. М. Ісаєва. - С. 221-223
  Кравчук О. П.  Результати апробації елементів підручника "Фізична географія України: 8 клас" / О. П. Кравчук. - С. 224-226
  Яценко В. С.  Особливості викладання факультативних курсів з географії / В. С. Яценко. - С. 226-227
  Бичковська О. М.  Роль тестового контролю знань як інструменту для педагогічного оцінювання компетентностей учнів з географії / О. М. Бичковська. - С. 227-228
  Яковлева В. А.  Формування пізнавальної самостійності учнів під час вивчення економічної і соціальної географії світу / В. А. Яковлева. - С. 228-229
  Кондратюк Г. А.  Навчання основам проектування учнів 8-9 класів / Г. А. Кондратюк. - С. 229-230
  Кузьменко В. В.  Інтеграція знань учнів при застосуванні в навчальному процесі методу проектів / В. В. Кузьменко. - С. 231-232
  Слюсаренко Н. В.  Основні підходи до трудової підготовки школярів у XX столітті / Н. В. Слюсаренко. - С. 233-234
  Тарара А. М.  Особливості розвитку творчих технічних здібностей учнів у процесі їхньої проектно-технологічної діяльності / А. М. Тарара. - С. 234-236
  Бєлошпицький О. О.  Проблема розвитку просторової уяви в учнів ЗОШ / О. О. Бєлошпицький. - С. 236-239
  Дятленко С. М.  Компетентнісний підхід у профорієнтаційній роботі з учнями основної школи / С. М. Дятленко. - С. 239-240
  Левченко Т. Г.  Структура навчально-методичного комплексу з трудового навчання для основної школи / Т. Г. Левченко. - С. 244-245
  Самохін М. К.  Особливості технологічної підготовки учнів основної школи в умовах проектно технологічної діяльності / М. К. Самохін. - С. 245-248
  Ільченко В. Р.  Концептуальні основи розробляння навчальних програм з інтегрованих природознавчих курсів для старшої школи / В. Р. Ільченко. - С. 248-249
  Гуз К. Ж.  Особливості вивчення курсу "Я і Україна. Довкілля" у 1-4 класах / К. Ж. Гуз. - С. 250-251
  Ільченко О. Г.  Природовідповідне освітнє середовище учня початкових класів / О. Г. Ільченко. - С. 252-253
  Коваленко В. С.  Науково-методичне забезпечення інтеграції змісту природознавства в середній школі (хімічна складова) / В. С. Коваленко. - С. 253-255
  Рибалко Л. М.  Роль наступності у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5-7 класів / Л. М. Рибалко. - С. 255-257
  Лапінський В. В.  Сучасне навчальне середовище, його формування і використання / В. В. Лапінський. - С. 257-260
  Ротаєнко П. А.  Достовірність результатів тестування / П. А. Ротаєнко. - С. 260-261
  Базурін В. М.  Визначення поняття "дослідницькі уміння" у психолого-педагогічній літературі / В. М. Базурін. - С. 261-263
  Іценко В. В.  Автоматизація інформаційної діяльності директора загальноосвітнього навчального закладу / В. В. Іценко. - С. 263-264
  Осіпа Л. В.  Формування інформаційної компетентності учнів старшої школи відповідно до їхнього професійного самовизначення / Л. В. Осіпа. - С. 264-265
  Петровський С. С.  Метод проектів у профільному навчанні інформатики учнів старшої школи / С. С. Петровський. - С. 266-267
  Самойленко Н. І.  Концептуальні положення побудови змісту підручника "Інформатика, 10-11" для суспільно-гуманітарного профілю / Н. І. Самойленко. - С. 267-268
  Соколовська Т. П.  Вивчення Web-технологій у шкільному курсі інформатики / Т. П. Соколовська. - С. 270-272
  Сідун М. М.  До проблеми формування професійної компетентності вчителя іноземної мови початкової школи / М. М. Сідун. - С. 286-288
  Байбара Т. М.  Проблеми контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавчої складової курсу "Я і Україна" в педагогічній практиці / Т. М. Байбара. - С. 288-289
  Коваль Н. С.  Формування здоров'язбережувальної компетентності учнів початкових класів / Н. С. Коваль. - С. 289-291
  Мартиненко В. О.  Особливості контролю і оцінювання читацької діяльності учнів 1-2 класів / В. О. Мартиненко. - С. 291-292
  Пономарьова К. І.  Способи перевірки усного мовлення молодших школярів на засадах компетентнісного підходу / К. І. Пономарьова. - С. 292-294
  Доротюк В. І.  Творча діяльність учителя в умовах профільного навчання / В. І. Доротюк. - С. 300-301
  Піддячий М. І.  Теоретико-методичні засади організації роботи профільного навчально-виховного закладу / М. І. Піддячий. - С. 302-304

Анотація:   Збірник містить стислі результати науково-дослідної роботи співробітників, аспірантів і здобувачів Інституту педагогіки АПН України за 2007 рік.

 
139 74.262
М34

        Математика після уроків. [Текст] : матеріали для організації позакласної роботи / упоряд. І. С. Маркова. - Х. : Основа, 2004. - 188 с.

Зміст:
  Куріненко А. В.  Організація гурткової роботи з математики в 5 класі / А.В. Куріненко. - С. 4-27
  Куріненко А. В.  Організація гуркової роботи з математики в 6 класі / А.В. Куріненко. - С. 27-54
  Сенчишин О. Ю.  Календарно-тематичне планування навчального матеріалу факультативного курсу "Математична логіка" / О.Ю. Сенчишин. - С. 54-77
  Трегуб Н. Л.  Програми спецкурсів з математики для учнів 8-11 класів / Н.Л. Трегуб. - С. 77-106
  Шмигевський М. В.  Проблеми математики / М. Шмигевський. - С. 106-132
  Салтановська Н. І.  Українські вчені-математики / Н.І. Салтановська. - С. 132-150
  Ясінський В. А.  Задачі для підготовки та проведення шкільних та районних олімпіад для учнів 5-8 класів / В.А. Ясінський. - С. 150-165

Рубрики: Математика навчання математики - Позакласна робота

Анотація:   Книга містить матеріали для організації позакласної роботи з математики.

 
140 74.262.8-28
З15

Задорожний, К. М.

        Завдання для контролю знань на уроках біології. 7 клас [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2012. - 64 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): будова рослин -- життєдіяльність рослин -- розмноження рослин -- розвиток рослин -- розмаїтість рослин -- насінні рослини -- вищі спорові рослини

Анотація:   Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами курсу біології для 7 класу. Набір різних типів завдань дозволяє використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, обираючи певні завдання для індивідуальної роботи.

 
141 74.261.3
Б15

Баев, П. М.

        Играем на уроках русского языка [Текст] : пособие для преподавателей зарубежных школ / П. М. Баев. - М. : Русский язык, 1989. - 86 с.

Рубрики: Дидактика средней школы - Игры дидактические

Ключові слова (ненормовані): игры на уроке

 
142 63.3(4Укр)46
П27

Рафальський, О.

        Історичні уроки переяславського договору для незалежної України [Текст] : сборник / О. Рафальський. -

Ключові слова (ненормовані): Націоналізм -- Російський федеративний державний устрій -- Український унітарний державний устрій

 
143
А45

Алешинцев, И.

        Живые уроки [Текст] : сб. рассказов для клас. лит. чтений и бесед. Ч. 1. Для 1 кл. общеобразовательной школы / И. Алешинцев , С. Ефтивеев. - М. : Книжное общество К. И. Тихомирова. - 292 с.

 
144 74.263.2
А47

Алексеев, А. Н.

        Атеистическое воспитание учащихся на уроках истории СССР [Текст] : методические рекомендации / А. Н. Алексеев. - К. : Радянська школа, 1980. - 279 с.

Рубрики: Педагогика средней школы - Атеистическое воспитание

Ключові слова (ненормовані): воспитание на уроке истории -- воспитание на уроке

 
145 81.2Р-91
А86

Арутюнов, А. Р.

        Игровые задания на уроках русского языка [Текст] : Кн. для преподавателя / А.Р. Арутюнов, П.Г. Чеботарев, Н.Б. Музруков. - М. : Русский язык, 1987. - 217 с.

Рубрики: Методика обучения русскому языку - Методика обучения

Ключові слова (ненормовані): игры на уроке русского языка

 
146 74кр
В53

Юхименко, Л.І.

        Зміни у психічних функціях підлітків після уроків з різним видом навчального навантаження [Текст] : сборник / Л.І. Юхименко. -

Ключові слова (ненормовані): Фізичні навантаження -- розумові навантаження; психічні функції -- Функції пам'яті

 
147 65
С37

Сімоно, Ф.

        Тридцять дев'ять уроків сучасної економіки / Ф. Сімоно ; пер. з фр. Є. Марічева ; наук. ред. І. Г. Лук'яненко. - К. : Києво-Могилянська академія, 2004. - 303 с.

Рубрики: Економічна теорія

Ключові слова (ненормовані): історія економіки -- соціальне страхування -- податки -- безробіття -- інвестиції -- експорт -- імпорт -- гроші -- міжнародна валютна система -- економічна теорія

Анотація:   У книжці відомого французького економіста і публіциста розглядаються актуальні проблеми сучасної економіки. Завдяки оригінальній діалогічній формі авторів вдалося поєднати цікавість оповіді з науковою точністю. Філіп Сімоно розповідає про найголовніші течії і напрями економічної науки - від античних часів до кінця ХХ століття, не уникаючи аналізу суперечностей і висвітлюючи різні точки зору, що існують у трактуванні обговорюваних проблем.

 
148 63.3(4Укр)46
П27

Степико, М.

        Переяславська угода 1654 р. : історичні уроки (аналітичні оцінки національного інституту стратегічних досліджень) [Текст] : сборник / М. Степико. -

Ключові слова (ненормовані): економічне життя; прогресивний характер -- Альянс -- Договірно-правове оформлення

 
149 83.3(4Укр)
П16

Панченко, В.

        Урок літератури [Текст] : кн. для вчителя / В. Панченко. - Кіровоград : ДЛАУ, 2000. - 200 с.

Рубрики: Виниченко В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Українська література у школі -- Франко І. "Перехресні стежки" -- Коцюбинський М. "Ihtepmezzo" -- винниченко В. "Суд" і

Анотація:   У книзі вміщено матеріали до вивчення в 10-11 класах повісті І. Франка "Перехресні стежки", новели М. Коцюбинського "Ihtepmezzo", прози В. Виниченка, драматургії М. Куліша та поезії Ліни Костенко. Шкільній проблематиці присвячено також ітерв'ю з Павлом Загребельним та Іваном Драчем. Другу частину посібника складають "Дві подорожі до Володимира Виниченка". В їх основн і - враження автора від поїздок до Франції і США.

 
150 74.584(4Пол)
К32

Квієк, М.

        Польске законодавство про вищу освіту: досвід та уроки [Текст] : пер. з англ / М. Квієк, Т. Фініков. - К. : Таксон, 2001. - 220 с.

Зміст:
  Квієк М.  Десять років реформування вищої освіти в Польщі в глобальному та локальному контексті / М. Квієк. - С. 7-58
  Фініков Т.  Проблеми вищої освіти в Україні в дзеркалі світових тенденцій / Т. Фініков. - С. 59-112
  Проект Закону "Про вищі навчальні заклади". - С. 113-219

Рубрики: Освіта Польщі - Реформи освіти
Польща

Анотація:   Книга містить проект Закону Республіки Польщі про вищі навчальні заклади та аналіз місії вищої освіти в сучасному світі, основних тенденцій її реформування, впливу на неї процесів глобалізації, особливостей законодавчого регулювання освітніх відносин в країнах перехідної економіки.

 
151 74.261.3
Б24

Баранов, М. Т.

        Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка [Текст] : пособие для учителя / М. Т. Баранов. - М. : Просвещение, 1988. - 191 с.

Рубрики: Методика обучения русскому языку - Изучение фразеологии

Ключові слова (ненормовані): изучение лексики -- изучение фразеологии

 
152 66.4(4Укр)
Н34

Полторацький, О.С.

        Участь НАТО в боротьбі проти сучасного міжнародного тероризму: уроки та здобутки [Текст] : сборник / О.С. Полторацький. -

Ключові слова (ненормовані): Тероризм -- Фінансові ринки -- Солідарність

 
153 63.3(0)62
Д76

        Друга світова війна: уроки історії [Текст] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань : [б. в.], 2009. - 288 с.

Рубрики: Історія СРСР - Велика Вітчизняна війна

Ключові слова (ненормовані): міжнародні відносини напередодні війни -- рух опору в країнах Європи -- геополітичні наслідки війни -- наука і культура

Анотація:   До даної збірки увійшли статті студентів про історичний та геополітичний аналіз подій Другої світової війни.

 
154 74.262
К20

Капіносов, А. М.

        Основи технології навчання. Проектуємо урок математики / А. М. Капіносов. - Х. : Основа, 2006. - 141 с.

Рубрики: Методика навчання математики - Урок математики

Ключові слова (ненормовані): планування вивчення алгебри -- планування вивчення геометрії

Анотація:   У посібнику викладено теоретичні і практичні основи технології вивчення математики за класичним дидактичним методом - саме він покладений в основу рівневої дванадцятибальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів. Стислий виклад теорії, технології проілюстрований різноманітними дидактичними матеріалами.

 
155 74.263.4
А24

Агибалова, Е. В.

        Уроки истории средних веков в седьмом классе [Текст] : Поурочное методическое пособие (Из опыта работы) / Агибалова Е. В.. - М. : Учпедгиз, 1959. - 307 с.

Рубрики: Методика обучения истории

 
156 74.264.5
В42

        Відкриті та нестандартні уроки біології у 11 класі [Текст] : навч.-метод. посіб. / гол. ред., упоряд. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2006. - 223 с.

Рубрики: Методика навчання біології - Нестандартний урок

Ключові слова (ненормовані): спадковість організмів -- мінливість організмів -- розмноження організмів -- індивідуальний розвиток організмів

Анотація:   Матеріал з курсу біології в 11 класі є досить складним. Але розуміння учнями основ генетики, екології, еволюції та індивідуального розвитку організмів конче потрібно для збереження їхнього здоров'я та формування активної соціальної позиції. Полегшити цю складну справу допоможуть розробки досвідчених учителів, представлені в цьому посібнику. В ньому наведено як класичні, так і нестандартні варіанти їх проведення. Це дозволяє використовувати різноманітні підходи до вивчення матеріалів різних тем відповідно до рівня підготовки конкретних класів.

 
157 74.265.7
Б43

Беликов, А.А.

        Эксперимент на уроках химии [Текст] : учебное пособие / А.А. Беликов. - К. : Радянська школа, 1988. - 150 с.

Рубрики: Химия

Ключові слова (ненормовані): ЭКСПЕРИМЕНТ НА УРОКЕ -- ХИМИЯ

 
158 74.264.4
П77

Борисенко, Н.

        Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів у процесі навчальної діяльності на уроках природознавства [Текст] : збірник наукових праць / Н. Борисенко. -

Ключові слова (ненормовані): природознавство -- початкова школа

 
159 4И(Нем)(07)
А35

Азовская, И. А.

        Deutsch als Unterrichtssprache. Урок на нем. яз. для преподавателей и студентов [Текст] : учеб. пособие / И. А. Азовская , А. Н. Шомин. - М. : Просвещение, 1965. - 103 с.

Рубрики: Язык немецкий

 
160 74.264.4
П77

Исай, Е.

        Методологические рекомендации к использованию компьютерных программ на уроках биологии [Текст] : сборник научных трудов / Е. Исай. -

Ключові слова (ненормовані): біологія -- комп'ютерні програми

 
161 4И(Нем)(07)
А35

Азовская, И. А.

        Урок на немецком языке [Текст] : Пособие для учителей / И. А. Азовская , А. Н. Шомин. - М. : Учпедгиз, 1960. - 99 с.

Рубрики: Немецкий язык - Школьный курс

 
162 75кр
Ф50

Пилипюк, А.Г.

        Урок фізичної культури як засіб зміцнення здоров'я дитини в навчальних закладах нового типу [Текст] : материалы временных коллективов / А.Г. Пилипюк, Г.О. Новікова, Г.В. Зганяйко. -

Ключові слова (ненормовані): здоровий спосіб життя -- фізична культура

 
163 4У(070.1)
Б91

Бурдейна, А. А.

        Уроки української мови у 3 класі [Текст] : Посіб. для вчителів / А.А. Бурдейна. - К. : Радянська школа, 1979. - 141 с.

Рубрики: Методика навчання української мови - Урок мови

 
164 80кр
В53

Дячок, Олена

        Міжпредметні зв'язки на уроках літератури [Текст] : збірник накових праць / Олена Дячок. -

Ключові слова (ненормовані): методика навчання -- література

 
165 8Р(07)
А36

Айзерман, Л. С.

        Уроки, литература, жизнь / Л.С. Айзерман. - М. : Просвещение, 1965. - 222 с.

Рубрики: Методика обучения русской литературе

 
166 63.3(4Укр)
І90

Соколова, М.

        Российский "центр" и украинская "периферия": факты и уроки 1917 года [Текст] : збірник / М. Соколова. -

Рубрики: История Украины - Внутренняя политика

Ключові слова (ненормовані): эволюционное, центристское развитие -- украинское национальное движение -- эскалация; временное правительство--сепаратизм

 
167 74.263.2
А47

Алексеев, А. Н.

        Атеистическое воспитание учащихся на уроках и по внеклассной работе по истории СССР [Текст] : пособие для учителей / А. Н. Алексеев. - М. : Просвещение, 1981. - 303 с.

Рубрики: Педагогика высшей школы - Атеистическое воспитание

Ключові слова (ненормовані): воспитание внеклассное -- воспитание на уроке истории

 
168 95.43
В53

Куцевол, О.М.

        Кореляція проекту уроку та імпровізації в процесі творчої методичної діяльності вчителя літератури [Текст] : збірник наукових праць / О.М. Куцевол. -

Ключові слова (ненормовані): література -- методика навчання -- імпровізація

 
169 67.400.1
А86

Арутюнян, Г. Г.

        Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии [Текст] : сб. избранных публикаций и выступлений на междунар. форумах, посвящ. данной проблематике / Г. Г. Арутюнян ; сост. : А. С. Головин, М. В. Аршевская, Я. В. Рыбалко. - К. : Логос, 2011. - 308 с.

Рубрики: Право конституционное

Ключові слова (ненормовані): Верховенство права -- правовая глобализация -- права человека и религия -- конституционализм -- конституционные суды

Анотація:   В сборник помещены избранные публикации и выступления на международных формах, посвященных проблемам установления конституционализма в современном обществе. Председателя Конституционного Суда Республики Армения, члена Европейской Комиссии "За демократию через право" Совета Европы (Венецианской Комиссии) профессора Гагика Гарушевича Арутюняна. Основная тема сборника: утверждение основополагающих конституционных ценностей и принципов как основы социальных проявлений личностей и их разнохарактерных объединений.

 
170 8Р(07)
А36

Айзерман, Л. С.

        Уроки нравственного прозрения [Текст] : методический материал / Л. С. Айзерман. - М. : Педагогика, 1983. - 129 с.

Рубрики: Методика обучения русской литературе

Ключові слова (ненормовані): воспитание литературой

 
171 83.3Р1
А32

Адушкин, Г. Е.

        Нравственные уроки русской классической литературы / Г.Е. Адушкин. - М. : Знание, 1986. - 64 с.

Рубрики: Литературоведение - Литература и нравственное воспитание

 
172 66.5(4Укр)
Є24

Бурдяк, В.

        Політична суб'єктивність етнічних меншин Болгарії: уроки для країн ЦСЄ [Текст] : сборник / В. Бурдяк. -

Ключові слова (ненормовані): Турецький етнос -- етнічні принципи; етнічна чистка -- релігійні принципи; економічний геноцид

 
173 74.262.8-28
З15

Задорожний, К. М.

        Завдання для контролю знань на уроках біології. 8 кл. / К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2012. - 63 с.

 
174 74
С47

Белая, Е.И.

        Личностно-ориентированный урок в контексте поликультурного образования [Текст] : сборник научных трудов / Е.И. Белая. -

Ключові слова (ненормовані): Преподавание литературы -- Междисциплинарная интеграция -- Культура--поликультурность

 
175 4У(070.2)
Б44

Бєляєв, О. М.

        шляхи піднесення ефективності уроку з української мови V-VІІІ класах [Текст] : посібник / О. М. Бєляєв. - К. : Радянська школа, 1967. - 128 с.

Рубрики: Методика навчання української мови - Урок мови

Ключові слова (ненормовані): методи навчання

 
176 74.200.551
А36

Айзерман, Л. С.

        На уроке литературы и в зале кинотеатра / Л. С. Айзерман. - М. : Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1987. - 62 с.

Рубрики: Методика обучения литературе

Ключові слова (ненормовані): эстетическая культура школьника

 
177 58(07)
Б43

Бєлов, І. Г.

        Планування уроків з ботаніки [Текст] : посібник для вчителів / І. Г. Бєлов; пер. з вид. вид-ва "Просвещение". - К. : Радянська школа, 1970. - 240 с.

Рубрики: Методика навчання ботаніки - Планування уроків

 
178 74.261.8Р
А36

Айзерман, Л. С.

        Уроки литературы сегодня [Текст] : Из опыта работы / Л. С. Айзерман. - М. : Просвещение, 1974. - 188 с.

Рубрики: Методика обучения русской литературе

Ключові слова (ненормовані):

 
179 88.8
Ж93

Жутикова, Н. В.

        Психологические уроки обыденной жизни: Беседы психолога [Текст] : книга для учителей и родителей / Н. В. Жутикова. - М. : Просвещение, 1990. - 256 с.

Рубрики: Психология педагогическая - Психология детская

Ключові слова (ненормовані): эгоцентризм при невротизации школьников -- самоутверждение школьников -- конфликты школьников -- чувствительность и чуткость школьников -- отношения старших и

Анотація:   Старшие младшие... Таким могло бы быть второе название книги, раскрытой вами. На ее страницах раскрыты многочисленные, больше частью не замечаемые старшими, привычно- безумные стереотипы их взаимоотношений с младшими, приводящие не только к искривлению характеров и жизненных судеб младших, но и к отягощению, по цепи причин и следствий, всей нравственно-психологической атмосферы общества. Книга насыщена множеством эмоционально напряженных примеров; в некоторых их них, быть может, читатель, как в зеркале, найдет и себя...

 
180 74.24(4Укр)631.18кр
С36

Кравченко, Т.В.

        Інтенсифікація навчального процесу на уроках трудового навчання [Текст] : материалы временных коллективов / Т.В. Кравченко. -

Рубрики: освіта - сільська малокомплектна школа

Ключові слова (ненормовані): ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ -- навчальний процес

 
181 58(07)
Б434

Белов, И. Г.

        Уроки ботаники в 5-6 классах [Текст] : Пособ. для учителей / И. Г. Белов, В. А. Корчагина. - М. : Просвещение, 1968. - 264 с.

Рубрики: Методика обучения ботанике

Анотація:   1. Ботаника .- Метод. пособия.

 
182 74.24(4Укр)631.18кр
С36

Сердюк, І.С.

        Нетрадиційні уроки з трудового навчання [Текст] : материалы временных коллективов / І.С. Сердюк. -

Рубрики: освіта - сільська малокомплектна школа

Ключові слова (ненормовані): ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ -- МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

 
183 74.202.70кр
Д37

Десятов, Т. М.

        Урок як основна форма навчального процесу [Текст] : посіб. для студ. ВНЗ та вчителів-практиків / Т. М. Десятов, Н. В. Касярум, Л. І. Прокопенко. - Черкаси : ЧОІПОПП, 2000. - 84 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Структура уроку

Ключові слова (ненормовані): дидактична структура уроку -- аналіз уроку -- нестандартний урок -- схеми проведення уроку

 
184 68
Л73

Роговенко, С.Б.

        Уроки коаліційного управління збройною боротьбою за досвідом війни США у В'єтнамі (1964-1973 рр.) [Текст] : сборник / С.Б. Роговенко, М.А. Шпанко. -

Ключові слова (ненормовані): Концепція єдиного командування -- Старі низькочастотні радіостанції -- "Ступінчаний" характер війни

 
185 74.03(4Укр)6
К93

Курило, В. М.

        Освіта України і науково-технічний та соціальний прогрес: історія, досвід, уроки [Текст] : монографія / В. М. Курило. - К. : Деміур, 2006. - 432 с.

Рубрики: Історія української педагогіки - Освіта в радянські часи
Україна

Ключові слова (ненормовані): загальноосвітня школа -- 1917-1987 -- професія - вчитель -- педагогічні кадри -- педагогічна освіта

Анотація:   У монографії досліджується становлення і розвиток загальноосвітньої школи в контексті суспільно-політичного життя України, вплив на цей процес науково-технічного прогресу. На великому фактичному матеріалі розкривається досвід роботи освітніх установ, їх здобутки і прорахунки в навчанні і вихованні підростаючих поколінь, починаючи з 1917 до 1987 років. Проаналізовано шкільну практику українських урядів від Центральної Ради до УРСР, соціальну роль загальноосвітної школи в зростанні освітнього рівня народу: ліквідації неписьменності, здійсненні семирічної (восьмирічної) та загальної середньої освіти в Україні.

 
186 75кр
Ф50

Артюшенко, А.О.

        Формування вольових якостей учнів 11-14 років на уроках фізичної культури [Текст] : материалы временных коллективов / А.О. Артюшенко, В.П. Ледок, П.О. Кандиба. -

Ключові слова (ненормовані): вольові якості -- фізичні вправи -- фізкультурно-спортивна діяльність

 
187 81.2Р-923
А86

Арутюнов, А. Р.

        Игровые задания на уроках русского языка / А.Р. Арутюнов, П.Г. Чеботарев, Н.Б. Музруков. - М. : Русский язык, 1988. - 288 с.

Рубрики: Методика обучения русскому языку - Методы обучения

Ключові слова (ненормовані): игры на уроке русского языка

 
188 74.20 я73-1
В55

        Передумови успішної діяльності учнів на уроці [Текст] : учебное пособие. -

Ключові слова (ненормовані): мотивація; прихована диференціація--профілактика помилок -- мотиви; гуманізм; оптимізм навчання -- ринок праці; диференціація навчання--психологічний клімат

 
189 84(4Укр)6-4
Д71

Дочинець, М.

        Книга надиху. Уроки світу, Неба і людей / М. Дочинець ; ред. О. Козоріз. - Мукачево : Карпатська вежа, 2015. - 246 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   Ця книжка - про життя як безнастанний дар; про духовні вершини Афону і маленькі карпатські верховини; про те, що робить істоту вільною і безсмертною; про вічні істини і про вічний пошук щоденних крихт радості; про особисте і вселюдське; про земне і небесне, що дарує надих. А ще в цій книжці нуртує розкіш мови - чар текстів, переплетених із таїнством змісту. Невтомне і невтоленне збирання зілля Слова.

 
190 74кр
В53

Руденко, О.В.

        Формування здатності учнів до спілкування та співпраці на уроках математики [Текст] : методика навчання математики / О.В. Руденко. -

Рубрики: математика

Ключові слова (ненормовані): математичні науки -- методика навчання

 
191 84(4Нім)-4
Л46

Ленц, З.

        Урок з німецької [Текст] : роман / З. Ленц. - Гамбург : 1968. - 480 с.

 
192 74.268.39Укр
К82

Кривутенко, Т. А.

        Вивчення творчості Дмитра Луценка на уроках літератури рідного краю в 5-11 класах та для позакласного читання / Т. А. Кривутенко. - К. : [б. в.], 2006. - 94 с.

Рубрики: Луценко Д. О. - про нього
Методика навчання української літератури

Ключові слова (ненормовані): Луценка Д. О. -- пісенна творчість Луценка -- тема матері в поезії -- українська діаспора -- урок української літератури -- інтегрований урок

 
193 512(070.2)
А72

Антоновский, М.Я.

        Учебное оборудование на уроках алгебры. 6 класс [Текст] : пособ. для учителя / М.Я. Антоновский , Г.Г. Левитас. - М. : Просвещение, 1980. - 144 с.

Рубрики: Алгебра

 
194 74.20 я73-1
П32

        Перебудовуємо урок [Текст] : підручник. -

Ключові слова (ненормовані): педагогіка -- урок -- навчально-виховний процес

 
195 74.03(4Рос)5
М69

Михалевская, Г. И.

        Уроки общения по Л. Чарской / Г. И. Михалевская. - С. Пб. : 2006. - 93 с.

Рубрики: Чарская Л. - о нем
История образования - Персоналия
Россия

Ключові слова (ненормовані): Чарская Л. -- Павловский институт благородных девиц

Анотація:   Книга посвящена проблемам общения в закрытом учебном заведении. Данной педагогической системы (Институт благородных девиц) не существует уже давно, но тем не менее с особенностями взаимоотношений между детьми и между детьми и взрослыми в педагогических системах закрытого типа сталкиваются многие. Рассмотрено общение как коммуникативная деятельность, даны характеристики межличностного общения, раскрыто содержание профессионально-педагогического общения, представлены способы разрешения конфликтных ситуаций.

 
196 74.202.60
О77

Островерхова, Н.М.

        Виховний аспект уроку і його аналіз [Текст] : монография / Н.М. Островерхова. -

Ключові слова (ненормовані): аналіз уроку -- методика навчання -- педагогіка

 
197 74.262.8-28
З15

Задорожний, К. М.

        Завдання для контролю знань на уроках біології. 10 клас [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2012. - 64 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): історія розвитку біології -- молекулярний рівень організації живої природи -- клітинний рівень організації живої природи

Анотація:   Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами курсу біології для 10 класу. Набір різних типів завдань дозволяє використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, обираючи певні завдання для індивідуальної роботи.

 
198 63.3(4Укр)61
К20

Капелюшний, В.

        Дослідження причин поразки та історичного значення досвіду й уроків національно-визвольних змагань / В. Капелюшний. -

Рубрики: Історіографія України - Доба національно-визвольних змагань
Україна

Ключові слова (ненормовані): історіографія -- доба національно-визвольних змагань

 
199 74.262.8-28
З15

Задорожний, К. М.

        Завдання для контролю знань на уроках біології. 11 клас [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2012. - 64 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): розмноження організмів -- закономірності мінливості -- генотип -- індивідуальний розвиток організмів -- популяція -- екосистема -- біосфера

Анотація:   Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами курсу біології для 11 класу. Набір різних типів завдань дозволяє використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, обираючи певні завдання для індивідуальної роботи.

 
200 74.24(4Укр)631.18кр
С36

Шевчук, І.В.

        Розвиток творчого мисчлення учнів малокомплектних шкіл на уроках математики, природознавства і с/г праці [Текст] : материалы временных коллективов / І.В. Шевчук, О.А. Біда. -

 
201 74.24(4Укр)631.18кр
С36

Чайка, В.Ф.

        Екологічне виховання на уроках хімії в малокомплектній сільській школі [Текст] : материалы временных коллективов / В.Ф. Чайка, М.В. Вартель. -

 
202 63.3(4Укр)6 я73-1
Ч48

Почепцов, В.Ф.

        Дослідження історії села Домонтово Золотоніського району (з досвіду використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії та в позакласній роботі) [Текст] : сборник научных трудов / В.Ф. Почепцов. -

Ключові слова (ненормовані): Черкаський край -- історичне краєзнавство

 
203 74.24(4Укр)631.18кр
С36

Терещук, І.Я.

        До питання про національне виховання на уроках трудового навчання в сільській школі [Текст] : материалы временных коллективов / І.Я. Терещук. -

Рубрики: освіта - сільська малокомплектна школа

Ключові слова (ненормовані): ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ -- ПРОФОРІЄНТАЦІЯ -- виховання національне

 
204 74.24(4Укр)631.18кр
С36

Логинов, А.Ю.

        Дидактический материал для бесед и уроков мира [Текст] : материалы временных коллективов / А.Ю. Логинов. -

Рубрики: освіта - сільська малокомплектна школа

Ключові слова (ненормовані): гуманістичне виховання

 
205 74.264.4
П77

Карташова, І.

        Використання історичних даних як засіб мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках біології [Текст] : збірник накових праць / І. Карташова, Г. Гур'янова, Н. Топчій. -

Ключові слова (ненормовані): біологія -- методика навчання

 
206 74.202.60
О77

Островерхова, Н.М.

        Організаційний аспект уроку та його аналіз [Текст] : монография / Н.М. Островерхова. -

Ключові слова (ненормовані): аналіз уроку -- методика навчання -- педагогіка

 
207 80кр
В53

Мануйкін, Олексій

        Активізація розумової діяльності учнів у процесі бесіди на уроках літератури в 5-8 класах [Текст] : сборник научных трудов / Олексій Мануйкін. -

Ключові слова (ненормовані): бесіда -- діалогічне спілкування

 
208 95.43
У52

Шулдик, В.І.

        Типологія сучасних уроків біології [Текст] : збірник наукових праць / В.І. Шулдик. -

Ключові слова (ненормовані): біологія -- методика навчання

 
209 80кр
В53

Дячок, Олена

        Наукові основи методичної організації уроків розвитку зв'язного мовлення [Текст] : сборник научных трудов / Олена Дячок. -

Ключові слова (ненормовані): мова -- розвиток мовлення -- мовлення художнє

 
210 74.20 я73-1
В55

        Контроль і оцінювання учнів на уроці [Текст] : учебное пособие. -

Ключові слова (ненормовані): Самоконтроль -- Взаємоконтроль -- Компетенція--творча діяльність

 
211 74.20 я73-1
В55

        Діяльність на уроці: методи, форми і засоби [Текст] : учебное пособие. -

Ключові слова (ненормовані): Навчальна діяльність -- Пасивні методи -- Діяльність учня

 
212 74.202.60
О77

Островерхова, Н.М.

        Дидактичний аспект уроку та його аналіз [Текст] : монография / Н.М. Островерхова. -

Ключові слова (ненормовані): аналіз уроку -- методика навчання -- педагогіка

 
213 74.202.60
О77

Островерхова, Н.М.

        Санітарно-гігієнічний аспект уроку та його аналіз [Текст] : монография / Н.М. Островерхова. -

Ключові слова (ненормовані): аналіз уроку -- методика навчання -- педагогіка

 
214 74.202
С44

Саяпина, Е.А.

        План-конспект открытого урока с использованием элементов НЛП [Текст] : сборник научных трудов / Е.А. Саяпина. -

Ключові слова (ненормовані): методика обучения -- урок -- НЛП

 
215 63.3(4Укр)62
У45

        Політичні наслідки й уроки політики українізації. -

Ключові слова (ненормовані): історія України -- національна реформа 20-30 рр. -- підсумки "українізації"; русифікаторські тенденції

 
216 74.202
С44

Комарова, И.А.

        Формирование навыков позитивной самооценки как прием организации работы учащихся на личностно-ориентированном уроке [Текст] : сборник научных трудов / И.А. Комарова, Т.В. Никитина. -

Ключові слова (ненормовані): методика обучения -- урок -- самооценка

 
217 65.9(4Укр)262.6
С83

Сніжко, О.В.

        Механізм грошової трансмісії: уроки для України [Текст] : сборник научных трудов / О.В. Сніжко. -

Ключові слова (ненормовані): монетарна політика -- ціни активів -- процентні ставки

 
218 4.261.4
М54

        Методика викладання української мови і літератури [Текст] : республік. наук.-метод. зб. Вип. 9 / М-во освіти УРСР, НДІ педагогіки УРСР. - К. : Радянська школа, 1983. - 144 с.

Зміст:
  Мазуркевич О. Р.  Партійне спрямування розвитку методики літератури / О. Р. Мазуркевич. - С. 3-15
  Шевченко З. О.  Поєднання лекції із самостійною роботою на уроці літератури / З. О. Шевченко. - С. 15-22
  Білошенко А. А.  Ефективність взаємодії фронтальної та індивідуальної роботи на уроках літератури / А. А. Білошенко. - С. 22-30
  Волошина Н. Й.  Розвиток читацьких інтересів у процесі вивчення художньої літератури / Н. Й. Волошина. - С. 30-35
  Капська А. Й.  Від переказу до виразного читання / А. Й. Капська. - С. 36-42
  Кузнецов Ю. Б.  Ідейно-художні функції пейзажу в оповіданні М. М. Коцюбинського "Коні не винні" / Ю. Б. Кузнецов. - С. 42-48
  Пахомова Т. О.  Ідейно-художній аналіз як засіб поглиблення цілісного сприйняття учнями літературного твору / Т. О. Пахомова. - С. 48-53
  Бандура О. М.  Поняття про літературу / О. М. Бандура. - С. 53-59
  Сокирко М. В.  Типи уроків мови / М. В. Сокирко. - С. 60-67
  Лукач С. П.  Бесіда на уроках української мови / С. П. Лукач. - С. 67-74
  Красножан Ж. В.  Профорієнтаційна робота з учнями / Ж. В. Красножан. - С. 67-74
  Красножан Ж. В.  Профорієнтаційна робота з учнями під час вивчення розділу "Словотвір" / Ж. В. Красножан. - С. 75-80
  Чешко Т. П.  Узагальнюючі уроки з морфології / Т. П. Чешко. - С. 81-90
  Передрій Г. Р.  Складні речення в писемній мові учнів / Г. Р. Передрій. - С. 90-97
  Іваницька Г. М.  Методичні основи роботи над збагаченням словникового запасу учнів / Г. М. Іваницька. - С. 97-103
  Потапенко О. І.  Запобігання помилкам в описах трудових процесів / О. І. Потапенко. - С. 103-110
  Гончаренко Н. М.  Формування в учнів прийомів роботи з підручником у процесі навчання мови в 4-6 класах / Н. М. Гончаренко. - С. 110-118
  Горбачук В. Т.  Перекази в 4-8 класах / В. Т. Горбачук, Л. Д. Нечай. - С. 118-127
  Місяць Н. К.  Транспозиція під час вивчення української мови у зв'язку з російською / Н. К. Місяць. - С. 127-132
  Поракішвілі Н.  Український письменник-педагог М. І. Гулак / Н. Поракішвілі. - С. 133-143

Рубрики: Методика навчання української мови в середній школі

Анотація:   Збірник містить статті з методики літератури, в яких висвітлюються питання підвищення ідейно-наукового рівня змісту навчання і виховання, удосконалення методів, підвищення педагогічної майстерності, узагальнення досвіду передових вчителів-словесників. Питанням методики мови присвячені статті про типологію уроків української мови, розвитку мови учнів, попередження помилок и ін.

 
219 81.2Ан-923кр
Ц98

Цюра, С. В.

        Англійська мова для студентів-журналістів / С. В. Цюра. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 92 с.

Рубрики: Мова англійська - Професійна лексика

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для журналістів

Анотація:   Навчальний посібник призначено для студентів-журналістів. При укладненні підручника були враховані міждисциплінарні зв'язки. Для якісного оволодіння англійською мовою профільного спрямування студентами необхідно засвоїти дисципліни за фахом, а також українську мову професійного спрямування. Навчальний посібник складається з 10 уроків (Units). Кожен урок включає: текст, пов'язаний з історією та діяльністю ЗМІ; тематичний словник; вправи на розуміння тексту; граматичний матеріал для студентів II курсу.

 
220 74.268.1я73-1
Л59

        Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай [та ін.] ; за наук. ред. В. - К. : Педагогічна думка, 2013. - 260 с.

Рубрики: Методика навчання іноземної мови у школі

Ключові слова (ненормовані): курси з іноземної мови -- професійна орієнтація старшокласників -- урок іноземної мови у саршій школі -- інтерактивні технології навчання

Анотація:   Навчально-методичний посібник присвячено актуальним питанням навчання іноземної мови учнів старшої (профільної) школи. У ньому обгрунтовано стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти у старшій школі; окреслено лінгводидактичні засади рівневого навчання іноземної мови старшокласників; з'ясовано науково-теоретичні підходи до конструювання змісту уроків іноземної мови і до побудови елективних курсів; схарактеризовано особливості організації самостійної роботи з іноземної мови старшокласників; досліджено й рекомендовано найбільш адекватні сучасним цілям і завданням іншомовної освіти педагогічні технології навчання тощо. Посібник призначено для вчителів іноземних мов різних типів загальноосвітніх навчальних закладів, методисті інститутів післядипломної педагогічної освіти, авторів підручників з іноземних мов, студентів - майбутніх учителів іноземних мов, аспірантів і докторантів.

 
221 74.261.8Укя73-1кр
О73

Осінська, В. С.

        Черкащина, освячена у слові [Текст] : зб. уроків учителів Смілянщини з укр. л-ри та краєзнавства : навч. посіб. / В. С. Осінська, Г. Р. Уперенко ; ред. В. Т. Ткаченко. - Сміла : Блискавиця, 2006. - 256 с.

Рубрики: Черкащина - Освіта середня
Смілянський район

Ключові слова (ненормовані): письменники Черкащини -- голодомор у літературі -- розстріляне відродження

Анотація:   До посібника ввійшли кращі уроки вчителів української літератури й краєзнавства загальноосвітніх, спеціалізованих шкіл, ліцеїв і гімназій Смілянщини. Урок містить відомості про видатних і відомих літераторів, учених, громадських діячів, їх біографії, творчий та життєвий шлях, а також краєзнавчі матеріали.

 
222 74.262.217я73-1
І24

Іващенко, Я. І.

        Об'єми геометричних тіл [Текст] : конспекти уроків : метод. посіб. / Я. І. Іващенко ; за ред. З. О. Сердюк. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 72 с.

Рубрики: Геометрія

Ключові слова (ненормовані): задачі з геометрії

Анотація:   Посібник містить конспекти уроків з теми "Об'єми геометричних тіл" курсу математики 11 класу (рівень стандарту). Використання данного посібника дозволить зробити уроки цікавими, показати практичне застосуванняя теоретичних положень, властивостей і фактів, розкрити зв'язок математики з різними сферами життя. Зміст посібника дозволяє використовувати його в комплекті з будьяким чинним підручником, призначеним для організації навчання математики на рівні стандарту.

 
223 74.264.5-25
Т38

        Технології навчання біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2007. - 160 с.

Рубрики: Методика навчання біології

Ключові слова (ненормовані): навчально-виховний процес -- математичне моделювання на уроках біології -- особистісно орієнтоване навчання -- ЕОМ на уроках біології

Анотація:   У посібнику подано коротку характеристику нових технологій навчання та розкрито їх дидактичні можливості під час викладання шкільного курсу біології. Особливу увагу приділено технологіям розвивального та проблемного навчання. Розглянуто реалізацію модульного навчання у шкільному курсі біології, проаналізовані особливості колективних та ігрових форм навчання.

 
224 74.268.39Укр я73-1
Р69

Романько, В. І.

        Література донецького краю [Текст] : посіб. для вчителя / В. І. Романько ; відп. ред. І. М. Казаков. - Слов'янськ : Друкарський двір, 2013. - 269 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури у школі

Ключові слова (ненормовані): література Донецького краю -- уроки літератури рідного краю -- фольклор Донеччини -- письменники донецької діаспори -- Стус і Донеччина

Анотація:   До книги увійшли розробки уроків літератури рідного краю, які розкривають особливості літературного процесу на Донеччині.

 
225 74.263.1
П71

Предтеченская, Л. М.

        Изучение художественной культуры в курсах новой и новейшей истории [Текст] : из опыта работы / Л. М. Предтеченская. - М. : Просвещение, 1978. - 184 с.

Рубрики: Культура художественная - Методика обучения

Ключові слова (ненормовані): музыкальное искусство конца 19 начало 20 в. -- художественная культура 18-первой пол. 19 в. -- литература

Анотація:   В пособии освещается опыт работы автора и других учителей Ленинграда по изучению зарубежной художественной культуры на уроках истории в 7-9 классах. Автор формирует принципы отбора учебного материала, знакомит учителя с методикой его планирования, раскрывает содержание отдельных, наиболее трудных уроков, рекомендует разнообразные задания и приемы, способствующие развитию логического мышления учащихся и организации их домашней работы.

 
226 74.204.2
Р64

        Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 трав. 2007 р. : XIV Каришинські читання : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Ін-т. - Полтава : [Астрая], 2007. - 487 с.

Зміст:
  Буринська Н. М.  До проблеми формування пізнавальних інтересів учнів на уроках хімії / Н. М. Буринська. - С. 18-19
  Грабовий А. К.  Про забезпечення шкільного хімічного експерименту / А. К. Грабовий. - С. 19-20
  Виговська О. І.  Особистісно-орієтоване навчання: авторська концепція / О. І. Виговська. - С. 30-32
  Кожевников В. М.  Вивчення наступності профільної школи і вищого навчального закладу / В. М. Кожевников. - С. 57-64
  Коссак Г. М.  Освітні тенденції підготовки майбутніх вчителів у зв'язку з новими вимогами школи / Г. М. Коссак. - С. 66-68
  Кравченко О. В.  Роль лекції в становленні наукової творчості студентів / О. В. Кравченко, Т. В. Поліщук. - С. 68-69
  Крамущенко Л. В.  Управління процесом професійного розвитку вчителів / Л. В. Крамущенко, С. О. Шматченко. - С. 70-73
  Крат Р. В.  Особливості розробки цільового та змістового компонентів у побудові спецкурсів / Р. В. Крат. - С. 73-75
  Кузнєцова Л. М.  Спрямування наукової творчості майбутніх вчителів у напрямі розробки індивідуального підходу до навчання учнів з акцентуаціями характеру / Л. М. Кузнєцова. - С. 79-81
  Кузнецова Н. В.  Понятийно-терминологический анализ категорий педагогическое мастерство и организационная культура менеджера образования / Н. В. Кузнецова. - С. 81-82
  Курко К. В.  Досвід творчої діяльності як компонент змісту освіти майбутнього вчителя / К. В. Курко. - С. 82-84
  Куцериб Т.  Підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів та магістрів у вищій школі України / Т. Куцериб. - С. 84-86
  Лисяк О. О.  Формування компетентності студентів, як важливої складової роботи майбутнього вчителя / О. О. Лисяк, О. А. Даценко. - С. 86-88
  Лук'яненко О. В.  Використання принципів староруського світогляду у творчій ініциативі учителя ХХІ століття / О. В. Лук'яненко. - С. 88-90
  Магомедова Т. Ю.  Позашкільна освіта - це невід'ємна ланка в системі суспільного національного виховання підростаючого покоління / Т. Ю. Магомедова. - С. 91-93
  Монастирська С. С.  Формування наукової творчості студентів у процесі викладання біологічних дисциплін / С. С. Монастирська, М. О. Хом'як, Р. Д. Стецик. - С. 93-94
  Опара М. М.  Синтез навчання і науки / М. М. Опара. - С. 95-97
  Паливода М. Г.  До питання про наукову роботу студентів-заочників / М. Г. Паливода, Л. К. Паливода. - С. 97-98
  Пацай Н.  Професійно-рольова ідентифікація майбутнього вчителя у взаєминах його з викладачами / Н. Пацай. - С. 98-100
  Плиска О. І.  Комплексація матеріальної бази та наукового потенціалу науково-педагогічних і наукових закладів - шлях до залучення до наукової творчості вчителів та студентів / О. І. Плиска, О. В. Рубан. - С. 100-101
  Проць Н. І.  Формування професійно-значущих якостей особистості майбутнього вчителя / Н. І. Проць. - С. 102-103
  Рибалка О. Я.  Валеологічна освіта - шлях до самопізнання і самоудосконалення студентської молоді / О. Я. Рибалка. - С. 103-104
  Святська Т. М.  Навчально-творча діяльність студентів у процесі професійно-педагогічної підготовки / Т. М. Святська. - С. 104-106
  Сердюк О. Г.  Головне завдання викладача - створення освітнього середовища для студентів в ході вивчення фахових дисциплін / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк. - С. 106-108
  Сердюк О. Г.  Формування толерантності, конструктивності й демократичності у викладача вищої школи / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк. - С. 108-109
  Сидорович М.  Методологічні знання як чинник розвитку наукової творчості та закладання основ теоретичного мислення в учнівської молоді / М. Сидорович. - С. 109-112
  Слободянюк Д. І.  Погляди Рене Декарта на нервову систему людини: філософський і науковий аспекти / Д. І. Слободянюк, В. Ю. Нор. - С. 112-113
  Слободянюк Д. І.  Формування філософських поглядів Зигмунда Фрейда / Д. І. Слободянюк, М. Г. Теслюк. - С. 113-115
  Совгіра С. В.  Об'єктивна необхідність та особливості природоохоронної роботи в сучасній вищій та загальноосвітній школі / С. В. Совгіра. - С. 116-117
  Сотула О. В.  Організаційні засади діяльності екологічної секції студентського наукового товариства імені А. П. Карашина / О. В. Сотула. - С. 117-119
  Стражнікова І. В.  Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до викладання природознавства / І. В. Стражнікова, Л. В. Ілійчук. - С. 119-121
  Ташкинова Е. Г.  Роль компетентностного похдода в системе среднего специального образования / Е. Г. Ташкинова. - С. 121-122
  Ткаченко А. В.  Історія трудового дитячого корпусу у відображенні вітчизняного і зарубіжного макаренкознавства / А. В. Ткаченко. - С. 122-124
  Упатова І. П.  Творчість учителя під час підготовки і проведення диференційованого контролю, умови успішності його здійснення / І. П. Упатова. - С. 125-126
  Хлонь Н. В.  Формування творчої активнсоті студентів при вивченні геології / Н. В. Хлонь. - С. 126-127
  Хмеловська С. О.  Питання підвищення рівня екологічної освіти в курсі хімії середньої школи / С. О. Хмеловська, Н. В. Стець. - С. 127-128
  Цебржинский О. И.  К биологическим предпосылкам творчества / О. И. Цебржинский. - С. 128-131
  Цзихуа Ли  Использование идей В. А. Сухомлинского для создания модели современной китайской школы / Ли Цзихуа. - С. 131-133
  Цуруль О. А.  Формування творчої особистості майбутнього вчителя у процесі науково-дослідницької роботи з методики навчання біології / О. А. Цуруль. - С. 133-134
  Чорний А. В.  Наукова творчість студентів на хімічному факультеті ХНУ ім. В. Н. Каразіна / А. В. Чорний, Т. О. Чорна. - С. 134-135
  Шаповалова Л. В.  Зміст реформ LMD/ECTS та особливості її впровадження у Франції / Л. В. Шаповалова. - С. 135-137
  Шарко В. Д.  До питання про можливості розвитку досвіду творчої діяльності у майбутніх учителів фізики / В. Д. Шарко. - С. 137-139
  Шашко В. І.  Особистісна культура Д. І. Менделєєва як виховний фактор розвитку пізнавальної діяльності учня / В. І. Шашко. - С. 139-140
  Шиян Н. І.  Творчість як складова професійної компетентності майбутнього вчителя хімії / Н. І. Шиян. - С. 140-144
  Шмалєй С. В.  Професійна діяльність вчителя з розвитку творчих здібностей учнів / С. В. Шмалєй. - С. 144-146
  Шмалєй С. В.  Періодизація інноваційного досвіду у вітчизняній педагогіці ХХ століття / С. В. Шмалєй. - С. 146-150
  Яланська С. П.  Формування творчості майбутніх учителів природничих дисциплін / С. П. Яланська. - С. 150-152
  Александров М. Г.  Особливості спецкурсів для підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін при профільному навчанні / М. Г. Александров, О. В. Маслов, Л. М. Александрова. - С. 153-154
  Бажан А. Г.  Роль педагогічних практик у професійному становленні студентів природничого факультету / А. Г. Бажан. - С. 154-156
  Бажан А. Г.  Виробнича науково-педагогічна практика магістрантів природничого факультету / А. Г. Бажан. - С. 156-158
  Бендус Т. О.  Дослідження гармонії / Т. О. Бендус, К. М. Кравченко. - С. 158-159
  Бернацька К. В.  Аналіз особливостей розвитку складових емпатії підлітків з акцентуаціями характеру (за методикою В. В. Бойко) / К. В. Бернацька. - С. 159-161
  Білик В. Г.  Самостійна робота студентів як засіб розвитку ініціативи та творчості майбутнього вчителя / В. Г. Білик. - С. 161-162
  Білоус О. В.  Розвиток творчого мислення у майбутніх учителів у процесі професійної підготовки / О. В. Білоус. - С. 162-163
  Біляковська О. О.  Оцінювання навчальних досягнень учнів як важлива складова формування творчого вчителя / О. О. Біляковська. - С. 164-166
  Блажко О. А.  Підготовка майбутнього вчителя хімії до організації навчально-дослідної роботи школярів / О. А. Блажко, Т. М. Дабіжук. - С. 166-167
  Борщевич Л. В.  Розвиток творчої ініціативи студентів на заняттях з дисципліни "Методика складання та розв'язування хімічних задач" / Л. В. Борщевич. - С. 167-168
  Височан Л. М.  Дидактичні функції підручників природознавства та способи їх реалізації (1959-1991 рр.) / Л. М. Височан. - С. 168-172
  Гомля Л. М.  Особливості проведення польових практик на природничому факультеті Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / Л. М. Гомля. - С. 172-175
  Гомля Л. М.  Особливості проведення польових практик ботаніки в околицях міста Полтава / Л. М. Гомля, Д. А. Давидов. - С. 175-176
  Грабовий А. К.  Педагогічне проектування як чинник експериментальної підготовки майбутніх вчителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 176-178
  Даценко О. А.  Формування професійних якостей майбутнього вчителя для діяльності керівника школи / О. А. Даценко, І. В. Кривошапка. - С. 178-180
  Деркач Т. М.  Розвиток творчості майбутніх вчителів хімії в сучасних умовах / Т. М. Деркач, О. К. Рожко. - С. 180-181
  Іщенко Т. С.  Педагогічна творчість вчителя: пошуки та перспективи / Т. С. Іщенко. - С. 181-183
  Кійко Т. Б.  До питання про актуальність медико-біологічних знань в системі професійної підготовки майбутнього вчителя / Т. Б. Кійко, А. О. Міненок. - С. 183-184
  Ковальчук Б. В.  Розвиток професійних зжібностей як основа творчої педагогічної діяльності майбутнього вчителя природничих дисциплін / Б. В. Ковальчук, Л. О. Ковальчук. - С. 184-186
  Ковальчук Г. Я.  Проблемне навчання - засіб розвитку творчої діяльності майбутнього вчителя біології / Г. Я. Ковальчук, В. І. Стахів. - С. 186-188
  Лупаренко С. Є.  Підготовка вчителя до здійснення особистісно-орієнтованого навчання учнів у вальдорфській школі / С. Є. Лупаренко. - С. 188-190
  Малаканова Л. В.  Дослідження студентом власної гармонії / Л. В. Малаканова. - С. 190-192
  Марюхно О.  Профільне навчання як чинник індивідуалізації процесу навчання / О. Марюхно. - С. 192-194
  Миронович Ю. З.  Розвиток інтересу до наукової діяльності студентів педагогічного університету / Ю. З. Миронович, Л. Ф. Пашко. - С. 194-196
  Молокопой С. Н.  Личностно-ориентировочный подход к подготовке студентов как будущих преподавателей географии / С. Н. Молокопой. - С. 196-198
  Мороз Ю. М.  Значимість фізичної культури і спорту в державній політиці / Ю. М. Мороз. - С. 198-199
  Накемпій О. М.  Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів предметів природничо-математичного циклу в процесі професійно-педагогічної підготовки / О. М. Накемпій. - С. 199-201
  Ніколаєнко Н. В.  Специфіка прояву атракції у студентів вищої школи / Н. В. Ніколаєнко, Н. О. Чпйкіна. - С. 201-203
  Орлова Л. Д.  Розвиток творчості майбутнього вчителя з біології в процесі професійно-педагогічної підготовки / Л. Д. Орлова, Я. М. Кириленко. - С. 204-206
  Пивовар Н. М.  Здоров’язбереження через психотерапію педагогічного спілкування / Н. М. Пивовар, Т. В. Хілінська. - С. 206-210
  Подмаркова К. М.  Тестування як один із методів розвитку творчих здібностей студентів / К. М. Подмаркова, О. Л. Гаркович. - С. 210-213
  Савонова О. В.  Роль автоматизованої системи тестування "CamomileNet" на базі lnternet-технологій у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя / О. В. Савонова. - С. 213-215
  Самусенко Ю. В.  Виховання наукою / Ю. В. Самусенко. - С. 215-217
  Самусенко Ю. В.  Наукова творчість в підготовці вчителя хімії / Ю. В. Самусенко, Ю. І. Дивоняк. - С. 217-219
  Страшко С. В.  Соціальне замовлення на підготовку вчителя-валеолога / С. В. Страшко, Л. А. Животовська, О. С. Ясинська. - С. 219-221
  Ткаченко О. Л.  Організація навчального діалогу в процесі підготовки вчителів географії / О. Л. Ткаченко. - С. 221-223
  Фруктова Я. С.  Учнівські робочі зошити як засіб стимуляції педагогічної творчості майбутніх вчителів / Я. С. Фруктова, О. В. Князева. - С. 223-225
  Хоменко П. В.  Узагальнення знань з хімії в аспекті функціональності / П. В. Хоменко. - С. 225-227
  Черчата Л. М.  Роль самостійної роботи у формуванні творчої особисточті вчителя / Л. М. Черчата. - С. 227-229
  Шинкаренко В. І.  Формування творчої активності студентів у вищій педагогічній школі / В. І. Шинкаренко. - С. 229-230
  Шумська С. І.  Творчий підхід до фізичного виховання студентів з особливими потребами / С. І. Шумська. - С. 230-232
  Шупта І. М.  Методи наукових досліджень у конфліктології / І. М. Шупта. - С. 232-233
  Атаманенко О.  Науково-дослідницька робота студентів та учнів як одна з форм диференційованого навчання / О. Атаманенко, Ю. В. Самусенко. - С. 233-235
  Бесєдіна І. С.  Науково-дослідницька ауково-дослідна робота учнів, як метод поглиблення знань з біології / І. С. Бесєдіна, Я. М. Макаренко. - С. 235-236
  Білик В. Г.  Роль технічних засобів навчання у формуванні та організації науково-дослідницьких умінь і практичної підготовки студентів у вищій школі / В. Г. Білик, А. Г. Ткаченко. - С. 237-238
  Борщевич Л. В.  Організація дослідницької діяльності школярів / Л. В. Борщевич, Я. В. Жульова. - С. 238-240
  Брижак Л. М.  Розвиток творчих здібностей учнів в процесі навчання біології / Л. М. Брижак. - С. 240-242
  Брюховецька І. В.  Роль хімічного експерименту у формуванні діяльнісного підходу при викладанні хімії у школі / І. В. Брюховецька. - С. 242-243
  Брюховецька І. В.  Хімічний гурток як один з чинників формування та реалізації науково-дослідницьких інтересів учнів / І. В. Брюховецька, А. М. Прийма. - С. 243-245
  Буйдіна О. О.  Комунікативна активність учнів - одна з вимог модернізації шкільної освіти / О. О. Буйдіна. - С. 245-248
  Булгакова Н. Б.  Самостійна робота як процес формування науково-дослідницьких умінь студентів / Н. Б. Булгакова. - С. 248-250
  Васильченко М. В.  Проблеми адиктивної поведінки учнів підліткового віку / М. В. Васильченко. - С. 250-252
  Вербицька О. І.  Поняття професійної компетентності педагогічних кадрів / О. І. Вербицька. - С. 252-253
  Вербицький В. В.  Роль тижня всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів "Україна-Європа-Світ" у екологічній освіті шкільної молоді України / В. В. Вербицький, В. Г. Надворний. - С. 253-258
  Власенко Н. О.  Організація науково-дослідної роботи студентів при вивченні курсу "Антропологія" / Н. О. Власенко. - С. 258-260
  Галицька Н. Є.  Дидактична гра "кросворд" як засіб розвитку творчих здібностей учнівської молоді під час формування біологічних понять / Н. Є. Галицька. - С. 260-262
  Гапон С. В.  Напрямки науково-дослідницької роботи учнів у роботі наукових гуртків / С. В. Гапон, В. В. Гапон. - С. 262-264
  Гапон С. В.  Мохоподібні як об'єкт вивчення науково-дослідницьких робіт студентів та учнів / С. В. Гапон, І. Е. Рева. - С. 264-265
  Гаркович О. Л.  Сучасні форми наукової творчості школярів / О. Л. Гаркович, С. В. Стрижак. - С. 265-268
  Гвоздецька Г. В.  Індивідуальне навчально-дослідне завдання як новий підхід до організації самоосвти студентів / Г. В. Гвоздецька. - С. 268-269
  Гладкий М. О.  Роль навчальних експериментів в організації шкільного дослідництва / М. О. Гладкий. - С. 269-272
  Гнітій Н. В.  Принципи відбору інформації ЗМІ для формування та організації науково-дослідницьких умінь і практичної підготовки студентів у вищій школі / Н. В. Гнітій. - С. 272-273
  Гонжак Н. Д.  Організація науково-дослідницької діяльності учнів як засіб формування мотивації до навчання / Н. Д. Гонжак, Т. О. Півень. - С. 274-275
  Горзій Т. О.  Індивідуальні навчально-дослідні завдання, як засіб розвитку творчих здібностей особистості майбутнього вчителя математики в процесі професійної підготовки / Т. О. Горзій, І. Л. Макарова. - С. 275-276
  Горобець Н. В.  Гра в організації особистісно орієнтованого навчання на уроках природознавства / Н. В. Горобець. - С. 276-278
  Гринюк О. С.  Дослідницька діяльність майбутнього вчителя, як умова творчого підходу до професії / О. С. Гринюк. - С. 278-280
  Гузь В. В.  Науково-дослідницька діяльність учнів та студентської молоді як засіб формування їх екологічної культури / В. В. Гузь. - С. 280-282
  Гуріненко Н. О.  Розвиток творчої пізнавальної діяльності школярів в курсі екології / Н. О. Гуріненко, С. О. Галушко. - С. 282-283
  Дем'яненко М. М.  Особливості організації науково-дослідницької діяльності / М. М. Дем'яненко. - С. 283-285
  Деркач М. В.  Сучасний стан пам'яток природи Решетилівського району (Полтавська область) / М. В. Деркач, Л. Б. Савченко. - С. 285-287
  Джурка Г. Ф.  Визначення фотометричним методом кадмію в грунті / Г. Ф. Джурка, В. Г. Бенедіс, М. В. Волобуєв. - С. 288-290
  Джурка Г. Ф.  Науково-дослдіницькі підходи до вивчення біотехнологічних виробництв / Г. Ф. Джурка, Н. Олефір. - С. 290-294
  Джурка Г. Ф.  Реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні теми "електроліз" / Г. Ф. Джурка, О. С. Цимбал. - С. 294-297
  Джурка Г. Ф.  Ефективність використання індивідуальної роботи під час викладання теми "сульфатна кислота" / Г. Ф. Джурка, О. В. Шкурупій. - С. 297-303
  Жара Г. І.  Уроки основ здоров'я: точка зору учнів / Г. І. Жара. - С. 303-305
  Закалюжний В. М.  Вплив науково-дослідної роботи студентів на підготовку сучасного вчителя біології / В. М. Закалюжний, О. В. Паляниця. - С. 305-307
  Іщенко В. І.  До проблеми біологічного навчального змісту в середній школі / В. І. Іщенко, Т. С. Іщенко. - С. 307-308
  Калайда О. В.  Про деякі аспекти формування здорового способу життя учнівської молоді / О. В. Калайда. - С. 309-310
  Калініченко Л. І.  Динамічні лідерство - важливий чинник успішного розвитку навчального закладу / Л. І. Калініченко. - С. 310-311
  Калугін О. М.  Болонський процес та формування навичок науково-дослідної роботи студентів у вищій школі / О. М. Калугін [и др.]. - С. 311-313
  Кисла О. Г.  Інтеграція як умова підвищення професійної компетентності спеціаліста / О. Г. Кисла, Н. Н. Чайченко. - С. 313-315
  Кіросір Л.  Зміст та організація дослідницької роботи в школі в зимовий час / Л. Кіросір. - С. 315-318
  Коваль А. А.  Умови ефективнсоті науково-дослідної роботи студентів / А. А. Коваль, С. Ю. Чечрткіна. - С. 318-319
  Коваль А. А.  Використання окремих форм науково-дослідної роботи студентів у навчально-виховному процесі / А. А. Коваль, С. Ю. Чечотіна. - С. 319-321
  Ковальова Л. П.  Науково-дослідницька діяльність студентів природничо-географічного профілю навчання як чинник зростання професійної майстерності / Л. П. Ковальова. - С. 321-323
  Ковальчук О. В.  Про організацію науково-дослідницької роботи учнів з екології / О. В. Ковальчук, О. О. Грустілін. - С. 323-324
  Ковальчук О. В.  Про наукову роботу учнів у середніх та позашкільних навчальних закладах / О. В. Ковальчук, Я. М. Ханик, О. О. Грустілін. - С. 324-326
  Кононенко Н. О.  Дослідницька діяльність учнів під час вивчення шкільного курсу хімії / Н. О. Кононенко. - С. 326-328
  Криворучко А. В.  Значення варіативного компонента у підготовці учня до наукової творчості / А. В. Криворучко. - С. 328-329
  Левченко Ю. П.  Науково-дослідні завдання при викладанні ботанічних дисциплін з використанням відомостей про рідкісні рослини (на прикладі косариків тонких) / Ю. П. Левченко, Л. Д. Орлова. - С. 329-331
  Оніпко В. В.  Самостійні науково-дослідні завдання та їх значення для професійної підготовки студентів / В. В. Оніпко, Н. Т. Максименко. - С. 332-333
  Машкіна Л. В.  Коли краса - поруч / Л. В. Машкіна. - С. 333-334
  Мірошніченко Т. В.  Роль науково-дослідної роботи у розвитку творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів / Т. В. Мірошніченко. - С. 334-336
  Момот Ю. В.  Типологія навчальних проектів при вивчення хімії / Ю. В. Момот. - С. 336-338
  Моцак Л. В.  Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії / Л. В. Моцак. - С. 338-340
  Мучичка І. І.  Науково-дослідницька діяльність учнів як складова методики формування методологічних знань на уроках хімії / І. І. Мучичка, В. М. Дзямко. - С. 340-342
  Надєєн В. В.  Психологічна компетенція викладача / В. В. Надєєн. - С. 342-344
  Нізовцева А. В.  Способи реалізації дослідницького методу навчання / А. В. Нізовцева. - С. 344-346
  Оніпко В. В.  Науково-дослідницька діяльність учнів при вивченні біологічних особливостей виду Allium Cepa L. як чинник зростання рівня пізнавальної самостійності / В. В. Оніпко, О. І. Риндіна. - С. 346-348
  Орлова Л. Д.  Організація науково-дослідницької роботи учнів при вивченні рідкісних рослин / Л. Д. Орлова, О. В. Коваль. - С. 348-350
  Попельнюх В. В.  Форми організації науково-дослідної діяльності на території регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" / В. В. Попельнюх, Н. О. Стецюк. - С. 350-351
  Попович А. П.  Воспитание физических качеств старшеклассников в учебно-тренировочных группах ДЮСШ средствами гандбольной подготовки / А. П. Попович. - С. 351-352
  Прийма А. М.  Основні засади екологічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл / А. М. Прийма, І. В. Брюховецька. - С. 353-354
  Прус І. Є.  До проблем науково-дослідницької роботи учнів у сучасній школі / І. Є. Прус. - С. 354-356
  Речицький О. Н.  Науково-дослідницька діяльність студентів на базі лабораторії органічного синтезу / О. Н. Речицький, С. Ф. Решнова. - С. 365-358
  Самойленко С. С.  Організація групової навчальної діяльності школярів на уроках-семінарах / С. С. Самойленко. - С. 358-360
  Севастьян Л. О.  Розвиток творчих здібностей школярів у процесі організації учнівської науково-дослідницької діяльності при викладанні шкільного курсу хімії / Л. О. Севастьян, С. Ф. Сосновська. - С. 360-362
  Сенецька Т. І.  Проблемно-розвиваючі досліди, як один із шляхів пізнавальної активності учнів / Т. І. Сенецька. - С. 362-363
  Солоп В. В.  Наукове обгрунтування доцільності створення ландшафтного заказника в околицях с. Міські Млини Зінківського району / В. В. Солоп, Н. О. Стецюк. - С. 363-364
  Сорокіна Г. Ю.  Науково-дослідницька діяльність у професійній підготовці фахівців зв'язку / Г. Ю. Сорокіна. - С. 364-366
  Староста В. І.  Формування науково-дослідницьких умінь студентів під час вивчення теми "Адсорбція" курсу колоїдної хімії / В. І. Староста, В. М. Дзянко. - С. 366-367
  Стеблій О. В.  Інформатизація навчання на уроках та позакласній діяльності з хімії / О. В. Стеблій, С. В. Пустовіт. - С. 367-369
  Стецюк Н. О.  Збереження степової фіторізноманітності на території Решетилівського району (Полтавська область) / Н. О. Стецюк, І. О. Лугова. - С. 369-371
  Стець Н. В.  Факультативні заняття на тему "харчові добавки" в курсі хімії середньої школи / Н. В. Стець, С. О. Хмеловська, А. А. Нога. - С. 371-372
  Титаренко В. П.  Педагогічні основи дослідницької роботи учнів / В. П. Титаренко. - С. 372-376
  Титаренко О. О.  Підготовка учнів до проведення дослідів / О. О. Титаренко. - С. 376-378
  Федоренко Ю. В.  Системно-діяльнісний підхід як основа використання інтерактивного спілкування на уроках іноземної мови / Ю. В. Федоренко. - С. 380-382
  Федченко С. В.  Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вчителів природничих дисциплін / С. В. Федченко, В. М. Федченко. - С. 382-384
  Ходько Л. М.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів на основі дослідницького методу навчання / Л. М. Ходько, В. І. Магда. - С. 384-386
  Цина А. Ю.  Організація самостійної науково-дослідної роботи студентів / А. Ю. Цина. - С. 387-391
  Анічкіна О. В.  Підвищувати рівень методичної підготовки майбутніх вчителів хімії / О. В. Анічкіна, О. І. Мацієвський. - С. 400-401

Рубрики: Освіта вища - Підготовка вчителів природничих спеціальностей

Анотація:   У збірнику вміщено матеріали, присвячені сучасним проблемам розвитку наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін. Збірник укладено за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції.

 
227 74.264.5
С91

        Сучасні методики викладання біології в школі [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2009. - 175 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): урок-гра з біології -- лабораторні роботи з біології

Анотація:   Посібник містить матеріали, присвячені використанню сучасних методик викладання біології в школі. Автори розглядають як загальні питання викладання біології, так і дають конкретні рекомендації щодо використання новітніх педагогічних технологій на прикладі окремих тем і розділів біології. Багато уваги приділяється ігровій формі проведення уроків та виконанню й оцінюванню лабораторних та практичних робіт.

 
228 74.202.42
С17

Самодрин, А. П.

        Формування навчально-освітнього простору регіону [Текст] : монографія / А. П. Самодрин. - Кременчук : Щербатих О. В., 2006. - 456 с.

Рубрики: Освіта середня

Ключові слова (ненормовані): профільна освіта -- педагогічна теорія -- теоретичні основи технології профільного навчання -- уроки профільної школи -- профільно-антропотизована система

Анотація:   У монографії розглянуто проблему формування навчально-освітнього простору регіну як біосферної території: детально розкрито проблему організації профільного навчання в середньому навчально-виховному закладі; зосереджена увага на досвіді взаємодії академічної і прикладної школи у вітчизняній і зарубіжній педагогічній практиці; застосована синергетика для підходу до моделювання супроводу людини засобами профільної освіти, розглянута філософсько-синергетична підтримка антропоцентризму в освіті для наближення до моделі профільного навчання. Теоретичні засади профільного навчання включили головні закономірності, зміст профільної освіти, принцип профільної диференціації навчання, модель освітнього середовища профільної школи: модель навчального предмету, типологію уроків профільної школи тощо.

 
229 83.3У1-8...4
П84

Проценко, І. М.

        Вивчення творчості Василя Стефаника [Текст] : посібник для вчителів / І. М. Проценко. - К. : Радянська школа, 1979. - 112 с.

Рубрики: Стефаник В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   У посібнику висвітлено життєвий і творчий шлях талановитого українського письменника- демократа кінця 19- початку 20 ст. Василя Стефаника, докладно проаналізовано всі його твори, які вивчаються в 9 класі, дано методичні поради щодо вивчення творів письменника на уроках, наводяться зразки уроків з позакласного читання.

 
230 74.264.5
Б44

Бєлий, В. Я.

        Питання медицини й гігієни в курсі біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Я. Бєлий. - Х. : Основа, 2008. - 110 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): лікарські рослини -- гігієна харчування -- поезія про тварин -- зоологія -- здоров'я й хвороби людини -- уроки біології

Анотація:   У книзі докладно розповідається про живильну й лікувальну цінність добре відомих нам дикоростучих рослин, овочів, ягід і таких, що культивуються людиною, а також меду. Наведено медичні показання їх застосування для профілактики й лікування найпоширеніших захворювань - у курсі ботаніки, зоології, біології людини. Значна увага приділена й поезії. Кілька хвилин, відданих на уроці поезії, створюють відповідну атмосферу, дозволяють учителеві привернути увагу дітей, а учням - більш глибоко засвоїти матеріал теми, сприяють формуванню активної життєвої позиції.

 
231 74.268.3я73-1
Ш95

Шуляр, В. І.

        Учень-читач і вчитель-фасилітатор в умовах 12-річної школи [Текст] : наук.-метод. посіб. / В. І. Шуляр, Н. М. Огренич. - Миколаїв : Гінкул Г., 2006. - 208 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури в школі

Ключові слова (ненормовані): урок української літератури -- вчитель української літератури -- літературна освіта школярів -- моделі фасилітативного типу учителя-словесника -- підвищення

Анотація:   Науково-методичний посібник знайомить учителів-словесників із особливостями організації літературної освіти школярів у зв'язку з переходом на 12-річний термін навчання. Автори пропонують моделі фасилітативного типу вчителя-словесника та учня-читача, роблять акценти на проблеми сучасного уроку літератури, подають варіанти за програмою для 5 - 6 класів. Уперше запропоновано бібліографічний каталог і хрестоматія з методики літератури, список ресурсів усесвітньої мережі Інтернету у системі літературної освіти.

 
232 74.264.5
В43

        Викладання біології в профільних класах [Текст] : навч.-метод. посіб. Вип. 5 / уклад. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2010. - 208 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): класи природничого профілю -- цитологія -- лабораторні роботи з біології -- практичні роботи з біології -- урок біології

Анотація:   Книга є навчально-методичним посібником, який може використовуватись учителем біології як для викладання в 10-11-х класах, так і після переходу на 12-річну систему освіти. У ній даються практичні рекомендації щодо викладання окремих розділів біології та проведення лабораторних і практичних робіт, наведено розробки уроків, призначені для класів різного профілю.

 
233 74.204.2 я73-1
П24

        Педагогічна майстерність [Текст] : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. ; за ред. : І. А. - К. : Богданов А. М., 2008. - 376 с.

Рубрики: Освіта середня - Педагогічна майстерність

Ключові слова (ненормовані): вчителя -- комунікативна поведінка вчителя -- педагогічне мистецтво -- індивідуальна педагогічна бесіда -- урок-діалог -- діалогова взаємодія на уроці

Анотація:   Підручник є невід'ємною частиною дидактичного комплексу "Педагогічна майстерність" - цілісного дослідження з проблем творчої діяльності вчителя. Це третє доповнене видання книжки. У теоретичному курсі висвітлено сутність, природу і складники педагогічної майстерності. В лабораторно-практичних заняттях розкрито шляхи опанування її секретами. Система особистісно зорієнтованого навчання вчителя, розроблена авторами, становить оригінальну технологію формування готовності педагога до професійного самовдосконалення й саморозвитку, а через нього - до продуктивної педагогічної діяльності.

 
234 74.266.3я73-1
П55

Пометун, О. І.

        Методика навчання історії в школі [Текст] : [посібник] / О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. - К. : Генеза, 2009. - 328 с.

Рубрики: Методика навчання історії у школі

Ключові слова (ненормовані): освіта -- види пізнавальних умінь -- пізнавальні процеси у навчанні історії -- інтерактивне навчання історії -- урок з історії

Анотація:   Перший в Україні за часів незалежності посібник "Методика навчання історії в школі" відомих вчених-фахівців з методики історії та суспільствознавчих дисциплін. У посібнику викладено основи теорії та методики навчання історії, міститься значна кількість принципово нових авторських положень щодо теорії навчання історії, велика кількість методичних порад і прикладів уроків, методів і технологій навчання, прийомів, пізнавальних завдань тощо. Особливістю посібника є викладення авторами основ інтерактивного навчання історії в школі, опис відповідних технологій.

 
235 74.200.51 я73-1
В54

        Виховання громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / П. Р. Ігнатенко, В. Л. Поплужний, Н. І. Косарєва, Л. В. Крицька. - К. : ІЗМН, 1997. - 250 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Громадянське виховання

Ключові слова (ненормовані): психологія виховання -- національна самосвідомість -- учитель і громадянськість школяра -- самовиховання громадянськості -- народознавчі основи -- громадянська спрямованість уроків

Анотація:   Висвітлено актуальні проблеми громадянського виховання дітей та молоді, формування в них національної самосвідомості, характеру, почуття належності до українського народу, патріотичних поглядів і переконань, любові до своєї Батьківщини - незалежної України. Розглянуто сутність громадськості, психолого-педагогічні та народознавчі основи її формування, а також вікові особливості розвитку їх у школярів; обгрунтовано ефективні форми й засоби народознавчої роботи з виховання громадських якостей. Подано розробки окремих уроків, виховних заходів, методичні рекомендації щодо їх проведення, а також витяги з документів, нормативних актів України про громадянство.

 
236 74.20
С91

Сухомлинский, В. А.

        Избранные произведения [Текст] : В 5 т. Т. 4 Павлышская средняя школа. Разговор с молодым директором школы / В. А. Сухомлинский. - К. : Радянська школа, 1980. - 670 с.

Рубрики: История педагогики - Персоналия

Ключові слова (ненормовані): учебно-воспитательный процесс на уроке -- педагогический коллектив -- материальная база школы -- учитель и ученик -- сельская школа

Анотація:   В произведениях, вошедших в том, обобщен опыт учебно- воспитательной работы в сельской средней школе. В частности, идет речь о творческом труде педагогического коллектива, об учебно-воспитательном процессе на уроке, взаимоотношениях между учителем и учащимися, о материальной базе школы.

 
237 32.973.2я72-1
М79

Морзе, Н. В.

        Інформатика. 10 кл. [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. - К. : Школяр, 2010. - 304 с.

Рубрики: Інформатика - Шкільний курс 10 кл.

Ключові слова (ненормовані): урок інформатики -- комп'ютерні презентації -- мультимедіа -- текстовий процесор -- комп'ютерні публікації -- служби інтернету -- інтерактивне спілкування

Анотація:   Підручник має особливості: для кожного уроку виділено окрему тему. Зміст теми викладено у відповідях на запитання, з переліком яких можна ознайомитися на початку теми. Крім того, у підручнику містяться практичні роботи, завдання яких слід виконувати на комп'ютері, а результати зберігати у спеціальній структурі папок, створеній кожним із вас.

 
238 8Р2-4
Б83

Борщевский, Ф. М.

        Изучение творчества Алексея Толстого [Текст] : пособие для учителей / Ф. М. Борщевский. - К. : Радянська школа, 1979. - 126 с.

Рубрики: Толстой А. - о нем
История русской литературы - Персоналия

Ключові слова (ненормовані): русская литература -- биография писателя Толстого А.

Анотація:   В пособии дается характеристика жизненного и творческого пути выдающегося советского писателя А. Н. Толстого, излагается материал для обзорного урока по историческому роману "Петр Первый". В центре внимания автора - анализ трилогии "Хождение по мукам" - главного, по признанию самого А.Н. Толстого, его произведения. В пособии даны методические советы учителю в проведении уроков.

 
239 81.2Фр-923
С60

Соломарська, О. О.

        Підручник французької мови / О. О. Соломарська. - К. : Київський університет, 2011. - 200 с.

Рубрики: Мова французька - Граматика

Ключові слова (ненормовані): урок французької мови

Анотація:   Підручник складається з двох частин. Перша, основна, складається з 16 уроків, кожен з яких включає основний текст, запитання й завдання до нього, а також додатковий текст із запитаннями до нього. У вправах головну увагу приділяється творчій праці студентів. Додаткові тексти здебільшого розвивають ситуацію основного тексту і надають повніше уявлення про твір. Другу частину побудовано на матеріалі довідкового посібника: Gerard Mermet "Francoscopie-1999. Comment vivent les Francais" ed. Larousse. Paris. Вона містить тексти цивілізаційного характеру, що також супроводжуються запитаннями, завданями і вправами.

 
240 81.2Ан-923
К26

Карпусь, И.А.

        Английский деловой язык [Текст] : Учеб. пособие / И.А. Карпусь. - К. : Издательство МАУП, 1998. - 219 с.

Рубрики: Язык английский - Стилистика

Ключові слова (ненормовані): стилистика английского языка

Анотація:   Пособие состоит из 18 уроков, гармматического справочника и краткого англо-русского словаря делового языка. Каждый урок посвящен отдельной теме деловых отношений, таких как "Развитие производства и планирование". "Рынок сбыта", "Оптовая и розничная торговля", "Обсуждение цен и сроков платежей" и др. Лексический и грамматический материал закрепляется системой упражнений. В грамматическом справочнике рассматриваются основные грамматические явления современного английского языка, знание которых необходимо для ведения переговоров, деловой переписки и правильного понимания текстов на английском языке.

 
241 74.268.39Укр
Г75

Градовський, А. В.

        І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь [Текст] : метод. аспекти вивч. укр. л-ри у взаємозв'язках із зарубіжною / А. В. Градовський. - К. : Софія, 1998. - 255 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури в школі

Ключові слова (ненормовані): порівняльне літературознавство -- урок української літератури

Анотація:   У посібнику вперше в методиці української літератури розглядаються аспекти взаємозв'зків української і зарубіжної літератури у старших класах загальноосвітньої школи. У книзі показані особливості проведення цієї роботи, пропонуються різноманітні варіанти уроків, матеріал для додаткового опрацювання учнями.

 
242 74.264.7
К56

Ковальчук, Г. І.

        Цікава зоологія [Текст] : Ч. 1 / Г. І. Ковальчук. - Х. : Основа, 2010. - 127 с.

Рубрики: Методика навчання зоології в школі

Ключові слова (ненормовані): урок біології -- багатоклітинні тварини -- хордові -- підтип Черепні -- риби -- земноводні

Анотація:   Книга, що пропонується Вашій увазі, допоможе зробити уроки біології більш інформативними й цікавами, оскільки вона містить конкретні факти й цифри з галузей знань про природу.

 
243 22.1кр
В19

Василенко, О. О.

        Серенада Математиці [Текст] : метод. добірка для навчаючих мат. і вивчаючих мат. Ч. 1 / О. О. Василенко ; ред.- уклад. О. Красноголовець. - К. : [б. в.], 1996. - 110 с.

Рубрики: Позакласна робота - Вікторина з математики

Ключові слова (ненормовані): позакласний урок з математики -- математичні ігри

Анотація:   У пропонованій методичній добірці вміщено вислови видатних людей про математику, вірші, пісні, уривки з творів письменників про математику, вікторини, фрагменти нетрадиційних уроків.

 
244 74.202
Х55

Хлєбнікова, Т. М.

        Управління навчальною діяльністю / Т. М. Хлєбнікова. - К. : Основа, 2008. - 174 с.

Рубрики: Освіта середня - Управління освітою

Ключові слова (ненормовані): діяльність вчителів -- схеми аналізу уроків -- кваліметричні характеристики -- діагностичний матеріал -- психолого-педагогічний аналіз -- навчально-виховний процес

Анотація:   У посібнику розкрито сутність управління навчальним процесом школи: теоретичні основи та прикладні методики. Автором наведено алгоритм оцінки педагогічної діяльності вчителів, схеми аналізу уроків, кваліметричні характеристики, діагностичний матеріал.

 
245 74.264.4
З15

Задорожний, К. М.

        Природознавство [Текст] : 5-6 кл. : дидактичні матеріали / К. М. Задорожний, О. В. Суворова. - Х. : Основа, 2006. - 176 с.

Рубрики: Методика навчання природознавства

Ключові слова (ненормовані): дидактичні матеріали -- методичні матеріали

Анотація:   Зовсім недавно у шкільних програмах з'явився новий предмет "Природознавство". Тому вчителі гостро відчувають необхідність у дидактичних і методичних матеріалах до цього курсу. У посібнику автори пропонують різнорівневі завдання до кожної теми, які ви можете використовувати на кожному уроці, а також під час тематичного оцінування, що значно полегшить підготовку до уроку і заощадить ваш час.

 
246 74.264.5
П47

        Позакласні заходи з біології [Текст] : збірник. Вип. №1 / укладач. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2004. - 128 с.

Рубрики: Методика навчання біології

Ключові слова (ненормовані): анатомія -- фізіологія людини -- здоровий спосіб життя -- розробка уроків біології для 8 учнів класу

Анотація:   Збірка розробок уроків для 8 класу дозволяє використовувати найрізноманітніші форми і методи роботи під час викладання біології. Наведені матеріали дозволяють суттєво підвищити зацікавленість учнів у вивченні основ анатомії та фізіології людини та опануванні правил здорового способу життя.

 
247 81.2Нім-923
Н69

Нітенко, О. В.

        Німецька мова для студентів-юристів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Нітенко. - К. : КНТ, 2008. - 176 с.

Рубрики: Мова німецька

Ключові слова (ненормовані): німецька мова для юристів

Анотація:   Посібник складається з 18 уроків. Аутентичні тексти супроводжуються лексико-граматичними вправами, активний словниковий запас яких у подальшому багаторазово повторюється. Кожний урок містить завдання, призначені для самостійної та індивідуальної роботи студентів. Тексти для індивідуального опрацювання позначені зірочкою. У кінці посібника подається короткий граматичний довідник, міні-словник юридичної лексики, словник скорочень, типових для юридичної літератури, та словник географічних назв.

 
248 74.264.4я73-1
Б18

Байбара, Т. М.

        Методика навчання природознавства в початкових класах [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Байбара. - К. : Веселка, 2008. - 334 с.

Рубрики: Методика навчання природознавства в школі

Ключові слова (ненормовані): знань -- формування природознавчих уявлень -- природознавчі поняття -- методика навчання природознавства -- засоби наочності на уроках -- уроки природознаства

Анотація:   У даному посібнику інтегрується психолого-педагогічний зміст, на основі якого побудовано методичну систему управління цілісним процесом навчання природознавства в початковій школі. Вона передбачає формування педагогічного мислення вчителя, його творчого підходу до оцінювання і розв'язання практичних педагогічних задач та індивідуального стилю педагогічної діяльності.

 
249 74.262
П50

Поліщук, О. Р.

        Математична логіка. 5-6 кл [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Р. Поліщук, О. Р. Чайчук. - Х. : Основа, 2007. - 112 с.

Рубрики: Методика навчання математики

Ключові слова (ненормовані): логічні задачі з математики

Анотація:   Пропонований посібник містить матеріали для проведення уроків з математичної логіки в 5-6 класах. Наведені задачі також можна використовувати на уроках математики.

 
250 81.2Ан-923
Б73

Богацький, І. С.

        Бізнес-курс англійської мови [Текст] : навчальний посібник / І. С. Богацький, Н. М. Дюканова; за заг. ред. І. С. Богацького. - К. : Логос, 2005. - 352 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Книга охоплює широкий діапазон мовних кліше, текстів,вправ та діалогів і доповнена аудіокасетами, що мають запис текстів-полілогів і текстів для читання з кожного уроку. Мета посібника- навчити основам ділового спілкування в усній та письмовій формах.Навчальний курс складається з 12 уроків,кожен з яких включає в себе основний текст-політолог, словник-мінімум, лінгвокомерційний коментар, загальноосвітній та граматичні коментарі, тексти для читання з різнобічною інформацією про англомовні країни. Для широкого кола осіб, які вивчають англійську мову в групах та самостійно, і які прагнуть у максимально короткий строк оволодіти основами ділового спілкування в типових ситуаціях.

 
251 74.261.8И я73-1
Г93

Гузь, О. О.

        Від міфу до постмодернізму [Текст] : [навч. посіб.] / О. О. Гузь. - Т. : Мандрівець, 2007. - 208 с.

Рубрики: Методика навчання зарубіжної літератури

Ключові слова (ненормовані): школі -- епоха синкретизму -- епоха ейдетичної культури -- лірика Бродського -- уроки за романом Булгакова "Майстер і Маргарита"

Анотація:   Посібник пропонує грунтовне дослідження літературних напрямків від античності до постмодернізму. Особливу увагу приділено діалогічності розвитку літератури та осмисленню особливостей сучасного періоду розвитку літератури як багатогранного та найсуперечливішого процесу. До книги увійшли практичні розробки систем уроків з вивчення роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита", лірики Й. Бродського, а також методичні рекомендації щодо аналізу постмодерністських романів У. Еко "Ім'я троянди" та П. Зюскінда "Запахи".

 
252 81.2Ан-923
Б81

Бонк, Н. А.

        Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. Ч. 2 / Н. А. Бонк, Н. А. Лукьянова, Л. Г. Памухина. - М. : Деконт+, 1998. - 511 с.

Рубрики: Язык английский

Ключові слова (ненормовані): тексты на английском языке -- грамматические таблицы -- грамматика английского языка -- уроки английского языка с текстами-диалогами

Анотація:   Учебник состоит из 20 уроков, поурочного грамматического справочника, поурочного словаря и справочных грамматических таблиц. Тематика текстов учебника бытовая и общественно-политическая.

 
253 74.204.2
В41

Віаніс-Трофименко, К. Б.

        Підвищення професійної компетентності педагога [Текст] : [навч.-метод. вид.] / К. Б. Віаніс-Трофименко, Г. В. Лісовенко. - Х. : Основа, 2007. - 176 с.

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Ключові слова (ненормовані): педагогічна майстерність -- освітні технології -- дистанційна освіта вчителя -- концепція педагогічної діяльності -- педагогічна майстерність -- самоаналіз уроку

Анотація:   У посібнику розглядаються шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителів школи на основі самодіагностики та самоаналізу уроку, власної педагогічної діяльності.

 
254 74.264.4-25
П39

        Площинні засоби навчання природознавства в основній школі [Текст] : метод. рекомендації для вчителів / Т. В. Коршевнюк, О. Г. Ярошенко, В. І. Баштовий, О. А. Блажко ; за ред. Т. - К. : Фітосоціоцентр, 2008. - 82 с.

Рубрики: Методика навчання природознавства в школі

Ключові слова (ненормовані): характеристика засобів навчання -- наочність -- урок природознавства -- дидактичні ілюстровані картинки-завдання

Анотація:   Представлені у посібнику рекомендації щодо реалізації комплексного, системного та діяльнісного підходів до використання площинних засобів у навчальному процесі з природознавства створюють можливості для удосконалення природничонаукової підготовки учнів 5-6 класів, розвитку особистості школярів, зростання їх життєвої та соціальної компетентності. Розглядаються психологічні засади використання площинних засобів навчання природознавства та цільові установки щодо їх використання, загальні вимоги до методів роботи з даною групою засобів навчання, характеристики методів роботи із засобами умовно-графічної наочності на уроках природознавства у 5-6 класах.

 
255 74.261.4я73-1
Б61

Біляєв, О. М.

        Лінгводидактика рідної мови [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Біляєв. - К. : Генеза, 2005. - 180 с.

Рубрики: Методика навчання української мови в школі

Ключові слова (ненормовані): уроків -- методи навчання мови -- фонетика -- лексикологія -- фразеологія -- будова слова -- морфологія -- синтаксис -- навчання правопису -- розвиток мовлення

Анотація:   У посібнику висвітлено ефективну методику навчання рідної мови в основній школі. Враховано передовий педагогічний досвід та результати експериментальної перевірки ефективності застосування пропонованих принципів, форм і методів навчання.

 
256 74.264.7
К56

Ковальчук, Г. І.

        Цікава зоологія [Текст] : Ч. 2 / Г. І. Ковальчук. - Х. : Основа, 2010. - 144 с.

Рубрики: Методика навчання біології

Ключові слова (ненормовані): тип Хордові -- підтип Черепні -- Хребетні -- клас плазуни -- клас Птахи -- клас Ссавці -- рідкісні тварини -- урок зоології

Анотація:   Книга, що пропонується Вашій увазі, допоможе зробити уроки біології більш інформативними й цікавими, оскільки вона містить конкретні факти й цифри з галузей знань про природу.

 
257 74.24(4Укр)
В43

        Використання західного досвіду у шкільній освіті України / упоряд. Н. Б. Вяткіна. - К. : Абрис, 2002. - 182 с.

Рубрики: Освіта середня
Україна

Ключові слова (ненормовані): громадська освіта у школі -- розробка уроку англійської мови -- сценарії тренінгів

Анотація:   У книжці представлені статті, розробки уроків, сценарії тренінгів, шкільних свят, урочистих подій на матеріалах з громадської освіти, англійскої мови та країнознавства США.

 
258 83.3У1-8...4
Л75

Ломонос, Є. О.

        Вивчення творчості Лесі Українки [Текст] : Посібник для вчителів / Є. О. Ломонос. - К. : Радянська школа, 1987. - 206 с.

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Українка Л. -- творчість Лесі Українки -- вивчення творчості Українки Л.

Анотація:   В посібнику розроблена система уроків по вивченню життя в творчості видатної української письменниці Лесі Українки. Автор висвітлює декілька варіантів уроків по вивченню складних тем, дає методичні рекомендації по проведенню позакласної роботи по творчості поетеси.

 
259 81.2Исп-923
Р61

Родригес-Данилевская, Е. И.

        Учебник испанского языка [Текст] : практический курс для начинающих / Е. И. Родригес-Данилевская, А. И. Патрушев, И. Л. Степунина. - М. : ЧеРо, 2005. - 416 с.

Рубрики: Язык испанский

Ключові слова (ненормовані): фонетика -- грамматика -- лексика -- послетекстовые упражнения

Анотація:   Учебник содержит 20 уроков, в которых освещаются основные бытовые, некоторые страноведческие и общественно-политические темы. Уроки включают фонетику, грамматику, лексику, основной текст и послетекстовые упражнения (лексико-грамматические и речевые), а также дополнительные тексты.

 
260 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова для повсякденного спілкування [Текст] : підруч. для студ. вищ. закл. освіти / В. Я. Шпак, В. Я. Полулях, З. Ф. Кириченко ; ред. : В. К. Шпак. - К. : Вища школа, 1999

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): фонетико-орфографічний курс

Анотація:   Підручник складається із вступного фонетико-орфоепічного курсу, основного курсу (25 уроків), короткого граматичного довідника та словника. Уроки основного курсу містять мовні зразки, діалоги, тексти та варіанти мовних ситуацій. Система вправ забезпечує швидке й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення в них стійких навичок повсякденного спілкування.

 
261 74.20я73-1
П44

Подласый, И. П.

        Педагогика начальной школы [Текст] : учеб. пособ. для студ. пед. колледжей / И. П. Подласый. - М. : ВЛАДОС, 2000. - 400 с.

Зміст:
  Предмет и задачи педагогики. - С. 5-32
  Общие закономерности развития. - С. 33-58
  Возрастные особенности детей. - С. 59-82
  Педагогический процесс. - С. 83-106
  Сущность и содержание обучения. - С. 107-138
  Мотивация учения. - С. 139-162
  Принципы и правила обучения. - С. 163-184
  Методы обучения. - С. 185-214
  Виды и формы обучения. - С. 215-240
  Воспитательный процесс в школе. - С. 241-264
  Методы и формы воспитания. - С. 265-294
  Личностно ориентированное воспитание. - С. 295-320
  Малокомплектная школа. - С. 321-352
  Диагностика в школе. - С. 353-376
  Учитель начальной школы. - С. 377-394

Рубрики: Педагогика начальной школы - Принципы обучения

Ключові слова (ненормовані): дифференцированное обучение -- интегрированные уроки -- учебные планы и программы -- типы и структуры уроков -- оценивание результатов обучения

Анотація:   В учебном пособии рассматриваются как общие основы педагогики, так и вопросы, связанные непосредственно с педагогикой начальной школы: возрастными особенностями детей, принципами и правилами обучения младших школьников, видами и формами обучения и воспитания, задачами, стоящими перед учителем начальной школы и т.д. Пособие предназначено для студентов педагогических колледжей.

 
262 81.2Нім-923
Б82

Бориско, Н. Ф.

        Самоучитель немецкого языка [Текст] : в 2 т. Т. 2 / Н. Ф. Бориско. - М : Славянский дом книги, 2004. - 511 с.

Рубрики: Язык немецкий

Ключові слова (ненормовані): грамматика -- уроки немецкого языка

Анотація:   Актуальная тематика, типичные ситуации межкультурного общения, четкая структура уроков, продуманный отбор и строго определенное количество речевого и языкового материала, подробные комментарии, упражнения и рекомендации на русском языке по организации самостоятельной работы - все это обеспечивает успех в достижении целей обучения.

 
263 74.200.53
Т48

Ткачова, Н. І.

        Формування особистості учня у навчально-виховному процесі [Текст] : навч.- метод. посіб. / Н. І. Ткачова. - Х. : Основа, 2007. - 210 с.

Зміст:
  Урок компаративного аналізу філософських казок (О. Вайльд "Хлопчик-зірка\" / А. Де Сент-Екзюпері "Маленький принц" (8 кл.)\". - 179-184,
  Хто такий Григорій Сковорода?. - С. 184-191
  Досліджуючи гуманітарне право (урок предмета "Захист Вітчизни" (10 кл.). - С. 192-195
  Соціальні норми. Право і мораль (9 кл.). - С. 196-200
  Згубний вплив грошей на персонажів п'єси "Сто тисяч" І. Карпенко-Карого (8 кл.). - С. 201-204
  Незвичайна дружна. Г. тютюнник "Ласточка" (4 кл.). - С. 204-206

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Теорія виховання

Ключові слова (ненормовані): моральне виховання -- аксіологічний підхід в освіті -- особистість школяра -- методика самоаналізу пріоритетів -- навчально-виховні заходи

Анотація:   У науково-методичному посібнику теоретично обгрунтовано актуальність, методологічні основи і сутність аксіологічного підходу як одного із перспективених шляхів упровадження особистісно орієнтованої концепції освіти. Визначено науково-методичне забезпечення функціонування педагогічного процесу на аксіологічних засадах. Описано методики діагностування особистісних пріоритетів учнів. Надано зразки планів - конспектів уроків і виховних заходів учителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова і Харківського району.

 
264 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2015" [Текст] : зб. матеріалів XVII Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 24 квітня 2015 р. Серія Психолого-педагогічні науки Ч. 1 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 380 с.

Зміст:
  Артьомова В. А.  Про результати вивчення ставлення учителів-біологів до тестування навчальних досягнень учнів / В. А. Артьомова. - С. 10-12
  Бабенко К. В.  А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський фундатори сучасного сімейно-шкільного виховання / К. В. Бабенко. - С. 13-15
  Бакунець Я. О.  Ідеї національного виховання у творчості І. І. Огієнка / Я. О. Бакунець, О. В. Бобир. - С. 16-18
  Бартко Т. В.  Шляхи підвищення педагогічної культури батьків / Т. В. Бартко. - С. 19-20
  Белобрух Д. М.  Сутність національного виховання / Д. М. Белобрух. - С. 21-22
  Бесарабська Ю. О.  Проблема педагогічного супроводу дитинства в педагогіці Януша Корчака / Ю. О. Бесарабська. - С. 23-25
  Білоножко В. І.  Вчитель - актор, емпат / В. І. Білоножко. - С. 26-28
  Білунка О. С.  Використання інтернету в навчальному процесі / О. С. Білунка. - С. 29-30
  Божко Н. С.  До проблеми профілактики правопорушень серед неповнолітніх / Н. С. Божко. - С. 31-33
  Борисенко В. О.  Роль внутрішньосімейних відносин у вихованні дитини / В. О. Борисенко. - С. 34-35
  Борковська А. О.  Особистісні якості вчителя-майстра / А. О. Борковська. - С. 36-37
  Брикун В. В.  Зміст виховної роботи у сучасній школі / В. В. Брикун. - С. 38-39
  Бутенко Н. Ю.  Концепція української козацької педагогіки / Н. Ю. Бутенко. - С. 40-41
  Буняк М. В.  Система вищої освіти Канади / М. В. Буняк. - С. 42-44
  Василенко Т. В.  Сутність та особливості вальдорфської педагогіки / Т. В. Василенко. - С. 45-47
  Виждов М. В.  Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди / М. В. Виждов. - С. 48-50
  Вовк В. Ю.  Із історії Черкаського гуманітарно-правового ліцея / В. Ю. Вовк. - С. 51-53
  Гамлій М. М.  Проблема адаптації випускників шкіл до навчання у ВНЗ / М. М. Гамлій. - С. 54-55
  Гаркуша І. С.  Самопректування як засіб професійної самореалізації майбутнього вчителя / І. С. Гаркуша. - С. 56-58
  Гетьман В. М.  Педагогічні погляди Г. Сковороди / В. М. Гетьман. - С. 59-61
  Гончарук А. О.  Формування успішної особистості засобами народознавства у Черкаській спеціалізованій школі I-III ступенів № 28 імені Т. Г. Шевченка / А. О. Гончарук. - С. 62-64
  Гребіник Л. Ю.  Роль сім'ї у вихованні дітей / Л. Ю. Гребіник. - С. 65-67
  Гретченко В. В.  Фольклор в дитячій педагогіці / В. В. Гретченко. - С. 68-69
  Демидова Н. О.  Методи розвитку творчих здібностей учнів / Н. О. Демидова. - С. 70-71
  Долинський С. Ю.  Мовний етикет у професійній культурі вчителя / С. Ю. Долинський. - С. 72-74
  Дробот В. О.  До проблеми виховання в багатодітних сім'ях / В. О. Дробот. - С. 75-76
  Дяченко А.  Ян-Амос-Коменський - фундатор сучасної наукової педагогіки / А. Дяченко, О. Чемерис, М. Чернявська. - С. 77-78
  Дяченко І. Г.  Втілення народних ідей у практику сучасного родинного виховання / І. Г. Дяченко. - С. 79-81
  Жеребцова В. А.  До проблеми виховання обдарованих дітей / В. А. Жеребцова. - С. 82-83
  Заіка І. В.  Школа - на шляху до успіху / І. В. Заіка. - С. 84-85
  Іванова М. С.  Переможець Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2012" - Криворучко Мар'яна Володимирівна / М. С. Іванова. - С. 86-87
  Ігнатенко Ю. В.  Яким же є сучасний український студент / Ю. В. Ігнатенко. - С. 88-89
  Іщенко А. М.  Порівняльний аналіз систем викладання в німецьких та українських школах / А. М. Іщенко. - С. 90-92
  Касян С. В.  Особливості змісту виховання в сучасній школі / С. В. Касян. - С. 93-97
  Квартальова А. С.  Роль релігії у вихованні дітей / А. С. Квартальова. - С. 98-100
  Кіс О. В.  Пам'яті Тканка Олександра Васильовича / О. В. Кіс. - С. 101-103
  Кіт Н. С.  Духовний розвиток молоді в авторській школі Олександра Захарченка / Н. С. Кіт. - С. 104-106
  Коваленко М. В.  Г. Г. Ващенко про національне виховання / М. В. Коваленко. - С. 107-108
  Ковальчук Н. О.  Використання педагогічних ідей О. А. Захаренка в практиці освітян Чигиринщини / Н. О. Ковальчук, І. С. Ткач. - С. 109-110
  Компанієць І. В.  Українська етнопедагогіка / І. В. Компанієць. - С. 111-113
  Компанієць О. В.  Історія розвитку освіти в селах Черкащини (за матеріалами села Червона Слобода Черкаського району) / О. В. Компанієць. - С. 114-116
  Конограй В. В.  Особливості впровдження Болонських принципів у вищу освіту Латвії / В. В. Конограй. - С. 117-119
  Константінова Т. А.  Роль сім'ї у формуванні особистості / Т. А. Константінова. - С. 120-122
  Кордис Ю. В.  Педагогічні погляди Дона Локка / Ю. В. Кордис. - С. 123-124
  Коротун Я. В.  Мистецтво як засіб творення особистості / Я. В. Коротун. - С. 125-127
  Криворучко Л. В.  Педагогічні погляди О. В. Духновича / Л. В. Криворучко. - С. 128-129
  Кронгауз В. О.  Онто-інвайроментальна педагогіка в проекціях компаративізму вітчизняних педагогів / В. О. Кронгауз. - С. 130-132
  Кутуза Л. Л.  Педагогічна діяльність Миколи Пирогова / Л. Л. Кутуза. - С. 133-135
  Латиш Н. А.  Навчання та виховання в Стародавній Індії / Н. А. Латиш. - С. 136-137
  Лисюк М. В.  Черкаська ЗОШ №24: історія сьогодення / М. В. Лисюк. - С. 138-140
  Лисяна А. А.  Нетрадиційний урок у початковій школі, його форми та основні риси / А. А. Лисяна. - С. 141-142
  Литвиненко Т. М.  Етнопедагогіка - підгрунтя національного виховання / Т. М. Литвиненко. - С. 143-145
  Лісінський Я. М.  Г. Кершенштенер про громадське виховання учнівської молоді / Я. М. Лісінський. - С. 146-148
  Луг Я. А.  Ораторське мистецтво, як невід'ємний атрибут діяльності вчителя / Я. А. Луг. - С. 149-151
  Макадзеба М. Є.  Розвиток концепції особистості вчителя у вітчизняній історії педагогіки в перод з IX - XVIII століття / М. Є. Макадзеба. - С. 152-153
  Маслюк Н. В.  Педагогічні ідеї Жан-Жака Руссо / Н. В. Маслюк. - С. 154-156
  Медведенко І. В.  Гуманістична педагогіка В. О. Сухомлинського / І. В. Медведенко. - С. 157-158
  Миколенко І. А.  Важливіші кроки становлення і розвитку педагогіки / І. А. Миколенко. - С. 159-161
  Міцевич Л. А.  Індивідуальний підхід як невід'ємна частина колективного виховання за А. С. Макаренко / Л. А. Міцевич. - С. 162-163
  Мішін А. С.  Педагогічні ідеї народності К. Д.Ушинського / А. С. Мішін. - С. 164-165
  Наход С. А.  Діалог як форма інтерактивної взаємодії викладача із студентами / С. А. Наход. - С. 166-168
  Низенко Н. С.  Взаємодія сім'ї і дошкільних закладів у вихованні дітей / Н. С. Низенко. - С. 169-171
  Нужна І. Г.  Погляди Платона на виховання / І. Г. Нужна. - С. 172-173
  Обженська А. І.  Педагогічна діяльність С. Ф. Русової / А. І. Обженська
  Пальчикова О. О.  Вправа як засіб формування крос-культурної компетентності іноземних студентів / О. О. Пальчикова. - С. 177-179
  Пархоменко Ю, М.  Педагогічна діяльність Х. Д. Алчевської / Ю, М. Пархоменко Ю. - С. 180-182
  Патлаєнко Д. Ю.  Освіта жінок у ісламськиї країнах / Д. Ю. Патлаєнко. - С. 183-185
  Пащук І. П.  Освітньо-виховна діяльність Лесі Українки / І. П. Пащук. - С. 186-188
  Петах О. І.  Філософія освіти Г. С. Сковороди / О. І. Петах. - С. 189-190
  Підвальна А. В.  Криницький В. І. - заслужений вчитель України, поет і учитель за покликанням / А. В. Підвальна. - С. 191-192
  Подзьолкіна Н. О.  Зародження скаутської організації "Пласт" в Центральній Україні / Н. О. Подзьолкіна. - С. 193-195
  Поліщук М. І.  Система управління освітою України / М. І. Поліщук. - С. 196-198
  Порожня А. О.  Система освіти України: сучасний стан та проблематика / А. О. Порожня. - С. 199-201
  Протасова Ж. В.  Патріотизм у творах В. А. Симоненка / Ж. В. Протасова. - С. 202-203
  Рахімова Ф. У.  Педагогічні думки в творчості Лесі Українки / Ф. У. Рахімова. - С. 204-205
  Ремез А. С.  Сутність морального ивховання школярів / А. С. Ремез. - С. 206-207
  Ринденко Н. М.  Досвід підготовки персоналу прикордонної варти республіки Польща до професійної іншомовної комунікації / Н. М. Ринденко. - С. 208-210
  Романова Р. А.  Класно-урочна система: дискусіні питання / Р. А. Романова. - С. 211-212
  Рябоконь Я. О.  Особливості виховання учнів у сільських школах / Я. О. Рябоконь. - С. 213-215
  Рясик Д. А.  Функції навчання та їх роль у формуванні особистості / Д. А. Рясик
  Скалько І. Р.  Гендерна рівність - як основа демократичного суспільства / І. Р. Скалько. - С. 218-220
  Скляр В. О.  Проблеми національного виховання у педагогічній та літературній спадщині українських письменників другої половини XIX-початку XX ст. / В. О. Скляр. - С. 221-223
  Слинько Ю. І.  Питання виховання у філософських поглядах Ф. Ніцше / Ю. І. Слинько. - С. 224-226
  Сліпченко Ю. В.  Основи патріотичного виховання: структура й завдання / Ю. В. Сліпченко. - С. 227-229
  Слободяник Т. В.  Блочно-модульні технології навчання / Т. В. Слободяник. - С. 230-232
  Слюсаренко А. О.  Педагогічні ідеї Антона Семеновича Макаренка / А. О. Слюсаренко. - С. 233-235
  Стельник М. І.  Феномен авторської О. А. Захаренка середньої загальноосвітньої школи с. Сахнівка / М. І. Стельник. - С. 236-237
  Тимошенко Б. А.  Про важливість громадянськовго виховання / Б. А. Тимошенко. - С. 238-240
  Фенич Д. М.  Використання народних традицій у вихованні учнів / Д. М. Фенич. - С. 241-242
  Фінько Я. Р.  Виховання давніх слов'ян / Я. Р. Фінько. - С. 243-245
  Харченко Л. В.  Естетичне виховання учнів на уроках іноземної мови / Л. В. Харченко. - С. 246-247
  Хоменко Л. А.  Авторська майстерність вчителя / Л. А. Хоменко. - С. 248-250
  Цимбал Т. В.  Проблема неуспішності в підлітковому віці та шляхи її подолання / Т. В. Цимбал. - С. 251-253
  Цівіна І. І.  Система вищої освіти Російської Федерації / І. І. Цівіна. - С. 254-255
  Чала К. В.  І. Г. Ткаченко - видатний педагог другої половини XX століття / К. В. Чала. - С. 256-257
  Черненко І. Л.  Народні традиції та їх роль у сімейному виховані / І. Л. Черненко. - С. 258-259
  Черненко М. Л.  Провідні напрямки родинного виховання / М. Л. Черненко. - С. 260-261
  Чорненко Я. С.  Учитель, той хто дарує світло (пам'яті О. А. Захаренка) / Я. С. Чорненко. - С. 262-263
  Шаматова А. Р.  Софія Русова - представниця модерної освіти / А. Р. Шаматова. - С. 264-266
  Шиндер А. Ю.  Особливості навчально-виховного процесу у Звенигородській ЗОШ №2 / А. Ю. Шиндер. - С. 267-269
  Шульга О. Л.  Загальнолюдські цінності як моральний орієнтир виховання / О. Л. Шульга. - С. 270-271
  Ягоденко О. Л.  Гуманістичні особливості педагогічної системи О. А. Захаренка / О. Л. Ягоденко. - С. 272-273
  Янкова Ю. Р.  Роль сім'ї у формуванні особистості / Ю. Р. Янкова. - С. 274-276
  Ящук Т. В.  Дидактичні погляди Івана Огієнка / Т. В. Ящук. - С. 277-278
  Анцут М. Я.  Педагогічний вплив на вразливих молодих школярів / М. Я. Анцут. - С. 280-281
  Балакіна А. П.  Спостереження як основний метод у процесі ознайомлення дошкільників з природою / А. П. Балакіна. - С. 282-283
  Бевзенко А. В.  Роль дидактичної гри в розвитку дитини / А. В. Бевзенко, Я. О. Ємець. - С. 284-285
  Грица В. Д.  Екологічне виховання учнів початкових класів / В. Д. Грица, Л. В. Хоменко. - С. 286-288
  Гуляш Р. С.  Гра, як засіб фіксації знань дошкільників про природу / Р. С. Гуляш. - С. 289-291
  Денисенко Ю. Д.  Використання інтерактивних технологій у підготовці вчителя початкових класів до уроку / Ю. Д. Денисенко. - С. 292-293
  Дерев'янко Л. О.  Сутність грита роль вихователя у організації ігрової діяльності дітей дошкільного віку / Л. О. Дерев'янко. - С. 294-295
  Дорошенко О. А.  Патріотичне виховання дітей дошкільного віку / О. А. Дорошенко. - С. 296-297
  Друзяка С. М.  Цінність природи та її виховний вплив на дошкільників / С. М. Друзяка. - С. 298-299
  Ємець Я. О.  Роль народної педагогіки у сучасному вихованні дошкільника / Я. О. Ємець, О. О. Шпундра. - С. 300-301
  Жлуктинська А. Д.  Емпатія як проблема психологічного дослідження у дітей молодшого шкільного віку / А. Д. Жлуктинська. - С. 302-304
  Забалуй К. С.  Помилки у мовленні молодших школярів та шляхи їх усунення / К. С. Забалуй. - С. 305-307
  Запорожець І. М.  Екологічне виховання молодших школярів засобами позакласної роботи / І. М. Запорожець, О. Л. Рищиковець. - С. 308-309
  Зорочкіна Т. С.  Активізація творчої діяльності учнів у підготовці майбутнього вчителя початкової школи / Т. С. Зорочкіна. - С. 310-312
  Калюжна Ж. В.  Національне виховання учнів у початковій школі / Ж. В. Калюжна. - С. 313-315
  Клімук І. М.  Процес виховання дітей початкової школи / І. М. Клімук. - С. 316-318
  Клопотенко Ю. С.  Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку / Ю. С. Клопотенко. - С. 319-321
  Крапопова Я. А.  Особливості тривожності у дітей дошкільного та шкільного молодшого віку / Я. А. Крапопова, В. В. Патлачук. - С. 322-324
  Лесич А. М.  Ефективність стилів спілкування педагогів у формуванні особистості дитини / А. М. Лесич. - С. 325-327
  Ліхачова А. С.  Інтеграція в початковій школі / А. С. Ліхачова. - С. 328-330
  Луценко І. О.  Формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку / І. О. Луценко. - С. 331-333
  Мамон М. М.  Розвиток трудових умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку / М. М. Мамон. - С. 334-336
  Маринченко О. Ю.  Корекція дитячих страхів / О. Ю. Маринченко, Ю. О. Соловей. - С. 337-338
  Мироненко І. Є.  Основи соціалізації дітей раннього віку / І. Є. Мироненко. - С. 339-340
  Міленко А. Р.  Шляхи підвищення ефективності педагогічного процесу в початковій школі / А. Р. Міленко. - С. 341-343
  Міцевич Л. А.  Мотивації як важлива складова навчання дітей молодшого шкільного віку / Л. А. Міцевич. - С. 344-346
  Мукаєва А. І.  Із дошкільняти формується українець / А. І. Мукаєва. - С. 347-348
  Опалінська Ю. П.  Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів / Ю. П. Опалінська. - С. 349-350
  Осадча І. В.  Усні обчислення на уроках математики в початкових класах / І. В. Осадча. - С. 351-352
  Панченко Н. Ю,  Формування пізнавальних інтересів у старших дошкільників у процесі організації пошукової діяльності / Н. Ю, Панченко. - С. 353-355
  Парубченко М. С.  Праця в природі як основний практичний метод ознайомлення дошкільників з природою / М. С. Парубченко. - С. 356-357
  Саражин А. С.  Місце дидактичних ігор у виховному процесі ДНЗ / А. С. Саражин. - С. 358-360
  Скворцова Н. Г.  Творча діяльність на уроках трудового навчання в учнів початкової школи / Н. Г. Скворцова, О. О. Фесенко. - С. 361-362
  Слюсаренко А. О.  Психічний розвиток дитини у дошкільному віці / А. О. Слюсаренко. - С. 363-365
  Смик Т. Є.  Теоретичні аспекти адаптації дитини до ДНЗ за методикою Монтессорі / Т. Є. Смик. - С. 366-368
  Степанюк А. Р.  Подолання неуважності учнів на уроках / А. Р. Степанюк, В. В. Стряпан. - С. 369-370
  Тур А. І.  Формування художньої культури майбутніх учителів праці засобами народного мистецтва / А. І. Тур. - С. 371-372
  Федорченко Н. Г.  Культура спілкування вчителя початкових класів / Н. Г. Федорченко. - С. 373-374
  Шелудько Я. О.  Особливості естетичного виховання дітей дошкільного віку / Я. О. Шелудько. - С. 375-377
  Шпундра О. О.  Нетрадиційні форми організації навчання дітей-дошкільників на заняттях / О. О. Шпундра. - С. 378-379

Рубрики: Психологічні науки

Анотація:   У збірнику матеріалів "Родзинка - 2015", серії Психолого-педагогічні науки" представлено наукові праці молодих учених з з питань педагогіки та конкретних педагогічних методик. Значна увага приділена проблемам дошкільної, початкової та вищої освіти освіти.

 
265 74.261.4
М54

        Методика викладання української мови і літератури [Текст] : республік. наук.-метод. зб. Вип. 11 / М-во нар. освіти УРСР, НДІ педагогіки УРСР. - К. : Радянська школа, 1990. - 125 с.

Зміст:
  Мазуркевич О. Р.  Творчість проти схоластики при вивченні літератури / О. Р. Мазуркевич. - С. 3-7
  Ситченко А. Л.  Аналіз образу-персонажа епічного твору / А. Л. Ситченко. - С. 8-12
  Пультер С. О.  Самостійна робота учнів на уроці як засіб виховання інтересу до літератури / С. О. Пультер, К. І. Колесник. - С. 12-16
  Волошина Н. Й.  Творча діяльність учнів на уроці літератури / Н. Й. Волошина. - С. 16-21
  Копчук А. М.  Естетичне сприймання художніх творів старшокласниками / А. М. Копчук. - С. 21-25
  Шевченко З. О.  Проблема героя в романі А. Головко "Бур'ян" / З. О. Шевченко. - С. 25-29
  Оліфіренко В. В.  Формування в школярів уявлень про особистість письменника (на матеріалі української прози, 8-9-ті класи) / В. В. Оліфіренко. - С. 29-34
  Мануйкін О. О.  До вивчення творчості Марка Вовчка у 9-му класі / О. О. Мануйкін. - С. 34-39
  Гречинська В. С.  Українсько-російські взаємозв'язки при вивченні драматургії в старших класах / В. С. Гречинська. - С. 39-41
  Гальонка О. А.  Місце екскурсій при вивченні літератури / О. А. Гальонка. - С. 41-45
  Кулінська Л. П.  Психолого-педагогічні особливості сприймання аудіовізуальної інформації / Л. П. Кулінська. - С. 45-49
  Корчук В. О.  Ефективність екранно-звукового демонстрування на уроках літератури / В. О. Корчук. - С. 50-53
  Бєляєв О. М.  Зовнішня і внутрішня організація уроку мови / О. М. Бєляєв. - С. 54-61
  Гончаренко Н. М.  Про методи навчання рідної мови / Н. М. Гончаренко. - С. 61-65
  Шляхова В. В.  Розповідь як метод навчання рідної мови / В. В. Шляхова. - С. 65-71
  Скуратівський Л. В.  Структурування знань учнів з основ науки про мову в 5-7-х класах / Л. В. Скуратівський. - С. 71-79
  Лукач С. П.  Навчальний діалог на уроках мови / С. П. Лукач. - С. 79-83
  Бондаренко С. Ф.  Вивчення розділу "Лексика " у 5-му класі / С. Ф. Бондаренко. - С. 83-87
  Передрій Г. Р.  Робота з орфографічним словником на уроках української мови / Г. Р. Передрій. - С. 87-92
  Хом'як І. М.  Формування орфографічних навичок в учнів 6-7-х класів у процесі вивчення словотвору / І. М. Хом'як. - С. 92-96
  Загнітко А. О.  Систематизація знань учнів про рід іменників / А. О. Загнітко. - С. 96-103
  Крупа М. П.  Робота над лексико-стилістичними помилками на факультативних заняттях в 11-му класі / М. П. Крупа. - С. 104-110
  Шелехова Г. Т.  Про зміст навчання школярів наукового стилю мовлення / Г. Т. Шелехова, Г. М. Іваницька. - С. 110-116
  Бандура О. М.  З історичного досвіду створення підручника словесності / О. М. Бандура. - С. 117-122

Рубрики: Методика навчання української мови в середній школі

 
266 74.264.5
Т39

        Тиждень біології в школі [Текст] : навч.-метод. посіб. Вип. 4 / уклад. Задорожний К. М.. - Х. : Основа, 2008. - 128 с.

Зміст:
  Заковеря Л. А.  Цикл виховних закладів / Л. А. Заковеря. - С. 3-17
  Бонішко Д. С.  Турнір "Пізнайка" під назвою "Брейн-ринг" для 7 класів / Д. С. Бонішко. - С. 18-34
  Бонішко Д. С.  Узагальнюючий урок-гра "найрозумніший" з теми "Птахи" в 7 класі / Д. С. Бонішко. - С. 35-52
  Тарасенко М. П.  Екологічне шоу "Від еволюції до екології" / М. П. Тарасенко, Ю. А. Похваліт. - С. 53-64
  Приходько Г. М.  Біологічний лабіринт "три по три" (інтелектуальна гра-змагання) / Г. М. Приходько. - С. 65-116
  Бонішко Д. С.  Урок в 11 класі на тему "Моє право жити в екологічно стабільному суспільстві" / Д. С. Бонішко. - С. 117-127

Рубрики: Методика навчання біології

Ключові слова (ненормовані): виховні заходи з біології -- тиждень біології -- урок-гра

Анотація:   Пропонований посібник дозволяє раціонально спланувати організацію та проведення предметного тижня біології в школі. Він містить практичні рекомендації для проведення заходів у різних класах, зважаючи на вікові особливості учнів та розділи програми з біології, які вони вивчають.

 
267 95.43
Г94

        Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди [Текст] : наук.-теорет. зб. Вип. 8 Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Т. : Астон, 2006. - 597 с.

Зміст:
  Білоус П.  Співтворчість як мета художнього сприймання / П. Білоус. - С. 4-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бицько О.  Методика вивчення прислів`їв та приказок народів світу в шкільному курсі / О. Бицько. - С. 11-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Братко В.  Від жанру - до змісту. Вивчення новели А. Чехова "Хамелеон" на уроці зарубіжної літератури в основній школи / В. Братко. - С. 18-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буркалець Н.  Методика жанрового аналізу прозових літературних казок / Н. Буркалець. - С. 25-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васюта С.  Біографічний метод як ефективний спосіб у розкритті образності поетичного слова митця / С. Васюта. - С. 33-39
  Гаврилова Г.  Особливості вивчення народознавчого матеріалу художнього твору на заняттях з української літератури / Г. Гаврилова. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітченко А.  Вивчення драматургії Е. Йонеско в контексті наукових і мистецьких інтерпретацій / А. Вітченко. - С. 45-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дибка Л.  Шкільне гендерне прочитання повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім`я" / Л. Дибка. - С. 52-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дига Н.  Діалог між літературознавством та історією під час вивчення художніх творів історичної тематики в 5-8 класах / Н. Дига. - С. 58-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Загарук О.  Семінарські заняття як ефективна форма навчання старшокласників / О. Загарук. - С. 64-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарудня І.  Компаративний аналіз байки І. Крилова і Л. Глібова "Вовк та ягня" / І. Зарудня. - С. 72-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ісаєва О.  Концептуальні основи аналізу художнього твору в школі / О. Ісаєва. - С. 79-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клименко Ж.  Специфіка шкільного аналізу перекладного художнього твору / Ж. Клименко. - С. 86-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крецул Н.  Історія біології в художніх творах вчених-ботаніків / Н. Крецул. - С. 93-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куцевол О.  Творчий характер художньо-дослідної діяльності вчителя літератури / О. Куцевол. - С. 98-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логвіненко Н.  Застосування частково-пошукового методу під час аналізу фольклорних джерел творів українських письменників, що вивчається у 5-6 класах / Н. Логвіненко. - С. 106-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник А.  Літературна гра як прийом аналізу художнього твору / А. Мельник. - С. 115-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник Т.  Художня література в контексті ноосферної освіти / Т. Мельник. - С. 122-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мимоход М.  Мемуари на уроках української літератури / М. Мимоход. - С. 129-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагорна А.  Висвітлення впливу філософських джерел на формування світогляду письменника на уроках зарубіжної літератури в старших класах (на матеріалі вивчення роману Стендаля "Червоне і Чорне") / А. Нагорна. - С. 136-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овдійчук Л.  Аналіз художнього твору на основі взаємодії мистецтв / Л. Овдійчук. - С. 143-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Одинець І.  Твори українських молодіжних письменників на уроках літератури / І. Одинець. - С. 150-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пультер С.  Особливості наукового і навчального аналізу краєзнавчої фольклористики в школі і вузі / С. Пультер. - С. 157-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радкіна В.  Аналіз художнього твору як засіб професійної підготовки майбутніх учителів / В. Радкіна. - С. 163-168. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ратушняк О.  Використання ідей літературної герменевтики у процесі аналізу та інтерпретації художнього твору в школі / О. Ратушняк. - С. 169-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибінська Ю.  Особливості аналізу драматичного інонаціонального твору (на матеріалі вивчення комедії Б. Шоу "Пігмаліон" у класах філологічного профілю) / Ю. Рибінська ; Ю. Рибинська. - С. 175-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудницька Л.  Діалог між літературознавством і лінгвістикою під час вивчення індивідуального стилю письменника на лексичному рівні / Л. Рудницька. - С. 180-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ситченко А.  Взаємодія наукових і навчальних методів шкільного аналізу художнього твору / А. Ситченко. - С. 190-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Таранік-Ткачук К.  Своєрідність стилістичного аналізу художніх творів у шкільній практиці: особливості використання та етапність проведення / К. Таранік-Ткачук. - С. 195-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимків Н.  Поняття авторської позиції в сучасному літературознавстві, методиці викладання української літератури та педагогічній практиці сучасної школи / Н. Тимків. - С. 202-207. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Токмань Г.  Діалогічна сутність методики викладання літератури / Г. Токмань. - С. 209-215. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Уліщенко А.  Діалогічна спрямованість уроків української літератури у пропедевтичному курсі (на прикладі використання робочого зошита з друкованою основою) / А. Уліщенко. - С. 216-221. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Уліщенко В.  Управління пізнавальною діяльністю школярів під час аналізу оповідання А. Чехова "Хамелеон" (зарубіжна література, 6 клас) / В. Уліщенко. - С. 222-227. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фасоля А.  Активне та інтерактивне навчання на уроках української літератури у 5 класі / А. Фасоля. - С. 228-235. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яценко Т.  Особливості шкільного структурно-стильового аналізу художніх творів українського модернізму / Т. Яценко. - С. 236-242. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Белякова С.  Із історії використання близнюкового методу у психологічному розвитку особистості / С. Белякова. - С. 244-248. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Льовочкіна А.  Застосування притч у викладанні навчальної дисципліни "екологічна психологія" / А. Льовочкіна. - С. 249-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павлінець О.  Соціальні еталони та міжособистісна перцепція / О. Павлінець. - С. 255-258. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руденко О.  Психологічні особливості розвитку перцептивно-репродуктивної основи музичних здібностей у старших дошкільників / О. Руденко. - С. 259-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Александрович Т.  Поетика діалогу "Потоп змін" Г. Сковороди / Т. Александрович. - С. 265-269. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Анісімова Н.  Синтез традиції та модерну в ліриці Василя Голобородька / Н. Анісімова. - С. 270-276. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Богданова М.  Жанрова специфіка українського історичного оповідання-притчі ХХ ст. / М. Богданова. - С. 277-283. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боєва Е.  Концептуальна система заголовків у поетонімосфері прозових творів Б. Грінченка / Е. Боєва. - С. 284-290. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай А.  Свобода вибору героїв як прояв діалогізму в прозі Джона Р. Р. Толкіна / А. Будугай. - С. 291-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай О.  Пригодницько-шкільна повість 1960-1980 років як діалог пригодницької прози для дітей і педагогіки / О. Будугай. - С. 298-305. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Казанжи О.  Класицистичні й преромантичні особливості поетики трагедії В. Капніста "Антігона" / О. Казанжи. - С. 306-313. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кандюк С.  Історія української мемуарної літератури перших десятиріч XIX століття (теоретичне узагальнення) / С. Кандюк. - С. 314-320. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капась В.  Народ, люди, громада у поемі І. Франка "Панські жарти": компонентний аналіз лексем / В. Капась. - С. 321-327. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каплюк К.  Діалогічний зв`язок просторів автора і його художнього тексту (на матеріалі історичної прози Р. Іваничука) / К. Каплюк. - С. 328-335. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кириченко П.  Сучасні мотиви давньої казки (соціокультурні аспекти українського фольклору) / П. Кириченко. - С. 336-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козубенко Л.  Біблійно-міфологічна та соціальна концепція тетралогії Т. Манна "Йосиф та його брати" / Л. Козубенко. - С. 343-349. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Копиця В.  Художнє функціонування і трансформація біблійних мотивів та образів у поезії В. Герасим`юка / В. Копиця. - С. 350-356. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Погляд на морально-етичні засади українського літописання та творчість Григорія Сковороди крізь призму герменевтики / М. Корпанюк. - С. 357-364. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косарєва Г.  Герменевтичний код персонажів у романі "На полі смиренному" В.Шевчука / Г. Косарєва. - С. 365-370. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравець Л.  Метафорична репрезентація національної культури в українській поезії ХХ ст. / Л. Кравець. - С. 371-377. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Криволінська О.  У просторі часу: спільні теми, образи й жанри "малої" прози Мирослава Ірчана, Миколи Хвильового та Василя Стефаника / О. Криволінська ; О. Криволівська. - С. 378-384. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крупеньова Т.  Заголовча лексема у творах М. Хвильового / Т. Крупеньова. - С. 385-389. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Когут Т.  Зміст та спрямованість підручників із української мови В. Сімовича / Т. Когут, Н. Ігнатенко. - С. 390-397. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко І.  "Маклена Граса" Миколи Куліша: до питання деміфологізації базових радянських міфів / і. Лисенко. - С. 398-403. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лівицька І.  Теоретико-методологічні аспекти художнього психологізму (оповідання Л. Первомаського "...День перший" та "Переліт у Вінницю") / І. Лівицька. - С. 405-411. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Македон Л.  Питання національного виховання в поетичному доробку Д. Білоуса та педагогічних творах Г. Ващенка / Л. Македон. - С. 412-417. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацько О.  Прийоми стилізації в українському перекладі книг про Гаррі Поттера Дж. К. Ролінг / О. Мацько. - С. 418-422. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Н.  Архетип серця у творчості Грицька Григоренка та Оскара Уайльда / Н. Науменко. - С. 423-428. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нестерук С.  Реальне та фантазм у п`єсі Оскара Уайльда "Саломея" / С. Нестерук. - С. 429-433. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник О.  Особливості характеротворення героїв через їхні імена в романі Ю. Щербака "Причини і наслідки" / О. Олійник. - С. 434-439. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Опришко Н.  "Перверзія" Ю. Андруховича як ландшафт постмодерних варіацій діади "Ерос-Танатос" / Н. Опришко. - С. 440-444. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Плетенчук Н.  "Куди тече та річка": до проблеми взаємозв`язку життєвої та художньої філософії Уласа Самоука / Н. Плетенчук. - С. 445-451. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подлісецька О.  "Живі" й "сплячі" герої в новелах Євгена Гуцала (до проблеми класифікації героїв) / О. Подлісецька. - С. 452-458. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подрига В.  Трирівнева структура образів-архетипів головних героїв оповідання В. Наріжного "Кий и Дулеб" / В. Подрига. - С. 459-465. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко Г.  Компаративний аналіз як засіб визначення спорідненості в тематиці та характеристиці героїв різних національних літератур (Проблема парадоксального трактування образу біблійного героя в містерії Д. Байрона "Каїн" та поемі І. Франка "Смерть Каїна") / Г. Потапенко. - С. 466-472. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сагайдак Т.  Текстологічні аспекти дослідження роману О. Гончара "Собор" / Т. Сагайдак. - С. 473-481. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свириденко О.  Образ-міф Росії в прозі Олекси Стороженка / О. Свириденко. - С. 482-488. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Слоновська О.  Міфопоетична парадигма "великого часу" в літературі української діаспори 30-50-х років ХХ століття / О. Слоновська. - С. 489-497. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарнашинська Л.  Долання міждисциплінарних бар`єрів: експансія методів чи набуття системності? / Л. Тарнашинська. - С. 497-503. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимейчук Н.  До питання про критерії класифікації ойнографічної лексики в аспекті синестезії / Н. Тимейчук. - С. 504-510. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Л.  Педагогічно-естетичне прочитання ліро-епосу Миколи Вороного (цикл "Балади і легенди") / Л. Ткаченко. - С. 511-516. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Турчин М.  Герменевтичне, феноменологічне, поетикальне прочитання сонета Максима Рильського "Ніцше" / М. Турчин. - С. 517-525. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штейнбук Ф.  Аналіз художніх творів у контексті засад тілесного міметизму / Ф. Штейнбук. - С. 526-533. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Власенко Ф.  Соціалізаційна функція сучасної сім`ї / Ф. Власенко. - С. 535-541. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Земцов І.  Вопрос онтологии: опыт сравнительного анализа / І. Земцов. - С. 542-548. - Библиогр. в конце ст.
  Левченко Л.  Екзистенційна проблема самотності: історико-філософський аналіз / Л. Левченко. - С. 549-555. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рубан А.  Вплив духовної сфери суспільства на формування і розвиток етнічної ментальності / А. Рубан. - С. 556-561. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стадник М.  Взаємовідносини християнства й науки в новоєвропейській історії / М. Стадник. - С. 562-571. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Л.  Громадянська ідентифікація особи в процесі українського загальноцивілізаційного моделювання / Л. Шевченко. - С. 572-579. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Педагогіка

 
268 74.204.2
С91

        Сучасний учитель початкових класів як вихователь [Текст] : матеріали IV Міжрегіональної наук.-практ. конф., м. Бар-Вінниця-Глухів-Хмельницький, 14 березня 2008 р. / М-во освіти і науки України, Вінницька обл рада. - Бар : Видавництво Барського гуманітарно-правового коледжу, 2008. - 240 с.

Зміст:
  Вашуленко М.  Виховний потенціал текстів Букваря - першої навчальної книги з рідної мови / М. Вашуленко. - С. 9-12
  Демидчик Г.  Виховання у майбутнього вчителя мовленнєвої культури / Г. Демидчик. - С. 13-15
  Стецюк І.  Проблема виховних функцій учителя початкових класів в історії педагогічної думки / І. Стецюк. - С. 16-19
  Каліш В.  Мовне виховання молодших школярів у процесі вивчення рідної мови / В. Каліш, В. Собко. - С. 19-25
  Ярославський В.  Роль фізичної культури у вихованні здорового способу життя учнів початкових класів / В. Ярославський. - С. 25-29
  Комісарчук Г.  Сила впливу літератури на формування духовної культури особистості / Г. Комісарчук. - С. 29-32
  Восколуп В.  Філософія освіти XXI століття: проблема творчості / В. Восколуп. - С. 32-34
  Кругляк О.  Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації міжпредметних зв'язків у процесі фізичного виховання школярів / О. Кругляк, Т. Кругляк, Н. Кругляк. - С. 34-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тюльпа Т.  Становлення системи естетичного виховання як засобу формування національної свідомості молодших школярів в Україні (1917-1919) / Т. Тюльпа. - С. 40-44
  Мозгова Л.  Шляхи формування національної свідомості учнів початкових класів у працях визначних педагогів-новаторів / Л. Мозгова. - С. 44-46
  Цінько С.  Роль аудіювання у вихованні комунікативної особистості учня / С. Цінько. - С. 46-50
  Сівак Н.  Зовнішні і внутрішні детермінанти особистості в процесі її соціалізації / Н. Сівак. - С. 50-53
  Кришталь З.  Шляхи вдосконалення техніки читання / З. Кришталь. - С. 53-56
  Телега Л.  Шляхи вдосконалення навчання в початковій школі / Л. Телега. - С. 56-60
  Лемпій Н.  Проблеми виховання обдарованих дітей / Н. Лемпій. - С. 60-62
  Бакалець О.  Роль науково-пошукової роботи в патріотичному вихованні Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського / О. Бакалець. - С. 62-67
  Самборська О.  Формування інформаційної культури майбутніх педагогічних працівників / О. Самборська. - С. 67-70
  Мішедченко В.  Принцип наступності у музичному вихованні дітей дошкільного закладу і початкової школи / В. Мішедченко. - С. 71-74
  Кондратюк В.  Особливості організації трудового виховання в сучасному дошкільному закладі / В. Кондратюк, І. Григор'єва. - С. 74-81
  Любарська І.  Компоненти моральної готовності дитини старшого дошкільного віку до школи / І. Любарська. - С. 81-84
  Гуд М.  Вплив сучасного телебачення на формування особистості дитини / М. Гуд. - С. 84-87
  Любарська І.  Диференційований підхід до дітей у процесі формування трудових навичок / І. Любарська, А. Рибаченко. - С. 87-92
  Скорбатюк Н.  Оволодіння культурою мовлення - професійний і суспільний обов'язок вихователя / Н. Скорбатюк, Т. Буга. - С. 92-97
  Якубчик О.  Нові аспекти роботи у співпраці ДНЗ та родини з екологічного виховання дошкільників / О. Якубчик, І. Брик. - С. 98-101
  Подуфалова Л.  Вплив народної казки на мовленнєвий розвиток дитини / Л. Подуфалова, О. Івашенко. - С. 102-105
  Костюк Н.  Творча гра як форма відображення старшими дошкільниками оточуючої дійсності / Н. Костюк, Т. Дроздик. - С. 106-110
  Кабзюк Н.  Виховання самоповаги дитини / Н. Кабзюк, І. Бородата. - С. 110-114
  Везетіу Ю.  Вплив тривожності на успішність шестирічних учнів / Ю. Везетіу, Л. Булаєвська. - С. 114-116
  Дяченко Г.  Виховання духовно багатої особистості засобами художньої літератури / Г. Дяченко, Л. Хацьола. - С. 117-120
  Кузнєцова Л.  Проблеми організації сімейного дозвілля / Л. Кузнєцова, Л. Марковська. - С. 120-127
  Кузнєцова Л.  Туристично-краєзнавча робота як комплексна форма виховання школярів / Л. Кузнєцова, В. Войтко. - С. 127-133
  Марчук С.  Роль методу пректів у формуванні навичок самостійної творчої діяльності учнів початкової школи / С. Марчук, О. Пасічник. - С. 133-136
  Марчук С.  Вибір методів на етапі перевірки навчальних досягнень учнів / С. Марчук, Я. Маліцька. - С. 136-140
  Дусь Н.  Педагогічні умови формування культури педагогічного спілкування у майбутніх вчителів початкових класів / Н. Дусь [и др.]. - С. 140-147
  Мовчан О.  Методика формування іншомовної компетенції в читанні / О. Мовчан, А. Заєць. - С. 147-152
  Зозуляк В.  Мотивація навчально-пізнавальної діяльності як необхідний компонент виховання творчої активності студентів / В. Зозуляк. - С. 152-156
  Хорошун Л.  Використання музично-рольових ігор на уроках англійської мови / Л. Хорошун. - С. 156-159
  Слугоцька М.  Музична грамота як структурний елемент уроку музики в загальноосвітній школі / М. Слугоцька, Л. Петренчук. - С. 159-162
  Сторожук А.  Національні пріоритети в освіті: традиції, інноваційність / А. Сторожук. - С. 162 -172
  Сторожук А.  Робота з тестами на уроках текстуального аналізу (за матеріалами посібника А. Сторожук "Музичний фолькльор Східного Поділля") / А. Сторожук, В. Радзієвський. - С. 173-177
  Марій М.  Особистісно-зорієнтовані виховні технології: особливості використання в початковій школі / М. Марій. - С. 177-181
  Бондарчук В.  Психологічні особливості виховання характеру молодших школярів / В. Бондарчук. - С. 181-184
  Бондарчук С.  Креативність студентів гуманітарно-педагогічних коледжів, майбутніх вчителів початкових класів, як важливий аспект професійно-педагогічної готовності до виховання зростаючої особистості / С. Бондарчук. - С. 184-188
  Ящук І.  Особливості організації самовиховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І. Ящук. - С. 188-191
  Вовк В.  Психологічна підготовка вчителя початкової школи до розвитку творчої активності учня в умовах позаурочного виховання / В. Вовк. - С. 191-195
  Кашараба О.  Художньо-естетичне виховання молодших школярів в загальноосвітній школі / О. Кашараба. - С. 195-198
  Луцинкевич Л.  Колективна творча діяльність як технологія фахової підготовки майбутнього вчителя / Л. Луцинкевич. - С. 198-202
  Кузьмич О.  Діагностика сучасної практики виховання мовленнєвого етикету в початковій школі / О. Кузьмич. - С. 203-207
  Мар'євич Н.  Музично-ігрова діяльність молодших школярів: розвивально-виховний потенціал / Н. Мар'євич. - С. 207-211
  Слугоцька М.  Основні вимоги до сучасного уроку музики / М. Слугоцька, Т. Петренчук. - С. 211-212
  Слугоцька М.  Формування естетичного смаку молодших школярів засобами дитячої опери / М. Слугоцька, Л. Ліщинська. - С. 213-215
  Гулько О.  Формування моральних уявлень молодшого школяра / О. Гулько. - С. 215-220
  Поберецька В.  Використання можливостей уроків мови та читання для формування загальнолюдських моральних цінностей та розвитку естетичних смаків / В. Поберецька. - С. 220-226
  Федик Т.  Мовна культура як мета уроків мови / Т. Федик. - С. 227-232
  Савчук П.  Робота студентів у мікрогрупах як інноваційна форма активізації пізнавальної діяльності та формування компетенції майбутнього фахівця / П. Савчук. - С. 232-234
  пеІгнатенко Г.  Інтерактивні технології у процесі трудового навчання / Г. Ігнатенко. - С. 234-236

Анотація:   У збірці наукових праць представлено 45 наукових статей з проблем виховних функцій вчителя початкових класів в історії педагогічної думки, вдосконалення виховного процесу в сучасній початковій школі, проблеми наступності у підготовці дитини до школи, психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів до виховної діяльності.Авторами статей є відомі в Україні вчені, науковці , викладачі та студенти педагогічних вузів II-IV рівнів акредитації Західного, Центрального та Східного регіонів україни. Даний матеріал конференції адресований науковцям, викладачам та студентам вузів, вчителям початкових класів, вихователям дошкільних установ.

 
269 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 54 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, ЧДУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : [Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2004. - 178 с.

Зміст:
  Кузьмінський А. І.  Університет як системоутворювальний центр формування національно-мовної особистості / А. І. Кузьмінський. - С. 3-10
  Мацько Л. І.  Текст як об'єкт лінгводидактики в аспекті проблем мовної освіти / Л. І. Мацько. - С. 10-14
  Пентилюк М. І.  Наукові засади формування професійного мовлення студентів-філологів / М. І. Пентилюк. - С. 14-20
  Караман О. В.  Дослідницький метод як засіб формування у старшокласників гімназії стилістичних умінь і навичок / О. В. Караман. - С. 20-26
  Караман С. О.  Концептуальні підходи до розробки змісту й організації процесу формування у студентів професійних мовленнєвих умінь / С. О. Караман, В. Г. Пасинок. - С. 26-34
  Олексенко В. П.  Організація самостійної роботи студентів у теоретичній і практичній підготовці майбутнього вчителя / В. П. Олексенко. - С. 34-37
  Бакум З. П.  Проблема удосконалення змісту лінгвістичного компонента курсу фонетики в гімназії / З. П. Бакум. - С. 37-40
  Боть Л. П.  Інтегрований підхід до вивчення ділової української мови на нефілологічних факультетах / Л. П. Боть. - С. 40-45
  Василенко С. В.  Урахування фонетики рідної мови в процесі формування фонетичних та орфоепічних навичок української мови у студентів-іноземців на початковому етапі навчання / С. В. Василенко. - С. 45-48
  Гаврилова Т. О.  Спецкурс з ономастики як фактор формування національно-мовної особистості / Т. О. Гаврилова. - С. 48-52
  Голуб Н. Б.  Аналіз усного мовлення студентської молоді / Н. Б. Голуб. - С. 52-58
  Горошкіна О. М.  Жанрово-комунікативний аспект навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю / О. М. Горошкіна. - С. 58-63
  Денисенко З. М.  Сучасні дослідження з проблеми семантичного узгодження / З. М. Денисенко. - С. 63-69
  Дроздова І. П.  Перспективи використання комп'ютерів і створення навчальних програм для занять з української мови / І. П. Дроздова. - С. 69-73
  Дружененко Р. С.  Фразеологізм як спосіб етнопедагогіки / Р. С. Дружененко. - С. 73-77
  Красовська О. М.  Епістолярій Лесі Українки як засіб формування мовної особистості / О. М. Красовська. - С. 77-81
  Литвин І. М.  Принципи вивчення прислівникової номінації у курсі "Морфологія" / І. М. Литвин. - С. 81-84
  Лонська Л. І.  Новітні підходи до вивчення буттєвих речень в українській мові / Л. І. Лонська. - С. 84-88
  Любченко М. В.  Система письмових комунікативних вправ у навчанні іноземної мови / М. В. Любченко. - С. 88-92
  Ляшкевич А. І.  Діалогічне мовлення як наукове поняття та його види / А. І. Ляшкевич. - С. 92-97
  Мордовцева Н. В.  Роль лінгвістичних мініатюр у формуванні мовної особливості / Н. В. Мордовцева. - С. 97-101
  Окуневич Т.  Модель гри у підготовці вчителя-словесника / Т. Окуневич. - С. 101-105
  Остапенко Н. М.  Тестування як метод навчання на заняттях з ділової української мови у ВНЗ / Н. М. Остапенко. - С. 105-110
  Попова Л. О.  Лінгвістичні засади удосконалення монологічного мовлення учнів 5-7 класів / Л. О. Попова. - С. 110-114
  Пугач Л. Д.  Лексико-стилістичні вправи з художнього перекладу / Л. Д. Пугач, В. В. Шляхова. - С. 114-120
  Руденко Н. П.  Опрацювання речень із умовною модальністю на заняттях з ділової української мови / Н. П. Руденко. - С. 120-123
  Семеног О. М.  Роль філологічного аналізу тексту в системі професійної підготовки майбутнього вчителя української мови і літератури / О. М. Семеног. - С. 123-129
  Симоненко Т. В.  Самостійна робота та її роль у процесі розвитку комунікативної (лінгвістичної) компетенції студентів-філологів / Т. В. Симоненко. - С. 129-135
  Сіваченко О. О.  Лінгвістичні труднощі смислового сприймання на слух радіопостановок англомовних драматичних творів / О. О. Сіваченко. - С. 135-140
  Терехова В. А.  До проблеми інтеграції на уроці української словесності / В. А. Терехова. - С. 140-145
  Федоренко О. Д.  Формування умінь перекладу емоційно-оцінних демінутивних утворень (на матеріалі двомовних газет) / О. Д. Федоренко. - С. 145-150
  Цінько С. В.  Лінгводидактичні основи добору аудіотекстів / С. В. Цінько. - С. 150-155
  Шитик Л. В.  До проблеми оцінювання вступного іспиту з мови (переказу з творчим завданням) / Л. В. Шитик, Т. Г. Бондаренко. - С. 155-162
  Шуневич О. М.  Формування у старшокласників уміння конспектування навчальні тексти як методична проблема / О. М. Шуневич. - С. 162-168
  Яворська С. Т.  Українська мова в перших програмах / С. Т. Яворська. - С. 168-176

Рубрики: Педагогіка
Україна

Ключові слова (ненормовані): національно-мовна особистість -- студентське мовлення -- семантичне узгодження -- етнопедагогіка -- діалогічне мовлення -- художній переклад -- уроки української словесності

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено проблемам організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах. У публікаціях висвітлено різні аспекти розвитку та становлення лінгводидактики вищої школи: особливості організації сучасних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів, неперервність мовної освіти та ін.

 
270 95.43
Г94

        Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 21 Педагогіка. Психологія. Філософія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Переяслав-Хмельницький : Видавництво ДПУ ім. Григорія Сковороди, 2011. - 513 с.

Зміст:
  Андрушкевич Ф.  Методичний супровід освітянської діяльності: українсько-польський досвід / Ф. Андрушкевич. - С. 3-8
  Аннєнкова І.  Управління якістю освіти у ВНЗ / І. Аннєнкова. - С. 9-13
  Артюшенко А.  Роль свідомості у формуванні в учнів загальноосвітньої школи рухових навичок як складової особистісної мобільності / А. Артюшенко. - С. 14-18
  Багно Ю.  Структурно-компонентний аналіз педагогічної діяльності вчителя / Ю. Багно. - С. 19-22
  Бідюк І.  Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному спілкуванні / І. Бідюк. - С. 23-26
  Білоусько Л.  Алгоритм використання матеріалізованих засобів наочності в навчанні елементів математики старших дошкільників / Л. Білоусько. - С. 27-32
  Бєлєнка Г.  Інтерактивні методи в сучасній педагогічній науці / Г. Бєлєнка, О. Тарасова. - С. 33-38
  Брехунець А.  Визначення структури та особливостей розвитку технічних здібностей учнів основної школи / А. Брехунець. - С. 39-42
  Васенко В.  Історико-педагогічні реалії графічної освіти учнівської молоді в умовах інформаційного суспільства / В. Васенко, В. Васенко. - С. 43-47
  Васенко В.  Удосконалення графічної грамоти молодших школярів у пізнавальній діяльності на уроках трудового навчання / В. Васенко. - С. 48-52
  Волков В.  Концептуальні основи навчально-виховного процесу розвитку фізичних здібностей студентів у системі фізичної підготовки / В. Волков. - С. 53-57
  Горовенко О.  Самопрезентація як засіб підвищення професіоналізму вчителя / О. Горовенко. - С. 58-62
  Доброскок І.  Постать Івана Семеновича Орлая у процесі становлення та розвитку університетської освіти в Україні / І. Доброскок. - С. 63-68
  Довбня Л.  Педагогічні засади історичних чергувань приголосних г, к, х // ж, ч, ш // з, ц, с у процесі підготовки філолога-україніста / Л. Довбня, Т. Товкайло. - С. 69-72
  Довбня П.  Засоби формування інформаційної культури педагога-математика: можливості та прроблеми застосування / П. Довбня. - С. 73-77
  Дробот Н.  Ділова гра як засіб формування професійно-педагогічних умінь майбутніх учителів іноземних мов / Н. Дробот, М. Шемуда. - С. 78-80
  Дуплійчук О.  Технологія колажування як складова професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога / О. Дуплійчук. - С. 81-85
  Єршова О.  Проблеми збереження національної ідентичності й освітянських цінностей у процесі європеїзації та глобалізації України / О. Єршова, Т. Бабина. - С. 86-91
  Живицький В.  Виховання професійно-творчої індивідуальності майбутнього педагога-музиканта в мистецькому освітньому просторі / В. Живицький. - С. 92-96
  Іващенко А.  Студентське самоврядування в ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" / А. Іващенко. - С. 97-101
  Кебкало Т.  Викладання медико-біологічних дисциплін у педагогічних ВНЗ в умовах модульно-рейтингової системи / Т. Кебкало, О. Палієнко, Т. Єрічева. - С. 102-106
  Коваленко О.  Погляди А. Г. Готалова-Готліба на розвиток системи народної освіти в Україні (1920-1924 рр.) / О. Коваленко. - С. 107-111
  Ковальова Н.  Основні принципи інноваційної педагогічної діяльності в навчально-виховному процесі / Н. Ковальова. - С. 112-115
  Кожевнікова Л.  Деякі методичні принципи розвитку вокального інтонування на фортепіано в майбутніх учителів музики / Л. Кожевнікова
  Козлова В.  Упровадження здоров'язберігальних технологій у процес фізичного виховання студентів / В. Козлова. - С. 119-123
  Коцур Н.  Здоров'я зберігальні технології у процесі підготовки майбутніх учителів / Н. Коцур. - С. 124-128
  Красюк Л.  Використання ефективних засобів на уроках культури в процесі розвитку витривалості молодших школярів / Л. Красюк. - С. 129-132
  Куйбіда В.  Використання народних анатомо-фізіологічних термінів у підготовці біологів / В. Куйбіда, В. Лопатинська. - С. 133-137
  Лаун С.  Особливості розвитку ініціативності особистості майбутнього вчителя технологій у процесі професійної підготовки / С. Лаун. - С. 138-141
  Лебедєва А.  Позаурочна музично-творча діяльність як засіб формування естетичного ставлення школярів до дійсності / А. Лебедєва. - С. 142-146
  Левченко І.  Управління підготовкою фахівців у ВНЗ у світлі концепції Болонського процесу / І. Левченко. - С. 147-151
  Лохвицька Л.  Організація безпечного середовища як запоруки розвитку дітей дошкільного віку / Л. Лохвицька. - С. 152-155
  Луців С.  З історії становлення шкільного театру у світі / С. Луців. - С. 156-160
  Люріна Т.  Організаційно-педагогічні основи адаптивної системи навчання молодших школярів: аспект особистісно орієнтованого підходу / Т. Люріна. - С. 161-164
  Ляшко Л.  Формування патріотичних якостей у молодших школярів на уроках трудового навчання / Л. Ляшко, М. Ляшко. - С. 165-167
  Мазоха Д.  Актуальність професійної підготовки педагога у світлі положень Болонської декларації / Д. Мазоха, Т. Рожко. - С. 168-172
  Макаренко В.  Теоретичні основи формування морально-етичних цінностей у школярів 1-4 класів засобами українського народознавства / В. Макаренко, В. Стеценко. - С. 173-177
  Молодиченко В.  Основні напрями підготовки майбутніх педагогів до краєзнавчої освіти молодших школярів / В. Молодиченко. - С. 178-181
  Мулик І.  Розповідання як засіб розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку / І. Мулик. - С. 182-186
  Невмержицький О.  Виховання студентів ВНЗ в сенсі педагогічної антропології / О. Невмержицький. - С. 187-192
  Нікітчина С.  Соціально-психологічні проблеми професійного здоров'я сучасного студентства / С. Нікітчина. - С. 193-198
  Оніпко В.  Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації дослідницьких проектів / В. Оніпко. - С. 199-205
  Онищенко Н.  Особливості підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Онищенко. - С. 206-209
  Панченко В.  Професійна підготовка майбутніх учителів до розвитку творчої активності молодших школярів на уроках математики / В. Панченко. - С. 210-213
  Петровська К.  Мотиви участі молоді в неформальних групах та об'єднаннях / К. Петровська. - С. 214-217
  Півень О.  Розвиток проблемного навчання в професійній та середній освіті США та Канади / О. Півень. - С. 218-221
  Підборський Ю.  Ігрові технології в навчанні / Ю. Підборський, Л. Ткаченко. - С. 222-226
  Постова С.  Моделювання педагогічних ситуацій як засіб підготовки вчителів до педагогічного спілкування / С. Постова. - С. 227-233
  Почиваліна Г.  Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності громадянського виховання / Г. Почиваліна. - С. 234-236
  Почтовюк С.  Проблеми формування критичного мислення студентів технічних коледжів у процесі навчання інформатики / С. Почтовюк. - С. 237-240
  Рідей Н.  Європейська асоціація университетів наук про життя та фонд екологічної освіти Європи - сприяння розвитку / Н. Рідей. - С. 241-245
  Різник Л.  Соціально-педагогічний захист дитинства у структурі соціалізації особистості / Л. Різник. - С. 246-249
  Сайковська В.  С. М. Реформатський - основоположик хімічної освіти / В. Сайковська. - С. 250-253
  Сембрат А.  Історичний аспект розвитку вмінь педагогічного спілкування майбутнього вчителя / А. Сембрат. - С. 254-258
  Сергійчук О.  Професійна компетентність учителя як умова розвитку сучасної національної школи / О. Сергійчук. - С. 259-263
  Ситніков О.  Стратегія формування інформаційно-комунікаційного забезпечення розвитку професійної компетентності педагогічних працівників / О. Ситніков. - С. 264-269
  Симоненко О.  Сутність та структура інноваційного потенціалу педагога / О. Симоненко. - С. 270-273
  Теренко О.  Змістові характеристики навчання в жіночих вищих освітніх інституціях США / О. Теренко. - С. 274-277
  Тонконог Н.  Моделювання професійної діяльності сучасного вчителя / Н. Тонконог. - С. 278-282
  Усик О.  Структура і зміст соціокультурної компетентності як складової пофесійної компетентності майбутнього педагога-філолога / О. Усик. - С. 283-287
  Філоненко О.  Підсумковий етап літньої виховної практики студентів університету в дитячих оздоровчих таборах / О. Філоненко. - С. 288-292
  Федорчук А.  структурно-функціональна модель підготовки вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю / А. Федорчук. - С. 293-296
  Царук В.  Процес формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів / В. Царук. - С. 297-301
  Черньонков Я.  Проблема індивідуалізації підготовки вчителів іноземних мов під час педагогічних практик / Я. Черньонков. - С. 302-306
  Черниш Н.  Компетентнісний підхід до вивчення лірики в основній школі (мета, принципи) / Н. Черниш. - С. 307-310
  Шаповал Л.  Підсумковий контроль з методики викладання біології в контексті КМСОНП / Л. Шаповал. - С. 311-314
  Шапран О.  Наукові підходи до педагогічного моделювання інноваційної підготовки майбутнього вчителя / О. Шапран. - С. 315-318
  Шапран Ю.  Формування методології інноваційного освітнього простору у вищій школі / Ю. Шапран. - С. 319-322
  Шевчук Л.  Засоби та методи навчання прикладної інформатики у процесі підготовки майбутніх учителів технологій / Л. Шевчук. - С. 323-327
  Шолом Г.  Особливості формування критичного мислення в учнів на уроках інформатики / Г. Шолом. - С. 328-336
  Янц Н.  Роль проблемного навчання у професійній підготовці майбутнього вчителя / Н. Янц. - С. 337-341
  Анікєєва Т.  Особливості соціально-психологічної допомоги сім'ям дітей з аутизмом / Т. Анікєєва, Т. Кириченко. - С. 342-345
  Бочаріна Н.  Розвиток гуманістичної спрямованості майбутнього соціального педагога / Н. Бочаріна. - С. 346-350
  Василькевич Я.  Моделювання процесу дослідження в навчанні: порівняльний аналіз структур наукового дослідження і педагогічного процесу / Я. Василькевич. - С. 351-355
  Волошина В.  Мотиваційна готовність майбутнього психолога до професійної діяльності / В. Волошина. - С. 356-360
  Герасіна С.  Теоретичні засади розвитку ділової контактності студентської молоді у структурі психологічної готовності до професійної самореалізації / С. Герасіна. - С. 361-366
  Грейліх О.  Теоретичні аспекти проблеми емпатії в дітей молодшого шкільного віку / О. Грейліх, Л. Смашна. - С. 367-370
  Гуріна З.  Деякі аспекти дослідження емпатії в дітей дошкільного віку / З. Гуріна, Я. Кожевнікова. - С. 371-374
  Іщенко В.  Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін в умовах Болонського процесу / В. Іщенко. - С. 375-378
  Кікінеджі О.  Гендерна експертиза Державного стандарту початкової освіти / О. Кікінеджі. - С. 379-384
  Кириченко Т.  Механізми саморегуляції поведінки як психологічні умови формування особистості / Т. Кириченко. - С. 385-389
  Лила М.  Внесок психологів України - учасників Другої світової війни - у розбудову національної науки / М. Лила. - С. 390-394
  Федосєєва І.  Особливості співвідношення особистісних змінних підлітків із ментальною формою толерантності-інтолерантності / І. Федосєєва. - С. 395-400
  Ходан В.  Активна і пасивна саморегуляція як шлях до міцного здоров'я і розкриття космічної свідомості / В. Ходан. - С. 401-407
  Шапран В.  Види ініціативності та їх класифікація / В. Шапран. - С. 408-413
  Бойчук М.  Державна влада і громадянське суспільство в умовах становлення демократичного устрою / М. Бойчук. - С. 414-418
  Гаєвська О.  Деякі методологічні міркування щодо національних проектів розвитку України / О. Гаєвська. - С. 419-422
  Грица Ю.  Громадянське суспільство: сутність, генеза, особливості становлення в Україні / Ю. Грица. - С. 423-428
  Жижко Т.  Модель некласичного університету / Т. Жижко. - С. 429-434
  Зражевський С.  Особливості язичницьких компонентів у ментальному полі релігійної свідомості українського народу / С. Зражевський. - С. 435-438
  Кравченко О.  Уявлення про досконале в українській бароковій філософії / О. Кравченко. - С. 439-443
  Левченко Л.  Роль жінки в суспільстві (соціально-філософський аналіз) / Л. Левченко. - С. 444-448
  Малинка Ю.  Філософські аспекти виховання толерантної особистості / Ю. Малинка. - С. 449-454
  Панченко Л.  Проблеми формування наукового світогляду сучасного студента / Л. Панченко. - С. 455-459
  Покась В.  Проблеми підготовки кадрів для роботи в системі інтернатної освіти / В. Покась. - С. 460-465
  Потужній О.  Пріоритетні напрями соціально-гуманітарної оцінки глобалізації / О. Потужній. - С. 466-470
  Рик С.  Специфіка виникнення і функціонування педагогічних міфів у суспільстві / С. Рик. - С. 471-476
  Рубан А.  Політико-культурологічні зв'язки і аспекти філософії освіти / А. Рубан. - С. 477-480
  Харьковщенко Ю.  Релігія в геополітичних проектах Кирило-мефодіївського Товариства / Ю. Харьковщенко. - С. 481-485
  Харченко Л.  Прояви політичної свідомості особистості в умовах сучасного українського суспільства / Л. Харченко. - С. 486-490
  Юхименко Н.  Філософія освіти діяльно-творчої особистості (діалектика соціальних потреб) / Н. Юхименко. - С. 491-495
  Коцур Д.  Кластеризація текстових документів з використанням апарату нейронних мереж / Д. Коцур. - С. 496-500

 
271 22.1я4кр
П78

        Проблеми математичної освіти (ПМО - 2009) [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., м. Черкаси, 7-9 квітня 2009р. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 290 с.

Зміст:
  Швец В. А.  О новых, актуальных исследованиях в области теории и методики обучения математики / В. А. Швец. - С. 22-23
  Ачкан В. В.  Реалізація компетентнісного підходу як один із напрямків реформування шкільної математичної освіти (на прикладі змістової лінії рівнянь та нерівностей у старшій школі) / В. В. Ачкан. - С. 25-27
  Бараболя М. М.  До питання перспектив викладання математики в старшій школі / М. М. Бараболя. - С. 27-28
  Бойко Л. М.  Хронологічні зв'язки математики і фізики у нових програмах 12 річної школи / Л. М. Бойко. - С. 29-30
  Варущик Н. П.  Діалогові форми навчання математики в класах математичного профілю / Н. П. Варущик. - С. 30-31
  Гальченко Д. О.  Формування в учнів умінь математичного моделювання через систему прикладних задач / Д. О. Гальченко, О. В. Мамон. - С. 31-32
  Гегеле Д. Ф.  Технология поэтапного формирования исследования целых рациональных уравнений стандартного вида / Д. Ф. Гегеле, В. И. Горбачев. - С. 33-34
  Гегеле С. В.  Обучение учащихся построению стереометрического чертежа с использованием компьютерной презентации / С. В. Гегеле. - С. 34-35
  Германова Ж. Г.  Усвоение общелогических и частно-математических методов доказательства неравенств в треугольнике / Ж. Г. Германова. - С. 35-36
  Гібалова Н. В.  Математична підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах європейського освітнього простору / Н. В. Гібалова, В. А. Ржеко. - С. 37-38
  Глобін О. І.  Особливості переходу до профільного навчання математики / О. І. Глобін. - С. 38-39
  Грамбовська Л. В.  Таксономія цілей особистісно орієнтованого навчання планіметрії / Л. В. Грамбовська. - С. 39-40
  Грицик Т. А.  До питання диференціації домашніх завдань з математики у профільних класах / Т. А. Грицик. - С. 40-42
  Євтушенко Н. В.  Відображення проблем математичної освіти у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. В. Євтушенко. - С. 42-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Захарійченко Ю. О.  Про різні типи тестових завдань з математики / Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний. - С. 43-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капіносов А. Н.  Рівневий підхід у навчанні доведенням в курсі геометрії 7-9 класів / А. Н. Капіносов, А. А. Лешкович. - С. 45-46
  Кирилюк Л. Л.  Проблема основ математичного моделювання в теорії і практиці навчання алгебри в основній школі / Л. Л. Кирилюк. - С. 46-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирюхина Н. Ю.  Формирование внешнеречевого уровня решения систем рациональных уравнений с двумя переменными стандартного вида / Н. Ю. Кирюхина, В. И. Горбачев. - С. 48-49
  Коваленко Д. В.  Інтегровані уроки "математика-природознавство" / Д. В. Коваленко. - С. 49-50
  Ковальська Н. А.  Ставлення учнів основної школи до вивчення геометрії / Н. А. Ковальська. - С. 50-52
  Кравченко З. І.  Особливості формування математичних компетентностей старшокласників / З. І. Кравченко. - С. 52-53
  Крамаренко Т. Г.  Впровадження навчальних проектів як один із факторів посилення мотивації учіння математики / Т. Г. Крамаренко [и др.]. - С. 53-54
  Красницький М. П.  Забезпечення динамічності узагальнення і систематизації стереометричних знань учнів / М. П. Красницький. - С. 55-56
  Кунцевич О. Ю.  Развитие эстетической культуры учащихся старших классов при изучении математики в условиях реформирования школы / О. Ю. Кунцевич. - С. 56-57
  Курганская А. В.  Элементы историзма при обучении математики / А. В. Курганская. - С. 57-59
  Латотин Л. А.  От глобального упорядочения к маленьким теориям / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. - С. 61-62
  Ліщинський О. Л.  Поглиблення мотивації вивчення математики в профільних класах загальноосвітньої школи / О. Л. Ліщинський, О. В. Школьний. - С. 62-63
  Лисова М. И.  Организация исследовательской деятельности учащихся при изучении комбинаций сферы с многогранниками / М. И. Лисова. - С. 63-65
  Лосєва Н. М.  Елективні курси з математики як основний інструмент індивідуалізації навчання у старшій школі / Н. М. Лосєва, К. С. Луковська. - С. 65-66
  Мануилов А. А.  Поэтапное формирование внутреннего уровня решения целых рациональных неравенств стандартного вида / А. А. Мануилов, В. И. Горбачев. - С. 66-67
  Милушев В. Б.  Некоторые аспекты преемственности при изучении основных числовых множеств / В. Б. Милушев, Д. Г. Френкев. - С. 67-68
  Милушева-Бойкина Д. В.  Развитие творческого мышления учащихся при обучении математике / Д. В. Милушева-Бойкина, Р. П. Маврова. - С. 69
  Моначенко Г. В.  Програмований контроль як один з засобів перевірки рівня навчальних досягнень учнів при вивченні математики / Г. В. Моначенко. - С. 70-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Москаленко Ю. Д.  До проблеми розвитку інтелектуального потенціалу особистості / Ю. Д. Москаленко, В. О. Марченко. - С. 71-73
  Науменко А. А.  Інтерактивне навчання і розвиток пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення геометрії / А. А. Науменко. - С. 73-74
  Нестеренко А. М.  До питання аналізу помилок, які допускають учні старшої школи під час тестування з математики / А. М. Нестеренко. - С. 74-75
  Овчинникова Т.А.  Рівнева диференціація в умовах профільного навчання / Т. А. Овчинникова. - С. 75-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Параскевич С. П.  Комп'ютерно зорієнтований урок математики як педагогічна проблема / С. П. Параскевич. - С. 77-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Полякова Н. М.  Програмне забезпечення застосування інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з математики / Н. М. Полякова. - С. 78-80
  Попко О. Ю.  Робота з обдарованими учнями в школі / О. Ю. Попко. - С. 80-81
  Прус А. В.  Міжпредметні зв'язки як елемент прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії / А. В. Прус. - С. 81-82
  Пучковська Т. О.  Некоторые направления формирования основных компонентов познавательной культуры учащихся при изучении математики в школе / Т. О. Пучковська. - С. 82-84
  Семеняко А. Н.  Использование элементов теории графов при обучении математике / А. Н. Семеняко. - С. 84-85
  Сердюк З. О.  Використання аналогій під час вивчення математики / З. О. Сердюк. - С. 86-87
  Сильченко Н. А.  Алгоритмический способ решения проблем в заданиях по стереометрии / Н. А. Сильченко. - С. 87-89
  Симан С. М.  Конструктивний елемент використання динамічної наочності на уроках геометрії / С. М. Симан. - С. 90-91
  Скворцова С. О.  Наступність у навчанні розв'язування сюжетних математичних задач / С. О. Скворцова. - С. 90-91
  Тарковська О. О.  Розвиток особистості в умовах диференційованого навчання стереометрії / О. О. Тарковська. - С. 92-93
  Фриз І. В.  Диференційований підхід у процесі вивчення об'ємів і площ поверхонь геометричних тіл / І. В. Фриз. - С. 93-94
  Харченко В. М.  Використання інформаційних технологій при вивченні геометрії в 7-9 класах / В. М. Харченко. - С. 94-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цибаньов М. В.  Роль арифметики у розвитку мислення / М. В. Цибаньов, В. Л. Великін. - С. 96-97
  Чашечникова О. С.  Проявление установок учащихся в процессе обучения математике / О. С. Чашечникова. - С. 97-98
  Черкаська Л. П.  Передумови здійснення ефективної корекції навчальних досягнень учнів з математики / Л. П. Черкаська. - С. 98-100
  Шиперко С. Г.  Застосування дидактичних ігор на уроках математики з використанням комп'ютерних технологій / С. Г. Шиперко, Л. В. Масько, О. В. Меденець. - С. 100-101
  Шишенко І. В.  Активізація пізнавальної діяльності учнів класів гуманітарних профілів на уроках математики / І. В. Шишенко. - С. 101-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шумигай С. М.  Формування в учнів основної школи інтересу до вивчення математики / С. М. Шумигай. - С. 102-104
  Юхименко О. В.  Особливості навчання учнів розв'язуванню задач з геометрії в професійно-технічному навчальному закладі / О. В. Юхименко. - С. 104-105
  Авраменко О. В.  Підходи до активізації професійної підготовки студентів в умовах кредитно-модульної системи / О. В. Авраменко, С. О. Шлянчак. - С. 106-107
  Антонець А. В.  Психолого-педагогічні передумови формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів / А. В. Антонець. - С. 107-109
  Барболіна Т. М.  Особливості перевірки вмінь і навичок при вивченні лінійного програмування / Т. М. Барболіна. - С. 109-110
  Бевз В. Г.  Вивчення історії математики в умовах кредитно-модульної системи / В. Г. Бевз. - С. 110-111
  Бовт Д. А.  Индивидуализация процесса обучения с помощью экспертных систем / Д. А. Бовт. - С. 112
  Бондаренко З. В.  Про розвивальні можливості проблемного методу з урахуванням змістових ліній інформатики і математики / З. В. Бондаренко, В. І. Клочко. - С. 114-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Vasylevska A. O.  Bilingual teaching of physics / A. O. Vasylevska, A. M. Gusak. - С. 116-118
  Власенко К. В.  Полісистемний підхід до розробки змісту технологій навчання математики майбутніх інженерів-машинобудівників / К. В. Власенко. - С. 118-119
  Волянська О. Є.  Використання мультимедійних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів математики / О. Є. Волянська. - С. 121-122
  Горда І. М.  Психологічні передумови організації моніторингу навчальних досягнень з математики студентів вищих навчальних аграрних закладів / І. М. Горда. - С. 124-125
  Демченко С. О.  Удосконалення методичної роботи як однієї із складових професійної діяльності викладача / С. О. Демченко. - С. 129-130
  Демченко О. Г.  Дослідження ліній рівня однієї функції / О. Г. Демченко, К. І. Галасун. - С. 130
  Демченко С. О.  Самоосвітня діяльність викладача фахових дисциплін / Демченко С. О. , Н. А. Кришталь. - С. 130-131
  Драганюк С. В.  Методичні примітки з лінійної алгебри / С. В. Драганюк, М. Д. Мартинчук. - С. 131-132
  Євсеєва О. Г.  Реалізація діяльнісного підходу при підсумковому оцінюванні у формі тестування / О. Г. Євсеєва. - С. 132-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жидков О. Е.  З досвіду впровадження елементів програми "Інтел® Навчання для майбутнього" при викладанні на математичному факультеті Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / О. Е. Жидков. - С. 134
  Забранський В. Я.  До питання концепції самостійної роботи з вищої математики в економічному ВНЗ / В. Я. Забранський, Н. В. Вінніченко. - С. 135-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Закорчевна С. А.  Оцінювання у процесі викладання вищої математики в аграрному ВНЗ / С. А. Закорчевна. - С. 136-137
  Іванова С. В.  Використання проектної технології навчання у методичній підготовці майбутніх вчителів математики / С. В. Іванова. - С. 137-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирилащук С. А.  Розвиток інженерного мислення у процесі навчання вищої математики / С. А. Кирилащук. - С. 139-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кляцька Л. М.  Особливості викладння курсу "Алгебра та геометрія" для спеціальності "Прикладна математика" / Л. М. Кляцька, Ю. Ю. Лещенко. - С. 140-142
  Ковальчук Ю. О.  Досвід використання на аудиторних заняттях електронної системи зворотного зв'язку з аудиторією TurningPoint / Ю. О. Ковальчук, С. В. Тезікова. - С. 142-143
  Коломієць О. М.  Використання таблиць під час навчання аналітичної геометрії / О. М. Коломієць. - С. 143-144
  Коломієць С. В.  Роль викладача у підвищенні якості вищої освіти в умовах реалізації Болонської декларації / С. В. Коломієць. - С. 144-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Комиссаренко Е. В.  Руководство и контроль над основными видами внеаудиторной самостоятельной работы студентов в процессе изучения высшей математики / Е. В. Комиссаренко. - С. 146-147
  Кондратьєва О. М.  Використання семіотичного аспекту навчання вищої математики з метою попередження помилок у знаннях студентів / О. М. Кондратьєва. - С. 147-148
  Кошова О. П.  Особливості формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх економістів в процесі професійної пыдготовки / О. П. Кошова. - С. 148-150
  Кривовяз О. І.  Соціонічна діагностика як фактор диференційованого підходу до процесу навчання / О. І. Кривовяз. - С. 150-151
  Кузьмінський А. І.  Методичні компетентності майбутнього вчителя математики / А. І. Кузьмінський, Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко. - С. 151-152
  Крылова Т. В.  Адаптация студентов к условиям обучения высшей математике в вузах посредством ПМК / Т. В. Крылова, Е. М. Гулеша. - С. 153-154
  Кулик Л.О.  Використання математичного апарату при розв'язуванні дослідницьких задач з фізики / Л. О. Кулик, А. В. Ткаченко, Т. М. Христенко. - С. 154-155
  Кучерява О. Ю.  Форми та види позааудиторної роботи з математики в педагогічному університеті / О. Ю. Кучерява. - С. 155-156
  Левандовская И. В.  Особенности преподавания дисциплины "Исследование операций" / И. В. Левандовская. - С. 157-158
  Лещенко С. В.  Планування групової навчальної діяльності з математики студентів ВНЗ аграрного профілю / С. В. Лещенко. - С. 158-159
  Лозанчин А. Л.  Затруднения студентов по теме "Множество и отношения на множестве" и пути их преодоления / А. Л. Лозанчин. - С. 159-161
  Максимова Т. С.  Особливості викладання теоретичного матеріалу при формуванні досвіду самоосвітньої діяльності майбутніх інженерів / Т. С. Максимова. - С. 161-162
  Мартиненко О. В.  Семінар як форма роботи в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / О. В. Мартиненко, Н. М. Довганич. - С. 162-164
  Мартиненко О. В.  Форми організації навчання комплексного аналізу в педагогічних університетах / О. В. Мартиненко, Є. А. Колесник. - С. 164-165
  Матяш Л. О.  Про деякі аспекти організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / Л. О. Матяш. - С. 166-167
  Матяш О. І.  Фахові компетенції вчителя математики в умовах 12-річної школи / О. І. Матяш. - С. 167-168
  Можей Н. П.  Интеграционные процессы и обучение высшей математике / Н. П. Можей. - С. 168-170
  Москаленко Л. П.  Застосування знаково-символьних засобів на практичних заняттях з вищої математики / Л. П. Москаленко. - С. 170-171
  Москаленко О. А.  Систематизація та узагальнення знань і вмінь у системі підготовки учителів математики / О. А. Москаленко, О. В. Коваленко. - С. 171-172
  Надточій С. Л.  Організація дослідницької діяльності майбутніх учителів математики в курсі теорії ймовірностей і математичної статистики / С. Л. Надточій. - С. 172-173
  Наконечна Л. Й.  Про один із варіантів системи контролю за якістю самостійної роботи студентів / Л. Й. Наконечна. - С. 173-175
  Ненька Р. В.  Прикладні задачі з вищої математики у вищих навчальних закладах аграрного профілю / Р. В. Ненька. - С. 175-176
  Овсієнко Ю. І.  Методика формування навчальних цілей і завдань навчання математики у ВНЗ аграрного профілю / Ю. І. Овсієнко. - С. 176-177
  Орлова Н. Д.  Об организации самостоятельной работы в вузе / Н. Д. Орлова. - С. 178-179
  Полюхович Н. В.  Дидактический материал как основа обучения прикладным задачам по теме "Дифференциальные уравнения" / Н. В. Полюхович. - С. 179-182
  Розуменко А. О.  Реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні курсу теорії ймовірностей та елементів математичної статистики студентами вищих педагогічних навчальних закладів / А. О. Розуменко. - С. 183-184
  Рокіцький І. О.  До питання оволодіння студентами знань з сучасної алгебри / І. О. Рокіцький. - С. 184-185. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудь Ю. Г.  Особливості вивчення дисципліни "Алгоритми та методи обчислень" в контексті вимог Болонського процесу / Ю. Г. Рудь. - С. 186-187
  Рычка С. А.  Некоторые аспекты построения обучающей компьютерной анимации / С. А. Рычка, Ю. Ю. Лещенко. - С. 187-188
  Савін О. І.  Навчальний посібник, що забезпечує реалізацію діяльнісного підходу у навчанні / О. І. Савін. - С. 188-189
  Семеніхіна О. В.  Використання пакету Excel для організації ітераційних наближень / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня. - С. 189-191
  Сидоренко-Николашина Е. Л.  Повышение эффективности усвоения математических понятий путем их кластеризации / Е. Л. Сидоренко-Николашина. - С. 191-192
  Словак К. І.  Організація контролю самостійної роботи студентів в умовах модульно-рейтингової технології навчання / К. І. Словак. - С. 192-193
  Слинько В. І.  Міжнародне визнання досліджень українських вчених в галузі методики викладння математики / В. І. Слинько. - С. 194
  Соловйов В. М.  Професійні компетенції фахівців у галузі інформаційних технологій / В. М. Соловйов, І. С. Мінтій. - С. 194-196
  Соловйов В. М.  Мікронавчання як основа мобільного навчання / В. М. Соловйов, С. О. Семеріков, І. О. Теплицький. - С. 196-197
  Соловйов В. М.  Web-CKM SAGE в дослідженні складних систем / В. М. Соловйов, С. В. Шокалюк. - С. 197-199
  Сорока Л. І.  Про деякі шляхи оптимізації навчального процесу на прикладі викладання лінійної алгебри / Л. І. Сорока. - С. 199-200
  Стеблянко П. О.  Презентація навчального посібника "Математичне моделювання технологічних процесів" / П. О. Стеблянко. - С. 200-201
  Степанец В. Я.  Подготовка нового поколения специалистов-математиков для предприятий электроники / В. Я. Степанец. - С. 201-202. - Библиогр. в конце ст.
  Тихонова В. В.  Розв'язок задач на дослідження деяких властивостей елементарних рекурентно заданих числових послідовностей як пропедевтика вивчення спеціальних дисциплін студентами комп'ютерно орієнтовних спеціальностей / В. В. Тихонова, В. А. Гроза, О. Л. Лещинський. - С. 203-204
  Третяк М. В.  Контрприклади в теорії ймовірностей / М. В. Третяк. - С. 204-205
  Триус Ю. В.  Спецкурс "Комп'ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики" для студентів-магістрів математичних спеціальностей / Ю. В. Триус. - С. 205-207
  Удовиченко О. М.  Використання комп'ютерних технологій при вивченні математичного аналізу / О. М. Удовиченко, О. П. Маслов. - С. 207-208
  Філєр З. Ю.  Пошук комплексних коренів / З. Ю. Філєр, Г. М. Дрєєва. - С. 208-210
  Філєр З. Ю.  Проблеми гармонічного аналізу / З. Ю. Філєр, О. М. Дрєєв. - С. 210-212
  Філєр З. Ю.  Вивчення нелінійних диференціальних рівнянь / З. Ю. Філєр, О. І. Музиченко. - С. 212-214
  Фонарюк О. В.  Проектувальна діяльність майбутніх учителів математики як категорія педагогічної науки / О. В. Фонарюк. - С. 215-216
  Черняева С. В.  Развитие программ обучения математике в инженерном образовании / С. В. Черняева, И. В. Эглите. - С. 216-217
  Чухрай З. Б.  Спрямованість навчальних посібників з вищої математики на формування дослідницьких здібностей майбутнього економіста / З. Б. Чухрай. - С. 218-219. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шаповалова Н. В.  Оптимальне поєднання класичних методів розв'язування задач на побудову із застосуванням інформаційних технологій / Н. В. Шаповалова, Л. Л. Панченко. - С. 219-220
  Шмигевський М. В.  Застосування методів диференціального числення в економічному аналізі / М. В. Шмигевський. - С. 221-222
  Шульга Н. В.  Сутність і структура інтегрованих індивідуальних навчально-дослідницьких завдань міжпредметного характеру у навчанні математики студентів ВНЗ економічного спрямування / Н. В. Шульга. - С. 222-223. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юракова М. В.  Мотивация как средство систематизации знаний / М. В. Юракова. - С. 224-226
  Ярмошук І. В.  З історії інклюзивного навчання / І. В. Ярмошук. - С. 226-227
  Березюк Т. П.  Дидактичні умови здійснення наступності в математичній освіті учнів школи і студентів ВНЗ економічного профілю / Т. П. Березюк. - С. 228-229
  Благодир Л. А.  Формування самостійної діяльності старшокласників як передумова успішного навчання у вищих навчальних закладах / Л. А. Благодир, Ф. К. Благодир. - С. 229-230. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Борозенець Н. С.  Проблема наступності в навчанні елементів теорії ймовірностей та математичної статистики у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах / Н. С. Борозенець. - С. 231-232
  Бровка Н. В.  О формировании интегративных творческих умений при обучении будущих преподавателей математики / Н. В. Бровка. - С. 232-233
  Брусило З. О.  Наступність шкільної та вищої освіти / З. О. Брусило, О. І. Скафа. - С. 234-235
  Вакульчик В. С.  Преемтсвенность обучения математике в средней и высшей школах на примере изучения темы "Системы линейных уравнений" / В. С. Вакульчик [и др.]. - С. 235-237
  Варварецкая Г. А.  Приоритетная роль самостоятельной работы в высшей школе по Болонской системе образования / Г. А. Варварецкая, Т. И. Климова, Т. М. Сапронова. - С. 237-238
  Зелепугіна І. М.  Про шляхи удосконалення системи наступності математичної освіти / І. М. Зелепугіна, Л. С. Попова, Н. Т. Сеннікова. - С. 238-239
  Іщенко Г. В.  Розв'язування задач з параметрами як один із засобів реалізації наступності навчання математики / Г. В. Іщенко. - С. 239-240
  Кепчик Н. В.  О затруднениях, возникающих у студентов-биологов при изучении теории вероятностей / Н. В. Кепчик, О. Ю. Кушель. - С. 240-241
  Кірман В. К.  Характеристика об'єктів засвоєння змістової лінії функцій при поглибленому вивченні математики / В. К. Кірман. - С. 242-243
  Корецька В. О.  Принцип наступності навчання математики в умовах лекційно-практичної системи / В. О. Корецька. - С. 243-244
  Крилова Т. В.  Можливі шляхи відродження якісної математичної підготовки школярів і студентів / Т. В. Крилова. - С. 244-246
  Лагно В. І.  Роль і місце малої академії наук в системі математичної підготовки учнів до вступу і навчання у вищих навчальних закладах / В. І. Лагно, О. С. Мельниченко. - С. 246-247
  Лутфуллін М. В.  Систематизація знань студентів-першокурсників з елементарної математики / М. В. Лутфуллін. - С. 247-248. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лутченко Л. І.  Методологічні засади аступності між загальноосвітніми та вищими навчальними закладами / Л. І. Лутченко, Т. О. Фадєєва, Ю. В. Яременко. - С. 248-250
  Майсеня Л. И.  Школа - колледж - университет: преемственность содержания математического образования / Л. И. Майсеня, В. Э. Жавнерчик. - С. 250-251
  Малишко О. О.  Теоретичны основи використання апарату математичного анализу для розв'язування задач середньої школи / О. О. Малишко. - С. 251-252
  Нак М. М.  Наступність при вивченні методів та способів розв'язування алгебраїчних задач у школі і педагогічному вузі / М. М. Нак. - С. 253-254
  Омельченко О. М.  Наступність у викладанні деяких розділів геометрії в загальноосвітній школі та аналітичної геометрії в інженерних вищих навчальних закладах / О. М. Омельченко. - С. 254-255
  Петренко С. В.  Про наступність навчання математики у середній та вищій школах / С. В. Петренко. - С. 255-257
  Реутова І. М.  Наступність у навчанні векторної алгебри та аналітичної геометрії між старшою школою технічного профілю та технічним ВНЗ / І. М. Реутова. - С. 257-258
  Сверчевська І. А.  Розвиток конструктивних умінь старшокласників / І. А. Сверчевська. - С. 258-260
  Семенець Л. М.  Проблеми підготовки майбутніх учителів до розвитку математичних здібностей у старшокласників / Л. М. Семенець. - С. 260-261
  Семенець С. П.  Математична освіта в контексті розвивального підходу / С. П. Семенець. - С. 261-262
  Сиренко С. Н.  Содержательные особенности типовой учебной программы по дисциплине "Основы высшей математики" для специальности "Социология" / С. Н. Сиренко, О. А. Велько. - С. 263-265

Рубрики: Методика навчання математики у ВНЗ

Анотація:   Матеріали конференції висвітлюють основні напрямки сучасного реформування системи математичної освіти в Україні. Розглядаються питання, пов'язані з проблемами змісту й методики організації математичної підготовки молоді у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. Обговорюються проблеми забезпечення якості освіти в усіх її ланках.

 
272 95.43
Х39

        Збірник наукових праць [Текст] : Педагогічні науки Вип. 39 / Херсонський держ. ун-т, М-во освіти і науки України. - Херсон : ХДУ, 2005. - 327 с.

Зміст:
  Федяєва В. Л.  Культура, освіта, традиції у сімейному вихованні як об'єкти наукових досліджень / В. Л. Федяєва. - С. 10-14
  Калініна Л. М.  Інформаційне забезпечення управління в практиці функціонування загальноосвітніх навчальних закладів: стан і реалії / Л. М. Калініна. - С. 14-21
  Кузьменко В. В.  Питання формування в учнів наукової картини світу у творчому доробку В. О. Сухомлинського / В. В. Кузьменко. - С. 21-27
  Лопушинський І. П.  Закріплення статусу державної та мов національних меншин у конституціях і конституційних актах на етнічних українських землях (XI - друга половина XX століття) / І. П. Лопушинський. - С. 27-33
  Проців Л. З.  Художній твір як засіб стимулювання професійного самовиховання майбутніх вчителів (на матеріалі творів В. Домантовича і В. Підмогильного) / Л. З. Проців. - С. 33-37
  Слюсаренко Н. В.  Трудове навчання дівчат у школах Херсонщини кінця 50-х - початку 60-х років XX століття / Н. В. Слюсаренко. - С. 38-44
  Степанова О. А.  Ретрансляція доброчесності у спадщині філософів українського відродження / О. А. Степанова. - С. 44-48
  Варнавська І. В.  Формування виразності мовлення учнів 6 класу на уроках української мови / І. В. Варнавська. - С. 50-53
  Горошкіна О. М.  Реалізація комунікативної змістової лінії програми в профільній школі / О. М. Горошкіна. - С. 54-56
  Граненко Н. В.  Чи можна управляти навчальним процесом за допомогою оцінок? / Н. В. Граненко. - С. 56-60
  Гриценко І. В.  Гра як один із провідних видів навчальної діяльності молодшого школяра / І. В. Гриценко. - С. 60-63
  Дружененко Р. С.  Національно-культурний текст - засіб формування мовленнєвих умінь і навичок учнів / Р. С. Дружененко. - С. 63-67
  Заболотна І. О.  Естетичність як комунікативна ознака мовлення учнів / І. О. Заболотна. - С. 67-69
  Засименко В. В.  Комунікація як засіб навчання письма (на матеріалі офіційно-ділових текстів) / В. В. Засименко. - С. 69-73
  Казанчан А. К.  Базові компоненти конструкторсько-технологічної підготовки учнів та місце креслення у цьому процесі / А. К. Казанчан. - С. 73-77
  Корець О. М.  Педагогічні умови формування комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами іноземної мови / О. М. Корець. - С. 78-81
  Котик Т. М.  Загальна характеристика і структура понятійної системи української дошкільної лінгводидактики / Т. М. Котик. - С. 81-87
  Ляшкевич А. І.  Структура мовленнєвого спілкування / А. І. Ляшкевич. - С. 87-90
  Матюха Г. В.  Технологія формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами англомовної комунікації / Г. В. Матюха. - С. 91-93
  Мельник Т. В.  Інтерактивні прийоми у роботі з розвитку образномовленнєвих умінь і навичок учнів / Т. В. Мельник. - С. 93-97
  Милостива О. І.  Психологічні основи формування лексичних навичок в учнів 5-го класу на уроках російської мови / О. І. Милостива. - С. 97-100
  Нікітіна А. В.  Аналіз категорії комунікативності тексту в педагогічному дискурсі / А. В. Нікітіна. - С. 100-104
  Павлик О. А.  Формування комунікативних умінь на уроках української мови як другої / О. А. Павлик. - С. 104-107
  Попова Л. О.  Засвоєння мовленнєвих понять учнями 5-7 класів у процесі вдосконалення монологічного мовлення / Л. О. Попова [и др.]. - С. 108-111
  Резніченко Н. О.  Методичні передумови роботи з виразними засобами художнього тексту на уроках російської мови / Н. О. Резніченко. - С. 111-114
  Решнова С. Ф.  Класифікація типових недоліків з хімії, що виникають в знаннях і уміннях учнів / С. Ф. Решнова. - С. 114-119
  Савельєва Н. В.  Формування комунікативних умінь російськомовних першокласників на початковому етапі навчання української мови / Н. В. Савельєва. - С. 119-125
  Чепок Р. В.  Міжпредметні зв'язки як умова реалізації конструкторсько-технологічного підходу в навчанні кресленню / Р. В. Чепок. - С. 125-129
  Шор А. Л.  Формування усного мовлення учнів 5-го класу на уроках рідної мови / А. Л. Шор. - С. 129-132
  Шоробура І. М.  Методичне забезпечення шкільної географії / І. М. Шоробура. - С. 132-136
  Бондарева Г. І.  Виховання соціальної стійкості як інтегрованої якості особистості старшокласника / Г. І. Бондарева. - С. 138-141
  Волкова С. В.  Використання компаративного підходу до аналізу моральної проблематики українських та англійських фолькльорних творів / С. В. Волкова. - С. 141-145
  Гайдамака І. Г.  Педагогічна культура батьків як основа сімейного укладу / І. Г. Гайдамака. - С. 145-150
  Городинська І. В.  Змістовий компонент позакласної роботи з фізичного виховання в ліцеях та гімназіях / І. В. Городинська. - С. 150-155
  Кузьменко Ю. В.  Категорія "культура праці" в дослідженнях науковців / Ю. В. кузьменко. - С. 155-161
  Татаринова С. О.  Міркування як мовленнєва категорія логічного мислення дітей старшого дошкільного віку / С. О. Татаринова. - С. 161-164
  Чепела І. І.  Культуротворча діяльність та виховання студентської молоді: проблема самореалізації / І. І. Чепела. - С. 164-168
  Юркова Т. Ф.  Роль екологічного виховання у формуванні ціннісного ставлення підлітків до природи / Т. Ф. Юркова. - С. 168-173
  Яцула Т. В.  Педагогічні умови реалізації виховних можливостей спілкування у клубному об'єднанні школярів / Т. В. Яцула. - С. 173-177
  Артемова Л. В.  Національне виховання фахівців у процесі вивчення педагогічних дисциплін / Л. В. Артемова. - С. 179-185
  Бондаренко Г. П.  Формування мовленнєво-комунікативних умінь студентів-економістів ВНЗ на термінологічній основі / Г. П. Бондаренко. - С. 185-189
  Бородіна Н. С.  Психологічні чинники професійного засвоєння студентами-філологами лінгводидактичної термінології / Н. С. Бородіна. - С. 189-192
  Босак Н. Ф.  Формування комунікативної компетенції майбутніх словесників у циклі фахових дисциплін / Н. Ф. Босак, О. А. Копусь. - С. 193-196
  Бутенко В. Г.  Сучасний стан та перспективи розвитку художньо-естетичної освіти і виховання молоді в Україні / В. Г. Бутенко. - С. 197-199
  Валько М. І.  Формування творчої особистості майбутніх інженерів у процесі їх практичної підготовки / М. І. Валько. - С. 200-203
  Верещака М. П.  Методика модульної перевірки знань студентів при вивченні курсу "Електроніка з основами радіоелектроніки" / М. П. Верещака. - С. 203-206
  Гедвілло О. І.  Формування технологічних знань та вмінь майбутніх вчителів трудового навчання / О. І. Гедвілло, І. О. Носова. - С. 206-211
  Горіна Ж. Д.  Проблема автентичності тексту в аспекті культурологічно зорієнтованої лінгводидактики / Ж. Д. Горіна. - С. 211-215
  Діневич Г. Ю.  Проблеми й перспективи застосування САПР на кафедрі технології машинобудування Херсонського національного технічного університету / Г. Ю. Діневич, О. В. Малигіна. - С. 215-220
  Довженко І. В.  Лексичні особливості професійного мовлення студентів навчальних закладів сфери побутового обслуговування / І. В. Довженко. - С. 220-223
  Дроздова О. А.  Національні стереотипи поведінки як проблема міжкультурної комунікації / О. А. Дроздова, Г. О. Халимоник. - С. 224-228
  Дубовик Л. П.  Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до проектування виробів інтер'єрного призначення / Л. П. Дубовик. - С. 228-232
  Заболотська О. О.  Акмеологічна концепція формування індивідуальності студента / О. О. Заболотська. - С. 233-236
  Знамеровська Н. П.  Художньо-конструкторська підготовка як один із аспектів удосконалення готовності студентів до майбутньої діяльності / Н. П. Знамеровська. - С. 236-240
  Іванова О. В.  Іноземна мова як основа міжкультурної комунікації / О. В. Іванова. - С. 240-244
  Кавєріна О. Г.   / О. Г. Кавєріна. - С. 244-249
  Корнілов О. А.  Про викладання курсу опору матеріалів для інженерів-педагогів / О. А. Корнілов. - С. 249-253
  Корольва О. П.  Культура педагогічного спілкування: сутність, структура поняття / О. П. Корольва. - С. 253-257
  Красильникова Г. В.  Оновлення стандартів освіти України - шлях до Європи / Г. В. Красильникова, О. В. Голодинська. - С. 257-260
  Красножан Ж. В.  Формування прфесійного мовлення у студентів-філологів (на матеріалі курсу ("Вступ до мовознавства") / Ж. В. Красножан. - С. 260-263
  Кулик С. М.  Види та функції професійної адаптації особистості / С. М. Кулик. - С. 263-267
  Кух А. М.  Системно-особистісно-діяльнісний підхід до формування системи фахової підготовки учителів фізики / А. М. Кух. - С. 267-274
  Кух О. М.  Самостійна освітня діяльність студентів в умовах дистанційного навчання / О. М. Кух, А. М. Кух. - С. 274-279
  Кучерява О. А.  Педагогічний дискурс у сфері професійної комунікації (теоретичний і дидактичний аспекти) / О. А. Кучерява. - С. 279-283
  Лимаренко Л. І.  Метод "фізичної дії" як засіб формування психотехніки керівника театрального колективу / Л. І. Лимаренко. - С. 283-287
  Максимчук Ю. В.  Підготовка викладачів іноземних мов до використання у процесі роботи основних засобів естетико-виховного впливу на студентів / Ю. В. Максимчук. - С. 288-291
  Окуневич Т. Г.  Роль критеріїв норми у формуванні культури мовлення студентів-філологів / Т. Г. Окуневич. - С. 291-294
  Олексенко В. П.  Формування культури емоційного мовлення студентів / В. П. Олексенко, О. В. Волошин. - С. 294-298
  Панченко С. М.  Моніторинг у системі післядипломної освіти / С. М. Панченко. - С. 298-302
  Педорич А. В.  Застосування програмованого навчання у навчальних дисциплінах профілю"Автосправа" / А. В. Педорич. - С. 303-307
  Пентилюк М. І.  Комунікативна лінгвістика: теорія і практика / М. І. Пентилюк. - С. 307-312
  Пономарьова О. М.  Деякі аспекти художньої інтеграції мистецтв у формуванні музично-естетичних орієнтацій майбутніх вчителів / О. М. Пономарьова. - С. 313-315
  Разумна Г. І.  Формування професійно-педагогічної готовності майбутніх учителів трудового навчання до естетичного виховання учнів / Г. І. Разумна. - С. 316-319
  Расова Т. М.  Вимоги до занять з іноземної мови у немовних вузах / Т. М. Расова. - С. 320-322
  Рускуліс Л. В.  Формування комунікативних умінь студентів-філологів на заняттях із ділової української мови / Л. В. Рускуліс. - С. 322-325
  Сейдаметова З. С.  Роль дисципліни "Конкретна математика" в підготовці фахівців з інформатики і прикладної математики / З. С. Сейдаметова, В. А. Темненко. - С. 325-330
  Серьожникова Р. К.  Розвиток інтересу до професійно-творчої діяльності майбутнього викладача в процесі вивчення педагогічних дисциплін / Р. К. Серьожникова. - С. 330-334
  Сидоренко В. К.  Психологічні критерії професійного самовизначення / В. К. Сидоренко, О. М. Саух. - С. 335-341
  Гедвілло О. І.  Особливості впровадження в учбовий процес комп'ютерних технологій / О. І. Гедвілло, О. О. Василенко. - С. 343-346
  Гончарова О. М.  Дидактичний аналіз засобів нових інформаційних технологій / О. М. Гончарова. - С. 346-350
  Коржова Л. С.  Нові технології навчання у сучасній вищій школі / Л. С. Коржова. - С. 350-354
  Мисловська С. К.  Електронний додаток до підручника з фізики як складова частина єдиного навчально-методичного комплексу / С. К. Мисловська, Г. В. Касьянова. - С. 354-359
  Носов П. С.  Особливості розробки комп'ютерних тестових методик у адаптивному навчанні / П. С. Носов. - С. 359-363
  Тархан Л. З.  Інформаційно-розвиваючі програми - компонент вдосконалення дидактичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів / Л. З. Тархан, З. Н. Сейдаметова. - С. 363-369

 
273 74.20я73-1
П32

Підласий, І. П.

        Діагностика та експертиза педагогічних проектів [Текст] : навч. посіб. / І. П. Підласий. - К. : Україна, 1998. - 343 с.

Зміст:
  Предмет і завдання педагогічної діагностики. - С. 9-36
  Методи педагогічної діагностики. - С. 37-68
  Педагогічні експертні системи. - С. 69-98
  Виділення експертних знань. - С. 99-120
  Діагностика і прогнозування уроку. - С. 121-176
  Діагностика навченості та навчальності. - С. 177-208
  Експертиза педагогічних новацій. - С. 209-236
  Педагогічна кваліметрія. - С. 237-282
  Експертиза виховних проектів. - С. 283-340

Рубрики: Педагогіка - Методологія педагогіки

Ключові слова (ненормовані): фактори ефективності уроку -- підготовка експертних знань -- діагностика готовності дитини до навчання у школі -- атестація педагогів

Анотація:   У навчальному посібнику на засадах сучасної вітчизняної та світової педагогіки викладено основи педагогічної діагностики, методи логічного аналізу й експертної оцінки діяльності вчителя, прогнозування її наслідків. Особливу увагу при цьому звернуто на використання комп'ютерних технологій. Для викладачів та студентів педагогічних навчальних закладів, вчителів середньої школи.

 
274 74.264
М54

        Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVI Каришинські читання [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25-26 червня 2009 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки АПН України. - Полтава : Астрая, 2009. - 416 с.

Зміст:
  Гриньова М. В.  До питання про проведення ректорських контрольних робіт на природничому факультеті Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова. - С. 3-6
  Бурда М. І.  Проблеми науково-методичного супроводження профільної школи / М. І. Бурда. - С. 6-8
  Лосєва Н. М.  Творча активність викладача як умова розвитку творчості студента / Н. М. Лосєва, А. І. Дзундза. - С. 8-10
  Пащенко В. О.  Традиції природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / В. О. Пащенко
  Пєхота О. М.  Педагогічні умови формування суб'єктності майбутнього педагога / О. М. Пєхота. - С. 12-14
  Шмалєй С. В.  Науково-педагогічна робота вчителя по формуванню компетентностей учнів / С. В. Шмалєй. - С. 14-16
  Бережна Г. В.  Організація комп'ютерного навчання - підходи та перспективи / Г. В. Бережна, В. Ю. Крикунова. - С. 17-18
  Бережна Г. В.  Організація комп'ютерного навчання - підходи та перспективи / Г. В. Бережна, Ю. В. Ширай. - С. 18-19
  Волкова Н. Н.  Качество высшего образования как объект системного исследования / Н. Н. Волкова. - С. 19-21
  Галатюк Ю. М.  Розвиток творчості майбутніх учителів фізики на основі діяльнісної теорії навчання / Ю. М. Галатюк. - С. 22-24
  Жара Г. І.  Підготовка майбутніх учителів до формування в учнів валеологічних понять як педагогічна проблема / Г. І. Жара. - С. 24-26
  Кобернік С. Г.  Удосконалення самостійної роботи студентів з методичних дисциплін природничого профілю / С. Г. Кобернік. - С. 26-28
  Колодочка В. В.  Погляди В. І. Вернадського на особистість та її роль у формуванні ноосфери / В. В. Колодочка. - С. 28-30
  Левцун А. А.  Самостійність студента як умова формування творчої особистості вчителя / А. А. Левцун. - С. 30-32
  Магда В. І.  Пізнавальний інтерес - умова та етапи формування / В. І. Магда. - С. 32-34
  Мирошник О. Г.  Ціннісні орієнтації майбутнього вчителя як чинник його соціально-психологічної поведінки / О. Г. Мирошник, Л. П. Плужник. - С. 34-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Моторна Л. В.  Теоретичне обгрунтування компонентів професійної спрямованості навчання природничонаукових дисциплін у ВНЗ I-II рівнів акредитації / Л. В. Моторна. - С. 36-38
  Пашко Л. Ф.  Підготовка вчителя до викладання природознавства в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Колос. - С. 38-40
  Семеновська Л. А.  Утілення ідеї політехнізму в змісті вітчизняної навчальної літератури (друга половина XIX - перша половина XXст.) / Л. А. Семеновська. - С. 40-42
  Харченко А. С.  Структура мотивації навчання молодших школярів / А. С. Харченко. - С. 42-46
  Цина В.  Студентське самоврядування XXI століття : хто дерегує оркестром? / В. Цина. - С. 46-48
  Цуруль О. А.  Формування професіоналізму майбутнього вчителя у процесі самостійної роботи з методики навчання біології / О. А. Цуруль. - С. 48-49
  Чернобель О.  Лекційно-семінарська технологія навчання в школі / О. Чернобель. - С. 49-51
  Шевчук С. М.  Витоки географічної освіти та науки у Полтавському педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (до 75 річчя створення природничо-географічного факультету) / С. М. Шевчук. - С. 51-54
  Штепа К. А.  Формування сприятливого комунікативного середовища сучасного уроку / К. А. Штепа, Ю. С. Зірка. - С. 54-56
  Яланська С. П.  Психолого-педагогічний аналіз проблеми розвитку творчості студентів природничого факультету / С. П. Яланська, Н. О. Лоза. - С. 56-58
  Субота Н. П.  Впровадження інноваційної моделі віртуального навчального середовища при організації дослідницької діяльності студентів із природничих дисциплін / Н. П. Субота. - С. 59-61
  Шпильовий В. Д.  Управління проектами - невід'ємна складова підготовки майбутнього керівника у будь-якій галузі / В. Д. Шпильовий. - С. 61-62
  Безуса О. Л.  Використання інформаційних технологій на уроках фізики / О. Л. Безуса. - С. 62-64
  Волошко Л. Б.  Застосування фреймових технологій при вивченні дисциплін природничого циклу / Л. Б. Волошко, Н. Л. Бабич. - С. 65-66
  Гомля Л. М.  Еволюція способів руху рослин як об'єкт наукових досліджень / Л. М. Гомля, А. І. Михайлюк, Н. О. Лоза. - С. 66-68
  Гуріненко Н. О.  Підготовка майбутнього вчителя біології до експериментальної роботи в ВНЗ / Н. О. Гуріненко, О. Я. Рибалка. - С. 68-70
  Коваленко В.  Роль об'єднання ідей і методів у сучасному природознавстві для розвитку нанотехнологій / В. Коваленко. - С. 70-72
  Кшнякина С. И.  Роль научно-исследовательской деятельности студента в формировании специалиста / С. И. Кшнякина, Т. И. Вертинская. - С. 72-74
  Максименко Н. Т.  Проблемне навчання як елемент дослідницької діяльності при вивченні курсу "Мікробіологія з основами вірусології" / Н. Т. Максименко. - С. 74-76
  Мегалінська Г. П.  Дослідження впливу деяких бактерій, грибів та водоростей на мембрани ерітроцитів крові людини / Г. П. Мегалінська, В. І. Даниленко, С. В. Страшко. - С. 76-78
  Нізовцев А. В.  Дослідницька діяльність студентів / А. В. Нізовцев. - С. 78-80
  Оніпко В. В.  Дослідницька діяльність по біології та сільськогосподарській праці / В. В. Оніпко. - С. 81-83
  Паливода М. Г.  Щодо екологічної освіти на факультетах (відділеннях) гуманітарного профілю ВУЗів / М. Г. Паливода. - С. 84-85
  Пустовіт С. В.  Дослідницька діяльність студентів у курсі "Комп'ютерна хімія" / С. В. Пустовіт. - С. 85-86
  Скиба М. М.  Використання методу моделювання у процесі викладання методики навчання біології у педагогічному ВУЗі / М. М. Скиба, Т. Є. Буяло. - С. 86-88
  Стрижак С. В.  Роль методу проектів у професійній підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін / С. В. Стрижак, О. Л. Гаркович. - С. 89-90
  Цапов В. О.  Формування економічної культури як ефективний засіб гуманізації освіти / В. О. Цапов, С. Г. Цапова. - С. 90-92
  Чеботарьова Л. В.  Дослідницька робота майбутніх вчителів біології під час польової практики з фізіології рослин / Л. В. Чеботарьова. - С. 92-95
  Шитова О. А.  Елементи дослідницької діяльності учнів ліцею при вивченні фізики в умовах безперервної освіти / О. А. Шитова, Г. К. Шурко. - С. 95-97
  Шулдик В. І.  Підготовка майбутніх учителів біології до організації дослідницької діяльності / В. І. Шулдик, Т. М. Гензьора, С. П. Бердега. - С. 97-99
  Шурко Г. К.  Наступність в дослідницькій і проектній діяльності ліцеїстів та студентів в умовах безеперервної професійної освіти / Г. К. Шурко, І. Л. Шурко. - С. 100-101
  Астахова Л. Є.  Ботанічні екскурсії у професійній підготовці майбутніх учителів біології / Л. Є. Астахова, Г. В. Муж. - С. 102-104
  Бажан А. Г.  Сучасні особливості організації навчальних практик на природничому факультеті / А. Г. Бажан. - С. 104-106
  Закалюжний В. М.  Застосування матеріалів з друкованою основою при проведенні навчальної польової практики з зоології безхребетних / В. М. Закалюжний, О. В. Паляниця, А. А. Коваль. - С. 106-108
  Лащенко В. Ф.  Навчальні екскурсії як засіб пізнання природи / В. Ф. Лащенко. - С. 108-110
  Надєєн В. В.  Вивчення павуків у процесі навчально-польових практик по зоології безхребетних / В. В. Надєєн. - С. 110-111
  Олексенко Т. Д.  Організація навчальних екскурсій у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів / Т. Д. Олексенко. - С. 112-113
  Орлова Л. Д.  Роль польових практик при вивченні курсу "Лікарські рослини" у вищій школі / Л. Д. Орлова, Н. Д. Лужаниця, Н. О. Власенко. - С. 113-116
  Семеніхіна К. А.  Екскурсія з природознавства на тему: "Комахоїдні рослини нашого краю" / К. А. Семеніхіна, А. В. Семеніхін, В. Ф. Лащенко. - С. 116-117
  Сердюк О. Г.  Навчальна практика як інтегруючий компонент особистісно-професійного становлення студента / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк. - С. 117-119
  Сорокина Г. А.  Особенности организации и проведения экскурсий на Луганщине / Г. А. Сорокина. - С. 119-121
  Теслюк М. Г.  Вивчення виноградових (Vitaceae Lindl.) під час польових практик з ботаніки / М. Г. Теслюк. - С. 121-122
  Шишкіна Ю. О.  Екскурсія як важлива форма навчання природознавства в школі / Ю. О. Шишкіна. - С. 122-123
  Буринська Н. М.  З досвіду формування екологічної свідомості в учнів / Н. М. Буринська. - С. 127-128
  Дмитриков В. П.  Аналітична інформація в оцінці ступеню природного і техногенного ризику / В. П. Дмитриков, М. В. Гриньова, Т. М. Тищенко. - С. 128-131
  Опара М. М.  Лісосмуги на захисті врожаю від суховіїв / М. М. Опара. - С. 131-132
  Беседіна І. С.  Популяризація мікологічних знань (з досвіду роботи кафедри екології та охорони довкілля Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) / І. С. Беседіна, Я. М. Макаренко. - С. 132-134
  Дехтяренко С. Г.  Впровадження сучасних природоохоронних концепцій у старшій школі з використанням диференційованих задач природничо-наукових дисциплін / С. Г. Дехтяренко, О. П. Корж. - С. 134-136
  Мелаш В. Д.  Критерії оцінювання екологічної компетентності учнів / В. Д. Мелаш. - С. 136-138
  Новописьменний С. А.  Упровадження сучасних природоохоронних концепцій у навчально-виховний процес вищої та середньої школи / С. А. Новописьменний, І. А. Погребняк. - С. 139-140
  Попельнюх В. В.  Концепція еколого-просвітницької роботи у регіональному ландшафтному парук "Нижньоворсклянський" / В. В. Попельнюх. - С. 140-141
  Попельнюх В. В.  Шляхи реалізації еколого-просвітницької роботи у регіональному ландшафтному парку "Нижньоворсклянський" / В. В. Попельнюх. - С. 142-143
  Скиба Ю. А.  Формування економічних знань у майбутніх фахівців-екологів шляхом впровадження навчально-методичного комплексу з курсу "Економіка природокористування" / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна. - С. 143-145
  Стецюк Н. О.  Реалізація завдань екологічної освіти і виховання як сучасна природоохоронна стратегія: регіональний контекст / Н. О. Стецюк, О. Р. Ханнанова. - С. 145-148
  Стецюк Н. О.  Науково-практичні семінари як форма еколого-валеологічної освіти / Н. О. Стецюк [и др.]. - С. 148-151
  Юркова Т. Ф.  Сучасні підходи до формування екологічної свідомості особистості / Т. Ф. Юркова. - С. 151-153
  Величко Л. П.  Про особливості використання програмно-методичного комплексу "Органічна хімія, 10-11класи" / Л. П. Величко. - С. 154-156
  Гриньова М. В.  Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя хімії / М. В. Гриньова, В. І. Семеняка. - С. 156-158
  Максимов О.  Інтегруюча функція фізико-хімічних методів в орієнтації учнів на природничі науки / О. Максимов. - С. 158-159
  Моргун О. Г.  Міжпредметні зв'язки в курсі хімії / О. Г. Моргун, І. Г. Зезекало. - С. 160-163
  Сологуб А. І.  Профільна креативна хімічна освіта природничо-наукових ліцеїв / А. І. Сологуб. - С. 163-168
  Шиян Н. І.  Форми та методи навчання в класах хіміко-біологічного профілю загальноосвітньої школи сільської місцевості / Н. І. Шиян, І. Г. Зазекало. - С. 168-173
  Близнюк С. О.  Зміст шкільного курсу хімії у Великій Британії / С. О. Близнюк. - С. 173-175
  Воробйова Л. Л.  Методика підготовки до проведення уроку хімії з використанням мультимедійних засобів (на прикладі вивчення теми "Значення періодичного закону. Життя і наукова діяльність Д. І. Менделєєва") / Л. Л. Воробйова. - С. 175-176
  Галицька М. А.  Хімічна складова вищої освіти майбутніх інженерів - екологів / М. А. Галицька. - С. 177-179
  Гінтовт М. С.  Форми і методи навчання хімії при вивченні простих речовин / М. С. Гінтовт. - С. 179-182
  Горбунова І.  Нетрадиційні форми роботи при вивченні хімічної кінетики / І. Горбунова, В. І. Магда. - С. 182-184
  Грабовий А. К.  Структура інноваційної діяльності майбутніх учителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 184-186
  Джурка Г. Ф.  Д. І. Менделєєв про проблеми освіти й організації науки / Г. Ф. Джурка. - С. 186-189
  Джурка Г. Ф.  Історизм і практичні експерименти у шкільному курсі хімії / Г. Ф. Джурка, І. І. Голінько. - С. 189-192
  Іваха Т. С.  Організація самостійної роботи студентів в опрацюванні теоретичних питань методики навчання школярів хімії / Т. С. Іваха. - С. 192-195
  Канюка Е. Ю.  Роль активной кислотности (PH) в процессе созревания мяса свиней / Е. Ю. Канюка, А. Л. Гаркович, И. Б. Баньковская. - С. 195-197
  Куленко О.  Використання напівмікрометоду на уроках хімії / О. Куленко. - С. 197-198
  Лутфуллін В. С.  Проблеми змісту та якості в педагогічній спадщині Д. І. Менделєєва / В. С. Лутфуллін, М. В. Лутфуллін. - С. 198-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацюцька В. О.  Значущість форм і методів навчання хімії у стимулюванні інтелектуальної активності та самостійності студентів / В. О. Мацюцька, С. С. Тимоха. - С. 203-205
  Нінова Т. С.  Гуманістичного орієнтовані учбові задачі з хімії як засіб формування гуманістичного розвиненої особистості / Т. С. Нінова. - С. 205-207
  Новохацька К. Г.  Методика формування пізнавального інтересу при вивченні органічної хімії / К. Г. Новохацька, Ю. В. Самусенко. - С. 207-211. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійніченко А. В.  Використання опорних сигналів при вивченні теми лужні метали в шкільному курсі хімії / А. В. Олійніченко, В. І. Шинкаренко. - С. 211-213
  Полупаненко О. Г.  Комплексне використання засобів комп'ютерних технологій навчання у підготовці майбутніх вчителів хімії / О. Г. Полупаненко. - С. 213-215
  Пугинська Л. В.  Саморобні прилади для вивчення адсорбції / Л. В. Пугинська. - С. 215-217
  Самусенко Ю. В.  Роль фундаментальних дисциплін у підготовці вчителя хімії / Ю. В. Самусенко. - С. 217-220
  Семенюк О. І.  Використання інтерактивних методів навчання хімії у ВНЗ III рівнів акредитації / О. І. Семенюк. - С. 220-222
  Стукаленко Ю. В.  Про деякі підходи до реалізації наступності в викладанні хімії в умовах навчального комплексу "Ліцей - ВНЗ" / Ю. В. Стукаленко, Г. К. Шурко. - С. 222-225
  Філоненко І. О.  Формування пізнавальної активності та самостійності старшокласників в умовах профільного навчання хімії / І. О. Філоненко. - С. 225-227
  Форостовська Т. О.  Медіаосвіта як один із шляхів гуманітаризації хімічної освіти / Т. О. Форостовська. - С. 227-228
  Форостовська Т. О.  Використання ігрових прийомів на уроках хімії як один із шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів / Т. О. Форостовська, О. О. Скрипник. - С. 228-229
  Шевченко Ю. В.  Ділова гра як ресурс активного навчання на факультативних заняттях з хімії / Ю. В. Шевченко, В. І. Магда. - С. 230-231
  Янкив К. Ф.  Газовые законы смещают химическое равновесие. Актуальность исследования / К. Ф. Янкив. - С. 231-233
  Біда О. А.  Посібник "Дидактичний матеріал при вивченні біології тварин" для вчителів та студентів / О. А. Біда. - С. 237-238
  Горащук В. П.  Метод словесно-образного, емоційно-вольового управління станом людини / В. П. Горащук. - С. 238-240
  Гуз К. Ж.  Методична система формування цілісності знань про природу / К. Ж. Гуз. - С. 240-242
  Ільченко В. Р.  Самостійна робота учнів як метод навчання / В. Р. Ільченко. - С. 243-245
  Іонов І. А.  Специфіка екологічної підготовки майбутнього вчителя в ХНПУ імені Г. С. Сковороди / І. А. Іонов, Л. П. Харченко, Ю. Д. Бойчук. - С. 245-247
  Калініна Л. М.  Сутність загальнонаукового поняття "Інформація" / Л. М. Калініна. - С. 247-249
  Кушнір В. А.  Особливості інноваційних задач у навчанні математики / В. А. Кушнір. - С. 249-251
  Субота Н. П.  Семантика валеології у викладанні предмету "Основи здоров'я" / Н. П. Субота [и др.]. - С. 251-252. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Танько Т. П.  Розробка питань музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів у 20-х роках / Т. П. Танько. - С. 252-254
  Бендус Т. О.  Практична спрямованість змісту особистісноорієнтованої природничої освіти / Т. О. Бендус, Л. В. Малаканова. - С. 255-256
  Білик Н. І.  Підготовка магістрів за напрямом "Природознавство" засобом інтерактивного навчання / Н. І. Білик. - С. 256-259
  Біляковська О. О.  Моделювання контрольно-оцінювальних систем у профільній школі / О. О. Біляковська. - С. 259-261
  Виговська О.  Концепція людини: відмінна ознака і суть / О. Виговська. - С. 261-263
  Ворона В. С.  Вивчення алелопатичних взаємодій рослин у шкільному курсі біології / В. С. Ворона. - С. 263-264
  Ворона Л. І.  Динаміка розвитка Малої академії наук Полтавщини та особливості її становлення як позашкільного закладу / Л. І. Ворона. - С. 265-268
  Гавриленко О. М.  Модульне формування готовності майбутніх вчителів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності / О. М. Гавриленко. - С. 268-270
  Гавриленко С. М.  Становлення системного підходу в біології та екології / С. М. Гавриленко. - С. 271-272
  Гомля Л. М.  Навчальний посібник з курсу "Еволюційне вчення": необхідність сьогодення / Л. М. Гомля. - С. 272-273
  Горащук О. С.  Діяльність педуніверситету з упровадження нових технологій у практику роботи загальноосвітньої школи / О. С. Горащук. - С. 273-279
  Даниленко Є. В.  Характеристика коміксу як навчання в курсі природознавста / Є. В. Даниленко. - С. 272-280
  Діденко О. Є.  Культура управління, як фундаментальна складова в підготовці майбутнього менеджера освіти / О. Є. Діденко. - С. 281-282
  Довга Т. Я.  Сучасні технології у сфері збереження і зміцнення здоров'я школярів / Т. Я. Довга. - С. 282-283
  Дяченко-Богун М. М.  Етапи формування організаційно-педагогічної моделі природоохоронного виховання старшокласників / М. М. Дяченко-Богун. - С. 284-286
  Завальнюк О. Л.  Умови формування готовності студентів - майбутніх педагогів до здорового способу життя / О. Л. Завальнюк. - С. 286-288
  Ільченко О.  Роль навчального середовища у формуванні образу світу учня / О. Ільченко. - С. 288-290
  Колесник О. П.  Гендерна педагогіка / О. П. Колесник. - С. 290-292
  Колесник О. П.  Гендерний підхід в освіті / О. П. Колесник. - С. 292-293
  Компанієць Є. В.  Особливості управління інноваціями в нових економічних та суспільних умовах / Є. В. Компанієць, М. Г. Теслюк. - С. 293-295
  Костюченко К. Є.  Педагогічні умови формування раціонально-критичного мислення майбутніх учителів / К. Є. Костюченко. - С. 295-296
  Коц С. М.  Вплив на показники роботи зорового аналізатора розслаблення / С. М. Коц, В. П. Коц. - С. 296-299
  Кравченко А. С.  Підвищення ефективності навчання школярів за умов впровадження інноваційних підходів / А. С. Кравченко, Л. М. Лопатенко. - С. 299-300
  Кравченко К. М.  Мотиваційний компонент змісту особистісно орієнтованої природничої освіти / К. М. Кравченко, Л. В. Малаканова. - С. 300-302
  Криворучко А. В.  Особистісно орієнтований процес навчання студентів / А. В. Криворучко. - С. 302-304
  Кузьменко Г. Д.  Нові підходи до профілактики ВІЛ/СНІДУ / Г. Д. Кузьменко. - С. 305-306
  Лапа М. О.  Експериментальна перевірка ефективності методики формування педагогічної взаємодії вчителя і учнів на принципах толерантності / М. О. Лапа. - С. 306-309
  Литвиненко В. С.  Управлінські рішення у взаємодії батьків зі школою / В. С. Литвиненко, О. В. Зуб. - С. 309-310
  Ляшенко А.  Наступність формування в учнів цілісності знань про природу / А. Ляшенко. - С. 310-311
  Кривошапка І. В.  Сучасна філософія природничої освіти / І. В. Кривошапка. - С. 312-314
  Медяник О. Д.  Нові підходи до використання лікарських рослин у офіційній медицині (на прикладі мати-й-мачухи) / О. Д. Медяник, А. Г. Скоряк. - С. 314-316
  Новоселецький С. В.  Поняття лідерства з погляду сучасних вчених / С. В. Новоселецький, Є. І. Тягло. - С. 316-318
  Оніщенко Н.  Українські тенденції освітньої євро інтеграції (українські освітні тенденції в контексті євро інтеграції) / Н. Оніщенко, А. В. Ткаченко. - С. 318-319
  Пащенко С.  Міжпредметні зв'язки у підготовці вчителів природничого напряму / С. Пащенко. - С. 319-321
  Петюренко А. П.  Структура технології формування готовності студентів медичних коледжів до використання інформаційно-коп'ютерних технологій у професійній діяльності / А. П. Петюренко. - С. 321-322
  Пилипенко С. В.  Особливості засвоєння технології "Навчання у співробітництві" студентами факультету технологій та дизайну / С. В. Пилипенко. - С. 322-326
  Пінський О. О.  Питання організації роботи учнів сільських малокомплектних шкіл та викладання дисциплін природничого циклу / О. О. Пінський. - С. 326-327
  Писаренко О. В.  З досвіду викладання інтегративного курсу "Я і Україна" в початкових класах / О. В. Писаренко. - С. 327-329
  Пивовар Н. М.  Технология "Мастерская" / Н. М. Пивовар, Т. В. Хилинская. - С. 329-333
  Полапа А. І.  Розвиток психомоторних здібностей дітей засобами хореографії / А. І. Полапа. - С. 333-335
  Полапа А. І.  Особливості діяльності балетмейстера в процесі управління дитячим хореографічним колективом / А. І. Полапа. - С. 335-338
  Попова О. П.  Форми проведення навчально-тренувальних занять з гандболу в ДЮСШ / О. П. Попова. - С. 338-341
  Рибалко Ю.  Особистісно-орієнтований підхід у фізичному виховані студентської молоді / Ю. Рибалко. - С. 341-343
  Рибалко Л.  Технологія впровадження методики формування цілісних знань про живу природу в загальноосвітній школі / Л. Рибалко. - С. 343-345
  Рожкова Н. Г.  Семінарське заняття з педагогіки у вигляді круглого столу на тему: "Особливості спілкування в педагогічному процесі" / Н. Г. Рожкова. - С. 345-347
  Рогова П. І.  Роль державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у вдосконаленні бібліотечної галузі / П. І. Рогова. - С. 347-348
  Руденко Є. В.  Особливості розв'язання педагогічних конфліктів у сільській школі / Є. В. Руденко. - С. 349-350
  Рябуха А. Ю.  Спеціальна підготовка майбутніх учителів фізики до використання сучасних інформаційних технологій / А. Ю. Рябуха, Н. В. Бєляєва. - С. 351-352
  Савонова О. В.  Стандартизація контролю навчальних досягнень студентів з валеологічних дисциплін / О. В. Савонова. - С. 352-354
  Сігіда Т. В.  Міжгалузева інтеграція як засіб формування цілісного світогляду, цілісного образу світу / Т. В. Сігіда. - С. 355-356
  Скоряк А. Г.  Нові підходи до методики викладання природничих дисциплін у вищих навчальних закладах / А. Г. Скоряк. - С. 356-358
  Смирнова З. М.  Современные приемы используемые в преподавании естественно-научных дисциплин / З. М. Смирнова. - С. 358-360
  Соболенко Л. Ю.  Мікрофлора повітря та методи її дослідження в шкільних умовах / Л. Ю. Соболенко, І. В. Красноштан. - С. 361-363
  Сопко М. С.  Аналіз особливостей мотиваційного компоненту готовності майбутнього педагога до організації групової роботи учнів / М. С. Сопко. - С. 363-365
  Степанова О. В.  Дослідження ефективності управління конфліктом у ДЮСША / О. В. Степанова. - С. 365-368
  Страшко С. В.  Валеология - путь к познанию природы человека / С. В. Страшко. - С. 368-371
  Страшко С. В.  Особливості викладання педіатрії в педагогічних ВНЗ на сучасному етапі / С. В. Страшко, С. С. Дем'яненко, К. В. Палієнко. - С. 371-372
  Тадеєв П. О.  Математична освіта майбутніх вчителів фізики: історія та перспективи / П. О. Тадеєв, О. В. Купріян. - С. 372-375
  Теслюк М. Г.  Організація педагогічної взаємодії на гуманістичних засадах як домінуюча спрямованість в управлінні сучасної школи / М. Г. Теслюк. - С. 375-377
  Фруктова Я. С.  Включення питань бібліотеки у зміст профільного навчання / Я. С. Фруктова. - С. 377-379

Рубрики: Методика навчання природничих наук

Анотація:   У збірнику вміщено матеріали присвячені сучасним проблемам методики викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. Статті представляють інтерес для наукових наукових працівників, викладачів, студентів, магістрантів вищих навчальних закладів, учителів.

 
275 74.204.2 я73-1
П74

        Педагогічна майстерність [Текст] : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл / авт.: І. А. Зязюн, Л. М. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. - К. : Вища школа, 2004. - 422 с.

Зміст:
  Урок як навчальний діалог учителя з учнями. - С. 166-170
  Майстерність спілкування у процесі викладу нового матеріалу. Діалог у процесі бесіди. - С. 356-366

Рубрики: Освіта середня - Педагогічна майстерність

Ключові слова (ненормовані): особистість учителя -- педагогічна техніка -- мовлення вчителя -- педагогічне спілкування -- урок-діалог

Анотація:   Підручник підготовлено відповідно до чинної програми курсу "педагогічна майстерність". Друге видання книжки докорінно перероблене і значно доповнене. У теоретичному курсі висвітлено сутність, природу і складники педагогічної мастерності. В лабораторно- практичних заняттях розкрито шляхи опанування її секретами. Система особистісно зорієнтованого навчання майбутнього вчителя, розроблена авторами, становить оригінальну технологію формування готовності майбутнього педагога до професійного самовдосконалення й саморозвитку, а через нього- до продуктивної педагогічної діяльності.

 
276 74.202.42кр
О64

        Організація навчально-виховного процесу в багатопрофільній школі [Текст] : монографія / Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко, І. В. Лов'янова [та ін.] ; наук. ред. Н. - Черкаси : Пономаренко, 2013. - 268 с.

Зміст:
  Тарасенкова Н. А.  Організація навчання у багатопрофільній школі: до постановки проблеми / Н. А. Тарасенкова. - С. 7-11
  Акуленко І. А.  Профілізація як напрям модернізації сучасної шкільної системи освіти / І. А. Акуленко. - С. 11-25
  Лов'янова І. В.  Професійне самовизначення особистості - завдання профільної школи / І. В. Лов'янова. - С. 25-38
  Жгир А. Й.  Проблеми впровадження профільного навчання / А. Й. Жгир. - С. 39-57
  Майданик Л. Ю.  Психологічний супровід профільного навчання / Л. Ю. Майданик. - С. 53-57
  Желєзняк Н. П.  Організація методичної роботи в профільній школі / Н. П. Желєзняк. - С. 58-62
  Тарасенко Ж. І.  Виховне середовище розвитку і саморозвитку особистості учнів у профільній школі / Ж. І. Тарасенко. - С. 63-66
  Будяк Л. В.  Вибір професії - важлива проблема підліткового віку / Л. В. Будяк. - С. 66-68
  Тарасенко Ж. І.  Модель профорієнтаційної роботи в профільній школі / Ж. І. Тарасенко. - С. 68-76
  Желєзняк Н. П.  Портфоліо учня як модель індивідуального освітнього маршруту / Н. П. Желєзняк. - С. 76-78
  Яковчук О. В.  Вивчення української мови в багатопрофільній школі / О. В. Яковчук. - С. 79-84
  Катаргіна С. М.  Вивчення англійської мови в багатопрофільній школі / С. М. Катаргіна. - С. 84-86
  Стеценко І. В.  Вивчення хімії та біології в багатопрофільній школі / І. В. Стеценко. - С. 87-93
  Дудка К. В.  Вивчення математики в багатопрофільній школі / К. В. Дудка, Б. Й. Окунєв. - С. 94-100
  Клименко В. І.  Вивчення історії та географії в багатопрофільній школі / В. І. Клименко, Л. Г. Бовзенко. - С. 100-103
  Клименко В. І.  Особливості викладання курсів за вибором з історії України / В. І. Клименко. - С. 103-106
  Фокіна В. О.  Професія - журналіст / В. О. Фокіна. - С. 106-107
  Майданик Л. Ю.  П'ять кроків до прийняття рішення / Л. Ю. Майданик. - С. 108-112
  Стеценко І. В.  Розрахунки з розчинами (Програма курсу за вибором з хімії для учнів 9 кл.) / І. В. Стеценко. - С. 113-117
  Щербина С. І.  Основи медичних знань / С. І. Щербина, Н. В. Боровська. - С. 118-124
  Дудка К. В.  Математична логіка / К. В. Дудка. - С. 124-126
  Дудка К. В.  Загадковий світ рівнянь / К. В. Дудка. - С. 126-130
  Дудка К. В.  Розв'язуємо задачі з математики / К. В. Дудка, Т. В. Запісочна. - С. 130-134
  Дудка К. В.  Програма курсу за вибором з математики для 10 - 11 класів / К. В. Дудка [и др.]. - С. 134-144
  Силенко В. А.  Історія держави і права України / В. А. Силенко, В. І. Клименко. - С. 144-150
  Клименко В. І.  Роль особистості в історії / В. І. Клименко. - С. 150-160
  Фокіна В. О.  Основи журналістики / В. О. Фокіна. - С. 160-165
  Стеценко І. В.  Міні-підручник до теми "Поняття про розчин. Склад, види розчинів. Значення розчинів в житті та практичній діяльності людини" / І. В. Стеценко. - С. 166-169
  Стеценко І. В.  Вплив типу хімічного зв'язку на будову речовин та їх властивості / І. В. Стеценко. - С. 169-173
  Щербина С. І.  Гігієна харчування / С. І. Щербина. - С. 174-180
  Щербина С. І.  Вітаміни - це здоров'я та спосіб життя / С. І. Щербина. - С. 180-184
  Боровська Н. В.  Профілактика травматизму / Н. В. Боровська. - С. 184-190
  Дудка К. В.  Квадратні рівняння / К. В. Дудка. - С. 190-198
  Желєзняк Н. П.  Міні - підручник з теми: "Уживання фразеологізмів у мовленні" / Н. П. Желєзняк, О. В. Яковчук. - С. 198-206
  Клименко В. І.  Урок "Загадковий Кий" / В. І. Клименко. - С. 206-212
  Бовзенко Л. Г.  Золота підкова Черкащини / Л. Г. Бовзенко. - С. 213-222
  Клименко В. І.  Демократичні традиції у державних змаганнях Української Центральної Ради / В. І. Клименко. - С. 222-231
  Братан О. М.  Батьки і діти, діти і батьки... / О. М. Братан. - С. 231-246
  Бовзенко Л. Г.  Люби і знай свій рідний край / Л. Г. Бовзенко. - С. 247-250
  Маренич Л. М.  Місто майстрів / Л. М. Маренич, Г. М. Скринська. - С. 251-258
  Коваленко Л. М.  У світі професій / Л. М. Коваленко, Т. В. Запісочна. - С. 258-261

Рубрики: Дидактика середньої школи

Анотація:   У збірнику наукових праць представлено теоретичний аспект організації навчання в умовах профільної школи, визначено концептуальні основи профілізації, розглянуто профілізацію як напрям модернізації сучасної шкільної освіти, зокрема, математичної, визначено роль профілізації у професійному самовизначенні особистості учнів. Обгрунтовано модель профільної школи як навчально-виховного середовища розвитку особистості учня на рівні психологічного супроводу навчання, виховання і профорієнтаційної роботи, організації методичної, навчальної, виховної роботи. У збірнику широко представлено навчально-методичне забезпечення процесу навчання і виховання: програми курсів за вибором, міні-підручники для вивчення окремих тем курсів, розробки уроків та виховних заходів.

 
277 20.1
М29

Марушевский, Г. Б.

        Международный опыт сохранения рек: участие общественности [Текст] : научно-популярная литература / Г.Б. Марушевский. - К. : Wetlands International Blak Sea Programme, 2004. - 80 с.

Зміст:
  Водная политика и участие общественности. - С. 10-23
  Международные и национальные сети организаций, занимающихся сохранением рек. - С. 24-40
  Инициативы, кампании и примеры деятельности по сохранению рек. - С. 41-57
  Эколого-образовательные проекты и сети. - С. 58-67
  Уроки и рекомендации по сохранению рек и управлению речными бассейнами. - С. 67-78

Рубрики: Охрана природы - Сохранение рек

Ключові слова (ненормовані): водные проблемы -- водная политика -- Рамочная Водная директива ЕС -- Международная речная сеть -- Европейская речная сеть -- Американские

Анотація:   Публикация содержит цифры и факты, касающиеся водных проблем, описание основных вех развития международной водной политики с акцентом на Рамочной Водной директиве ЕС, принципы участия общественности в интегрированном управлении речными бассейнами, информацию о деятельности международных и национальных речных сетей и партнерств, примеры инициатив и кампаний, направленных на защиту, сохранение и восстановление рек, примеры деятельности по сохранению больших и малых рек, информацию об эколого-образовательных проектах и сетях, уроки и рекомендации по сохранению рек и управлению речными бассейнами.

 
278 74.24(4Укр)
А72

        Антологія адаптованого досвіду. Або для чого існують програми освітніх обмінів [Текст] : науково- популярна література / авт. кол.: С. Буко, Н. Вукіна, О. Жадько, та ін. - Рівне : Перспектива, 2004. - 387 с.

Зміст:
  Іщенко Ю.  Філософський аналіз питань адаптації закордонного освітянського досвіду / Ю. Іщенко. - С. 9-16
  Інноваційні ідеї в управлінні демократичною школою. - С. 16-126
  Клепко С.  Інноваційн ідеї демократизації та менеджменту школи / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 16-31
  Громовий В.  Як управляти шкільною освітою? (Американський досвід на тлі українських освітніх реалій) / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 32-45
  Желюк О.  Україна - США: паралелі освіти / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 46-59
  Середяк Л.  Використання інтерактивних технологій в управлінській діяльності / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 60-67
  Ростоцька М.  До питання громадянської освіти в сучасні й школі / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 68-77
  Пометун О.  Інтерактивні технології навчання - реальний шлях до оновлення української школи / О. Цимбал. - С. 78-87
  Крутоус В.  Інтерактивний тренінг для вчителів: "Створюємо демократичне середовище уроку" / Н. Дементієвська. - С. 88-93
  Козак Л.  Рейтингове оцінювання діяльності шкіл протягом навчального року / В. Пащук. - С. 94-103
  Демчук О.  Благодійні фонди - запорука прозорого використання неурядових коштів у державних закладах освіти / Н. Дементієвська. - С. 104-109
  Гонорська А.  Використання закордонного досвіду в адміністративно-фінансовому управлінні школою / О. Тищенко. - С. 110-117
  Жук М.  Використання сучасних технологій - створення нових можливостей розвитку післядипломної освіти / В. Пащук. - С. 118-125
  Шиян О.  Проблеми організації громадянської освіти в школах нового типу / В. Пащук. - С. 126-131
  Інтерактивні технології в шкільному навчанні. - С. 132-260
  Пометун О.  До питання досвіду впровадження інтерактивних технологій / Н. Дементієвська. - С. 132-135
  Балаба Л.  Природа - очима душі / О. Жадько. - С. 136-141
  Віллер І.  Щоб шкільний твір не був тягарем / Н. Дементієвська. - С. 142-149
  Голуб Т.  Прагнення реалізувати себе / В. Пащук. - С. 150-155
  Куриш С.  Комунікативний підхід у викладанні іноземної мови / Л. Шашура. - С. 156-163
  Люта Л.  Навчання письму як методична проблема / В. Пащук. - С. 164-169
  Саверська-Лихошва В.  Через науково-дослідницьке проектування до особистісно-орієнтованого навчання / В. Пащук. - С. 170-177
  Скавронський П.  Інтегровані уроки географії й англійської мови / Н. Дементієвська. - С. 178-185
  Франчук О.  Розвиток критичного мислення на уроках англійської мови через знайомство з історією та культурою / Н. Дементієвська. - С. 186-195
  Середяк Л.  Інтеграція ідей громадянської освіти у викладанні суспільних дисциплін / В. Пащук. - С. 196-201
  Зіннуров Е.  Робота над проектами у викладанні англійської мови / Т. Оратовський, В. Шторлін. - С. 202-213
  Сеньковська Г.  Метод проектів на уроках громадянської освіти / А. Панченков. - С. 214-217
  Ремех Т.  Практичне право. Нові підходи до викладання права в середній школі / О. Шкарупа. - С. 218-227
  Полуботько О.  Як використовувати газетні статті під час застосування інтерактивного методу роботи "АЖУРНА ПИЛКА" (jigsaw activities) у вивченні іноземних мов / О. Цимбал. - С. 228-233
  Тарасова О.  Використання методу критичного мислення на уроках англійської мови / В. Пащук. - С. 234-241
  Костюк І.  Закордонний досвід як стимул до змін у викладанні та вивченні шкільної історії в Україні / Н. Дементієвська. - С. 242-249
  Войтенко О.  Сучасні підходи у викладанні історії / О. Цимбал. - С. 250-259
  Ратушняк С.  Деякі аспекти шляху виховання громадянина / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 260-263
  Проекти в позаурочній освіті. - С. 264-380
  Морзе Н.  Метод навчальних проектів / Н. Дементієвська. - С. 264-267
  Мурзаков С.  Країна мрії: симуляційна гра чи підготовка життя / О. Шкарупа. - С. 268-281
  Буко С.  Американські підходи в гуманітарній галузі на прикладі створення освітнього центру / О. Цимбал. - С. 282-293
  Оратовський Т.  уряду собі сам - урятуй себе сам! / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 294-297
  Педан-Слєпухіна О.  Інтернет-сторінка - інформаціне поле місцевої громади / В. Пащук. - С. 298-301
  Панченков А.  "Молодь обирає дію" - нова форма громадянського виховання учнів / Н. Дементієвська. - С. 302-309
  Шашура Л.  Волонтерство - невід'ємна складова виховної роботи в сучасній школі / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 310-323
  Жадько О.  Волонтерство - шлях до громадянського суспільства / В. Пащук. - С. 324-329
  Саєнко С.  Дитячі громадські організації як елемент громадянської освіти / Н. Дементієвська. - С. 330-333
  Тищенко О.  Дебати: інтерактивний спосіб мислення / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 334-341
  Вукіна Н.  від учнівського самоврядування до самоврядування вчителів та батьків / В. Пащук. - С. 342-349
  Шкарупа О.  Впровадження методу проектів у навчально-виховний процес сільської школи / Н. Дементієвська. - С. 350-357
  Цимбал О.  Учнівські проекти в реалізації права дитини на вільне висловлювання. - С. 358-363
  Лаворік Т.  Від програм партнерів до інтегрованого курсу громадянської освіти / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 364-373
  Пащук В.  Осмислення ролі гендерної освіти / В. Пащук. - С. 374-379
  Дементієвська Н.  Чотири "родзинки" освітянського досвіду (переосмислення досвіду, ідей та власних помилок / Н. Дементієвська. - С. 380-385

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Ключові слова (ненормовані): педагогічний досвід -- освітянські обміни

Анотація:   Книга має зацікавити усіх, хто не боїться працювати з іноземним досвідом й відтворювати його після творчої переробки на вітчизняному освітньому грунті. Адаптоване втілення досвіду для побудови справді демократичної успішної школи, застосування спеціальних інтерактивних методик, покликаних розвинути творче, активне, критичне мислення в учнів, а також використання нових комунікативних підходів у навчанні і вихованні-зміст цього видання.

 
279 22.3
П69

        Практикум абитуриента: Молекулярная физика, оптика, атомная физика / сост. В. А. Тихомирова, А. И. Черноуцан. - М. : Бюро квантум, 2003. - 128 с.

Зміст:
  Чеоноуцан А.  Задачи с проводящими сферами / А. Чеоноуцан. - С. 5-15
  Чешев Ю.  Конденсаторы в электрическом поле / Ю. Чешев. - С. 15-24
  Можаев В.  Электростатистическое поле в веществе / В. Можаев. - С. 24-33
  Можаев В.  Заряженные частицы в электростатистическом поле / В. Можаев. - С. 33-43
  Можаев В.  Конденсаторы в цепях постоянного тока / В. Можаев. - С. 43-53
  Можаев В.  Электрические цепи постоянного тока / В. Можаев. - С. 53-63
  Можаев В.  Нелинейные элементы в электрических цепях / В. Можаев. - С. 63-72
  Можаев В.  Электрические цепи с нелинейными элементами / В. Можаев. - С. 72-81
  Можаев В.  Магнитные явления / В. Можаев. - С. 81-93
  Можаев В.  Электромагнитная индукция / В. Можаев. - С. 93-196
  Можаев В.  Колебательный контур / В. Можаев. - С. 106-118
  Можаев В.  Заряженные частицы и поля / В. Можаев. - С. 118-125

Рубрики: Физика атомная

Ключові слова (ненормовані): термодинамика -- геометрическая оптика -- оптичные приборы -- ядерная физика

Анотація:   Книга представляет собой сборник статей по электричеству, опубликованных в журнале "Квант" в рубрике "Практикум абитуриента по физике" в течение последних десяти лет. Каждая статья-как бы урок по решению задач определенного типа, объединенных какой-либо идеей. На разных примерах показывается, как надо подходить к решению задачи данной темы, как избежать ошибок или ловушек, как проанализировать полученный ответ.

 
280 74.261.4я73-1
Д69

Дороз, В. Ф.

        Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Дороз. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 385 с.

Рубрики: Методика навчання української мови

Ключові слова (ненормовані): робота з методики навчання української мови -- урок української мови -- орфоепічні норми -- фонетика -- педагогічна практика студентів-філологів

Анотація:   У посібнику подано навчальні програми (загальні положення; розподіл навчального часу за модулями; зміст лексійного курсу, практичних і лабораторних занять; теми, внесені на самостійне опрацювання; систему семестрового контролю й оцінювання теоретичної та практичної підготовки бакалаврів), програму та методичні рекомендації щодо організації педагогічної практики, методичні рекомендації щодо написання курсової роботи, програму державного екзамену.

 
281 88.373
Г34

        Гендерная психология [Текст] : практикум / под ред. И. С. Клециной. - М. : Питер, 2009. - 446 с.

Рубрики: Психология пола

Ключові слова (ненормовані): психолог -- гендерная экспертиза урока -- сексуальное образование -- гендерная манипуляция -- гендерные стереотипы в спорте -- насилие в семье

Анотація:   Во втором переработанном и дополненном, издании практикума (предыдущее вышло в 2003 г.), подготовленном специалистами во главе с профессором И. С. Клециной, представлены методические разработки практических и семинарских занятий по гендерной психологии.

 
282 22.1г
Г53

Глейзер, Г. И.

        История математики в школе [Текст] : 9-10 кл. : пособие для учителей / Г. И. Глейзер. - М. : Просвещение, 1983. - 350 с.

Рубрики: История математики

Ключові слова (ненормовані): история алгебры -- история геометрии -- история математики

Анотація:   В книге в виде коротких статей содержится материал по истории математики, доступный учащимся 9-10 классов. Материал первой части предназначен для занятий на уроках, а вторую часть рекомендуется использовать на внеклассных занятиях. В пособии дан набор задач по алгебре и началам анализа и геометрии известных математиков прошлых веков. Книга иллюстрирована.

 
283 66.4
А43

        Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 92 Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. - 174 с.

Рубрики: Міжнародні фінансові відносини - Фінансова криза

Ключові слова (ненормовані): глобальна фінансова криза -- міжнародна монетарна політика -- міжнародні ринки нерухомості -- фінансова криза 2008-2009 років -- глобальні

Анотація:   У збірнику представлені матеріали першої міжнародної наукової конференції "Глобальна фінансова криза: уроки для України", яка відбулась 27-28 травня 2010 року в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 
284 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Бондар, З. Ф. Кириченко, Д. М. Колесник [та ін.] ; за ред. В. К. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 352 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): уроки англійської мови

Анотація:   Мета посібника - розвиток усного мовлення, вміння розуміти англійський текст, що включає раніше засвоєну лексику і граматику. Посібник складений на основі типової програми курсу для підготовки аспірантів та здобувачів до кандидатського іспиту з англійської мови.

 
285 8Р1-4
Б83

Борщевский, Ф. М.

        Изучение творчества Н. А. Некрасова [Текст] : пособие для учителя / Ф. М. Борщевский. - К. : Радянська школа, 1980. - 128 с.

Рубрики: Некрасов Н. А. - о нем
История русской литературы - Персоналия

Ключові слова (ненормовані): изучение творчества Некрасова -- творчество Некрасова Н.А.

Анотація:   В пособии освещается жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова. Основное внимание уделяется анализу произведений по программе 9-го класса. автор планирует изучение материала по урокам, рекомендует различные методы и приемы.

 
286 85.31я72-1
Л68

Лобова, О. В.

        Музичне мистецтво. 2 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Лобова. - К. : Школяр, 2012. - 144 с.

Рубрики: Мистецтво музичне - Шкільний курс 2 кл.

Ключові слова (ненормовані): урок з музичного мистецтва -- музичний ритм -- мелодія

Анотація:   Цей підручник є переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників для початкової школи у номінації "Музичне мистецтво". Він створений відповідно до Державного стандарту початковї загальної освіти, базової програми з музичного мистецтва та авторської концепції підручників для 1 - 4 класів.

 
287 83.3(4Укр)6-8...2кр
Д49

Діхтяренко, Г.

        Парост: Родовід. Філософія життя і творчості / Г. Діхтяренко. - Черкаси : Брама-Україна, 2009. - 559 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська родина

Анотація:   Пропонована книга -це поринання в глибину сторіч, аби віднайти родинне коріння й відповісти сьогоденню і майбутньому: що ми за поріддя? Із далеких віків пращури подають нам мудрий урок моральності й висвічують ту височину, якої прагне кожна людина на життєвому шляху. Бо глибоко пізнати себе, не знаючи свого роду, неможливо.

 
288 75.578я73-1
С81

Столітенко, Є. В.

        Фізичне виховання учнів 1-11 класів у процесі занять футболом / Є. В. Столітенко. - К. : Аванпост-Прим, 2011. - 300 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт - Футбол

Ключові слова (ненормовані): фізичне виховання учнів -- урок футболу -- техніка футболу -- тактика футболу

Анотація:   У книзі розглядається важлива соціальна роль футболу як одного з найефективніших інструментів виховання школярів у період їх навчання з 1 по 11 класи.

 
289 74.900.535
В19

Васильева-Гангнус, Л.

        Азбука вежливости / Л. Васильева-Гангнус ; худ. С. Алимов. - М. : Педагогика, 1989. - 144 с.

Рубрики: Педагогика семейная - Этическое воспитание

Ключові слова (ненормовані): нравственное воспитание -- уроки вежливости -- воспитание праздником -- этическое воспитание -- поведение в обществе

Анотація:   Азбука вежливости - это не свод обязательных правил культурного поведения, это приглашение к размышлению, ваш добрый друг и советчик, который поможет привить ребенку навыки поведения в обществе. Это книга-сказка, сказка-игра для детей и родителей, своеобразная азбука нравственного воспитания детей. Для родителей.

 
290 74.261.3я73-1
П21

Пахненко, И. И.

        Методика преподавания русского языка в начальной школе с украинским языком обучения: Руководство к самостоятельному изучению курса [Текст] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. спец. "Начальное обучение" / И. И. Пахненко. - Суми : Університетська книга, 2006. - 335 с.

Рубрики: Методика обучения русскому языку в начальной школе

Ключові слова (ненормовані): устный практический курс -- обучение грамоте -- речевая деятельность -- методика обучения чтению -- урок русского языка

Анотація:   Пособие содержит материал, обеспечивающий самостоятельную познавательно-практическую деятельность студентов, направленную на основание курса: теоретическую информацию, которая охватывает все разделы курса, систему заданий для самостоятельной работы, перечень научных источников в каждой теме, задания и рекомендации к написанию контрольной работы и экзаменационные вопросы, а также приложение хрестоматийного характера, содержание которого составляют нормативные документы для начальной школы, статьи из специализированных периодических изданий, фрагменты пособий.

 
291 81.2Р-91
Р89

        Русский язык и литература в школе и вузе: проблемы изучения и преподавания [Текст] : сб. науч. тр. / Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Донбасский гос. пед. ун-т, Горловский ин-т. - Горловка : Издательство ГГПИИЯ, 2012. - 552 с.

Зміст:
  Абашина В. Н.  Лингвистические универсалии в понимании языковых процессов / В. Н. Абашина. - С. 3-7
  Алехина С. В.  О педагогическом общении с иностранными студентами на начальном этапе обучения русскому языку / С. В. Алехина. - С. 7-12
  Арискина О. Л.  Первый русский социолингвист / О. Л. Арискина. - С. 12-16
  Безкоровайная Л. С.  Актуальные проблемы применения мультимедийных технологий в обучении русскому языку как иностранному / Л. С. Безкоровайная, А. И. Попова, В. В. Тараненко. - С. 17-22
  Борох Л. И.  Тема "глагол" в школьном курсе русского языка в условиях украинско-русского взаимодействия / Л. И. Борох. - С. 22-26
  Бекасова Е. Н.  К проблеме функционирования заимствований в современном русском языке / Е. Н. Бекасова. - С. 26-29
  Белинская О. Е.  Прецедентные тексты и их стилистические функции в рассказах Татьяны Толстой / О. Е. Белинская. - С. 29-32
  Белицкая Е. Н.  Теория лексического прайминга в ономастических исследованиях / Е. Н. Белицкая. - С. 33-38
  Белла М. В.  Гипертекст как объект лингвистического исследования / М. В. Белла. - С. 38-42
  Беспалова Ю. В.  Изучение особенностей передачи невербальной коммуникации персонажей как средства создания неповторимого рисунка авторского стиля / Ю. В. Беспалова. - С. 42-45
  Богрова К. М.  Признаки устойчивости сравнительных конструкций с союзами яко/аки (на материале памятников письменности XI - ХYI вв.) / К. М. Богрова. - С. 45-49
  Бондарчук М. Н.  Эволюция терминолексики авиации в русском языке : семантический аспект / М. Н. Бондарчук. - С. 49-53
  Бондарь Н. А.  Комплексные единицы словообразования в современном русском и украинском языках / Н. А. Бондарь. - С. 53-58
  Валеева Л. В.  Трансцендентная лексика в свете теории современного мифа / Л. В. Валеева. - С. 58-61
  Варава С. В.  К истории вопроса об учете специальности при обучении иностранных студентов РКИ / С. В. Варава. - С. 61-68
  Вербицкая А.  Языковый барьер и способы его преодоления / А. Вербицкая. - С. 68-69
  Винникова Т. С.  Транспозиция частей речи на занятиях по русскому языку в вузе / Т. С. Винникова. - С. 69-73
  Виноградов А. А.  Типология русских аналитических соответствий для венгерских префискальных глаголов : различная концептуализация директивных значений / А. А. Виноградов. - С. 73-76
  Владимирова В. І.  Особливості організації навчальної роботи з розвитку мовленнєвих (професійних) навичок та вмінь студентів-іноземців на заняттях з російської мови у процесі роботи над текстами в вищих медичних навчальних закладах / В. І. Владимирова, Л. В. Богиня. - С. 76-78
  Выставкина Т. Э.  Система работы с научным текстом при обучении иностранных студентов медико-биологического профиля / Т. Э. Выставкина, И. В. Воеводина, О. М. Черкашина. - С. 78-81
  Горбань В. В.  Фразеологическая вариативность как лингвосемиотический феномен / В. В. Горбань, М. Н. Грибкова. - С. 81-83
  Гречанова А. Ю.  Дидактический потенциал игры в процессе обучения русскому языку как иностранному / А. Ю. Гречанова, Т. А. Скрябина, О. Э. Шубладзе. - С. 83-86
  Гураль М. И.  Функциональный аспект диалоговой формы речи в художественном тексте / М. И. Гураль. - С. 86-91
  Давыдюк Л. В.  Роль НАПН Украины в становлении и развитии теории современного учебника русского языка (2000 - 2009 гг.) / Л. В. Давыдюк. - С. 92-97
  Дащенко О. И.  Роль образного концепта весна в формировании художественного образа / О. И. Дащенко. - С. 97-101
  Дементьева Т. И.  Деловая игра в процессе обучения русскому языку иностранных студентов. / Т. И. Дементьева
  Деркач Г. А.  Методика обучения конспектированию студентов-иностранцев основных факультетов / Г. А. Деркач. - С. 105-110
  Дидоренко М. П.  Лексические парадигмы "физичность" и "метафизичность" в поэзии С. Есенина и С. Клычкова / М. П. Дидоренко. - С. 110-114
  Джангобекова Т. А.  К вопросу об эволюции категории предикативности в истории русского языка / Т. А. Джангобекова. - С. 114-120
  Дубичинский В. В.  Русско-немецкий словарь лексических параллелей : новый вид переводного словаря / В. В. Дубичинский, Т. Ройтер. - С. 120-125
  Дубкова Ю. С.  Родо-видовые отношения в аббревиатурах с семантическим компонентом воздух в русском языке / Ю. С. Дубкова. - С. 125-131
  Ерофеев К. Г.  К вопросу о функционировании топонимов в селах смешанного этнического состава / К. Г. Ерофеев. - С. 131-134
  Жолудева Е. И.  К вопросу о качественной подготовке иностранных студентов на довузовском этапе обучения РКИ / Е. И. Жолудева, Ю. В. Шакович. - С. 134-137
  Задорожная О. И.  К истокам учебной лексикографии / О. И. Задорожная. - С. 137-139
  Иванова Л. П.  Полипарадигмальность и ее границы / Л. П. Иванова. - С. 140-143
  Иванова М. А.  Вводно-модальные слова как средство выражения субъективно-модальных значений в составе обособленных членов / М. А. Иванова. - С. 144-148
  Иванова Н. Г.  Организация учебных экскурсий для студентов-иностранцев как одна из эффективных форм обучения русскому языку, русской литературе, страноведению / Н. Г. Иванова, Т. В. Пахалкова-Свич. - С. 148-152
  Иванова Н. Г.  Об учебном пособии "Тематический практикум по русскому языку для китайских студентов, обучающихся на музыкальных факультетах" / Н. Г. Иванова, Т. В. Цветкова. - С. 152-154
  Казанцева И. Г.  К вопросу об использовании невербальных средств общения для оптимизации процесса обучения иностранных студентов / И. Г. Казанцева. - С. 154-156
  Козлов Е. Д.  Словообразовательные средства выражения темы женщины в поэзии Юнны Мориц / Е. Д. Козлов. - С. 156-160
  Козлова А. Н.  Пути активации и совершенствования самостоятельной работы иностранных студентов по русскому языку / А. Н. Козлова, А. Г. Цуканова. - С. 160-161
  Колесниченко Е. Л.  Референцированные высказывания как средство создания парадокса (на примере произведений М. Жванецкого) / Е. Л. Колесниченко, А. Р. Габидуллина
  Котовець Д. В.  Про роль академіка Д. В. Затонського як фундатора шкільного курсу зарубіжної літератури / Д. В. Котовець. - С. 167-172
  Кравченко Н. К.  Нарративно-структурный анализ идеологического дискурса / Н. К. Кравченко. - С. 172-177
  Криворучко А. В.  Текстоцентрический подход на уроках русского языка в условиях билингвизма / А. В. Криворучко. - С. 177-184
  Маторина Н. М.  К вопросу о новых подходах к преподаванию русского языка в вузе / Н. М. Маторина. - С. 185-189
  Медведкина Т. А.  К вопросу об опережающем вводе лексико-грамматических конструкций НСР / Т. А. Медведкина. - С. 190
  Мельникова Л. В.  Формирование умения коллективной работы при обучении русскому языку в лингводидактическом наследии И. Ф. Гудзик / Л. В. Мельникова. - С. 191-197
  Мовчан А. А.  Лингвокультурологический аспект изучения РКИ при формировании межкультурной коммуникативной компетенции иностранных студентов / А. А. Мовчан. - С. 197-200
  Неупокоева А. К.  Лингвокультурологический аспект обучения русскому языку иностранцев / А. К. Неупокоева. - С. 201-204
  Онанченко А. В.  Явление антонимии в русскоязычной терминологии переводоведения / А. В. Онанченко. - С. 204-209
  Орел А. С.  Дослідження історії вокалічної підсистеми східнослов'янський мов / А. С. Орел. - С. 209-213
  Пименова М. В.  Эмоциональность и оценочность как компоненты коннотации / М. В. Пименова. - С. 214-219
  Педченко Л. В.  Русские наименования органов зрения и слуха в функции вторичной номинации / Л. В. Педченко. - С. 219-226
  Пехарева М. В.  О влиянии конфигурации парадигм на глубину текста / М. В. Пехарева. - С. 226-230
  Плотникова Л. И.  Лексические новообразования в языке современных СМИ / Л. И. Плотникова. - С. 230-234
  Подшивайлова А. М.  Отражение советского политического дискурса в современной кинопродукции / А. М. Подшивайлова. - С. 235-240
  Пономаренко Л. В.  Особенности обучения чтению на иностранном языке на подготовительном факультете / Л. В. Пономаренко. - С. 241-246
  Пристайко Т. С.  О терминах медицинская косметология и эстетическая медицина / Т. С. Пристайко, О. В. Нашиванько. - С. 246-251
  Самонова Е. И.  Анализ действующих учебников и пособий русскому языку для 8 класса : стилистический компонент / Е. И. Самонова. - С. 251-257
  Селиванова Е. А.  Когнитивные механизмы полисемии / Е. А. Селиванова. - С. 257-266
  Сембирцева В. П.  Образность как лингвистическая категория / В. П. Сембирцева. - С. 266-272
  Сивцова Н. В.  М. М. Бахтин : языковая личность вузовского лектора / Н. В. Сивцова. - С. 272-276
  Синица И. А.  Формирование когнитивного уровня языковой личности как задача изучения иностранных языков / И. А. Синица. - С. 276-282
  Скоробогатова Е. А.  Поэтическая мифология и морфологическая поэтика : вектор лингвопоэтического описания / Е. А. Скоробогатова. - С. 282-286
  Степанченко И. И.  О метафоре в лингвистических дефинициях / И. И. Степанченко. - С. 286-290
  Сторчак Л. В.  Коммуникативная культура преподавателя в обучении иностранных студентов / Л. В. Сторчак. - С. 291-292
  Сторчак Л. В.  К вопросу о валентности согласных фонем в структуре слога русского языка / Л. В. Сторчак. - С. 292-295
  Стребуль Л. А.  Поиск инновационных методологических подходов в практике обучения студентов-иностранцев / Л. А. Стребуль, С. В. Бобыль. - С. 295-299
  Титаренко Е. Я.  Глаголы движения и их фазовая парадигматика в русском языке / Е. Я. Титаренко. - С. 300-304
  Туревич Н. Г.  Некоторые особенности изучения лексики цветовой семантики при работе над художественным текстом в иноязычной аудитории / Н. Г. Туревич, Т. Я. Ряннель. - С. 305-307
  Устюгова Л. М.  Структурные и функционально-стилистические особенности деепричастий в романе Ф. М. Достоевского "Бесы" / Л. М. Устюгова. - С. 308-314
  Ушакова Н. И.  Русская ономастика в курсе лингвострановедения для иностранных студентов-филологов / Н. И. Ушакова. - С. 314-318
  Фомберг О. А.  Речевой этикет как средство адаптации иностранных студентов с английским языком обучения специальности в условиях незнакомого культурного пространства / О. А. Фомберг, Л. Н. Печеникова, И. А. Луговскова. - С. 318-321
  Цапко Т. П.  О некоторых проблемах интерференции при обучении русскому языку как иностранному / Т. П. Цапко. - С. 321-326
  Шепель Ю. О.  Соціолінгвістичні методи дослідження мова та мовлення / Ю. О. Шепель. - С. 326-328
  Шехтман Э. Н.  Особенности проникновения английских заимствований в русский язык на рубеже 20 - 21 веков / Э. Н. Шехтман. - С. 328-333
  Ши Хупшен  Опыт создания и возможности использования двуязычного толкового "Словаря музыкальных терминов" в обучении иностранных студентов / Хупшен Ши, Л. Б. Бей. - С. 333-338
  Аулов А. М.  Величественное как мера души (в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита") / А. М. Аулов. - С. 343-345
  Бабич Ю. В.  Ключевые компоненты системы персонажей в прозе Л. Улицкой : имплицитный протагонист и герой-мифолог / Ю. В. Бабич. - С. 345-348
  Бєлоконь Н. А.  Повість І. Чендея "Іван": уроки Достоєвського / Н. А. Бєлоконь. - С. 348-353
  Верник О. А.  "Дружба, украсившая жизнь" : группа серапионовы братья в мемуарах В. Каверина / О. А. Верник. - С. 354-359
  Гарна С. Ю.  Вивчення проблем літературного перекладу як складова професійного вдосконалення вчителя-словесника / С. Ю. Гарна. - С. 359-365
  Гетман Л. И.  Литературная пародия как интертекст / Л. И. Гетман. - С. 365-369
  Зябрева Г. А.  Роман Л. Н. Андреева "Дневник Cатаны" и проза Ф. М. Достоевского : параллели и пересечения / Г. А. Зябрева. - С. 369-375
  Исаева Е. А.  Читателецентризм как основной принцип построения современного учебника по литературе для старших классов / Е. А. Исаева. - С. 375-379
  Казаков И. Н.  Постмодернистская концепция движения в повести В. Пелевина "Желтая стрела" / И. Н. Казаков. - С. 379-384
  Капустина С. В.  Концепт "богатырство" в аксиологии Ф. М . Достоевского (на материале "Дневника писателя") / С. В. Капустина. - С. 384-389
  Козиева В. В.  Интерпретация образа "маленького человека" в литературе и киноискусстве (на примере повести Н. Гоголя "Шинель" и новеллы Ф. Кафки "Превращение") / В. В. Козиева. - С. 390-394
  Козлова А. Г.  Библейский интертекст в творчестве Тимура Шаова / А. Г. Козлова. - С. 394-399
  Комаров С. А.  Фельетоны И. Ильфа : особенности проблематики и поэтики / С. А. Комаров. - С. 399-405
  Компаній В.  Формування читацьких інтересів в учнів 1 класу в інформаційно-навчальному середовищі / В. Компаній. - С. 405-410
  Кошеливская Ю. В.  "Всю жизнь посвятить одной мечте" : Г. Иванов и Н. Гумилев / Ю. В. Кошеливская. - С. 410-415
  Лабай К. В.  Демонічні угоди у романі Р. Желязни, Р. Шеклі "Якщо з Фаустом вам не пощастило" / К. В. Лабай. - С. 415-419
  Лаврова Е. Л.  Общие черты эстетики и поэзии художественного мира Марины Цветаевой : поэтика масок / Е. Л. Лаврова. - С. 419-427
  Любимцева Л. Н.  Особенности драматического текста в пьесе И. Вырыпаева "Кислород" / Л. Н. Любимцева. - С. 428-430
  Манухина С. В.  Образ метели в русской поєзии конца ХХ - начала ХХІ вв. / С. В. Манухина, Н. С. Морозова. - С. 430-434
  Марченко Т. М.  О философско-эстетических основах исторического мышления в русском романтизме / Т. М. Марченко. - С. 434-440
  Мельник А. О.  Реализация культурологической линии в школьных учебниках по литературе для 9 - 11 классов школ с русским языком обучения / А. О. Мельник. - С. 441-446
  Мищенко Т. М.  Цвет в лирике А. Блока / Т. М. Мищенко. - С. 446-450
  Мусий В. Б.  О месте анализа композиции художественного произведения в процессе преподавании литературы (на материале "Войны и мира" Л. Н. Толстого) / В. Б. Мусий. - С. 451-456
  Недайнова Т. Б.  Урок литературы как новое произведение искусства / Т. Б. Недайнова. - С. 456-461
  Нестеренко Ю. С.  Образ "Floating world" в романе Кадзуо Исигуро "Художник зыбкого мира" / Ю. С. Нестеренко. - С. 462-466
  Остапенко С. В.  Проблемно-тематическое поле статьи О. Мандельштама "Франсуа Виллон" / С. В. Остапенко. - С. 466-472
  Петров К. А.  Элементы "физиологий" в жанровой структуре романа Н. А. Некрасова "Жизнь и похождения Тихона Тростникова" / К. А. Петров. - С. 472-477
  Писарева О. А.  М. Горький о развитии массовой литературы в России / О. А. Писарева. - С. 477-482
  Погорелова Д. А.  Программные манифесты А. Блока и А. Белого в отражениях В. В. Набокова / Д. А. Погорелова. - С. 483-487
  Романова Н. Н.  Ф. М. Достоевский и "китайский вопрос" / Н. Н. Романова. - С. 487-491
  Рубан А. А.  Роман И. Головкиной "Побежденные" сквозь призму интертекстуальности / А. А. Рубан. - С. 491-497
  Сафронова Н. В.  Мотив скитания в лирике И. Бродского / Н. В. Сафронова. - С. 497-501
  Соколова Т. Е.  Лингвокультурологический аспект преподавания литературы в условиях- и полилингвизма на примере изучения баллады Р. Л. Стивенсона "Вересковый мед" / Т. Е. Соколова. - С. 501-504
  Смолянчук Н. В.  Людина у романовому жанрі / Н. В. Смолянчук. - С. 505-508
  Тарангул І. Л.  Есхатологічне наповнення семантики традиційного образу Кассандри в сучасному контексті / І. Л. Тарангул. - С. 509-514
  Томоруг О. М.  Аксіологія трансформації євангельського образу Марії Магдалини в українській літературі ХХ ст. / О. М. Томоруг. - С. 514-521
  Филатова В. А.  Язык записок Н. Дуровой и норма литературного языка первой половины ХІХ века / В. А. Филатова. - С. 521-527
  Филатова Е. А.  Происхождение прецедентных феноменов в рассказах В Токаревой / Е. А. Филатова. - С. 527-533
  Ціко І. Г.  Формування етнокультурних знань учнів на уроках світової літератури в умовах білінгвізму (на прикладі вивчення поезії К. Симонова "Жди мене") / І. Г. Ціко. - С. 533-538
  Шишкина И. Е.  "Петербургские трущобы" В. В. Крестовского как роман-фельетон / И. Е. Шишкина. - С. 538-543

 
292 28.0я2
Б63

        Біологія [Текст] : комплексний довідник / уклад.: Т. І. Волкова, А. Ю. Іонцева. - Х. : Весна, 2010. - 288 с.

Рубрики: Довідкові видання - Довідник з біології

Ключові слова (ненормовані): біологія людини -- біологія клітини -- екологія -- біосфера -- біологія в схемах -- розмноження -- індивідуальний розвиток організму -- генетика -- селекція

Анотація:   Теоретичний матеріал, поданий у посібнику, цілком відповідає програмі 12-річної школи, затвердженій Міністерством освіти і науки України. У ньому зібрані усі основні розділи та теми, саме тому комплексний довідник доцільно буде також використовувати як помічник у підготовці до державної підсумкової атестації, тематичного оцінювання або уроку.

 
293 540(075.14)
Б91

Буринська, Н. М.

        Тренувальні вправи з неорганічної хімії [Текст] : Посібник для вчителів / Н. М. Буринська. - К. : Радянська школа, 1979. - 158 с.

Рубрики: Хімія неорганічна - Дидактичний матеріал

Анотація:   В книжці подано різноманітний дидактичний матеріал з неорганічної хімії-вправи, розрахункові і експериментальні задачі, диктанти. Матеріал розподілений по класах і може бути використаний для закріплення нового матеріалу на уроці та для домашніх завдань. Кожне завдання подане у кількох варіантах різної складності, що дає можливість учителю здійснити диференційований підхід до учнів і заощадити свій час. Вміщено методичні поради щодо використання дидактичного матеріалу.

 
294 74.268.39Укря73-1
Ш95

Шуляр, В. І.

        Історіософська лірика Дмитра Кременя: методика вивчення [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Шуляр, Є. В. Горкуша. - Миколаїв : Іліон, 2008. - 134 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури

Ключові слова (ненормовані): історіософська лірика -- історіософська лірика Кременя -- хрестоматія літературно-критичні статті -- творчість Кременя

Анотація:   У посібнику автори вперше запропонували на системному рівні методику вивчення історіософської лірики Дмитра Кременя. До уваги зацікавленого читача подано ряд історіософських концепцій, які допоможуть старшокласникам осягнути змістову складову поетичних текстів, а також моделі уроків і занять за спадщиною Дмитра Кременя, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка.

 
295 22.151.0
К96

Кушнір, І. А.

        Перлини геометрії / І. А. Кушнір. - Х. : Основа, 2011. - 128 с.

Рубрики: Геометрія

Ключові слова (ненормовані): задачі з геометрії -- урок геометрії

Анотація:   Книга відомого автора, заслуженого вчителя України, присвячена найбільш цікавим геометричним фактам. У кожному розділі емоційно розглянуто геометричний матеріал, який стане у пригоді учням 7 - 11 класів, учителям загальноосвітніх закладів, ліцеїв, гімназій.

 
296 74.264.5
П24

        Педагогічна майстерня вчителя біології [Текст] : навч.-метод. посіб. Вип. 2 / уклад. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2009. - 140 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): інноваційні технології на уроках біології -- народна педагогіка -- дикорослі корисні рослини України

Анотація:   Посібник містить розробки вчителів біології, присвячені розв'язанню актуальних проблем, що трапляються кожному вчителеві. Він значно полегшить роботу з учнями, зробить її більш ефективною. Аналіз наведеного досвіду дозволить раціонально використовувати новітні педагогічні технології. Адаптуючи їх до умов конкурентної школи і системи викладання, створеної вчителем з урахуванням особливостей того чи іншого класу.

 
297 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова для перекладачів і філологів. І курс [Текст] : підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл. / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. О. Акулова [та ін.] ; за заг. ред. В. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 466 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): техніка перекладу -- фонетико-корективний курс

Анотація:   Підручник складається із вступного фонетично-корективного курсу, основного курсу (16 уроків) та ключів до вправ підвищеної складності і містить оригінальні тексти та діалоги, написані носієм британстького варіанту англійської мови, випускником Манчестерського університету Александером Гапонівим. Підручник пропонує свіжий погляд на сучасне життя в Україні та Великій Британії, використовуючи найкращі теоретичні здобутки вітчизняної методичної науки і новітні практичні досягнення в технології навчання.

 
298 81.2Ан-923.7
П27

        Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, Т. В. Ганічева, І. П. Ліпко ; за ред. : Л. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 268 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): стилістика англійської мови -- переклад політичної літератури

Анотація:   Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює п'ять міжнародних конвенцій в галузі прав людини (про забезпечення економічних, соціальних та культурних прав; про забезпечення громадських та політичних прав; про запобігання тортурам та іншим формам жорстокого, нелюдського або принизливого поводження чи покарання; про ліквідацію будь-яких форм расової дискримінації; про викорінення будь-яких форм дискримінації жінок; про забезпечення прав дитини), а також включає відповідний розділ Конституції України, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

 
299 81.2Ан-402
К96

Куштенко, Л. Ю.

        Этимологический справочник учителя английского языка / Л. Ю. Куштенко. - К. : Радянська школа, 1987. - 231 с.

Рубрики: Справочные издания - Справочник этимологический

Ключові слова (ненормовані): этимологический справочник -- справочник учителя английского языка

Анотація:   Справочник представляет собой пособие по этимологии общекорневой лексики в английском, русском и украинском языках. Лексика отобрана на базе школьных учебников. Справочник содержит также необходимые учителю краткие теоретические сведения о лексических соответствиях в рассматриваемых языках. Использование справочника на уроке и во внеклассной работе будет способствовать реализации практической и общеобразовательной целей при обучении иностранному языку.

 
300 63.3(0)6я73-2
К66

        Країни Європи та Америки в період Другої Світової війни. -

Рубрики: Історія новітня - Друга Світова війна
Європа

Ключові слова (ненормовані): новітня історія -- Друга Світова війна -- 1939-1945

Анотація:   1. Причини та характер Другої світової війни. Окупація Німеччиною Польщі. Вступ у війну СРСР. Окупація Німеччиною Північної і Західної Європи. Бойові дії на території СРСР в1941-1943 рр. Криза гітлерівського блоку і кроки по зміцненню антигітлерівської коаліції держав у 1943 р. Відкриття Другого фронту. Звільнення народів Західної Європи від німецьких окупантів. Розгром і безумовна капітуляція Німеччини. Підсумки Другої Світової війни та її уроки.

 
301 81.2Ан-923
А64

        Англійська для економістів і бізнесменів [Текст] : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / В. К. Шпак, О. О. Мустафа, Т. І. Бондар ; за ред. : В. К. Шпака. - К. : Вища школа, 2007. - 224 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Мета підручника - забезпечити розвиток навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов для економічних факультетів вищих навчальних закладів. Складається з 32 уроків і тематичного словника. Система вправ забезпечує швидке й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахової, усної та письмової, комунікації, роботи з англомовною економічною літературою.

 
302 74.266я73-1
К56

Ковальов, О. Є.

        Декоративно-прикладне мистецтво у школі. 1-7 кл. [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Ковальов. - Суми : Університетська книга, 2006. - 144 с.

Рубрики: Методика навчання мистецтва - Декоративно-прикладне мистецтво

Ключові слова (ненормовані): уроки декоративного мистецтва -- писанка -- волокитинський фарфор -- вишивка -- різблення по дереву -- гончарство

Анотація:   Посібник розкриває шляхи та методи навчання учнів 1-7 класів декоративно-прикладного мистецтва, естетичного виховання та сприяє формуванню творчих здібностей дітей засобами народного мистецтва рідного краю.

 
303 74.262.21я73-1кр
І44

Ілляшенко, Н. Г.

        Школа юного математика [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Ілляшенко, О. М. Топчій. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 168 с.

Рубрики: Методика навчання математики в школі

Ключові слова (ненормовані): діофантові рівняння -- задачі з математики -- модуль числа -- урок математики

Анотація:   Навчально-методичний посібник "Школа юного математика" розроблений з метою допомогти вчителю при роботі з сильними учнями. Автори пропонують матеріали, які використовувались саме для "Школи юного математика" в одній із шкіл смт. Чорнобай, тому вони не є обов'язковими для вивчення.

 
304 74.200.53я72-1
С34

Сидоренко, В. К.

        Трудове навчання. 2 кл. [Текст] : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. К. Сидоренко, Н. В. Котелянець. - Х. : Сиция, 2012. - 128 с.

Рубрики: Трудове навчання - Шкільний курс 2 кл.

Ключові слова (ненормовані): технічна творчість -- урок трудового навчання

Анотація:   У підручнику відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та базової навчальної програми закладено можливості для реалізації всіх змістових ліній галузі: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво, самообслуговування. Ця навчальна книга є концептуальним продовженням системи підручників нового покоління для початкової школи, що стала переможцем у Всеукраїнському конкурсі рукописів підручників для початкової школи. Її зміст спрямовано на формування і розвиток у межах вікових можливостей предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає їм можливість самостійно вирішувати предметно-практичні та побутові задачі. Підручник містить завдання профорієнтаційного характеру.

 
305 74.200.545.1
Д58

Довбах, Г. В.

        Досвід профілактики куріння: заняття, конкурси, клуби / Г. В. Довбах, Т. О. Салюк. - К. : ЮНІСЕФ, 2003. - 56 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Санітарно-гігієнічне виховання

Ключові слова (ненормовані): шкільна профілактика -- урок -- відверта розмова з дітьми -- куріння -- шкідливі звички

Анотація:   Дана книга була написана двома молодими київськими авторами-практиками. Книга акумулювала п'ятирічний досвід роботи в профілактичних програмах. В неї увійшли матеріали з першої шкільної профілактичної програми "Краще Без", одним з авторів якої є Ганна Довбах.

 
306 76.120.8я73-1
М69

Михайлин, І. Л.

        Журналістська освіта і наука [Текст] : підручник / І. Л. Михайлин. - Суми : Університетська книга, 2009. - 336 с.

Рубрики: Журналістика - Освіта журналістська

Ключові слова (ненормовані): викладач журналістики -- історіографія -- праці з журналістикознавства -- історія журналістики -- науково-дослідна робота студента з журналістики

Анотація:   Підручник висвітлює такі теми, як роль університету в розвитку журналістики та журналістської освіти; викладач журналістики як педагогічна особистість; історія журналістської освіти та її найважливіші уроки; університет, його завдання і функції; модель навчання й виховання журналіста у вищій школі. Охарактеризовано структуру журналістикознавства як системи; оглянуто наукову українську періодику з журналістики, розкрито методологічні особливості історії журналістики як галузі наукового знання та методики наукової праці в галузі історії журналістики. Подана вибрана історіографія новітніх праць з журналістикознавства.

 
307 74.162.7я73-5
П69

        Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / О. Б. Бігич, Н. О. Бражник, С. В. Гапонова [та ін.]. - К. : Ленвіт, 2001. - 296 с.

Рубрики: Методика навчання іноземних мов - Іноземні мови в середніх навчальних закладах

Ключові слова (ненормовані): АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК -- ПРАКТИКУМ

Анотація:   У посібнику висвітлені всі розділи програми курсу методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних досліджень. У кожному з розділів посібника даються рекомендації щодо підготовки до лекцій і практичних занять,самостійного опрацювання тем. Значна увага приділена самоконтролю рівня сформовності професійно-методичної компетенції студентів. Посібник містить вимоги і рекомендації до написання курсової, бакалаврської та дипломної робіт. У значному обсязі подані матеріали з педагогічної практики.Наводяться приклади професійно-вибіркових курсів з методики викладання іноземних мов. Розробки практичних занять і тем для самостійного опрацювання включають приклади вправ, фрагментів і планів-конспектів уроків.

 
308 22.3-я72-1
Г34

Генденштейн, Л. Е.

        Фізика. 10 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев. - Х. : Гімназія, 2010. - 272 с.

Рубрики: Фізика - Шкільний курс 10 кл.

Ключові слова (ненормовані): кінематика -- динаміка -- релятивістська механіка -- молекулярна фізика -- термодинаміка

Анотація:   Підручник призначено для вивчення фізики в 10-му класі за рівнем стандарту (2 уроки на тиждень). Автори прагнули подати фізику як живу науку, що є частиною загальної культури: наведено багато прикладів прояву та застосування фізичних законів у навколишньому житті, відомостей з історії фізичних відкриттів, подано ілюстрований опис фізичних дослідів. Чітка структура підручника полегшує розуміння навчального матеріалу.

 
309 74.262.4-28я73-1
Б91

Буринська, Н. М.

        Контроль та оцінювання навчальних досліджень учнів основної школи з хімії. 7-9 кл. [Текст] : метод. посіб. для вчителів / Н. М. Буринська. - Київ : Перун, 2007. - 156 с.

Рубрики: Методика навчання хімії

Ключові слова (ненормовані): уроки хімії -- початкові хімічні поняття -- прості речовини -- метали -- неметали -- хімічні формули -- періодична система хімічних елементів

Анотація:   Даний посібник складається з теоретичної частини, в якій висвітлено види, методи, форми і функції контролю. В ньому також подано практичну систему визначників у вигляді контрольних робіт для тематичного оцінювання навчальних досягнень з хімії учнів 7-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Кожна робота подана у восьми варіантах, серед яких чотири - з вільною відповіддю. Для тестових завдань наводяться коди правильних відповідей, для завдань з вільною відповіддю - схеми для поелементного аналізу знань і вмінь; таблиці для переведення набраних учнем балів на оцінювання за 12-бальною шкалою.

 
310 81.2Ан-923.7
К17

Кальниченко, О. А.

        Англо-український науково-технічний переклад (автомобільна галузь) [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. А. Кальниченко, Е. Х. Рабінович, Г. М. Кучер ; рец. : Г. М. Подригало [та ін. - Х. : НУА, 2007. - 124 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): переклад автомобільної галузі -- стилістика англійської мови -- переклад технічної літератури

Анотація:   Посібник складається з чотирьох частин-уроків: по десять текстів за темами "Автомобільні двигуни", "Гальма", "Трансмісія", "Технічний огляд автомобіля" із вправами для формування як базової, так і спеціальної складових перекладацької компетенції. За допомогою посібника досягається подвійна мета: формування знань щодо предмета висловлювання, а також оволодіння термінологією та спеціальною лексикою.

 
311 22.1д(0)
В19

Василенко, О. О.

        Жінки й математика [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / О. О. Василенко. - Х. : Основа, 2008. - 176 с.

Рубрики: Історія математики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): жінки-математики -- Аньєзі М. -- Барі Н. -- Башмакова І. -- Березанська Є. -- Вірченко Н. -- Гернет Н. -- Гіпатія

Анотація:   У книзі подані біографічні замальовки про окремих жінок-математиків з усіх часів і народів. Ці матеріали містять родзинки, що вирізняють неординарність кожної з них. Щедро здобрені віршованими додатками, так чи інакше пов'язаними з вибраними персоналіями, вони на різні смаки й уподобання можуть мати використання на уроці, під час предметного тижня.

 
312 74.200.585.4я73-1
Ш96

Шумілова, І. Ф.

        Педагогічне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Ф. Шумілова. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. - 326 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Педагогічне краєзнавство

Ключові слова (ненормовані): краєзнавча робота -- підготовка майбутнього вчителя -- наукове дослідження педагогічного краєзнавства -- моральна поведінка

Анотація:   У навчальному посібнику запропоновано опис навчального курсу "Педагогічне краєзнавство", модульна робоча програма навчального курсу, яка включає різні форми організації навчання: лекції, семінари, практичні заняття, завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів; пошуково-дослідні та творчі завдання; теми рефератів; складання кросвордів; презентація портфоло; складання опорних конспектів з теми лекцій та практичних занять; презентації за темами лекцій і практичних занять; фрагменти уроків; матеріали студентської конференції; методичні рекомендації з підготовки студентів до проведення екскурсій; підготовку доповідей тощо, а також питання для підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури, термінологічний словник, додатки.

 
313 83.3Ук7-8...4
Б61

Білокінь, С. І.

        Закоханий у вроду слів: М. Зеров - доля і книги / С. І. Білокінь. - К. : Час, 1990. - 42 с.

Рубрики: Зеров М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): життя і творчість Зерова М.

Анотація:   Нарис життя і творчості М.Зерова - талановитого українського літературознавця, перекладача й поета, що загинув уроки масових репресій.

 
314 81.2Ан-923.7
П27

        Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, О. В. Ребрій та ін.; за ред. : Л. М. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 400 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): стилістика англійської мови -- переклад політичної літератури

Анотація:   Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює вісім головних розділів, пов'язаних з системою державного управління США (конституція США, повноваження президента, міністерств та агенств, сфера Конгресу, судова гілка, місцеве самоврядування, роль громадянина, соціальні та політичні групи, засоби масової інформації), а також включає додаток, де наводиться інформація, що може знадобитися перекладачеві при роботі з текстами, які стосуються конкретних тем (історичні обставини створення конституції США, тлумачення конституції: "Федералістські аркуші", Білль про права, дискусії про рабство в США, інститут президества, додаткова інформація про деякі міністерства та незалежні установи, система комітетів Конгресу, наглядові повноваження Конгресу, історичні рішення Верховного Суду), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

 
315 63.3(4Рос)531-68
З80

Золотарев, В. А.

        Русско-японская война, 1904-1905 гг. : борьба на море [Текст] : [монография] / В. А. Золотарев, И. А. Козлов. - М. : Наука, 1990. - 256 с.

Рубрики: История России - Русско-японская война

Ключові слова (ненормовані): русский флот -- Порт-Артур -- Тихоокеанская эскадра -- Цусимское сражение

Анотація:   В монографии дано всестороннее описание военных действий на море в годы русско-японской войны 1904 - 1905 гг. На обширном, преимущественно архивном, материале, впервые вводимом в научный оборот, рассматриваются состояние, техническая оснащенность, морская выучка и степень подготовленности личного состава как русского, так и японского флота к войне. Описанию военных действий на море предпосланы главы, показывающие строительство русского военно-морского флота в последней четверти XIX в. и в годы, непосредственно предшествовавшие войне. Заключает монографию глава, в которой исследуется, какие уроки извлекли царская Россия и ее флот из поражения в войне с Японией в преддверии первой мировой войны.

 
316 22.1
П16

Панішева, О. В.

        Супутник учителя математики / О. В. Панішева. - Х. : Основа, 2008. - 172 с.

Рубрики: Методика навчання математики - Позакласна робота

Ключові слова (ненормовані): математичне свято -- фольклор про математику -- тиждень математики -- геометричні фігури

Анотація:   Пропонована збірка містить матеріали для позакласної роботи, різноманітні "цікавинки", які можуть бути використані вчителями під час підготовки та проведення математичних тижнів, свят, а також на уроках.

 
317 83.3У1-8...4
С44

        Григорій Сковорода: матеріали про відзначення 250-річчя з дня народження / ред. кол.: В. І. Шинкарук, І. П. Головаха. - К. : Наукова думка, 1975. - 255 с.

Рубрики: Сковорода Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Сковороди Г. -- філософські погляди Сковороди Г.

Анотація:   Філософська і літературна спадщина Григорія Сковороди- це яскрава сторінка в історії прогресивної науки і культури 18 ст. Його сподвижницьке життя й діяльність є прикладом палкої любові до своєї Батьківщини, до трудового народу, є повчальним уроком боротьби за розвиток науки, освіти і щастя людей. Свідченням любові й глибокої поваги народів нашої країни, всього прогресивного людства до видатного мислителя були ювілейні торжества і пов'язані з ними заходи. У цій книзі публікуються найголовніші матеріали та дослідження про відзначення вітчизняного мислителя.

 
318 74.261.8
М94

        Ми є. Були. І будем Ми! Виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури [Текст] : навч.-метод. посібник для вчителів і студентів філологів / Ін-т педагогіки АПН України. - К. : Ленвіт, 2003. - 215 с.

Зміст:
  На тернистих шляхах нації. - С. 5-9
  Родинні обереги - джерело національного духу, характеру, свідомості. - С. 9-27
  "Криниця та з чудовими струями -То люду мого дух..." (Фольклорні мотиви у творчості М. Коцюбинського). - С. 28-48
  Від маленького читача - до національно свідомого громадянина (Принцип наступності між початковою і середньою школою в опануванні учнями літературного матеріалу). - С. 48-61
  "Я все одно буду відбивати й освітлювати національну проблему" (Вивчення п'єс Миколи Куліша "Мина Мазайло\" / та "Народний Малахій")\". - 61-86,
  "Крізь мир руїни - Україну новий узріє чоловік" (Твори Євгена Маланюка у вихованні шкільної молоді). - С. 86-108
  "Захочеш - і будеш" (До проблеми формування рис українського національного характеру за творчістю Олега Ольжича). - С. 108-126
  "Серця нам не бракує, лиш характеру мало" (Творчість Богдана Лепкого у формуванні національної самосвідомості учнів). - С. 126-147
  "Ми є. Були. І будем!" Життєвий та творчий шлях Івана Багряного - взірець для виховання національної самосвідомості особистості. - С. 147-170
  "Як фенікс, встане рідний край - країна вільних господарів" (Формування української ментальності в процесі вивчення творчості Спиридона Черкасенка). - С. 170-186
  "Щоб наша правда не вмирала, щоб наше слово не пропало" (Деякі аспекти вивчення української літератури у взаємозв'язках із зарубіжною). - С. 186-202
  Шевченко і зарубіжні літератури. - С. 202-215

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Національне виховання

Ключові слова (ненормовані): родинне виховання -- національна самосвідомість -- фольклорні традиції у вихованні -- виховання літетературою

Анотація:   У посібнику розкривається сутність поняття "національна самосвідомість", подаються форми й методи її формування у процесі родинного виховання, під час вивчення фольклорних традицій в українській літературі та аналізу спадщини митців, чия творчість за тоталітарного режиму замовчувалася або заборонялася. Пропонується методика роботи з цієї проблеми на уроках, де вивчається література рідного краю, розкривається взаємозв'язок української літератури із західноєвропейськими.

 
319 81.2Ан-922.2
Г60

Голіцинський, Ю. Б.

        Граматика [з англійської мови] [Текст] : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. - К. : Арій, 2010. - 544 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): урок англійської мови -- займеник -- прийменник -- інфінітив -- герундій -- умовні речення -- модальні дієслова

Анотація:   У збірнику подано вправи з усіх розділів англійської граматики. Вправи містять нескладну лексику, матеріал для запам'ятовування основних граматичних форм і вироблення навичок їхнього застосування. Збірник доповнено теоретичним матеріалом і словниками.

 
320 22.1
В19

Василенко, О. О.

        Серенада математиці [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. О. Василенко. - Х. : Основа, 2009. - 175 с.

Рубрики: Математика

Ключові слова (ненормовані): Захаренко О. А.: педагог -- нетрадиційні уроки математики -- видатні математики -- математичні вікторини -- турнір з математики

Анотація:   Друге видання першої книги популярної "Серенади Матиматиці" заслуженого вчителя України О. О. Василенка здійснюється на чисельні прохання. Воно відкривається споминами автора й, повністю зберігаючи оригінальний текст першого, удвічі збільшує розділ про супертурнір "Сьома грань".

 
321 28.691.89
Л40

Леженіна, І. П.

        Біологічні екскурсії. Комахи степу. [Текст] : науково- популярна література / І. П. Леженіна. - Х. : Основа, 2003. - 96 с.

Рубрики: Зоологія - Ентомологія

Ключові слова (ненормовані): ентомологічні екскурсії -- комахи степу

Анотація:   У посібнику представлені матеріали, необхідні для проведення весняних та осінніх ентомологічних експукрсій у степу. Матеріали також можна використовувати на уроках біології.

 
322 63.3(2)622
Н36

        Начальный период войны (По опыту первых кампаний и операций второй мировой войны) / под общ. ред. С. П. Иванова. - М. : Воениздат, 1974. - 357 с.

Рубрики: История СССР - Великая отечественная война

Ключові слова (ненормовані): строительство Советских Вооруженных Сил -- начало Второй мировой войны -- опыт начальных стратегических операций -- боевые действия ВВС

Анотація:   В книге на основе обобщения большого исторического материала освещаются формирование и развитие понятий о начальном периоде войны с XIX века. Особое внимание уделяется анализу взглядов на этот период, господствовавших в главных капиталистических странах и в СССР между двумя мировыми войнами. Главное содержание книги составляет исследование первых кампаний и операций ряда войн, вошедших составными частями во вторую мировую войну. В книге раскрываются содержание стратегического планирования и развертывания вооруженных сил, опыт начальных стратегических операций, их уроки и последствия.

 
323 86.376.22
У13

Уайт, Э.

        Притчи Иисуса Христа [Текст] : пер. с англ. / Э. Уайт. - Заокский : Источник жизни, 2008. - 320 с.

Рубрики: Религиоведение - Христианство

Ключові слова (ненормовані): протестантизм -- адвентисты -- Новый завет

Анотація:   История не знает учителя, равного Христу. Он на удивление просто и емко объяснял не искушенным в богословии людям природу и принципы Божьего Царства, открывал им самую суть духовной жизни. У Христа был особый метод - Спаситель любил учить притчами. Поступая так, Он делал Свои уроки запоминающимися и тем завоевывал сердца все новых и новых слушателей. Сегодня притчи величайшего Учителя звучат так же живо и трогают сердца, как и два тысячелетия назад.

 
324 74.264.4я73-1
Б59

Біда, О. А.

        Природознавство і сільськогосподарська праця: методика викладання [Текст] : навч. посіб. для студ. пед. ф-тів вищ. навч. закл. та класоводів / О. А. Біда. - К. : Перун, 2000. - 399 с.

Рубрики: Методика навчання природознавства

Ключові слова (ненормовані): організація навчального процесу -- уроки природознавства -- екологічне виховання молодших школярів -- сільська малокомплектна школа -- вчитель початкових класів

Анотація:   У посібнику теоретично обгрунтовано загальні положення методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці в початковій школі, подано практичні поради майбутнім класоводам стосовно викладання цього шкільного курсу. В основу посібника покладено аналіз розвитку методики навчання як педагогічної науки та її зв'язок із шкільною практикою. З позицій системного підходу розглянуто завдання, зміст, методи, організаційні форми навчання під час викладання природознавства і сільськогосподарської праці, а також формування природничих понять, шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

 
325 51(09)
Г53

Глейзер, Г. И.

        История математики в школе [Текст] : 7-8 кл. : пособие для учителей / Г. И. Глейзер. - М. : Просвещение, 1982. - 239 с.

Рубрики: История математики

Ключові слова (ненормовані): история алгебры -- история геометрии -- история математики

Анотація:   В книге в виде коротких статей содержится материал из истории математики, доступный ученикам 7-8 классов. Материал первой части предназначен для занятий на уроках, а вторую часть можно использовать на внеклассных занятиях. В пособии дан набор задач по арифметике, алгебре и геометрии известных математиков прошлых веков. Книга иллюстрирована.

 
326 А61

Амброзяк, О. В.

        Евристичне навчання математики: геометричні поняття [Текст] : метод. посіб. для вчителів / О. В. Амброзяк. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2014. - 424 с.

Рубрики: Математика - Еврестичне навчання математики

Ключові слова (ненормовані): геометричні поняття в 7 кл. -- геометричні поняття в 8 кл. -- геометричні поняття в 9 кл

Анотація:   Посібник містить загальну характеристику процесу формування геометричних понять в школі. Структура посібника охоплює основні поняття, по відношенню до яких, на наш погляд, доцільно використовувати систему евристичного навчання. До кожного поняття наведено загальну характеристику процесу його формування та виділені етапи і види вправ, які доцільно використовувати з цією метою. Всі завдання мають орієнтовані еврестичні підказки, які вчитель може використовувати на уроці під час роботи з поняттям, та методичні рекомендації з детальним обгрунтуванням вибору завдання, його доцільності та основні висновки, які можуть бути отримані учнями. Працюючи з вказаним посібником, учитель може обирати завдання і використовувати їх у комплексі з підручником.

 
327 28.903р30
Ц59

        Цікава фізіологія в дослідах / А. Г. Козлов, О. І. Плиска, В. В. Лазоришинець, Г. В. Книшов. - К. : Парламентське видавництво, 2003. - 60 с.

Рубрики: Фізіологія людини

Ключові слова (ненормовані): досліди -- нервовова система -- кровообіг -- вегетативна нервовова система -- сенсорна система -- вища нервова система

Анотація:   За допомогою простих фізіологічних проб, наведених у посібнику, кожен читач зможе дослідити свій організм на предмет відповідності стану власного здоров'я світовим стандартам, запропонованим ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я), і таким чином отримати хоча б найменші уявлення про фізіологічні можливості свого організму. Водночас посібник стане у пригоді вчителям біології, які побажають пожвавити свої уроки з метою покращення засвоєння предмету. Окремі досліди можуть бути використані при проведенні лабораторних робіт у вищих навчальних закладах, а також психологами та аспірантами для наукових досліджень.

 
328 22.1я72-1
Р49

Рівкінд, Ф. М.

        Математика. 2 кл. [Текст] : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька. - К. : Освіта, 2012. - 160 с.

Рубрики: Математика - Шкільний курс 2 кл.

Ключові слова (ненормовані): урок математики -- додавання -- віднімання -- множення -- ділення

Анотація:   У підручнику відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та базової навчальної програми закладено можливості для реалізації всіх змістових ліній галузі. Ця навчальна книга є концептуальним продовженням системи підручників нового покоління, що стала переможцем у Всеукраїнському конкурсі рукописів підручників для початкової школи. Система вправ спрямована і на вироблення основних вмінь і навичок, передбачиних програмою, і на розвиток мислення, формування вмінь аналізувати, самостійно роботи висновки.

 
329 74.264.5
У92

        Учитель року - 2004. Біологія. Розробки переможців [Текст] : метод. посіб. у 2 вип. Вип. 1 / А. О. Коваленко, С. В. Лагодюк, Н. В. Макаревич та ін.. - Х. : Основа, 2004. - 128 с.

Рубрики: Методика навчання біології

Анотація:   Збірка містить методичні розробки переможця і лауреатів конкурсу "Вчитель року - 2004" серед викладачів біології, які вони подали для участі в цьому конкурсі. До уваги читачів творчий аналіз досвіду, розробки тем, цикли уроків і дидактичні модулі найкращих вчителів біології України.

 
330 81.2Ан-923.7
П27

        Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США : Загальні принципи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад" / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, І. О. Пенькова, І. П. Ярощук ; за ред. : Л. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 491 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): стилістика англійської мови -- переклад економічної літератури

Анотація:   Посібник призначений для розвитку навичок та умінь усного та письмового перекладу у галузі економіки. Зміст посібника забезпечує засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

 
331 63.3(4Укр)624-4
Г61

Головко, М. Л.

        Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни, 1939-1945 рр. [Текст] : [монографія] / М. Л. Головко ; наук. консульт. : О. Є. Лисенко. - К. : Олан, 2004. - 704 с.

Рубрики: Історія України - Друга світова війна

Ключові слова (ненормовані): історіографія дослідження -- суспільно-політичне життя Української РСР -- 1939-1941 -- патріотичні рухи -- німецько-радянська війна -- фашистський

Анотація:   У монографії на широкому фактичному та історіографічному матеріалі досліджено період особливого стану українського суспільства, коли уряд країни лише разом із громадськістю міг захиститись від фашитської агресії, подолати труднощі, що виникли з розгалуженням військових дій. Виокремлено діючі із довоєнного часу суспільно-політичні організації, нові громадські рухи, що виникли за ініціативою як людей, так і влади. Характерно, що йдеться про аспекти суспільної корпоративності - комуністичну відданість радянських організацій, агресивну опозиційність націоналістичних рухів, неоднозначість дій релігійних інституцій, морально-психологічні настрої громадян тощо. Евристичний потенціал цієї теми з'ясовує мотивації та механізми суспільної організації, самодіяльності, світоглядні орієнтири різних груп і категорій населення, динаміку політичних тенденцій, що виявлялися у різних, нерідко ексклюзивних формах і надзвичайних обставинах. Зіставлено домінуючі тенденції у розвитку вітчизняної та зарубіжної історіографії щодо діяльності громадського сектора у ході війни, здійснено спробу визначити найактуальніші тенденції та уроки у дослідженні проблеми.

 
332 74.200.53я72-1
В31

Веремійчик, І. М.

        Трудове навчання. 2 кл. [Текст] : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. М. Веремійчик, В. П. Тименко. - К. : Генеза, 2012. - 160 с.

Ключові слова (ненормовані): технічна творчість -- урок трудового навчання

Анотація:   У підручнику відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та базової навчальної програми закладено можливості для реалізації всіх змістових ліній галузі: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво, самообслуговування. Ця навчальна книга є концептуальним продовженням системи підручників нового покоління для початкової школи, що стала переможцем у Всеукраїнському конкурсі рукописів підручників для початкової школи. Її зміст спрямовано на формування і розвиток у межах вікових можливостей предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає їм можливість самостійно вирішувати предметно-практичні та побутові задачі. Підручник містить завдання профорієнтаційного характеру.

 
333 74.264.8
А67

Анисимова, В. С.

        Самостоятельные работы учащихся по анатомии, физиологии и гигиене человека [Текст] : пособ. для учителя / В. С. Анисимова, Е. П. Бруновт, Л. В. Реброва. - М. : Просвещение, 1987. - 127 с.

Рубрики: Методика обучения анатомии, физиологии и гигиене человека

Ключові слова (ненормовані): образование -- педагогика -- преподавание -- анатомия -- физиология -- гигиена

Анотація:   Пособие представляет собой дидактический материал, который учитель сможет использовать на уроках анатомии, физиологии и гигиены человека, оно содержит вопросы и задания для учащихся с использованием схем, рисунков, таблиц, раздаточного материала, микропрепаратов.

 
334 74.202 я73-1
Б81

Бондар, В. І.

        Дидактика [Текст] : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / В. І. Бондар; ред. Т. В. Ковтуненко. - К. : Либідь, 2005. - 264 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Теорія навчання

Ключові слова (ненормовані): форми навчання -- закони й закономірності навчання -- принцип навчання -- оптимізація процесу навчання -- аналіз уроку -- модульне навчання

Анотація:   У підручнику, побудованому у формі евристичної бесіди, на системіній основі характеризується структура педагогічних явищ різного рівня узагальнення: дидактичної теорії, процесу навчання та методу навчання. Розглядається інваріантність структури цих педагогічних явищ, що сприяло перетворенню дидактики із суто теоретичної, інформаційно-повідомлюючої навчальної дисципліни у теоретико-прикладну, виконують роль філософії педагогічної освіти, методології розроблення методик і технологій навчання. У додатку подана модульна технологія вивчення дидактики та рейтингового оцінювання.

 
335 74.261.4я73-1кр
О76

Остапенко, Н. М.

        Уміння спілкуватися [Текст] : уроки розвитку зв'язного мовлення учнів : навч.-метод. посіб. для студ.-філологів вищ. навч. закл. / Н. М. Остапенко, Н. Б. Голуб. - Черкаси : Брама, 2001. - 159 с.

Рубрики: Методика навчання української мови - Теорія розвитку зв'язного мовлення

Ключові слова (ненормовані): формування комунікативних умінь студентів, професійних навичок -- розвиток зв'язного мовлення учнів у середніх навчальних закладах

Анотація:   Пропонований посібник містить основні відомості з теорії розвитку зв'язного мовлення учнів та систему вправ і завдань на формування комунікативних умінь студентів, професійних навичок моделювати, проводити і аналізувати уроки розвитку зв'язного мовлення учнів у середніх навчальних закладах.

 
336 К63

        Комунікативні стратегії. Англійська мова як друга іноземна [Текст] : підручник / А. Е. Левицький, І. В. Трищенко, Ю. А. Лобода [та ін.] ; за ред. А. Е. - Київ : Київський університет, 2014. - 544 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Підручник є одним із перших в Україні виданням із дисципліни "Комунікативні стратегії англійської мови як другої іноземної", що викладається студентам магістратури з фаху "Переклад" і "Мова та література". Виклад текстів уроків грунтується на комунікативній спрямованості сучасних пошуків у галузі методики викладання іноземних мов.

 
337 87.3(4Нім)5я73-1
К96

Кушаков, Ю. В.

        Нариси з історії німецької філософії нового часу [Текст] : навч. посіб. для студ. філос. ф-тів / Ю. В. Кушаков. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 570 с.

Рубрики: Ляйбніц Г. - про нього
Історія філософії Німеччини - Перcоналія
Німеччина

Ключові слова (ненормовані): філософія доби просвітництва -- німецька класична філософія -- філософія права -- філософія релігії -- етика "призначення" -- естетична діалектика -- природа

Анотація:   У навчальному посібнику розглядаються філософські вчення або окремі їх аспекти представників німецької філософії Нового часу. Акцентуються насамперед ті їх деталі, які актуальні для сьогодення: ідея всеосяжної філософії Ляйбніца, філософія права та філософія релігії Канта, етика "призначення" Фіхте, філософія природи та естетична діалектика Шеллінга, вчення про "зняття" в історико-філософському процесі та діалогічну природу філософської істини Фоєрбаха. Розкриваються також уроки великих оман, в які впадали німецькі філософи: метафізичний метод Вольфа, застосуання діалектики Гегелем, аперсоналізм Гегеля й Маркса. Особлива увага звертається на внутрішню єдність особи філософів і породжених ними вчень. Долаються багато застарілих ортодоксально-марксистських штампів в оцінці окремих ідей німецьких філософів та їх учень в цілому.

 
338 74.268.19я73-1
В55

Вишневський, О. І.

        Методика навчання іноземних мов [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вишневський. - К. : Знання, 2011. - 206 с.

Рубрики: Методика навчання іноземних мов

Ключові слова (ненормовані): навчанні іноземної мови -- тодична оцінка лексики -- граматика -- навчання аудіювання -- вміння читати -- проведення уроку -- вміння говорити

Анотація:   Навчальний посібник "Методика навчання іноземних мов" адресовано студентам, які готуються до викладання англійської, німецької та французької мов у середній школі. У ньому стисло викладено основні методичні рекомендації, що втілюють діяльнісний підхід до навчання цих предметів і загалом відповідають концептуальним засадам, запропонованим автором у його праці "Теоретичні основи сучасної української педагогіки".

 
339 22.1д(0)
В19

Василенко, О. О.

        Жінки й математика. Серенада математиці - 4 [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / О. О. Василенко. - Х. : Основа, 2013. - 128 с.

Рубрики: Історія математики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): жінки-математики -- Міллер В. -- Наришкіна К. -- Нетер Е. -- Олійник О. -- Панішева О. -- Петер Р. -- Сита

Анотація:   У книзі подані біографічні замальовки про окремих жінок-математиків з усіх часів і народів. Ці матеріали містять родзинки, що вирізняють неординарність кожної з них. Щедро здобрені віршованими додатками, так чи інакше пов'язаними з вибраними персоналіями, вони на різні смаки й уподобання можуть мати використання на уроці, під час предметного тижня.

 
340 74.261.7я73-1
М54

        Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова [та ін.]. - К. : Академія, 2010. - 327 с.

Рубрики: Методика навчання іноземних мов у середній школі

Ключові слова (ненормовані): уроки іноземних мов -- розвиток умінь аудіювання -- вправи для розвитку вмінь діалогічного мовлення -- шкільний курс іноземних

Анотація:   Ефективне навчання іноземних мов у загальноосвітній школі потребує відповідної професійно-методичної компетенції вчителя. У системі підготовки педагогічних кадрів ця проблематика сфокусована в курсі "Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах", опанувати який допоможе пропонований підручник. Він розкриває теоретичні, практичні, організаційні аспекти навчання іноземних мов як спілкування в діалозі культур, інноваційні методичні технології, репрезентує сучасний погляд на навчання усіх видів мовленнєвої діяльності, формування соціокультурної компетенції учнів, особливості навчання у початковій, основній та старшій школі.

 
341 81.2Ан-923
П28

Песочин, А. А.

        Практический курс английского языка для юристов [Текст] : учеб. пособ. / А. А. Песочин, П. С. Юрчук. - Х. : Консум, 2002. - 320 с.

Рубрики: Язык английский

Ключові слова (ненормовані): английский язык для юристов

Анотація:   Учебный курс состоит из 24 уроков, каждый из которых включает основной текст, словарь-минимум, лингвоюридический комментарий, тексты для чтения. Представлена система упражнений, позволяющих не только использовать активную лексику, отрабатывать речевые образцы, но и формировать навыки монологической и диалогической речи, умение вести полемику.

 
342 74.204.2я73-3
П24

        Педагогічна майстерність [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / за ред. І. А. Зязюна ; уклад. : І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич [та ін.]. - К. : Вища школа, 2006. - 606 с.

Рубрики: Освіта середня - Педагогічна майстерність

Ключові слова (ненормовані): поведінка вчителя -- педагогічна взаємодія -- діалог вчителя з учнями -- психопедагогіка -- техніка проведення уроку -- передовий досвід вчителів

Анотація:   Хрестоматія містить тексти, дидактичні завдання до них, коментарі та додатки для самостійного опанування студентами курсу "Основи педагогічної майстерності" (три модулі) : теоретичні та прикладні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, що розкривають сутність педагогічної діяльності й майстерності вчителя, допомагають майбутньому педагогові зрозуміти шлях професійного самовдосконалення.

 
343 74.264.5
Д70

        Дослідна та проектна діяльність під час вивчення біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад.: К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2008. - 143 с.

Рубрики: Методика навчання біології

Ключові слова (ненормовані): урок біології -- розв'язання біологічних задач -- літній екологічний центр -- нормативні документи -- проектна діяльність учителя біології

Анотація:   Досвід учителів свідчить, що надзвичайно ефективним засобом заохочення учнів до занять біологією є їхня участь у різноманітних дослідницьких програмах та екологічних проектах. Пропонований посібник містить досвід роботи і практичні розробки та рекомендації вчителів у цій галузі їхньої діяльності.

 
344 74.560.42я73-1
Я44

        Як стати майстерним педагогом [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Ковальчук [та ін.] ;за ред. Л. І. Даниленко ; авт. передм. В. В. Олійник. - К. : Етіс Плюс, 2007. - 184 с.

Рубрики: Освіта професійна

Ключові слова (ненормовані): педагогічна майстерність -- самоосвіта дорослих -- емпірична модель навчання -- інтерактивне навчання

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто принципи набуття знань дорослих через визначення етапів природного навчального процесу та стилів навчання, оцінки навчальних модальностей. Він надає навичок розробки навчальних результатів, знань та завдань на основі компетенцій та уроків, які базуються на достовірній педагогічній теорії, що відповідає потребам виробництва. Запропонована модель емпіричного навчання Д. Колба та методи планування занять, дано широкий спектр активних методів навчання та характеристики особливостей зворотного зв'язку в процесі навчання.

 
345 74.20я73-1
В31

Веретенко, Т. Г.

        Педагогічний тренінг [Текст] : [навч. посіб.] / Т. Г. Веретенко, І. С. Манойло. - Х. : Юнеско-Соціо, 1999. - 82 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Навчально-виховний процес

Ключові слова (ненормовані): історія педагогіки -- теорія виховання -- дидактика -- школознавство -- тестові завдання

Анотація:   Навчальний посібник "Педагогічний тренінг" - це збірник допоміжних матеріалів для самостійної роботи студентів при вивченні курсу "педагогіка", спецкурсів "Методика виховної роботи в школі", "Організація та управління навчально-виховним процесом у різних типах навчальних закладів". Кожна запропонована тема посібника націлена на самостійну творчу роботу студента, на співробітництво з викладачами та студентами. Посібник містить тести, завдання для самоконтролю, педагогічні завдання та вправи до занять з певної теми, що дозволяють сформувати у студентів уміння та навички, які допоможуть їм орієнтуватися у ході уроку, оцінити дії учасників навчального процесу з точки зору психолого-педагогічної відповідальності та обгрунтованості.

 
346 547(077)
Б75

Боєчко, Ф. Ф.

        Лабораторно-практичні заняття з органічної хімії [Текст] : посіб. для вчителів / Ф. Ф. Боєчко, В. М. Найдан, А. К. Грабовий. - Київ : Радянська школа, 1984. - 157 с.

Рубрики: Хімія органічна

Ключові слова (ненормовані): методика навчання хімії у школі -- органічна хімія

Анотація:   В пособии описана методика проведения лабораторных и практических работ по органической химии на уроках, факультативных и кружковых занятиях. Лабораторные и практические работы даны по темам школьной программы. Предназначается для учителей химии общеобразовательной школы.

 
347 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2016" [Текст] : зб. матеріалів XVIIІ Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 21-22 квітня 2016 р. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 328 с.

Зміст:
  Базильська Н. М.  Рецептивні моделі "спів-буття" чоловіка і жінки в соціокультурній дійсності 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалі творчості В. Підмогильного) / Н. М. Базильська. - С. 14-16
  Гапін О. І.  Мова жестів та одягу в романах Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" і Девіда Герберта Лоуренса "Коханець леді Чаттерлей" / О. І. Гапін. - С. 17-19
  Демченко А. І.  Проблематика і художня своєрідність ранніх творів Марини Павленко / А. І. Демченко. - С. 20-21
  Квартальова А. С.  Взаємозв'язки літератури з фольклором (на матеріалі думи "Втеча трьох братів з Азова" і драматичної поеми "Дума про братів неазовських" Ліни Костенко) / Скорина Л. В.. - С. 22-24
  Кобилінська М. О.  Інтерпретація жіночих доль через століття (за новелою Івана Франка "Сойчине крило" і романом Василя Шкляра "Тінь сови") / М. О. Кобилінська. - С. 25-28
  Кодола Ю. О.  Птахи у вербальному та зображальному фольклорі українців / Ю. О. Кодола. - С. 29-31
  Коломієць А. В.  Специфіка рефлексивного художнього мислення в романі "Осінь за щокою" Василя Слапчука / А. В. Коломієць. - С. 32-34
  Лисюк М. В.  Своєрідність інтерпретації народної думи про Марусю Богуславку в однойменній драмі Михайла Старицького / М. В. Лисюк. - С. 35-37
  Логвінова В. І.  Євромайдан і АТО в українській громадянській ліриці 2013-2015 років / В. І. Логвінова. - С. 38-40
  Макій Н. В.  Музичний тип поетичної творчості Тараса Шевченка / Н. В. Макій. - С. 41-44
  Нежевенко Ю. В.  Творчість Івана Франка та Еміля Золя в контексті світового натуралізму / Ю. В. Нежевенко. - С. 45-47
  Самелюк В. О.  Постать жінки у творчості Дари Корній / В. О. Самелюк. - С. 48-50
  Самелюк В. О.  Роль пейзажу й художньої деталі як характеротвірних засобів у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки" та повісті Михайла Старицького "Останні орли" / В. О. Самелюк. - С. 51-52
  Сенета М. І.  Присутність християнської традиції Тараса Шевченка у філософських та історіософських працях Дмитра Донцова / М. І. Сенета. - С. 53-56
  Ус Т. А.  Синтез елементів масової та елітарної літератури в сучасному українському психотрилері / Т. А. Ус. - С. 57-59
  Ямкова О. Є.  Особливості еротичної поезії творчого доробку Марії Матіос (за збіркою "Жіночий аркан у саду нетерпіння") / О. Є. Ямкова. - С. 60-62
  Яценко А. О.  Поетика жанру новели у творчості Василя Стефаника та Антона Чехова: типологічний аспект / А. О. Яценко. - С. 63-65
  Бабенко А. Ю.  Індивідуально-авторське словотворення Петра Поліщука / А. Ю. Бабенко. - С. 67-69
  Білян Т. С.  Урок як основна форма навчально-виховного процесу в школі / Т. С. Білян. - С. 70-72
  Білоножко В. І.  Вербалізація концепту добро в українських пареміях / В. І. Білоножко. - С. 73-75
  Вербельчук Ю. М.  Прийменниково-відмінкові найменування з обставинним значенням у говірці села Лопатичі Олевського району Житомирської області / Ю. М. Вербельчук. - С. 76-78
  Височина Н. В.  Мовне представлення соматизмів у творчості Василя Симоненка / Н. В. Височина. - С. 79-81
  Вихристенко В. В.  Семантика мотиваціних основ прізвищ у говірці с. Мар'янівка Шполянського району Черкаської області / В. В. Вихристенко. - С. 82-85
  Возна Н. Г.  Мовне представлення ознак розумної людини в українських прислів'ях / Н. Г. Возна. - С. 86-88
  Камінська Ю. О.  Специфіка якісних прикметників у говірці с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської області / Ю. О. Камінська. - С. 89-91
  Клим О. Г.  Лексика як засіб художньої стилізації розмовності в романі Володимира Лиса "Століття Якова" / О. Г. Клим. - С. 92-94
  Косменюк В. Ю.  Мовна гра в ідіостилі Сашка Ушкалова / В. Ю. Косменюк. - С. 95-97
  Курбала Я. С.  Стан розроблення проблеми патріотичного виховання учнів у сучасній лінгводидактиці (на прикладі 5 класу) / Я. С. Курбала. - С. 98-100
  Лут Я. А.  Категорія наслідковості в сучасній українській літературній мові в структурі простого речення / Я. А. Лут. - С. 101-103
  Мельник А. Ю.  Специфіка творення і функціонування студентських сленгізмів / А. Ю. Мельник. - С. 104-105
  Небога А. Р.  Мовна палітра пісень гурту "Океан Ельзи" / А. Р. Небога. - С. 106-108
  Піскова Є. О.  Семантичні модифікації нових англізмів / Є. О. Піскова. - С. 109-111
  Почапенська М. І.  Функціонування порівняльних сполучників в ідіостилі Дари Корній / М. І. Почапенська. - С. 112-114
  Шевченко Т. С.  Складні найменування мікротопонімів Черкащини (на матеріалі "Словника мікротопонімії Черкащини") / Т. С. Шевченко. - С. 115-117
  Мойсієнко О. В.  Стандарти свободи висловлювань і преси у практиці Європейського суду з прав людини / О. В. Мойсієнко. - С. 119-121
  Прітченко О. І.  Youtube як найпопулярніша платформа для відеоблогів / О. І. Прітченко. - С. 123-125
  Пріхно А. В.  Наслідки мережевої залежності молоді / А. В. Пріхно. - С. 126-128
  Головіна О. А.  Метафоричні трансформації в українському перекладі анімаційного фільму "Corpse Bride" / О. А. Головіна. - С. 130-132
  Демчишин Н. О.  Метафори та порівняння в українських перекладах Н. Забіли і В. Яковчука казки "О царе Салтане..." О. Пушкіна / Н. О. Демчишин. - С. 133-135
  Демянчук О. І.  Специфіка передачі культурного компоненту в українському перекладі англомовного мультиплікаційного серіалу "Сімпсони" / О. І. Демянчук. - С. 136-138
  Кичата В. В.  Конотативні трансформації в українському перекладі анімаційного фільму "Home" / В. В. Кичата. - С. 139-141
  Коженова Є. В.  Передача функціонально-стилістичної інформації в російському перекладі автобіографічної повісті Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять" / Є. В. Коженова. - С. 142-144
  Коломієць А. В.  Лексичні трансформації у російському перекладі роману В. К. Малика "Посол Урус-Шайтана" / А. В. Коломієць. - С. 145-147
  Крижевська А. І.  Аналіз трансформацій із прагматичним компонентом в українському перекладі роману Даніела Кіза "Flowers for Algernon" / А. І. Крижевська. - С. 148-149
  Кузнецова А. А.  Аналіз лексичних трансформацій на конотативному рівні в українському перекладі оповідання Едгара По "The Gold bug" / А. А. Кузнецова. - С. 150-152
  Кульбачна Т. Ю.  Фразеологічні трансформації в українському перекладі американського роману Ф. С. Фіцджеральда "Ніч лагідна" / Т. Ю. Кульбачна. - С. 153-155
  Литвин К. І.  Функціонально-стилістичні трансформації в українському перекладі анімаційного фільму "Inside Out" / К. І. Литвин. - С. 156-158
  Мазур О. Є.  Фразеологічні трансформації у звуковому українському перекладі англомовного серіалу "Пуаро Агати Крісті" / О. Є. Мазур. - С. 159-161
  Науменко А. О.  Способи передачі вигуків в українському перекладі твору Л. Керрола "Alise in Wonderland" / А. О. Науменко. - С. 162-164
  Самара Д. Д.  Аналіз конотативного аспекту лексичних трансформацій в українському перекладі оповідань О. Генрі / Д. Д. Самара. - С. 165-137
  Сандига М. О.  Аналіз функціонально-стилістичних трансформацій в українському перекладі роману Емілії Бронте "Буремний перевал" / М. О. Сандига. - С. 168-170
  Скаковець Є. В.  Переклад порівнянь з англійської мови українською (на матеріалі роману Касандри Клер "Місто кісток") / Є. В. Скаковець. - С. 171-173
  Снитюк Є. В.  Конотативні транформації в українському перекладі повісті А. К. Дойля "Утрачений світ" / Є. В. Снитюк. - С. 174-176
  Тарасенко А. О.  Лексичні трансформації денотативного плану в англійському перекладі російськомовної повісті Т. Г. Шевченка "Художник" / А. О. Тарасенко. - С. 177-179
  Тимошенко Л. М.  Передача ідіостилю Л. Толстого в українському перекладі роману "Війна та мир" / Л. М. Тимошенко. - С. 180-182
  Церно О. В.  Лексичні трансформації в українському перекладі повісті Дж. Р. Р. Толкіна "The Hobbit or There and Back Again" / О. В. Церно. - С. 183-185
  Чікота Н. В.  Передача функціонально-стилістичної інформації в російському перекладі п'єси І. Франка "Украдене щастя" / Н. В. Чікота. - С. 186-188
  Шейкевич В. В.  Конотативні трансформації в українському перекладі роману Дж. К. Роулінг "Harry Potter the Half-Blood Prince" / В. В. Шейкевич. - С. 189-191
  Антонович Т. Д.  Базовые концепты философского дискурса Н. Бердяева / Т. Д. Антонович. - С. 193-194
  Гилюн О. В.  Ароматизмы в повести М. А. Булгакова "Собачье сердце" / О. В. Гилюн. - С. 195-197
  Джусупова У. Т.  Русское словесное ударение (лингвоконтрастивные и методические аспекты) / У. Т. Джусупова. - С. 198-199
  Костенко Л. Б.  Микрополе черного цвета и его оттенков в рассказе "Дождливый рассвет" К Паустовского / Л. Б. Костенко. - С. 200-201
  Новожилова А. В.  Лексическо-семантические особенности никнеймов / А. В. Новожилова. - С. 202-204
  Рафаенко Т. Ю.  Языковые особонности поэтического творчества М. Вейцмана / Т. Ю. Рафаенко. - С. 205-207
  Немировская А. С.  Комплимент как эпидейктический жанр речи / А. С. Немировская. - С. 208-209
  Узбеков Т. С.  Разновидности игры: лингвистическая игра / Т. С. Узбеков. - С. 210
  Чернявская М. В.  Развитие жанра повести в русской литературе XVIII - первой половины XIX века / М. В. Чернявская. - С. 212-214
  Немировская А. С.  Жанр иронического детектива в современной массовой литературе / А. С. Немировская. - С. 215-216
  Рафаєнко Т. Ю.  Образ Дон Жуана в історії європейської літератури / Т. Ю. Рафаєнко. - С. 217-218
  Селецкая Н. Н.  Эволюция житийного жанра в русской литературе XI-XVII века / Н. Н. Селецкая. - С. 219-221
  Баляшова Я. В.  Взаємодія молодого учителя та учнів у процесі навчання / Я. В. Баляшова. - С. 223-224
  Горова М. В.  Використання інноваційних технологій в організації масової позакласної роботи на уроках німецької мови / М. В. Горова. - С. 225-227
  Гриб Ю. О.  Роль та місце фонетичної зарядки на уроці англійської мови / Ю. О. Гриб. - С. 228-230
  Заболотня І. І.  Використання скоромовок як засобу удосконалення орфоепічних навичок школярів / І. І. Заболотня. - С. 231-233
  Зуй І. В.  Використання фольклору у вивченні іноземних мов / І. В. Зуй. - С. 234-237
  Кузьменко В. О.  Способи ознайомлення учнів з граматичним матеріалом / В. О. Кузьменко. - С. 238-239
  Побиванець Є. О.  Особливості використання музики та пісень при вивченні іноземної мови / Є. О. Побиванець. - С. 240-242
  Ролько Я. В.  Робота з німецькомовною пресою на уроці іноземної мови / Я. В. Ролько. - С. 243-245
  Тищенко О. С.  Використання різних видів наочності у навчанні лексичного матеріалу / О. С. Тищенко. - С. 246-247
  Шкарбан Ю. О.  Ігровий метод навчання англійської мови учнів молодших класів / Ю. О. Шкарбан. - С. 248-250
  Деркач А. С.  Емоційно-смислова домінанта як психолінгвістичний феномен / А. С. Деркач. - С. 252-254
  Колісник Я. А.  The tonic organization of animated film "Madagascar" / Я. А. Колісник. - С. 255-257
  Andrjuschtschenko N. W.  Lautliche besonderheiten des bairischen / N. W. Andrjuschtschenko. - С. 259-260
  Бабенко К. В.  Культурна обумовленість жестикуляції / К. В. Бабенко. - С. 261-263
  Берліменко А.  Типологія дискурсів / А. Берліменко. - С. 264-266
  Вишивана В. В.  Фразеологічні одиниці на позначення категорії кількості в німецькій мові / В. В. Вишивана. - С. 267-269
  Волошин Ю. О.  Семантика дієслів розумової діяльності у німецькій мові / Ю. О. Волошин. - С. 270-271
  Георгізова А. Г.  Німецькі фразеологізми з компонентом земля: стилістичний аспект / А. Г. Георгізова. - С. 272-274
  Голякова А. В.  Семантичні особливості прислів'їв, що включають соматизми / А. В. Голякова. - С. 275-276
  Душка В. Ю.  Типи фразеологізмів у німецькій мові з компонентом "тварини" / В. Ю. Душка. - С. 277-278
  Жарко К. О.  Структура і моделі фразеологізмів на вираження радості в німецькій мові / К. О. Жарко. - С. 279-280
  Sharowa A.  Besonderheiten der lautung des sachsischen dialekts / A. Sharowa. - С. 281-282
  Кагляк М. А.  Меліоративна лексика у сучасній німецькій мові / М. А. Кагляк. - С. 283-284
  Калниболотчук А. К.  Назви хвороб та хворобливих станів в німецькій мові / А. К. Калниболотчук. - С. 285-286
  Клименко І. В.  Семантичні особливості релігійної лексики в німецькій мові / І. В. Клименко. - С. 287-289
  Ковальчук Н. О.  Структура та моделі фразеологізмів на позначення праці у німецькій мові / Н. О. Ковальчук. - С. 290-291
  Ковтун Я. П.  Словотвірна парадигма у лінгвістиці / Я. П. Ковтун. - С. 292
  Корчевна О. С.  Фразеологізми із соматичним компонентом у німецькій мові (когнітивно-ономасіологічний аспект) / О. С. Корчевна. - С. 293-295
  Кузьменко А. В.  Композитотворення в сучасній німецькій мові / А. В. Кузьменко. - С. 296-298
  Макадзеба М. Є.  Фонові знання як основна складова лінгвокраїнознавства / М. Є. Макадзеба. - С. 299-300
  Марчук Н. О.  Функціонування арготичної лексики у сучасній німецькій мові / Н. О. Марчук. - С. 301-303
  Овсієнко Л. О.  Проблема оцінного та дескриптивного компонентів значення у німецькомовному діалогічному дискурсі / Л. О. Овсієнко. - С. 304-306
  Овчаренко Д. М.  Номінативна та комунікативна природа крилатих виразів німецької мови / Д. М. Овчаренко. - С. 307-308
  Пилипенко А. О.  Німецькомовна лексика паравербальних дій: гендерний аспект / А. О. Пилипенко. - С. 309-311
  Сіденко А. С.  Фразеологічні засоби опису кінетичних дій у німецькій мові / А. С. Сіденко. - С. 312-313
  Слободянюк О. В.  Абревіація як спосіб словотворення у сучасній німецькій мові / О. В. Слободянюк. - С. 314-316
  Ткач І. С.  Національні та інтернаціональні фразеологізми в сучасній німецькій мові / І. С. Ткач. - С. 317-319
  Фінченко А. М.  Структура і моделі фразеологізмів на позначення весілля в німецькій мові / А. М. Фінченко. - С. 322-323
  Фурман А. О.  Німецькі фразеологізми з компонентом вода: стилістичний аспект / А. О. Фурман. - С. 324-325
  Чемерис О. К.  Власна назва як словотвірний елемент у сучасній німецькій мові / О. К. Чемерис. - С. 326-327
  Шевченко   / Шевченко

 
348 74.261.8кр
Г75

Градовський, А.

        Магія слова і думки: формування професійної компетенції аналізу художнього твору у майбутніх учителів-словесників / А. Градовський ; рец. : В. Т. Поліщук, О. С. Киченко. - Черкаси : АНТ, 2011. - 176 с.

Рубрики: Методика навчання літератури

Ключові слова (ненормовані): українська література -- зарубіжна література -- урок літератури -- художній твір

Анотація:   У посібнику розглядається проблема сприймання художнього твору учнями та студентами, подаються конкретні зразки формування професійної компетенції у майбутніх вчителів-словесників у процесі аналізу української і зарубіжної класики.

 
349 76.120.8д(4Укр-4Чек)кр
П48

        Покликання - журналіст [Текст] : нариси про ветеранів професії : [зб. ст.] / Черкаська обл. орг. Нац. Спілки журналістів України. - Черкаси : Брама-Україна, 2010. - 160 с.

Рубрики: Журналістика - Персоналії

Ключові слова (ненормовані): газета "Черкаська правда" -- Шитова Л. -- Педченко Б. -- Пучков Н.

Анотація:   До цього видання увійшли нариси і портретні замальовки про талановитих журналістів. Вони своєю відповідальною і нелегкою працею зробили помітний внесок у розбудову Черкаської області після її створення. Ця книга - це, насамперед, вияв шани й поваги до ветеранів журналістського цеху, естефета пам'яті та здобутків на журналістській ниві. Це мудрі уроки корифеїв, які сягнули висот і глибин професії, що об'єднує все наше суспільство в прагнені вдосконалення життя. Книжка навчає, як стати справжнім журналістом і заслужити повагу читачів, відтворює історичні події через сприйняття їхніх безпосередніх учасників.

 
350 81.2Ук-922
З38

Захарійчук, М. Д.

        Українська мова. 2 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. з навч. укр. мовою / М. Д. Захарійчук. - К. : Грамота, 2012. - 176 с.

Рубрики: Мова українська - Шкільний курс 2 кл.

Ключові слова (ненормовані): звуки -- букви -- слово -- мовлення -- урок української мови

Анотація:   Підручник написаний відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти. Реалізацію завдань мовленнєвої, мовної, соціокультурної та діяльнісної змістових ліній забезпечують уривки з оповідань, легенди, загадки, казки, скоромовки, лічилки. Запропоновані вправи спрямовані на формування мовних, мовленнєвих, інтелектуальних і творчих умінь другокласників.

 
351 81.2Фр-923
М33

Матвиишин, В.Г.

        Бизнес-курс французского языка [Текст] : Учеб. пособие / В. Г. Матвиишин, В. П. Ховхун ; под общ. ред. : В. Г. Матвиишина. - К. : Логос, 2000

Рубрики: Язык французский

Ключові слова (ненормовані): деловое общение на французском языке

Анотація:   Цель настоящего пособия - формирование основ делового общения в устных и письменных формах. Структурно пособие состоит из десяти уроков, каждый из которых содержит основной текст-полилог, тематический словарь, комментарии (языковой, лингвокоммерческий, лингвострановедческий, грамматический), практические упражнения, текст для чтения и тесты. В конце издания помещены ключи к текстам. Материал пособия охватывает тематически направленную лексику и речевые штампы, а также грамматические явления, наиболее важным для правильного понимания и построения высказываний на французском языке.

 
352 81.2Лат-923
Р32

Ревак, Н. Г.

        Латинська мова (для неспеціальних факультетів) [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Ревак, В. Т. Сулим. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 439 с.

Рубрики: Мова латинська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): фонетика латинської мови -- уроки латинської мови -- морфологія латинської мови

Анотація:   У підручнику стисло викладено основи фонетики, морфології, елементи синтаксису і словотвору латинської мови. Подано таблиці відмінкових закінчень іменників та особових закінчень дієслів. Для закріплення граматики вміщені навчальні адаптовані тексти і вправи, які розвивають та поглиблюють теоретичні знання. Наведені латинські прислів'я і крилаті вислови, які мають відповідники у сучасних європейських мовах, а також українсько-латинський та латинсько-український словники.

 
353 74.24(4Укр)631.18кр
С36

        Сільська школа: проблеми, пошуки, перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 10-13 травня 2000 року. Ч. 2. / М-во освіти і науки України; ЧДУ ім. Б. Хмельницького.. - Черкаси : ОІПОПП, 2000. - 90 с.

Зміст:
  Хоменко Л. П.  Поглиблене вивчення психології в сільській школі / Л.П. Хоменко. - С. 3-5
  Білуха Т. І.  Організація роботи психологічної служби в сільських школах району / Т.І. Білуха. - С. 5-7
  Здоренко Ж. І.  Організація роботи психологічної служби в сільських школах району / Ж.І. Здоренко. - С. 5-7
  Князєва Л. І.  Робота з творчо обдарованими дітьми / Л.І. Князєва. - С. 11-13
  Майданік Н. В.  Діагностика, корекція та профілактика проявів шкільної дезаптації у школярів молодшого підліткового віку / Н.В. Майданік. - С. 13-19
  Логінов Н. В.  Творчість, саморозвиток і самореалізація в роботі з обдарованими учнями / Н.В. Логінов. - С. 19-21
  Месевря О. І.  Особливості роботи вчителів української мови і літератури з творчо обдарованими дітьми / О.І. Месевря. - С. 21-23
  Даниленко Л. І.  Робота з талановитою учнівською молоддю щодо підготовки до олімпіад / Л.І. Даниленко. - С. 23-25
  Новосельський М. А.  Увага, сільський вчитель! / М.А. Новосельський. - С. 25-27
  Болсун С. А.  Учитель високого рівня педагогічної техніки як фактор формування творчо обдарованої особистості учня сільської школи / С.А. Болсун.м. - С. 27-30
  Бородчук М. І.  Очно-заочна школа для здібних сільських школярів Львівщини / І. Бородчук.м. - С. 30-31
  Гондорчин Д. Р.  Роль психологічної служби у фомуванні та розвитку особистості учнів сільських шкіл / Д.Р. Гондорчин, В.В. Химинець. - С. 31-34
  Якимчук Б. А.  Психологічні аспекти проблеми виявлення обдарованих школярів / Б.А. Якимчук. - С. 34-36
  Шулдик Г. О.  З досвіду роботи Л.В. Шабаліної-вчительки образотворчого мистецтва Ладижинської загальноосвітньої школи / Г.О. Шулдик, В.І. Шулдик. - С. 36-38
  Данилевич Л. А.  Деякі аспекти розвитку соціально-перцептивної сторони спілкування / Л.А. Данилевич. - С. 38-40
  Матізин Т. О.  Проблеми роботи з обдарованими дітьми / Т.О. Матізин. - С. 40-43
  Фурник І. В.  Організація індивідуального навчання з використанням комп'ютерної техніки / І.В. Фурник. - С. 43-44
  Перепелюк Т. Д.  Психолого-педагогічне керівницво вчителем процесом формування особистості школяра / Т.Д. Перепелюк. - С. 44-46
  Мелентьєв О. Б.  Удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання / О.Б. Мелентьєв. - С. 46-47
  Івашина Ю. Ю.  Учнівське масоврядування як шлях до підвищення громадської активності школярів / Ю.Ю. Івашина. - С. 47-49
  Діхтяренко С. Ю.  Опис досвіду роботи класного керівника Городницької СШ Курницького Анатолія Пилиповича / С.Ю. Діхтяренко. - С. 49-51
  Кудлаєнко В. А.  Вплив учнівського самоврядування на розвиток соціально активної, гуманістично-спрямованої, творчої особистості / В.А. Кудлаєнко. - С. 51-54
  Дубчак Р. А.  Навчання учнів сільської школи комбінованій різьбі на гурткових та факультативних заняттях / Р.А. Дубчак, О.Г. Гервас. - С. 54-55
  Ткачук С. І.  Методологічні та соціально-педагогічні передумови виховання у старшокласників сільської школи підприємливості / С.І. Ткачук. - С. 57-59
  Калініченко Н. А.  Деякі аспекти трудової підготовки учнів сільської місцевості в умовах ринкової економіки / Н.А. Калініченко. - С. 59-62
  Сердюк І. С.  Нетрадиційні уроки з трудового навчання / І.С. Сердюк. - С. 62-63
  Сігула Т. А.  Готуємо підростаюче покоління до трудового життя / Т.А. Сігула. - С. 63-64
  Якимчук А. А.  Організація технічної творчості і її роль у трудовому навчанні і вихованні школярів / А.А. Якимчук. - С. 64-66
  Логинов А. Ю.  Дидактический материал для бесед и уроков мира / А.Ю. Логинов. - С. 66-69
  Кравченко Т. В.  Інтенсифікація навчального процесу на уроках трудового навчання / Т.В. Кравченко. - С. 69-70
  Уманська С. М.  Роль сім'ї та громадськості в організації виховної роботи в сільській школі / С.М. Уманська. - С. 70-73
  Терещук І. Я.  До питання про національне виховання на уроках трудового навчання в сільській школі / І.Я. Терещук. - С. 73-74
  Мазур Л. О.  Трудове навчання та профорієнтація у сільській школі / Л.О. Мазур. - С. 74-77
  Кловак Г.  З педагогічного досвіду народознавчої роботи сільського вчителя / Г. Кловак. - С. 77-78
  Каплун А. В.  Професійне спрямування учнів сільської школи / А.В. Каплун. - С. 78-81
  Даниленко М. В.  Орендний підряд в професійній адаптації сільських школярів / М.В. Даниленко. - С. 81-85
  Чабанюк В. В.  Роль дитячої шкільної студії у патріотичному вихованні школярі / В. В. Чабанюк. - С. 55-57

Рубрики: Освіта середня - Сільська школа

 
354 81.2Уккр
М74

        Мовне обличчя міста: Черкаси-2010 [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., [Черкаси, 1 червня 2010 р.] / редкол.: Л. І. Мацько (відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 372 с.

Зміст:
  Мартинова Г.  Елітарна мовна особистість: до діалектних витоків / Г. Мартинова. - С. 6-10
  Голуб Н.  Методи і прийоми психологічного впливу телевізійної реклами / Н. Голуб. - С. 11-14
  Симоненко Т.  Мовна особистість учителя-словесника у світлі сучасної освітньої парадигми / Т. Симоненко. - С. 15-23
  Семеног О.  Наукова стаття як самостійний науковий твір / О. Семеног. - С. 24-33
  Лонська Л.  Мотивованість ергонімів м. Черкаси / Л. Лонська. - С. 34-41
  Денисенко З.  Мікротопоніми міста Черкаси (Фрагмент словника "Мікротопонімія Черкащини") / З. Денисенко, Т. Гаврилова. - С. 42-49
  Руденко Н.  Предикати класу зі значенням конкретної чи абстрактної дії (на матеріалі синтаксичних конструкцій текстів газет м. Черкаси) / Н. Руденко. - С. 50-54
  Остапенко Н.  Мовленнєвий портрет учня загальноосвітньої школи в контексті педагогічного дискурсу: теоретичний аспект / Н. Остапенко. - С. 55-58
  Шляхова В.  Мовоцентризм публіцистики Василя Захарченка (за матеріалами книги "На камені рідного слова") / В. Шляхова. - С. 59-69
  Цінько С.  Динаміка процесу змін мережевої комунікації / С. Цінько, Д. Мареєв. - С. 69-73
  Кочерга Г.  "Мова - душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб..." / Г. Кочерга. - С. 74-86
  Корновенко Л.  Языковой портрет города Черкассы: социолингвистическое анкетирование 2009 г. / Л. Корновенко. - С. 87-91
  Кулешова Л.  Категория модальности истинности в исторических работах М. А. Максимовича / Л. Кулешова. - С. 92-98
  Шитик Л.  Явища синкретизму в системі багатокомпонентних складних речень / Л. Шитик, Л. Тарасенко. - С. 99-104
  Шульга Т.  Актуальність проблеми формування культури професійного мовлення студентів економічних спеціальностей / Т. Шульга. - С. 105-110
  Божко В.  Формування опірності лихослов'ю / В. Божко. - С. 111-126
  Красовська О.  Формування мовленнєвої компетенції жителів міста (на матеріалі тексту міста Черкаси) / О. Красовська. - С. 127-130
  Іванченко О.  Україномовна дитяча книга на черкаських книжкових розкладках / О. Іванченко. - С. 131-134
  Боть Л.  Своєрідність мовленнєвої субкультури дітей 9-10 років / Л. Боть. - С. 135-138
  Руденко В.  Комунікативна компетентність у системі професійної підготовки майбутнього вчителя-словесника / В. Руденко. - С. 139-144
  Калініченко О.  Спілкування як комунікація / О. Калініченко. - С. 145-149
  Сердюкова Т.  Українська комп'ютерна субмова. Професіоналізми, комп'ютерний жаргон. сленг як нова субкультура / Т. Сердюкова. - С. 150-154
  Максимчук Т.  Слова іншомовного походження в контексті загальної і мовленнєвої культури / Т. Максимчук. - С. 155-157
  Черниш К.  Метод проектів як ефективний засіб формування мовленнєвої компетенції учнів 6-7 класів на уроках з розвитку зв'язного мовлення / К. Черниш. - С. 158-163
  Головко А.  Регіональний компонент мовної освіти / А. Головко, В. Шляхова. - С. 164-171
  Ченчик С.  Помилки у мас-медійному просторі / С. Ченчик. - С. 172-176
  Зражевська Н.  Трансформація фразеологічних одиниць у текстах публіцистичного стилю / Н. Зражевська. - С. 177-183
  Бабко Н.  Мотиваційне і словотвірне вираження українських деад'єктивів у сучасній українській мові: основоцентричний аспект / Н. Бабко. - С. 184-193
  Будан В.  Українська реклама: ставлення до споживача / В. Будан. - С. 194-198
  Маслюк М.  Мова української реклами / М. Маслюк. - С. 199-201
  Бондар Т.  Явище варіантності в складі українських флоро- та фаунофразеологізмів / Т. Бондар, І. Савченко. - С. 202-208
  Савченко Ю.  Семантико-стилістична характеристика лексичних інновацій у прозі Василя Захарченка / Ю. Савченко, З. Денисенко. - С. 209-214
  Гринь І.  Структурні характеристики системи термінології документознавства / І. Гринь, Н. Руденко. - С. 215-219
  Степаненко Ю.  Українські прислів'я: специфіка представлення розумових ознак етносу / Ю. Степаненко. - С. 220-225
  Пухальська Я.  Формування уявлення про рослинну етносимволіку на уроках мови у 5 класі / Я. Пухальська. - С. 226-235
  Радько Ю.  Неологізми у мові засобів масової інформації Черкащини / Ю. Радько. - С. 236-245
  Гонда А.  Білінгвізм і державність української мови / А. Гонда, В. Божко. - С. 246-250
  Гречкосій Т. М.  Формування мовної компетенції учнів на уроках української мови в 10-11 класах / Т. М. Гречкосій, Т. Симоненко. - С. 251-254
  Михаїл Н.  Характеристика видів самостійної роботи: теоретичний аспект / Н. Михаїл, Н. Остапенко. - С. 255-261
  Вега М.  Політична реклама як засіб маніпуляції / М. Вега. - С. 262-268
  Міненко О.  Лінгвокогнітивні особливості соматичних фразеологізмів української мови / О. Міненко. - С. 269-280
  Щербатюк І.  Виховний вплив реклами / І. Щербатюк. - С. 281-282
  Мороз С.  Консонантна асиміляція за місцем творення і глухістю як різновид змішаного уподібнення звуків / С. Мороз, І. Савченко. - С. 283-286
  Турченко О.  З'ясування сутності стратегічної компетенції: теоретичний аспект / О. Турченко, Н. Остапенко. - С. 287-291
  Тертишна А.  Теоретичні засади навчання орфографії в школі / А. Тертишна, Т. Симоненко. - С. 292-299
  Галат Н.  Етнонім "циган" в українських пареміях / Н. Галат. - С. 300-304
  Петрова Е.  Отражение территориально-географических наименований Украины в современном публицистическом тексте / Е. Петрова, Л. Корновенко. - С. 305-307
  Зелінська М.  Комунікативно орієнтоване навчання мови національної меншини в польських суботньо-недільних школах / М. Зелінська. - С. 308-317
  Базиляк Н.  Навчальна стратегія як спосіб опанування іншомовної комунікації / Н. Базиляк. - С. 318-321
  Рачинська Т.  Метод проектів як засіб формування професійної мовної комунікативної компетенції / Т. Рачинська, І. Сичевська, О. Шевчук. - С. 322-329
  Леганькова Л.  Аргументативи української мови на позначення суб'єктивної оцінки / Л. Леганькова. - С. 330-331
  Лоташ О.  Вживання суржику в молодіжному середовищі / О. Лоташ. - С. 332-334
  Соловей Н.  Українське просторіччя: до проблеми кваліфікації / Н. Соловей. - С. 335-339
  Ковтун Н.  Композиційне оформлення рекламного повідомлення на радіо ( на матеріалі Черкаської радіореклами) / Н. Ковтун. - С. 340-349
  Біт-Давід М.  Інтегрований підхід до опису людини на уроках розвитку зв'язного мовлення у п'ятому класі / М. Біт-Давід, В. Шляхова. - С. 350-360

Рубрики: Черкащина - мова міста Черкаси

Анотація:   У збірнику піднімаються актуальні питання функціонування української мови в українському місті, її практичне та доцільне використання у всіх сферах життєдіяльності, мова засобів масової комунікації, міської реклами тощо.

 
355 74.261.4я73-5
Г82

Грибан, Г. В.

        Практикум з методики викладання української мови [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ.-філологів вищ. пед. навч. закладів / Г. В. Грибан, О. А. Кучерук. - К. : Кондор, 2003. - 160 с.

Рубрики: Методика навчання української мови - Урок мови

Ключові слова (ненормовані): типи уроків -- позакласна робота

Анотація:   У посібнику вміщено запитання для опрацювання студентами курсу "Методика навчання української мови в середній школі", подається методичне орієнтування, рекомендована література, пропонуються різнорівневі практичні завдання, а також тести для котролю і самоконтролю. У додатках зроблена спроба структурувати основи курсу методики викладання української мови у вигляді таблиць і схем.

 
356 81.2Фр-923
Я49

Якубяк, М.

        Корективний курс французької мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Якубяк. - Л. : Світ, 2004. - 84 с.

Рубрики: Мова французька

Ключові слова (ненормовані): фонетика французькох\ї мови -- граматика французької мови -- лексикологія французької мови

Анотація:   Пропонований посібник складається з довідкової частини та уроків практичного спрямування, де зібрано найпотрібніші дані з фонетики, граматики, лексики французької мови. Після засвоєння програми посібника можна переходити до роботи над підручниками для вищої школи.

 
357 81.2Ан-923
Н63

Ніколенко, А. Г.

        Практикум з англійської мови [Текст] : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл / А. Г. Ніколенко. - К. : Кондор, 2005. - 909 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   У запропонованому посібнику використовується комунікативний підхід до вивчення англійскої мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ. Ще однією особливістю, яка вигідно відрізняє цей посібник від існуючих, є запропонований для вивчення великй пласт ідіоматичної лексики (більше 1000 одиниць) англійської мови початку третього тисячоліття. Ідіоми, фразові дієслова і стійкі словосполучення старанно відібрані із найчастіше використовуваних ідіоматичних одиниць англійської мови на сучасному етапі її розвитку. Направлені на розвиток усної й писемної мови перед- і післятекстові вправи та акцент на лексичний аспект мови,що вивчається, сприяють створенню мовної атмосфери уроків на сучасному рівні вивчення англійської мови.

 
358 81.2Ан-922
Н55

Несвіт, А. М.

        Англійська мова. 2 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвітніх навч. закл. / А. М. Несвіт. - К. : Генеза, 2012. - 161 с.

Рубрики: Мова англійська - Шкільний курс 2 кл.

Ключові слова (ненормовані): урок англійської мови

Анотація:   Підручник "Англійська мова" (2-й рік навчання) створений на засадах комунікативно-когнітивного та особистісно орієнтованого підходів до навчання англійської мови. Уніфікований комплекс вправ і завдань дозволяє сформувати в учнів уміння і навички говоріння, аудіювання, читання й письма.

 
359 74.261.8Ук
Г44

Гетьманець, М. Ф.

        "Слово о полку Ігоревім" у школі / М. Ф. Гетьманець. - Суми : Собор, 2001. - 135 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури

Ключові слова (ненормовані): урок української літератури -- позакласні заходи -- оригінал "Слово о полку Ігоревім"

Анотація:   Мета посібника - дати вчителеві необхідний матеріал для вивчення "Слово о полку Ігоревім" у школі. Він містить оригінальний текст "Слово" з перекладом на українську мову і детальними коментарями, аналіз із сучасних засад ідейного змісту та поетики твору, методичні рекомендації щодо його вивчення.

 
360 51(09)
Г53

Глейзер, Г. И.

        История математике в школе [Текст] : 4-6 кл. : пособие для учителей / Г. И. Глейзер. - М. : Просвещение, 1981. - 237 с.

Рубрики: История математики

Ключові слова (ненормовані): история арифметики -- история алгебры -- история геометрии -- история математики

Анотація:   В книге в виде коротких статей содержится материал из истории математики, доступный ученикам 4-6 классов. Материал первой части предназначен для занятий на уроках, а вторую часть можно использовать на внеклассных занятиях. В пособии дан выбор задач по арифметике, алгебре и геометрии известных математиков прошлых веков. Книга иллюстрирована.

 
361 81.2Нім-923
Б82

Бориско, Н. Ф.

        Бизнес-курс немецкого языка [Текст] : учеб. изд. / Н. Ф. Бориско. - К. : Заповіт, 1996. - 319 с.

Рубрики: Язык немецкий

Ключові слова (ненормовані): грамматика -- деловое общение -- лингвокоммерческие комментарии -- лингвострановедческие комментарии

Анотація:   Книга рассчитана на широкий круг изучающих немецкий язык в вузе, на курсах или самостоятельно. Курс состоит из 10 уроков, каждый из которых включает основной текст-полилог, словарь-минимум, лингвокоммерческий комментарий с иллюстративным материалом, лингвострановедческий и грамматический комментарий, а также текст для чтения с новейшей всесторонней информацией о ФРГ и упражнения.

 
362 74.262.4-28я729
Х46

        Хімія. Тести. 8-11 кл. [Текст] : посібник / авт.-уклад.: І. М. Курмакова, Т. С. Куратова, С. В. Грузнова [та ін.]. - К. : Академія, 2008. - 280 с.

Рубрики: Методика навчання хімії у школі - Тести з хімії

Ключові слова (ненормовані): тестові завдання з хімії -- урок хімії

Анотація:   Посібник охоплює теоретичний і практичний матеріал основних розділів курсу хімії і містить різні за функціональним призначенням завдання.

 
363 66.031.1
Е50

        Електронна демократія: сподівання та проблеми / пер. з англ. : С. Соколик [та ін.] ; уклад. : Д. Кедді [та ін.]. - К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. - 164 с.

Рубрики: Політологія - Демократія

Ключові слова (ненормовані): інформаційно технології у політиці -- системи е-залучення -- інформування онлайн -- е-консультації -- е-участь -- громадяни і

Анотація:   Видання спирається на документи Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та присвячене важливому питаню використання інформаційних та комунікаційних технологій у залученні громадян до розроблення політики у країнах ОЕСР. Також розглядаються уроки з використанням інформаційних технологій у процесі розроблення політики, забезпечення можливості для консультацій і громадської участі у формуванні політичного курсу.

 
364 74.262я73-5кр
М54

        Методика навчання поглибленого курсу математики [Текст] : практикум для організації самостійної роботи студ. Ч. 1 Алгебра й початки аналізу / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 96 с.

Рубрики: Методика навчання математики

Ключові слова (ненормовані): кейс-технологія -- навчальні ситуації -- дискусія -- активізація навчання -- дидактичні матеріали -- алгебра -- диференціальні рівняння -- види уроків-семінарів

Анотація:   Посібник містить загальну характеристику цільового, змістового й процесуального компонентів практикуму з методики навчання поглибленого курсу математики; методичні рекомендації й матеріали для випереджальної підготовки студентів до практичних занять з теми "Лекційно-практична система при вивчені курсу "Алгебра й початки аналізу" в процесі поглибленого навчання математики в профільній школі"; набори індивідуальних навчальних завдань до цієї теми (30 варіантів).

 
365 74.264.5
С24

Свінченко, І. А.

        Групові форми навчання у викладанні біології [Текст] : [навч.-метод. посіб.]. Ч. 2 / І. А. Свінченко. - Х. : Основа, 2011. - 93 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): урок біології

Анотація:   Що можна зробити, щоб учні з різним потенціалом одержали якнайбільше знань, умінь і навичок? Як розв'язати проблему недостатності часу, коли за сорок п'ять хвилин потрібно забезпечити ефективну роботу кожного з учнів? Про розв'язання цих та інших питань шляхом застосування групової форми роботи йдеться у пропонованому посібнику.

 
366 81.2Ан-923.7
П27

        Переклад англомовної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обрабка металу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, О. О. Омелянчук ; за ред. : Л. М. Черноватого, В. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 291 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): стилістика англійської мови -- переклад технічної літератури

Анотація:   Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює п'ять галузей техніки (електричне та електронне побутове устаткування; офісне устаткування; комунікаційне устаткування; виробництво та обробка металу), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

 
367 83.3(4Укр)
П43

Погрібний, А. Г.

        Літературні явища і з'яви (Статті. Портрети. Силуети. Наближення) / А. Г. Погрібний. - К. : Оранта, 2009. - 686 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): художня публіцистика -- уроки Антоненка-Давидовича -- літературні портрети українських письменників

Анотація:   До цієї книжки відомого літературознавця, доктора філології, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка увійшли його літературно-теоретичні та історико-літературні праці. Досліджуючи такі літературознавчі проблеми, як естетична природа художнього конфлікту, феномен письменницької публіцистики, сутність стильових пошуків на сучасному етапі, питання модернізму тощо, автор особливу увагу звертає на портретні характеристики рядів діячів української культури. В одних випадках це - розгорнуті портрети, як-от Я. Щоголева, Б. Грінченка, О. Гончара, в інших -"силуети" та "наближення" (П. Куліш, І. Нечуй-Левицький, І. Манжура, Грицько Григоренко, Д. Гуменна, П. Тичина, В. Підмогильний, О. Ольжич, В. Симоненко, Б. Олійник...) . Чимало місця відведеной мало вивченим постатям української літератури, як-от М. Венгера, П. Кузьменка, М. Вербицького, Т. Зіньківського, М. Косача, В. Леонтовича та ін. Більшість історико-літературних розвідок вченого написана на основі архівних матеріалів.

 
368 74.202.4
П32

Пилипенко, В. Д.

        Особистісно орієнтовані технології у школі / В. Д. Пилипенко, О. А. Коваленко ; ред. С. І. Подмазін. - Х. : Основа, 2007. - 159 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Методи навчання

Ключові слова (ненормовані): навчання -- технологія "Азімут" -- план-конспект -- блоки уроків -- мотиваційний спецкурс для учнів -- інтелектуальні ігри -- модель учня

Анотація:   Які умови освітнього процесу школи сприяють становленню особистості учня - суб'єкта діяльності і соціальних стосунків, суб'єкта культури і власної життєтворчості? Які методологічні засади складають основу нової особистісно орієнтованої парадигми освіти? Які технології нової парадигми опрацьовано на практиці, у якій узагальнено досвід впровадження у шкільну практику особистісно орієнтованих технологій.

 
369 74.20
Г85

        Кожен вчитель повинен звести свій "Собор". - : 2006. - 204 с.

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Педагогічні дослідження

Ключові слова (ненормовані): удосконалення процесу навчання -- організаційні основи уроку -- культура педагогічної праці -- моральна позиція вчителя -- учитель-учні

Анотація:   У перший том Вибраних праць з педагогіки відомого вітчизняного вченого Грішина Е.О. (1930-1996) увійшло наукове дослідження "Кожен вчитель повинен звести свій "собор", основні ідеї якого є результатом багаторічних досліджень автора в галузі теорії і практики педагогічної освіти.

 
370 63.3(4Укр)я73-1
К64

Кононенко, П. П.

        Українознавство [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів, учнів ст. кл. загальноосвіт. шк., ліцеїв і гімназій, вчителів / П. П. Кононенко. - К. : Заповіт, 1994. - 319 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): українська нація -- державотворення -- ментальність

Анотація:   У книзі відомого вченого - директора Інституту українознавства, лауреата міжнародної премії імені Й. Г. Гердера - П. П. Кононенка на основі різнорідного вітчизняного й зарубіжного матеріалу вперше здійснено дослідження космічно-всепланетарних феноменів "Україна" та "українці". Від праджерел і праепох - Трипільської, Березинецької, Черняхівської, Києво-Руської культур до сучасності - такі сфери висвітлення автором головніших концептурів українознавства: Україна - етнос, природа (екологія), мова, історія (уроки), нація, держава, культура, Україна у міжнародних відносинах, ментальність, доля, історична місія.

 
371 74.264.5
А43

        Активні форми та методи навчання біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2008. - 125 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): самостійна діяльність учнів -- інтерактивна дошка -- мультимедійні лабораторні роботи -- екологізація -- інноваційні технологіїї -- уроки-тренінги з біології

Анотація:   Посібник містить розробки вчителів біології, присвячені застосуванню активних форм та методів навчання біології. Він значно полегшить роботу з учнями, зробить її більш ефективною. Аналіз наведеного досвіду дозволить раціонально використовувати новітні педагогічні технології, адаптуючи їх до умов конкретної школи і системи викладання, створеної вчителем з урахуванням особливостей того чи іншого класу.

 
372 74.24(0)
К47

Кларин, М. В.

        Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. Анализ зарубежного опыта / М. В. Кларин. - М. : Эксперимент, 1998. - 180 с.

Рубрики: Дидактика высшей школы - Информационные технологии обучения

Ключові слова (ненормовані): модель по Микаэлису -- Модель по Голдмарку -- игра-драматизация -- учебная дискуссия -- урок-дискуссия -- учебный спор-диалог

Анотація:   Книга адресована работникам образования, учителям, преподавателям высших учебных заведений, систем повышения квалификации, читателям, интересующимся развитием современной теории и практики обучения. Материал охватывает инновационные поиски современной педагогики, на разных уровнях обучения - от начальной до высшей школы, основное внимание уделяется младшей и старшей средней школе. Специальная задача автора - выделить инвариантные , общезначимые черты дидактических разработок, представить их в виде воспроизводимых моделей обучения. Книга может использоваться как учебное пособие для высших педагогических учебных заведений, систем повышения квалификации, рабочий справочник педагога.

 
373 22.1я73-4
М54

        Методика викладання математики [Текст] : практикум / Г. П. Бевз, А. Г. Конфорович, Г. Ф. Олійник [та ін.]. - К. : Вища школа, 1981. - 197 с.

Рубрики: Методика навчання математики у школі

Ключові слова (ненормовані): методика навчання математики у школі

Анотація:   В пособии помещен материал для практических занятий по важнейшим темам курса "Методика преподавания математики". Кроме методических замечаний, к каждой теме дан список литературы, образцы разных видов работы учителя с учениками на уроках математики, вопросы и задания для повторения теоретического материала, а также методические задачи для самостоятельной работы студентов. Предназначено для студентов физико-математических факультетов пединститутов.

 
374 65.30-32я73-1
В22

Вачевський, М. В.

        Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Вачевський, В. Г. Скотний, О. М. Вачевський; за ред. М. В. Вачевського. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 254 с.

Рубрики: Економіка промисловості - Промисловий маркетинг

Анотація:   У книзі викладаються теоретичні і практичні основи промислового маркетингув в обсязі, передбаченому навчальною програмою відповідного курсу аудиторних занять студентів, які оволодівають професією менеджера, маркетолога, його принципи, форми, товарну політику, маркетингові дослідження промилосвого підприємства в сучасних економічних умовах, ціноутворення в промисловому маркетингу. У посібнику наведено структуру фінансового маркетингу, маркетинг рекреаційній індустрії в Карпатському регіоні, розкрито феномен маркетингової культури та вплив маркетингу на формування місцевих бюджетів. У додатку наведено приклади типових уроків, що стосуються вивчення маркетингу в навчальних закладах та інші приклади даної проблеми.

 
375 74.264.5
Т51

Токарівська, Д. П.

        Лабораторні і практичні роботи з біології та природознавства. Інструкції з безпеки життєдіяльності [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Д. П. Токарівська, Л. М. Фаль. - Х. : Основа, 2011. - 126 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): техніка безпеки на уроці -- інструкції з безпеки життєдіяльності

Анотація:   Основою розробки інструкції є вимоги загальних положень щодо безпеки праці під час проведення навчальних занять, лабораторних і практичних робіт, демонстраційних дослідів у кабінеті біології. Інструкції розроблені до всіх тем лабораторних і практичних робі у 7 - 11 класах.

 
376 74.200.3
И39

        Изучение личности школьника учителем / под ред. З. И. Васильевой. - М. : Педагогика, 1991. - 136 с.

Рубрики: Педагогика средней школы - Теория воспитания

Ключові слова (ненормовані): ответственность подростков -- старшеклассники и коллектив -- общение учителя и учащихся -- чтение школьника

Анотація:   Автор рассказывает об изучении личности школьника учителем и классным руководителем в процессе обучения и воспитания на уроках и во внеклассной работе, а также об отношении подростков и старшеклассников к общественной работе. Для учителей.

 
377 74.264.5
Т13

Тагліна, О. В.

        Біологія. 11 кл. [Текст] : дидактичні матеріали до курсу / О. В. Тагліна. - Х. : Основа, 2011. - 94 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): урок біології -- генетичні задачі -- генетика статі -- еволюційна біологія

Анотація:   Посібник містить дидактичні матеріали, необхідні для підготовки й проведення занять з біології в 11 класі за новою програмою 2010 року. Вони містять інформацію до розділів "Закономірності спадковості й мінливості", "Надорганізмені рівні організації живої природи", "Історичний розвиток органічного світу".

 
378 П50

Поліщук, Я.

        Реактивність літератури / Я. Поліщук. - Київ : Академвидав, 2016. - 192 с.

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): літературоцентризм -- мілітарна риторика -- соціальна поезія -- поетична образність

Анотація:   Побачити у творі літератури оголений нерв дійсності, а не лише кругу екзотику або приємну розвагу, пережити в тексті біль, сором, розпач, екзистенційну пустку і все- таки- надію... Пережити в драматичному минулому, яке і тепер необхідно по-новому розуміти, і в сьогоденні, яке шокує, вчить і не стає уроком. Перетерпіти все те разом з героями творів Юрія Винничука, Сергія Жадана, Оксани Звабужко, Галини Пагутяк, Василя Слапчука, Бориса Гуменюка. Таким шляхом пішов автор цієї самобутньої праці, аналізуючи найрезонансніші явища і найзначущіші тенденції сучасної української літератури.

 
379 74.20я73-1
П24

        Педагогічні технології: теорія та практика / за ред. : М. В. Гриньової. - Полтава : АСМІ, 2006. - 229 с.

Рубрики: Освіта середня - Педагогічні технології

Ключові слова (ненормовані): мисленню -- пізнавальна діяльність -- проблемні ситуації на уроці -- інтерактивне навчання -- особистісно-орієнтоване виховання -- ігрові технології навчання

Анотація:   Посібник відображає зміст курсу "Педагогічні технології: теорія та практика" який уведений до навчальних планів Полтавського держаного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Він містить: тексти лекцій та методичне забезпечення до них (опорні поняття, питання для самоконтролю, тематику рефератів, курсових, бакалаврських, магістерських робіт), методичні розробки лабораторно-практичних та семінарських занять. Провідною ідеєю посібника є формування педагогічної майстерності майбутніх учителів.

 
380 74.268.39Укр я73-5
Б33

Башманівська, Л. А.

        Практикум з методики викладання української літератури [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Башманівська, Н. М. Білоус. - К. : Слово, 2013. - 144 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури в школі

Ключові слова (ненормовані): урок української літератури -- аналіз художнього твору -- писемний розвиток мовлення учня -- усний розви