Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

Нові надходження за липень 2018 р.

Опубліковано: Вівторок, 17 липня 2018
2018 06 25 11 14 39 01

Ходаківський, Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 275 с.

 

Дослідження присвячене комплексному вивченню теоретичних та практичних аспектів формування, використання та управління інтелектуальною власністю в умовах глобалізаційних викликів сучасності. Особлива увага приділяється проблемам комерціалізації інтелектуальних продуктів, висвітленню специфіки правової охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності на національному та міжнародному рівні. Посібник містить тестові та практичні завдання для самостійної роботи, термінологічний словник, витяги з актуальних нормативно-правових актів та типові бланки форм ведення документації.

 2018 06 25 11 15 08 01

Публічне управління та адміністрування : словник / МОН України, Чернігівський нац. технол. ун-т ; уклад.: О. М. Руденко, О. В. Шершньова, В. Д. Бакуменко [та ін.]. - Київ : Кондор, 2016. - 178 с.

 

У словнику зібрані та впорядкувані поняття про найбільш загальні і фундаментальні властивості, відношення та зв'язки у сфері діяльності і галузі науки публічного управління та адміністрування. В основу формування даного словника покладено концепцію визначення категоріального апарату та виділення поширених понять, виходячи з виділення системних складових державного управління та відповідних морфологічних моделей.

 2018 06 25 11 15 32 01

 Право соціального забезпечення в Україні : підручник / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за ред. О. М. Ярошенка. - 4-е вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2015. - 458 с.

 

Підручник покликаний надати студентам і слухачам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації знання теорії права соціального забезпечення й нормативно-правових актів, що регулюють відповідні відносини. Коментарі до чинного законодавства в царині соціального забезпечення, наведені авторами, мають на меті не тільки зорієнтувати читача в широкому колі нормативних актів, а й сприяти підвищенню рівня правової культури всіх тих, хто цікавиться проблемами права соціального забезпечення в Україні.

 2018 06 25 11 15 55 01

 Політологія : підручник / М. П. Требін, Л. М. Герасіна, І. О. Поліщук [та ін.] ; за ред. М. П. Требіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Юридична акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2013. - 416 с.

 

Підручник розкриває зміст сучасної політичної науки як навчальної дисципліни: визначає систему категорій і понять, предмет і методи, закономірності та функції політології. Викладені основні проблеми науки про політику, політичну владу й громадське суспільство, сучасні політичні відносини, системи та режими, інститути та політико-правові процеси, що відповідають змісту державного стандарту дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації.

 2018 06 25 11 16 16 01

Політика в публічному управлінні : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравченко ; МОН України, М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 200 с.

 

У навчальному посібнику дано комплексне уявлення про політику в публічному управлінні, викладено її розуміння та теоретичні засади. Розкрито моделі, підходи, методологічний інструментарій і механізми формування, впровадження та оцінювання політики в публічному управлінні. Висвітлено сучасну методологію інформаційно-аналітичної діяльності для політики в публічному управлінні.

 2018 06 25 11 16 36 01

Гринчак, В. А. Мирні засоби врегулювання міжнародних спорів : підручник / В. А. Гринчак ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2016. - 326 с.

 

На основі проведеного аналізу нормативного та доктринального матеріалу, міжнародної практики та результатів діяльності міжнародних організацій визначено закономірності становлення та розвитку системи мирних засобів врегулювання міжнародних суперечностей, схарактеризовані сучасні засоби, за допомогою яких держави їх урегульовують. Наголошено на ролі міжнародних організацій у процесі врегулювання міждержавних суперечностей, виокремлено сучасні тенденції вдосконалення способів (методів) та засобів врегулювання, проаналізовано основні міжнародно-правові механізми врегулювання, передбачені міжнародними договорами та договорами про регіональну або колективну безпеку. Окремі положення розкривають особливості процесів врегулювання міжнародних суперечностей за участю України.

 2018 06 25 11 16 56 01

 Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Юридична акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. С. Г. Серьогіної. - 2-е вид., перероб. та допов. - Харків : Право, 2013. - 360 с.

 

У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу "Державне будівництво і місце самоврядування в Україні". Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі. Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними органами та об'єднаннями громадян.

 2018 06 25 11 17 15 01

Жаровська, І. М. Теорія влади : навч. посіб. / І. М. Жаровська. - Харків : Право, 2016. - 240 с.

 

Навчальний посібник підготовлений на основі новітніх досягнень політологічної та юридичної науки з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, сучасної практики. Досліджено проблеми правової природи державної влади. Комплексно розглянуто теоретично-методологічне підґрунтя аналізу державної влади, механізм її функціонування, основні правові принципи державної влади, роль у соціальному конфлікті та глобалізаційному суспільстві. Акцентується увага на правових підходах до державної влади шляхом відмови від сприйняття її як абсолютного тоталітарного силового механізму до явища політико-правового характеру, що діє в інтересах громадянського суспільства на основі правових принципів її функціонування

 2018 06 25 11 17 41 01

 Юридична деонтологія : підручник /С. П. Погребняк [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 248 с.

 

Підручник підготовлений викладачами кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відповідно до навчальної програми з юридичної деонтології для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому викладається широке коле питань, які стосуються етапів становлення та розвитку юридичної професії, різних видів професійної діяльності юристів, чинників, що на неї впливають (юридичної науки, освіти тощо), правничої етики та інших аспектів професійної культури юристів. Уперше розглядаються роль юристів у різних правових системах, джерела правової інформації, особливості письмової та усної юридичної мови, докладно розкриваються міжнародні та національні стандарти юридичної професії в їх актуальному стані.

 2018 06 25 11 18 16 01

Скляренко, Н. В. Соціальна реклама в контексті дизайну : навч. посіб. для студентів спец. "Дизайн" денної та заочної форм навч. / Н. В. Скляренко, О. В. Романюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцький нац. техн. ун-т. - Київ : Філюк О., 2014. - 234 с.

 

Навчальний посібник присвячений висвітленню особливостей соціальної реклами з точки зору дизайну, що є важливим питанням у підготовці фахівців із вищою освітою спеціальності "Дизайн". Теоретичний матеріал посібника охоплює питання історії виникнення соціальної реклами у світі та на Україні зокрема, розкриває предметно-тематичну спрямованість та об'єкти соціальної реклами, її художньо-композиційні особливості та засоби образотворення, торкається психологічних аспектів сприйняття і окреслює її ефективність. Навчальний посібник також містить інформацію про особливості організації курсового проектування студентів спеціальності "Дизайн". У посібнику приділено увагу етапам виконання курсового проекту соціального спрямування, вимогам до змісту й оформлення демонстраційної графіки, пояснювальної записки та макетної частини.

 2018 06 25 11 18 43 01

Шипова, Г. Є. Бібліографічна діяльність : практикум / Г. Є. Шипова ; М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 148 с.

 

Основними завданнями практикуму є розкриття змісту основних процесів бібліографічної діяльності, функцій бібліографічної служби бібліотек, структури довідково-бібліографічного апарату бібліотек різних типів; ознайомитися з організацією, змістом і можливостями використання основної бази бібліографічної діяльності – довідково-бібліографічним апаратом; вивчити алгоритми технологій довідково-бібліографічного пошуку, довідково-бібліографічного обслуговування та бібліографічного інформування; висвітлити основи менеджменту бібліографічною діяльністю установ інформаційної сфери; набути практичних навичок бібліографування, складання бібліографічних посібників різних видів, надання бібліографічних послуг.

 2018 06 25 11 28 55 01

Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; МОН України, М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 348 с.

 

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник. 2018 06 25 11 29 29 01

Долбенко, Т. О. Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; МОН України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 288 с.

 

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні зання, самостійну роботу, тести до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібнику увійшли теми для рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник.

 2018 06 25 11 30 23 01

 Фінансово-економічна грамотність : підручник, Ч. 1. Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред.: О. Б. Жихор, О. В. Димченко. - Київ : Кондор, 2017. - 1024 с.

 

Підручник "Фінансово-економічна грамотність" охоплює ключові аспекти побудови національної економіки, економіки регіонів, фінансової та банківської системи, загальні основи про облік і його роль в системі управління суб'єктами господарювання; роль аудиту в системі фінансово-господарського контролю. У першій частині підручника особливу увагу приділено питанням побудови та управління фінансовою системою України, страхуванню в активізації бізнесу, особливостям фінансів суб’єктів господарювання, питанням залучення банківських кредитів, особливостям підприємницької діяльності в кризових умовах та фінансовій безпеці суб’єктів господарювання.

 2018 06 25 11 30 47 01

Петренко, Н. О. Управління проектами : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк ; МОН України, Уманський нац. ун-т садівництва. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 244 с.

 

У навчальному посібнику авторами висвітлено технологію процесу управління та економічного обгрунтування проектів за умов невизначеності ризику. Детально розкрито основні складові управління проектами: планування проекту, техніко-економічне обгрунтування проектів, сутність та інструментарій оцінки, контролю та ресурсного забезпечення, особливості планування проектного бюджету. Розглянуто підходи до забезпечення вимог з якості, управління торгами, проектними ризиками, ресурсами. Приділено увагу питанням побудови та функціонування проектної команди.

 2018 06 25 11 31 06 01

Ареф'єва, О. В. Корпоративне управління: еволюція, становлення, розвиток : монографія / О. В. Ареф'єва, Н. В. Васюткіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. - Київ : Ліра-К, 2016. - 180 с.

 

Монографія присвячена науково-теоретичним, методичним і практичним аспектам становлення та розвитку корпоративного управління. В роботі розглянуті теоретико-методологічні основи еволюційного розвитку теорії управління, трансформаційні процеси корпоративного управління, методологічні передумови розвитку системи корпоративного управління. Проаналізовано чинники формування корпоративного середовища в Україні, досліджено розвиток корпоративного сектору, визначено передумови розвитку та місце авіаційної галузі в корпоративному секторі України.

 2018 06 25 11 31 27 01

Кобилін, А. М. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. / А. М. Кобилін, Б. В. Самородов. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 216 с.

 

В навчальному посібнику розглядаються питання, пов'язані з основними засобами інформаційного менеджменту, технологією прийняття і ухвалення рішення, з можливостями використання технології "хмарних" обчислень, з методами розв'язання задач прогнозування, використанням математично-статистичних методів при фінансовому плануванні, з інтелектуальними системами прийняття рішень, навчання студентів технології використання відповідних програмних засобів на основі державних і міжнародних стандартів, сформувати вміння їх практичного використання в фінансово-економічній сфері. Посібник спрямований на безпосереднє застосування в навчальному процесі для спеціальностей: банківська справа, фінанси, облік і аудит і включає практичні завдання, лабораторні роботи, контрольні запитання і самостійні роботи по прийняттю рішень. Рекомендований для студентів і викладачів навчальних закладів та користувачів, менеджерів по вирішенню задач для забезпечення ефективного керування інформаційними ресурсами й інформаційними системами.

 2018 06 25 11 31 46 01

  Бізнес-статистика: навч. посіб. / [С. О. Матковський, О. С. Гринькевич, М. Л. Вдовин та ін.] ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Алерта, 2016. - 280 с.

 

У навчальному посібнику висвітлено особливості застосування методів статистики у вивченні економіки та її бізнес-процесів. Розглянуті статистичні підходи до розуміння різних типів даних у бізнесі, методи їх перетворення та аналізу для прийняття рішень.

 2018 06 25 13 01 17 01

Гадецька, С. В. Фінансова математика : навч. посіб. / С. В. Гадецька, Г. О. Савченко. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 213 с.

 

Мета посібника - надати фахівцям економічної сфери необхідну допомогу з вивчення перевірених практикою методів кількісного аналізу фінансово-кредитних операцій. Головна увага приділяється теорії простих і складних відсотків та їх застосуванню, рентам, аналізу інвестиційних проектів, оцінкам фінансових інструментів та дохідності цінних паперів.

 2018 06 25 13 02 39 01

 Математичний інструментарій моделювання економічних процесів : навч. посіб. / Л. В. Вовк ; МОН України, М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 252 с.

 

Навчальний посібник складено відповідно до державних стандартів вищої освіти за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців галузей знань "Соціальні поведінкові науки" (спеціальності "Економіка", "Соціологія", "Міжнародні економічні відносини"), "Управління й адміністрування" (спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування", "Облік і оподаткування", "Маркетинг", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Менеджмент"). Також посібник може використовуватися при підготовці фахівців інших спеціальностей. Практичні заняття передбачають набуття студентами навичок, необхідних для розв’язання теоретичних і практичних завдань економіки з застосуванням математичного інструментарію досліджень; побудови економіко-математичних оптимізаційних й економетричних моделей; подальшого вивчення студентами дисциплін циклів природничо-наукової, загальноекономічної і професійної підготовки.

 2018 06 25 13 03 25 01

Кузьмін, О. Є. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. О. Жовтанецька, Н. О. Заяць ; МОН України. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 227 с.

 

У посібнику викладено теоретичні основи системного аналізу і прийняття інноваційних рішень: основні поняття системного аналізу, побудова загальної моделі інноваційної проблеми, застосування дослідження операцій, етапи прийняття управлінських рішень, логічні і кількісні підходи до вивчення інноваційних проблем та критерії вибору інноваційних рішень. Теоретичні основи підкріплені прикладами і задачами з розв'язками. Для оцінки та практичної апробації отриманих теоретичних знань подано контрольні запитання, тести для самоконтролю, що відносяться до 1 і 2 рівня складності та задачі або ситуаційні вправи, що відносяться до завдань 3 рівня складності.

 2018 06 25 13 04 17 01

Копич, І. М. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу : навч. посіб. / І. М. Копич, В. М. Сороківський, В. І. Стефаняк. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 376 с.

 

У навчальному посібнику розглядаються концептуальні засади моделювання та математичні модулі із застосуванями в галузях менеджменту та маркетингу.

 2018 06 25 13 04 40 01

Круш, П. В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel) [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П. В. Круш, О. В. Клименко ; МОН України, Нац. техн. ун-т "Київський політехнічний інститут". - Вид. 3-є, перероб. та допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 256 с.

 

 

Висвітлено можливості використання фінансових функцій Excel для проведення розрахунків при здійсненні кредитних, інвестиційних та інших комерційних операцій. Досліджено вплив інфляції на результати фінансово-інвестиційних операцій. На прикладах викладено технологію розрахунку в Excel майбутньої, поточної вартості, кількості періодів платежів позики (інвестиції); показників оцінки інвестиційних проектів; процентної, номінальної, ефективної, облікової ставки; ринкової вартості, доходності, ризику цінних паперів; суми амортизації основних засобів за різними методами; суми очікуваного відшкодування активу та втрат від зменшення його корисності; фінансових доходів і витрат у складі орендних платежів. Проаналізовано варіанти співвідношення моментів нарахування процентів і здійснення платежів під час розрахунку вартості грошових потоків, побудовано плани погашення боргу для стандартної іпотечної позики за допомогою Excel, та для іпотечної позики з періодичним збільшенням платежів темпами інфляції. Розглянуто питання правового регулювання в Україні фінансово-інвестиційних операцій. Достатня кількість практичних завдань, у тому числі для самоконтролю з відповідями, сприятиме кращому засвоєнню матеріалу.

 2018 06 25 13 05 05 01

Кузьмичов, А. І. Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання засобами MS Excel : навч. посіб. / А. І. Кузьмичов. - Київ : Ліра-К, 2018. - 214 с.

 

На прикладах розв'язання біля 100 оптимізаційних задач різного типу демонструється техніка формування, аналізу, прийняття та супроводження управлінських рішень шляхом побудови й реалізації відповідних оптимізаційних моделей в середовищі електронних таблиць Excel із застосуванням вбудованого стандартного засобу спеціалізованої програмної надбудови-обчислювача Excel Solver.

 rremenl 1 1

 Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України [Електронний ресурс] : біобібліографічний покажчик / Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. : Л. І. Самчук [та ін.] ; за ред. : Л. Д. Березівської. - 4-е вид., допов. - Електрон. текст. дані. - Київ : Знання України, 2017. - 320 с. : чб. - (Академіки НАПН України ; вип. 28). - Назва з титул. екрана. - Електрон. версія друк. публікації

 

У покажчику представлено науковий доробок президента НАПН України В. Г. Кременя, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України, дійсного члена (академіка) НАПН України, президента товариства «Знання» України, який складає 1280 друкованих праць за 27 років (1990–2016). До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність В. Г. Кременя. Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам і всім, хто цікавиться питаннями педагогічної науки, освіти, філософії та політології.

 analytical bulletin 1 2015 1 1

 Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформаційно-аналітичний бюлетень, Вип. I / за ред. Л. Д. Березівської. - Електрон. текст. дані. - Київ : Державна науково-педагогічна бібліотека України ім В.О. Сухомлинського, 2015. - 34 с. : чб. - Назва з титул. екрана. - Електрон. версія друк. публікації.

 

 

 Analituchnuy visnuk 2016 4 1 1

 Аналітичний вісник у сфері науки і освіти [Електронний ресурс] : довідковий бюлетень, Вип. IV / за ред. Л. Д. Березівської. - Електрон. текст. дані. - Київ : Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського, 2016. - 98 с. : чб. - Назва з титул. екрана. - Електрон. версія друк. публікації.

 

 Analituchnuy visnuk 2017 6 1 1

 Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформаційно-аналітичний бюлетень, Вип. VI / за ред. Л. Д. Березівської. - Електрон. текст. дані. - Київ : Державна науково-педагогічна бібліотека України ім В.О. Сухомлинського, 2017. - 94 с. : чб. - Назва з титул. екрана. - Електрон. версія друк. публікації.

 

 

 2015

 Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформаційно-аналітичний бюлетень, Вип. IІ / за ред. Л. Д. Березівської. - Електрон. текст. дані. - Київ : Державна науково-педагогічна бібліотека України ім В.О. Сухомлинського, 2015. - 69 с. : чб. - Назва з титул. екрана. - Електрон. версія друк. публікації.

 

 

 

 2016

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформаційно-аналітичний бюлетень, Вип. 3 / за ред. Л. Д. Березівської. - Електрон. текст. дані. - Київ : Державна науково-педагогічна бібліотека України ім В.О. Сухомлинського, 2016. - 57 с. : чб. - Назва з титул. екрана. - Електрон. версія друк. публікації.

 

 

 2017k 2017 5 1 1

 Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс], Вип. V / за ред. Л. Д. Березівської. - Електрон. текст. дані. - Київ : Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського, 2017. - 85 с. : чб. - Назва з титул. екрана. - Електрон. версія друк. публікації.

 

2018nuy visnuk 2018 7 1 1

 Аналітичний вісник у сфері науки і освіти [Електронний ресурс] : довідковий бюлетень, Вип. VII / за ред. Л. Д. Березівської. - Електрон. текст. дані. - Київ : Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського, 2018. - 62 с. : чб. - Назва з титул. екрана. - Електрон. версія друк. публікації.

 

Перегляди: 1590

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com

WorksTime